LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1185 78 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. birželio 29 d. Nr. XIV-2141

Vilnius

 

 


 

1 straipsnis. 78 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 78 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

78 straipsnis. Teisė reikalauti taikyti draudimus ir privalomus nurodymus

1. Autorių teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių subjektai (toliau šiame straipsnyje – teisių subjektai), gindami savo teises, turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti uždrausti tarpininkui teikti elektroninių ryšių tinklais paslaugas tretiesiems asmenims, kurie šiomis paslaugomis naudojasi pažeisdami autorių teises, gretutines teises ar sui generis teises. Draudimas teikti šias paslaugas apima su autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių pažeidimu susijusios informacijos perdavimo sustabdymą arba, jeigu tarpininkas techniškai tai gali atlikti, tokios informacijos pašalinimą, arba prieigos prie autorių teises, gretutines teises ar sui generis teises pažeidžiančios informacijos panaikinimą. Šioje dalyje nurodytu tarpininku laikomas fizinis arba juridinis asmuo, įskaitant Lietuvos Respublikoje įregistruotus užsienio juridinio asmens filialą ar atstovybę, teikiantis elektroninių ryšių tinklais paslaugas, kurias sudaro trečiųjų asmenų pateiktos informacijos perdavimas elektroninių ryšių tinklais arba galimybės naudotis elektroninių ryšių tinklais suteikimas ir (arba) pateiktos informacijos saugojimas.

2. Teisių subjektai, jų įgalioti asmenys ar kolektyvinio administravimo organizacijos (be atskiro kolektyviai administruojamų teisių subjektų įgaliojimo), gindami savo teises, pagal įgaliojimą atstovaujamų teisių subjektų teises ar kolektyviai administruojamas teises į kūrinius ar gretutinių teisių objektus, taip pat turi teisę kreiptis į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją su prašymu taikyti privalomus nurodymus pašalinti su autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių pažeidimu susijusią informaciją ar panaikinti galimybę ją pasiekti, kai kūriniai, gretutinių teisių ar sui generis teisių objektai (toliau šiame straipsnyje – autorių teisių saugomas turinys) neteisėtai viešai paskelbiami viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete).

3. Lietuvos radijo ir televizijos komisija, įgyvendindama šio straipsnio 2 dalyje numatytas nuostatas, turi teisę duoti privalomus nurodymus pašalinti ar panaikinti galimybę pasiekti informaciją (neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį) Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 98 straipsnyje nustatyta tvarka.

4. Lietuvos radijo ir televizijos komisija šio straipsnio 3 dalyje numatytus privalomus nurodymus gali taikyti tik nustačiusi, kad teisių subjektai, jų įgalioti asmenys ar kolektyvinio administravimo organizacijos prieš tai išnaudojo neteismines priemones siekdami, kad būtų nutrauktas autorių teisių saugomo turinio viešas skelbimas viešo naudojimo kompiuterių tinkluose (internete). Jeigu Lietuvos radijo ir televizijos komisija nustato, kad neteisminės priemonės neišnaudotos, ji pateikia teisių subjektams, jų įgaliotiems asmenims ar kolektyvinio administravimo organizacijoms siūlymus ir rekomendacijas dėl jų taikymo.

5. Teisių subjektų, jų įgaliotų asmenų ar kolektyvinio administravimo organizacijų Lietuvos radijo ir televizijos komisijai teikiami prašymai taikyti privalomus nurodymus pašalinti ar panaikinti galimybę pasiekti informaciją (neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį) turi būti pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir juos pagrindžiančiais dokumentais. Preziumuojama, kad prašymuose taikyti privalomus nurodymus pašalinti ar panaikinti galimybę pasiekti informaciją (neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį) nurodytas autorių teisių saugomas turinys viešoje interneto prieigoje (interneto svetainėje) yra viešai paskelbtas neteisėtai. Prašymo taikyti privalomus nurodymus pašalinti ar panaikinti galimybę pasiekti informaciją (neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį) formą bei turinio reikalavimus ir šių prašymų nagrinėjimo tvarką nustato Lietuvos radijo ir televizijos komisija.

6. Lietuvos radijo ir televizijos komisija gautus prašymus taikyti privalomus nurodymus pašalinti ar panaikinti galimybę pasiekti informaciją (neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį) nagrinėja ir sprendimus priima vadovaudamasi šio Įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje numatyta autorystės prezumpcija, šio Įstatymo 51 straipsnio 3 dalyje numatyta gretutinių teisių turėjimo prezumpcija, taip pat atsižvelgdama į šiuos vertinimo kriterijus, kurių reikšmingumą įvertina kiekvienu konkrečiu atveju:

1) vieša interneto prieiga (interneto svetainė) sukurta ir naudojama autorių teisių saugomo turinio neteisėtam viešam paskelbimui;

2) viešoje interneto prieigoje (interneto svetainėje) vartotojai tiesiogiai ar netiesiogiai skatinami neteisėtai viešai skelbti autorių teisių saugomą turinį, jį atsisiųsti, atgaminti ar kitaip naudoti;

3) viešą interneto prieigą (interneto svetainę) administruojantis asmuo nesiėmė priemonių pagal teisių subjekto, jo įgalioto asmens ar kolektyvinio administravimo organizacijos pateiktą prašymą pašalinti neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį.

7. Lietuvos radijo ir televizijos komisija, nagrinėdama teisių subjektų, jų įgaliotų asmenų ar kolektyvinio administravimo organizacijų pateiktus prašymus taikyti privalomus nurodymus, turi teisę:

1) reikalauti, kad pareiškėjai pateiktų papildomus paaiškinimus dėl aplinkybių, sudarančių privalomų nurodymų taikymo pagrindą, ir (ar) jas pagrindžiančius dokumentus;

2) imtis priemonių, būtinų patikrinti, ar konkretus autorių teisių saugomas turinys yra viešai paskelbtas nurodytoje viešoje interneto prieigoje (interneto svetainėje), įskaitant atlikti veiksmus, reikalingus gauti naudojimosi vieša interneto prieiga (interneto svetaine) teises;

3) peržiūrėti ir (ar) užfiksuoti viešai prieinamą apie šią interneto prieigą (interneto svetainę) skleidžiamą informaciją;

4) atlikti kitus tyrimo veiksmus, reikalingus įvertinti šio straipsnio 6 dalyje nurodytus kriterijus ir jų reikšmingumą.

8. Lietuvos radijo ir televizijos komisija, įvertinusi teisių subjekto, jo įgalioto asmens ar kolektyvinio administravimo organizacijos pateiktą prašymą, numatytą šio straipsnio 2 dalyje, ir siekdama taikyti šio straipsnio 3 dalyje numatytus privalomus nurodymus pašalinti ar panaikinti galimybę pasiekti informaciją (neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį), ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl privalomų nurodymų taikymo, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio 12, 13 ir 14 dalimis.

9. Lietuvos radijo ir televizijos komisija, taikydama privalomus nurodymus mokėjimo, kredito ar kitai finansų įstaigai nutraukti mokėjimus ar kitas finansines operacijas, susijusias su subjektu, vykdančiu veiklą, kuria autorių teisių saugomas turinys neteisėtai viešai paskelbiamas viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete), privalo Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 98 straipsnyje nustatyta tvarka pateikti pirmosios instancijos administraciniam teismui prašymą išduoti leidimą taikyti privalomus nurodymus. Prašymas sankcionuoti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimą turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais), juos pagrindžiančiais dokumentais ir teisės aktų normomis, jame turi būti nurodyti numatomi atlikti veiksmai (privalomi nurodymai).

10. Lietuvos radijo ir televizijos komisija, įgyvendinama šio straipsnio nuostatas, turi teisę duoti privalomus nurodymus mokėjimo, kredito ar kitai finansų įstaigai nutraukti mokėjimus ar kitas finansines operacijas, susijusias su subjektu, vykdančiu veiklą, kuria autorių teisių saugomas turinys neteisėtai viešai paskelbiamas viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete).

11. Šio straipsnio 9 dalyje nurodyti privalomi nurodymai mokėjimo, kredito ar kitai finansų įstaigai gali būti taikomi kartu su šio straipsnio 3 dalyje nurodytais privalomais nurodymais arba atskirai, vadovaujantis šio straipsnio 4–8 dalių nuostatomis.

12. Jeigu buvo pritaikyti šio straipsnio 9 dalyje nurodyti privalomi nurodymai ir gauta informacija, kad autorių teisių saugomo turinio pažeidimas yra pašalintas, Lietuvos radijo ir televizijos komisija kreipiasi į mokėjimo, kredito ar kitas finansų įstaigas įpareigodama jas per 5 darbo dienas nuo kreipimosi į mokėjimo, kredito ar kitas finansų įstaigas dienos atnaujinti mokėjimus ar kitas finansines operacijas.

13. Atsiskaitymų, mokėjimų ar kitų finansinių operacijų už neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete) per Lietuvos Respublikoje veikiančias mokėjimo, kredito ar kitas finansų įstaigas ribojimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. gegužės 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_004664d3af714ec0a01dbc6c7f4d998c_end