LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. LAPKRIČIO 10 D. ĮSAKYMO NR. V-1154 „DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS, SKIRIAMOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KURUOJAMOMS VALSTYBINĖMS (VALSTYBĖS PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOMS VYKDYTI, PLANAVIMO, PASKIRSTYMO, NAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 24 d. Nr. V-83

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymą Nr. V-1154 „Dėl Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS, SKIRIAMOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KURUOJAMOMS VALSTYBINĖMS (VALSTYBĖS PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOMS VYKDYTI, PLANAVIMO, PASKIRSTYMO, NAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymu:

1. T v i r t i n u Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2014 m. lapkričio10 d.

įsakymu Nr. V-1154

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2018 m. sausio 24 d.

įsakymo Nr. V-83 redakcija)

 

 

VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIos TIKSLINės DOTACIJos, SKIRIAMos SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KURUOJAMOMS VALSTYBINĖMS (VALSTYBĖS PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOMS VYKDYTI, PLANAVIMO, PASKIRSTYMO, NAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JĄ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams iš Sveikatos apsaugos ministerijos asignavimų savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ugdomų mokinių visuomenės sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos stiprinimo ir visuomenės sveikatos stebėsenos funkcijoms vykdyti (toliau – VSP funkcijos), planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarką.

2. Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija (toliau – dotacija) – Sveikatos apsaugos ministerijai (toliau – Ministerija) ataskaitiniais metais skiriamų valstybės biudžeto asignavimų dalis VSP funkcijoms vykdyti.  

 

II SKYRIUS

DOTACIJOS POREIKIO PlaNAVIMAS

 

3. Pradiniame atitinkamų metų Ministerijos strateginio veiklos plano rengimo etape Visuomenės sveikatos priežiūros departamentas (toliau – VSP departamentas):

3.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-932 „Dėl Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo  (toliau – Metodika), apskaičiuoja Ministerijos strateginio veiklos plano priemonėms (toliau – priemonės) dotacijos poreikį ateinantiems biudžetiniams metams;

3.2. apskaičiuotą dotacijos poreikį pateikia Sveikatos ekonomikos departamentui jo nustatytu terminu.

 

III SKYRIUS

DOTACIJOS POREIKIO KOREGAVIMAS, GAVUS MAKSIMALIUS ASIGNAVIMUS

 

4. Finansų ministerijai pateikus Ministerijai informaciją apie ateinantiems biudžetiniams metams skiriamus valstybės biudžeto maksimalius asignavimus VSP funkcijoms vykdyti, pradedamas Ministerijos strateginio veiklos plano projekto  tikslinimas, kartu tikslinama ir dotacija:

4.1. Sveikatos ekonomikos departamentas per 3 darbo dienas pateikia VSP departamentui informaciją dėl valstybės biudžeto maksimalių asignavimų paskyrimo ateinantiems biudžetiniams metams VSP funkcijoms vykdyti;

4.2. VSP departamentas, vadovaudamasis Metodika ir neviršydamas Finansų ministerijos skiriamų valstybės biudžeto maksimalių asignavimų VSP funkcijoms vykdyti:

4.2.1. atsižvelgdamas į gyventojų ir mokinių skaičių savivaldybėje, proporcingai kiekvienai savivaldybei per 3 darbo dienas patikslina (padidina arba sumažina) dotacijos planavimo etape apskaičiuotą poreikį ir apie dotacijos paskirstymą teisės aktų nustatytu terminu informuoja savivaldybes. Patikslinta dotacija savivaldybėms apskaičiuojama pagal šias formules:

 

Dms = Dps x Km

 

čia:

Dms – dotacija savivaldybei pagal maksimalius valstybės biudžeto asignavimus;

Dps – dotacijos poreikis savivaldybei;

Km – dotacijos koregavimo koeficientas;

 

Km = (Dm x 100) / Dp

 

čia:

Dm – dotacija savivaldybėms pagal maksimalius valstybės biudžeto asignavimus;

Dp – dotacijos poreikis savivaldybėms;

Km – dotacijos koregavimo koeficientas;

4.2.2. parengia ir savivaldybėms pateikia informaciją apie dotacijos paskirstymą VSP specialistų darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų fondui  (toliau VSD įmokų fondas) bei kitų išlaidų fondui;

4.3. savivaldybės, gavusios iš VSP departamento informaciją apie dotacijos skyrimą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos pateikia VSP departamentui sąmatas, parengtas pagal Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams 20__ m., programos sąmatos formą BF-5, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1K-194 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skaičiavimų, būtinų valstybės biudžeto projektui sudaryti, formų patvirtinimo“ (toliau forma BF-5);

4.4. VSP departamentas įvertina savivaldybių pateiktas sąmatas (forma BF-5), jas konsoliduoja ir pateikia Sveikatos ekonomikos departamentui jo nustatytu terminu;

4.5. Sveikatos ekonomikos departamentas konsoliduotas sąmatas (forma BF-5) teikia Finansų ministerijai jos nustatytu terminu.

5. Savivaldybės, gavusios iš VSP departamento informaciją apie dotacijos skyrimą, per 20 darbo dienų parengia ir pateikia Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui (toliau – SMLPC) planuojamas VSP funkcijų vertinimo kriterijų pusmetines bei metines reikšmes (1 priedas).

6. SMLPC analizuoja savivaldybių pateiktas planuojamas vertinimo kriterijų reikšmes, prireikus prašo savivaldybių informaciją patikslinti ir per 20 darbo dienų apibendrintą ataskaitą pateikia VSP departamentui.

 

IV SKYRIUS

DOTACIJOS paskirstymas ir JOS PERVEDIMAS SAVIVALDYBĖMS

 

7. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymui (toliau – Įstatymas):

7.1. VSP departamentas:

7.1.1. esant poreikiui, neviršydamas skiriamų valstybės biudžeto asignavimų VSP funkcijoms vykdyti ir atsižvelgdamas į gyventojų ir mokinių skaičių savivaldybėje, proporcingai kiekvienai savivaldybei dotaciją pakartotinai pakoreguoja;

7.1.2. parengia sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektą dėl einamiesiems metams skiriamos dotacijos VSP funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp savivaldybių Įstatyme nustatytais terminais ir jį patvirtinus apie tai informuoja savivaldybes bei įsakymą paskelbia Ministerijos interneto svetainėje www.sam.lrv.lt;

7.1.3. parengia ir savivaldybėms pateikia konkrečią informaciją apie dotacijos paskirstymą VSP specialistų darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų fondui  (toliau VSD įmokų fondas) bei kitų išlaidų fondui;

7.1.4. parengia savivaldybių konsoliduotas sąmatas (ekonominės klasifikacijos kodas 2.5.3.1.1.2. Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams“) ir jas pateikia Sveikatos ekonomikos departamentui jo nustatytu terminu. Priemonių sąmatos rengiamos užpildant formą BFP-1 (toliau – forma BFP-1), patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 1K-006 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų sąmatų ir pažymų apie valstybės biudžeto asignavimų pakeitimus formų patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 1K-006);

7.1.5. parengia ir pateikia Sveikatos ekonomikos departamentui savivaldybių konsoliduotą informaciją, užpildydamas „Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams 20__ m., programos sąmata“ formą BFP-5 (toliau – forma BFP-5), patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 1K-006.

7.2. Savivaldybės:

7.2.1. vadovaudamosi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. sausio 14 d. įsakymu Nr.1K-006 per 15 darbo dienų pagal priemones:

7.2.1.1. parengia ir pateikia VSP departamentui tvirtinti sąmatas, užpildydamos formą BFP-1, (ekonominės klasifikacijos kodas 2.5.3.1.1.2. Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams“);

7.2.1.2. dotaciją, pagal numatomas vykdyti veiklas, savarankiškai paskirsto ketvirčiais;

7.2.1.3. parengia ir pateikia VSP departamentui informaciją, užpildydamos formą BFP-5.

7.2.2. prireikus per 10 darbo dienų parengia ir pateikia SMLPC patikslintas planuojamas VSP funkcijų vertinimo kriterijų pusmetines bei metines reikšmes.

8. SMLPC per 10 darbo dienų VSP departamentui pateikia patikslintą apibendrintą informaciją apie planuojamas VSP funkcijų vertinimo kriterijų pusmetines bei metines reikšmes.

9. Savivaldybių pateiktas Ministerijai VSP funkcijoms vykdyti sąmatas (forma BFP-1):

9.1. vizuoja VSP departamento ir  Ministerijos Finansų ir apskaitos skyriaus (toliau – FA skyrius) atsakingi specialistai;

9.2. pasirašo Ministerijos kancleris.

10. Ministerijos kanclerio pasirašytos sąmatos yra grąžinamos savivaldybėms.

11. Pasikeitus rekvizitams savivaldybės per 2 darbo dienas informuoja apie tai FA skyrių.

12. FA skyrius pagal patvirtintas sąmatas Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje (VBAMS) rengia paraiškas valstybės iždui dėl dotacijos pervedimo savivaldybėms.

13. FA skyrius savivaldybei į jos nurodytą sąskaitą dotaciją kas ketvirtį perveda:

13.1. 1/12 metinių asignavimų – ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 10 d., likusią I ketvirčio dotaciją – iki einamųjų metų kovo 1 d.;

13.2. II–IV ketvirčių dotaciją – kas ketvirtį, bet ne vėliau kaip iki einamojo ketvirčio pirmo mėnesio 10 d.

 

V SKYRIUS

PAPILDOMai skiriamos DOTACIJOS paskirstymas ir JOS PERVEDIMAS SAVIVALDYBĖMS

 

14. Finansų ministerijai per einamuosius metus skyrus papildomus asignavimus VSP funkcijoms vykdyti, Sveikatos ekonomikos departamentas per 2 darbo dienas pateikia VSP departamentui informaciją dėl papildomų valstybės biudžeto asignavimų paskyrimo einamiesiems biudžetiniams metams.

15. VSP departamentas:

15.1. papildomus asignavimus VSP funkcijoms vykdyti savivaldybėms paskirsto atsižvelgdamas į gyventojų ir mokinių skaičių savivaldybėje proporcingai;

15.2. tikslinius asignavimus VSP specialistų darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondui padidinti paskirsto atsižvelgdamas į gyventojų ir mokinių skaičių savivaldybėje proporcingai, palikdamas dotacijos sumą, skirtą kitų išlaidų fondui, nepakitusią;

15.3. tikslinius asignavimus kitų išlaidų fondui padidinti paskirsto atsižvelgdamas į gyventojų ir mokinių skaičių savivaldybėje proporcingai, palikdamas dotacijos sumą, skirtą VSP specialistų darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondui, nepakitusią;

15.4. rengia sveikatos apsaugos ministro įsakymo pakeitimo projektą dėl einamiesiems metams skiriamos dotacijos paskirstymo savivaldybėms ir jį patvirtinus skelbia Ministerijos interneto svetainėje www.sam.lrv.lt.

15.5. per 3 darbo dienas, nuo sveikatos apsaugos ministro įsakymo pasirašymo, informuoja savivaldybes apie papildomai skiriamus valstybės biudžeto asignavimus;

15.6. parengia patikslintas savivaldybių konsoliduotas sąmatas, užpildydamas formą BFP-1 (ekonominės klasifikacijos kodas 2.5.3.1.1.2. Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams“) ir pateikia Sveikatos ekonomikos departamentui jo nustatytu terminu. VSP departamentas, jeigu kitaip nereglamentuoja teisės aktai, papildomai skirtus asignavimus savivaldybėms paskirsto tolygiai ir proporcingai ketvirčiais;

15.7. parengia ir pateikia Sveikatos ekonomikos departamento nustatytu terminu patikslintą formą BFP-5.

16. Savivaldybės per 10 darbo dienų nuo informacijos apie papildomų asignavimų skyrimą VSP funkcijoms vykdyti gavimo VSP departamentui:

16.1. parengia ir pateikia tvirtinti patikslintas sąmatas, užpildydamos formą BFP-1 (ekonominės klasifikacijos kodas 2.5.3.1.1.2. Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams“);

16.2. pateikia patikslintą informaciją, užpildydamos formą BFP-5;

16.3. prireikus parengia ir pateikia SMLPC patikslintas planuojamas VSP funkcijų vertinimo kriterijų reikšmes (1 priedas).

17. FA skyrius papildomus asignavimus, gautus einamaisiais metais, savivaldybėms perveda kitą ketvirtį kartu su kito ketvirčio asignavimais.

 

VI SKYRIUS

DOTACIJOS NAUDOJIMAS

 

18. Dotacija gali būti naudojama išlaidoms, kurios:

18.1. yra tiesiogiai susijusios su VSP funkcijų vykdymu;

18.2. aiškiai nustatomos ir pagrindžiamos dokumentais;

18.3. patirtos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų.

19. Dotacijos kitų išlaidų fondas, apskaičiuotas vadovaujantis Metodika, gali būti naudojamas:

19.1. VSP funkcijoms vykdyti reikalingoms priemonėms įsigyti (inventoriui, metodinėms priemonėms ir kt.);

19.2. VSP specialistų kvalifikacijai tobulinti;

19.3. kitoms būtinoms išlaidoms, susijusioms su VSP funkcijų vykdymu (prekėms ir paslaugoms, įstaigai išlaikyti, darbuotojų, išskyrus VSP specialistų, darbo užmokesčiui bei jų VSD įmokoms (skaičiuojamoms pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto atitinkamų metų rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytus valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifus bei Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu nustatytus sveikatos draudimo įmokų tarifus ir jų dydžius).

20. Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistų darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondas prireikus gali būti naudojamas specialistų, įgijusių kitas kvalifikacijas ir vykdančių visuomenės sveikatos stiprinimo funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-918 „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų aprašų patvirtinimo“, darbo užmokesčiui  ir VSD įmokoms mokėti. Šių specialistų metinis darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondas negali viršyti 30 procentų visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistams skirto darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondo.

21. Dotacija naudojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“.

22. Savivaldybė negali naudoti dotacijos:

22.1. praėjusių metų kreditoriniams įsiskolinimams apmokėti, išskyrus kreditorinius įsiskolinimus už komunalines bei ryšio paslaugas, suteiktas ataskaitinių metų gruodžio mėnesį;

22.2. einamųjų biudžetinių metų dotacija, skirta VSP funkcijoms vykdyti, negali būti perkeliama į kitus biudžetinius metus;

22.3. pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos kodą 3. „Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas“.

 

VII SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ DOTACIJOS PANAUDOJIMĄ

 

23. Savivaldybė, už vykdomas VSP funkcijas atsiskaito:

23.1. pasibaigus einamųjų metų ketvirčiui parengia ir pateikia FA skyriui:

23.1.1. ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų einamųjų biudžetinių metų I ketvirčio, pusmečio, I–III ketvirčio bei metinę biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas (ekonominės klasifikacijos kodas 2.5.3.1.1.2. Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams“), parengtas pagal Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20_  m. _____ d. ataskaitos formą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“;

23.1.2. ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų pažymą apie finansavimo sumas;

23.2. pasibaigus pusmečiui bei ataskaitiniams metams, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų SMLPC teikia ataskaitą apie suplanuotų VSP funkcijų vykdymo vertinimo kriterijų reikšmių pasiekimą (2 priedas). Jei vertinimo kriterijų planuotos ir nepasiektos reikšmės skiriasi daugiau kaip 10 procentų, nurodomos vertinimo kriterijų reikšmių nepasiekimo arba viršijimo priežastys.

24. SMLPC analizuoja iš savivaldybių gautas ataskaitas  ir per 20 darbo dienų apibendrintą ataskaitą  pateikia  VSP departamentui.

25. Savivaldybė, pasibaigus ataskaitiniams metams, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų VSP departamentui teikia ataskaitas, parengtas pagal Informacijos apie valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams, 20__ m. programos sąmatos vykdymą formą B-8,  patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-230 „Dėl biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų informacijos apie programų sąmatų vykdymą formų patvirtinimo“ (toliau forma B-8).

26. VSP departamentas įvertina savivaldybių pateiktas formas B-8, jas apibendrina ir teisės aktų nustatytais terminais pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.

27. Ministerijai pareikalavus, savivaldybė teikia ir kitą, papildomą informaciją, kurios reikia dotacijų naudojimo teisėtumui, ekonomiškumui, efektyvumui ir rezultatyvumui įvertinti. Jeigu savivaldybių pateikta informacija yra netiksli ar neaiški, Ministerijai paprašius, savivaldybė turi pateikti detalesnius paaiškinimus ar patikslinti informaciją.

28. VSP departamentas kas ketvirtį vykdo dotacijos, skirtos VSP funkcijoms vykdyti, panaudojimo stebėseną tarp savivaldybių.

29. Pasibaigus I–III ketvirčiui ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas FA skyrius VSP departamentui teikia informaciją apie savivaldybes, kurios nepanaudojo daugiau nei 20 procentų asignavimų VSP funkcijoms vykdyti, nuo joms skiriamų kas ketvirtį.

30. VSP departamentas, gavęs iš FA skyriaus nurodytą informaciją, aiškinasi dotacijos, skirtos VSP funkcijoms vykdyti, nepanaudojimo priežastis, prašo savivaldybę apie ataskaitiniu laikotarpiu nepanaudotas lėšas pateikti lėšų nepanaudojimo argumentus ir (ar) kitą susijusią informaciją.

31. Prireikus VSP departamentas pateikia Tvarkos aprašo 30 punkte gautą informaciją svarstyti Visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse komisijai,  patvirtintai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-67 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse komisijos sudarymo bei darbo reglamento patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau – Komisija).

32. Komisija, atsižvelgdama į konkrečios savivaldybės dotacijos nepanaudojimo priežastis bei siekdama užtikrinti tinkamą bei kokybišką VSP paslaugų prieinamumą savivaldybės gyventojams, gali priimti sprendimą:

32.1. rekomenduoti savivaldybei sudaryti bendradarbiavimo sutartį VSP paslaugoms teikti su kita savivaldybe ir taip užtikrinti VSP paslaugų prieinamumą gyventojams;

32.2. rekomenduoti savivaldybei VSP specialistų nedarbingumo, nemokamų atostogų atveju nepanaudotą dotaciją, skirtą darbo užmokesčiui ir VSD įmokų fondui, perkelti į tos pačios priemonės kitų išlaidų fondą;

32.3. dėl dotacijos grąžinimo į Ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą;

32.4. perskirstyti dotaciją tarp savivaldybių;

32.5. imtis kitų, atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją, motyvuotų veiksmų.

33. VSP departamentas per 3 darbo dienas, po Komisijos sprendimo priėmimo, informuoja savivaldybę apie Komisijos rekomendaciją.

34. Savivaldybė raštu per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo apie savo sprendimą informuoja VSP departamentą.

35. Savivaldybė, priėmusi sprendimą:

35.1. dėl bendradarbiavimo sutarties su kita savivaldybe VSP paslaugoms teikti jos teritorijoje pasirašymo, VSP departamentui konkrečiai įvardija sutikusios bendradarbiauti savivaldybės pavadinimą, planuojamą jai pervesti dotacijos sumą (į kurią įskaičiuotos išlaidos, skirtos darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondui bei kitų išlaidų fondui), paslaugų teikimo laikotarpį, teikimo apimtis (vertinimo kriterijų planuojamas reikšmes);

35.2. nepanaudotas lėšas, skirtas darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondui, VSP specialistų nedarbingumo, nemokamų atostogų atveju perkėlusi į tos pačios priemonės kitų išlaidų fondą, rengia detalios sąmatos pakeitimą.

 

VIII SKYRIUS

DOTACIJOS GRĄŽINIMAS Į SĄSKAITĄ

 

36. Savivaldybės:

36.1. VSP departamentui ir FA skyriui:

36.1.1. ne vėliau kaip iki ataskaitinių metų lapkričio 15 d. pateikia informaciją apie numatomą nepanaudoti iki ataskaitinių metų pabaigos dotacijos sumą, nurodydamos konkrečias jos nepanaudojimo priežastis;

36.1.2. per 2 darbo dienas, po informacijos pateikimo, grąžina į Ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą Tvarkos aprašo 36.1.1. papunktyje nurodytą dotacijos sumą;

36.2. VSP departamentui per 5 darbo dienas:

36.2.1. parengia ir pateikia patikslintą sąmatą, užpildydamos formą BFP-1 (ekonominės klasifikacijos kodas 2.5.3.1.1.2. Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams“);

36.2.2. parengia ir pateikia VSP departamentui informaciją, užpildydamos formą BFP-5.

37. FA skyrius, gavęs į Ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą savivaldybės grąžinamas lėšas, nedelsiant apie tai informuoja Sveikatos ekonomikos departamentą.

38. VSP departamentas parengia:

38.1. sveikatos apsaugos ministro įsakymo pakeitimo projektą dėl einamiesiems metams skiriamos dotacijos paskirstymo savivaldybėms ir jį patvirtinus skelbia Ministerijos interneto svetainėje www.sam.lrv.lt;

38.2. parengia patikslintas savivaldybių konsoliduotas sąmatas, užpildydamas formą BFP-1 (ekonominės klasifikacijos kodas 2.5.3.1.1.2. Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams“) ir pateikia Sveikatos ekonomikos departamentui.

39. Ministerija, vadovaudamasi Įstatymo nuostatomis, einamųjų metų ketvirtą ketvirtį, turi teisę priimti sprendimą grąžintą nepanaudotą dotacijos sumą perskirstyti kitoms veikloms.

40. Sveikatos ekonomikos departamentas, atsižvelgdamas į Tvarkos aprašo 39 punktą, rengia ir teikia prašymą Finansų ministerijai dėl programos sąmatos patikslinimo tarp finansavimo šaltinių ir ekonominės klasifikacijos straipsnių ir planuojamų nepanaudoti dotacijos lėšų (finansavimo šaltinis 1.7.1.1.1) perkėlimo į valstybės biudžeto lėšas (finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1).

41. Savivaldybės ataskaitiniams metams pasibaigus, ne vėliau kaip iki sausio 5 d. grąžina ataskaitiniais metais nepanaudotas dotacijos sumas į Ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą ir pateikia FA skyriui konkrečius paaiškinimus dėl dalinio dotacijos įsisavinimo.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOTATOS

 

42. Savivaldybės:

42.1. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina dotacijos panaudojimą pagal tikslinę paskirtį;

42.2. atsako už dotacijos naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;

42.3. atsako už Ministerijai pateiktos informacijos teisingumą ir pateikimą laiku;

42.4. tvarko atskirą dotacijos panaudojimo finansinę apskaitą;

42.5. bendradarbiavimo sutartyse VSP funkcijoms vykdyti su kitos savivaldybės visuomenės sveikatos biuru nurodo VSP specialistų etatų, reikalingų planuojamai VSP vykdyti, skaičių, sudaro perduodamos dotacijos detalias sąmatas, paskirstydamos išlaidas pagal išlaidų ekonominius klasifikacijos straipsnius, ir pateikia planuojamas pasiekti pusmetines ir metines vertinimo kriterijų reikšmes;

42.6. naudojasi informacine ir (ar) metodine medžiaga, paskelbta Ministerijos interneto svetainėje www.sam.lrv.lt.

42.7. teikia dėl kitos (papildomos) informacinės ir (ar) metodinės medžiagos poreikį SMLPC.

43. SMLPC:

43.1. gavęs prašymą dėl kitos (papildomos) informacinės ir (ar) metodinės medžiagos poreikio, organizuoja jo vertinimą;

43.2. organizuoja naujos informacinės ir (ar) metodinės medžiagos parengimą ir paskelbimą Ministerijos interneto svetainėje www.sam.lrv.lt.

 

_________________