NEW-4

 

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PREKYBOS IR KITŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 31 d. Nr. T-102

Šakiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 37 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Šakių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Prekybos ir kitų paslaugų teikimo Šakių rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarką (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios rajono savivaldybės tarybos 1999 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. 59 „Dėl prekybos viešosiose vietose ir prekybos turgavietėse taisyklių tirtinimo“

 

 

 

Savivaldybės tarybos narys,

l. e. mero pareigas                                                                                           Juozas Puodžiukaitis


 

PATVIRTINTA

Šakių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-102

 

PREKYBOS IR KITŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prekybos ir paslaugų teikimo Šakių rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarka (toliau – Tvarka) nustato bendruosius mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų teikimo rajono savivaldybės viešosiose vietose reikalavimus.

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-357 „Dėl Prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešosiose vietose rekomendacijų aprašo“.

3. Šios Tvarkos privalo laikytis visi įstatymų nustatyta tvarka įregistravę savo veiklą juridiniai ar fiziniai asmenys, prekiaujantys ar teikiantys paslaugas laikinuose statiniuose, nuo (iš) laikinų įrenginių, prekybai pritaikytų dviračių, priekabų, automobilių, vežimėlių, išnešiojamąja prekyba bei poilsio ir sporto reikmenų ir įrangos nuomos, vandens pramogų inventoriaus nuomos, žaidimų, mažųjų atrakcionų, kinkomojo transporto ar keleivių vežimo mažaisiais traukinukais paslaugas. Fiziniai ir juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimais.

4. Pagrindinės šios Tvarkos vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu  Nr. 3D-357 patvirtintame  Prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešosiose vietose rekomendacijų apraše, kituose galiojančiuose teisės aktuose:

Savivaldybės viešoji vieta – savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta, savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (gatvės, aikštės, pėsčiųjų takai, skverai, parkai, miškai, paplūdimiai bei jų prieigos, poilsio aikštelės, vandens telkiniai bei prieigos prie jų ir kitos žmonių susibūrimo vietos) ir visuomenei prieinamas nuosavybės teise ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomas žemės sklypas, kuriame vykdoma prekyba arba teikiamos paslaugos nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose (nestacionariosiose lauko kavinėse), išplėstose aptarnavimo vietose prie stacionariųjų viešojo maitinimo vietų.

Prekyba ir kitų paslaugų teikimas viešosiose vietose – veikla, susijusi su prekių pirkimu ir pardavimu, paslaugų teikimu iš (nuo) laikinųjų įrenginių, kioskų, specializuotų automobilių, automobilių priekabų, paviljonuose, gamyba, prekyba bei vartojimu nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose (nestacionariosiose lauko kavinėse), išplėstose aptarnavimo vietose prie stacionariųjų viešojo maitinimo vietų, neįruošiant atskirų prekybos vietų.

Prekybai pritaikyta laikinoji įranga – sukomplektuoti lauke statomi prekybos įrenginiai (prekystaliai, vežimėliai, šaldomieji vežimėliai, stalai, skėčiai, gėlinės, tvorelės, termosai, krepšiai, kėdės, pakylos, skėčiai ir kt.), kuriuos leista pastatyti ir naudoti ribotą terminą.

Paslaugai teikti pritaikyta laikinoji įranga – sukomplektuota ir lauke pastatyta arba judanti tam tikru nustatytu maršrutu įranga ar priemonė, skirta paslaugai teikti (karietos, bevariklės transporto priemonės, pramoginės transporto priemonės, dviračiai, elektromobiliai, vaikiški elektromobiliai, velomobiliai, kartai, bagiai,) kurią leista pastatyti ir naudoti ribotą terminą.

Laikinas statinys – statinys (kioskas, gatvių prekybos, pramogų ar parodos paviljonas, parodos eksponatas, palapinės danga ar pneumatinis apvalkalas, vagonėlis, konteineris, įvairios paskirties aikštelė su dirbtine danga), kurį leista pastatyti ir naudoti ribotą terminą. Laikinų statinių naudojimo terminas gali būti pratęstas. Laikinas statinys ir teisės į jį Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Kioskas – smulkios prekybos ar paslaugų teikimo reikmėms skirtas Nekilnojamojo turto registre neregistruojamas nedidelis lengvų konstrukcijų ir į žemę įleistų pamatų neturintis laikinas statinys, pagamintas gamykloje ar pastatytas iš surenkamų konstrukcijų. Dalis kiosko sienų (jo viršutinės dalys) turi būti įstiklintos ir prekyba vykdoma ar paslaugos teikiamos per sienoje esančią vitrinos angą.

Nestacionarioji viešojo maitinimo vieta (nestacionarioji lauko kavinė) – lauke kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų ar švenčių, masinių renginių metu įrengtas laikinas nesudėtingų lengvų konstrukcijų statinys be pamatų arba sukomplektuota įranga (staliukai, kėdės, skėčiai, tvorelės, pakylos, gėlinės ir kt.), kurie skirti viešojo maitinimo paslaugoms teikti ir kurie išmontuojami, pasibaigus kurortiniam, poilsio ir turizmo sezonams ar šventei, masiniam renginiui.

Paviljonas – Nekilnojamojo turto registre neregistruojamas ir į žemę įleistų pamatų neturintis smulkios prekybos ar paslaugų teikimo reikmėms skirtas laikinas statinys, pagamintas gamykloje ar pastatytas iš surenkamų konstrukcijų ir turintis viduje įrengtą prekybos salę pirkėjams aptarnauti.

Išplėstos aptarnavimo vietos prie stacionariųjų viešojo maitinimo vietų – sukomplektuotas laikinas statinys arba sukomplektuota įranga (staliukai, kėdės, skėčiai, tvorelės, pakylos, gėlinės ir kt.) be atskiros prekybos vietos, kurie skirti aptarnauti stacionariosios viešojo maitinimo vietos lankytojus, išmontuojami, pasibaigus leidimo galiojimo terminui.

Prekybai pritaikytas automobilis ar priekaba smulkiai prekybai ar paslaugų teikimui skirta transporto priemonė su tam tikslui sumontuota specialia įranga arba judanti nustatytu maršrutu.

Pardavėjas, paslaugos teikėjas – asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę prekiauti ar teikti paslaugas, kuris verčiasi mažmenine prekyba ir teikia paslaugas viešosiose vietose.

Savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktai (toliau – produktai) – savo ūkyje išauginti, apdoroti, pagaminti ar perdirbti augalininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės, žvėrininkystės, bitininkystės ir žuvininkystės produktai, taip pat savo ūkyje išauginti ekologiški, išskirtinės kokybės ir tautinio paveldo žemės ūkio ir maisto produktai bei natūraliai užaugusios ar užaugintos miško uogos, arbatžolės, prieskoniai, vaistažolės, grybai, skirti žmonių mitybai ir (ar) paruošti žmonėms vartoti.

Renginio organizatorius – valstybės ar savivaldybės institucija, ar įstaiga, fizinis ar juridinis asmuo, organizuojantis masinį renginį (šventę, festivalį ar kitą didelei žmonių grupei skirtą renginį), suderinęs renginio laiką ir jo organizavimo tvarką su reikiamomis institucijomis ir turintis Savivaldybės administracijos direktoriaus išduotą leidimą organizuoti masinį renginį.

Pramoginis įrenginys (registruojamas potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) – mechaninis įrenginys, skirtas viešai naudoti asmenims linksminti jais pramogaujant, kai keičiama jų padėtis erdvėje, arba skirtas asmenims apžiūrėti vietovę iš skirtingo aukščio (apžvalgos ratas) (toliau – atrakcionai).

Nesudėtingas atrakcionas – nesudėtingas pramoginis įrenginys, nepriskiriamas potencialiai pavojingiems įrenginiams (pripučiamas atrakcionas, batutas, bevariklė transporto priemonė, elektromobilis, velomobilis, žaidimų aikštelė, vandens dviračiai, valtys ir kt.).

Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose – dokumentas, asmeniui suteikiantis teisę verstis mažmenine prekyba ar teikti paslaugas konkrečioje Šakių rajono savivaldybės teritorijos viešojoje vietoje.

 

II. MAŽMENINĖS PREKYBOS IR KITŲ PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOSIOSE
VIETOSE BŪDAI

 

5. Mažmeninės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose būdai yra šie:

5.1. prekyba ir (ar) paslaugų teikimas iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių;

5.2. prekyba ir paslaugų teikimas iš kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų;

5.3. prekyba išplėstose aptarnavimo vietose prie veikiančių stacionariųjų viešojo maitinimo vietų;

5.4. prekyba nestacionariosiose lauko kavinėse;

5.5. prekyba švenčių, masinių renginių, ekspozicijų, parodų metu;

5.6. išvežiojamoji, išnešiojamoji prekyba;

5.7. poilsiui ar sportui skirtų reikmenų nuoma iš (nuo) laikinųjų įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų;

5.8. žaidimų, nesudėtingų atrakcionų organizavimas.

 

III.  REIKALAVIMAI LAIKINŲ STATINIŲ IR ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMUI
IR STATYMUI

 

6. Laikinieji statiniai, įrenginiai, kioskai, paviljonai, nestacionariosios lauko kavinės projektuojami ir statomi Savivaldybės viešosiose vietose, jeigu tai daryti leidžia pagal parengtus teritorijų planavimo dokumentus nustatytas žemės sklypo naudojimo būdas ir nepažeidžiami trečiųjų asmenų teisėti interesai.

 

IV. LEIDIMO PREKYBAI AR PASLAUGŲ TEIKIMUI  IŠDAVIMAS.
REIKALAVMAI PREKYBAI IR PASLAUGŲ TEIKIMUI

 

7. Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės viešosiose vietose išduodamas  seniūnijos, kurios teritorijoje numatoma prekyba ar paslaugos teikimas, seniūno. Už leidimo išdavimą mokama Savivaldybės tarybos nustatyto dydžio rinkliava.

8. Leidimo išdavimo tvarka tvirtinama Administracijos direktorius įsakymu.

9. Pardavėjas ar paslaugų teikėjas privalo atitikti šiuos reikalavimus:

9.1. turėti individualios veiklos vykdymo pažymėjimą, verslo liudijimą (asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus verslo liudijimas yra privalomas) ar darbo sutarties kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu ir vadovo parašu, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prekių įsigijimą ir prekių kokybę liudijančius dokumentus, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą (jei prekiaujama maisto prekėmis) ir asmens medicininę knygelę (jei prekiaujama maisto prekėmis ar žaislais), viešosios vietos naudojimo (eksploatavimo) sutarties, pasirašytos su Savivaldybės administracija, kopiją (jei vykdoma prekyba iš kioskų, prekybai pritaikytų automobilių, paviljonuose, lauko kavinėse);   

9.2. ūkininkai – ūkininko ūkio pažymėjimą arba žemės ūkio valdos registravimo pažymėjimą ir pažymą iš VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro apie žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, jeigu prekiauja savos gamybos žemės ūkio ar iš jų pagamintais maisto produktais;

9.3. sodininkai, prekiaujantys savo vaisiais, uogomis, daržovėmis – nustatytos formos sodininkų bendrijos nario pažymėjimą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka;

9.4. bitininkai, prekiaujantys savo gamybos medumi ir bitininkystės produktais – bityno pasą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka, arba pažymą apie bičių šeimų registravimą ūkinių gyvūnų registre, jeigu prekiauja savos gamybos medumi;

9.5. prekiaujantieji ekologiškais žemės ūkio ir maisto produktais – prekybos-ekologinės gamybos ūkio sertifikatą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka;

9.6. prekiaujantieji išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktais – išskirtinės kokybės produkto sertifikatą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka;

9.7. prekiaujantieji tautinio paveldo produktais – tautinio paveldo produkto sertifikatą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka. Tautinio paveldo produktai turi būti pažymėti tautinio paveldo ženklu (vaizdinis žymuo, rodantis, kad gaminys, produktas yra sertifikuotas tautinio paveldo produktas);

9.8. prekiaujantieji žuvininkystės produktais − įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą įmonės registravimo pažymėjimo arba verslo liudijimo kopiją;

9.9. teikiantys pramoginio įrenginio paslaugas - potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro pažymą apie pramoginio įrenginio įregistravimą.

10. Verstis licencijuojama veikla gali tik juridiniai asmenys, įsigiję šios veiklos licencijas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V. PARDAVĖJO AR PASLAUGŲ TEIKĖJO PAREIGOS

 

11. Prekiautojai ar paslaugų teikėjai privalo:

11.1. laikytis darbo saugos, priešgaisrinės apsaugos, higienos reikalavimų;

11.2. jeigu vykdoma prekyba naudotomis prekėmis, parduoti naudotas prekes švarias ir apdorotas, kad būtų nekenksmingos ir saugios. Turėti naudotų prekių siuntos apdorojimą patvirtinančius dokumentus;

11.3. garantuoti kultūringą pirkėjų ar paslaugos gavėjų aptarnavimą;

11.4. teikti informaciją tarnybinius pažymėjimus pateikusiems kontrolės darbuotojams ir parodyti reikalaujamus dokumentus;

11.5. prižiūrėti tvarką paskirtoje prekybos ir paslaugos teikimo vietoje, neteršti jos atliekomis ir šiukšlėmis, baigus teikti paslaugas ar prekiauti – sutvarkyti paskirtą vietą, organizuoti prekybos vietos laikinųjų prekybos įrenginių valymą, jei reikia dezinfekavimą.

11.6. jeigu vykdoma prekyba, laikytis visų mažmeninę prekybą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.

12. Prekiaujantys maisto produktais ir  savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais papildomai privalo:

12.1. užtikrinti parduodamų maisto produktų ir teisės aktų nustatytų ženklinimo reikalavimų, pateikti pirkėjui tik saugius ir kokybiškus produktus;

12.2. dėvėti tvarkingą ir švarią aprangą, segėti kortelę, kurioje nurodytas prekiautojo vardas, pavardė, - jei fizinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, pareigos, vardas, pavardė, - jei juridinis asmuo;

12.3. neprekiauti, jei serga ar įtaria, kad serga, ir turi bent vieną iš šių požymių: viduriavimas, vėmimas, karščiavimas, užkrėsta ar atvira žaizda, odos liga arba yra ligų, kurios gali būti perduodamos per maistą, nešiotojas;

12.4. naudoti svarsčius, svarstykles ir kitus matavimo prietaisus, naudojamus prekių masei, tūriui, ilgiui nustatyti, su galiojančiu patikros žymeniu;

12.5. norinčių prekiauti gyvūniniais produktais, produktai turi būti pagaminti VMVT patvirtintuose gyvūninio maisto tvarkymo subjektuose, kuriems suteiktas veterinarinio patvirtinimo numeris, vadovaujantis Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738;

12.6. norintys prekiauti arbatžolėmis ir (arba) prieskoniais, privalo užtikrinti, kad arbatžolės ir (arba) prieskoniai atitiktų Mažais kiekiais surenkamų Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamų arbatžolių ir (arba) prieskonių tvarkymo reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. B1-468;

12.7. prekiautojai, kurie prekiauja šviežiais vaisiais, uogomis ir daržovėmis, turi tiekti šviežius vaisius, uogas ir daržoves tinkamos išvaizdos, be fiziologinių trūkumų, be mechaninių pažeidimų, be ligų ar puvinio požymių, švarius, be pašalinio kvapo, nesušalusius, pateikti informaciją galutiniam vartotojui apie parduodamų šviežių vaisių, uogų ir daržovių auginimo vietovę, nurodant savo vardą, pavardę, pavadinimą žodžiu arba raštu (iškaboje);

12.8. prekiautojai, kurie prekiauja Lietuvos miškų gėrybėmis (uogomis, grybais), turi jas tiekti tik šviežias, švarias, tinkamos išvaizdos, be puvinio, gedimo požymių. Prekiaujantieji grybais negali prekiauti sumaišytais šviežiais arba sūdytais, raugintais ar džiovintais grybais;

12.9. norintys prekiauti negyvūniniais maisto produktais (duonos, pyrago gaminiais, sultimis ir pan.), turi užtikrinti, kad negyvūniniai maisto produktai, tiekiami galutiniam vartotojui, yra pagaminti turint maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, išduotą atitinkamos teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pagal Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527.

12.10. parduodamos prekės ar teikiamos paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymuose, techniniuose reglamentuose ir kituose teisės aktuose nustatytus saugos reikalavimus.

12.11. prekiautojas ar paslaugų teikėjas privalo laikytis Leidime nurodytų sąlygų, neleisti naudotis Leidimu kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, neprekiauti ar neteikti paslaugų su negaliojančiu Leidimu.

12.12. prekybos ar paslaugų teikimo vietoje turi būti pirkėjui ar paslaugos gavėjui aiškiai matomas išduoto leidimo originalas.

13. Pardavėjui ar paslaugos teikėjui draudžiama:

13.1. prekiauti nuo dėžių, turėklų, atramų, grindinio ir panašiai, prekybos ar paslaugų teikimo vietose ne prekybos metu laikyti ir sandėliuoti prekių įpakavimo dėžes, prekių atsargas. Prekybos ar paslaugų teikimo vieta neturi sudaryti kliūčių kitiems asmenims, negali trukdyti eismui.

13.2. prekiaujant ar teikiant paslaugas viešosiose vietose, triukšmauti, viršijant nustatytas leidžiamas skleidžiamo triukšmo normas. Teikiant paslaugas ar prekiaujant privaloma laikytis Savivaldybės tarybos patvirtintų Triukšmo prevencijos savivaldybės viešosiose vietose taisyklių;

13.3. pardavėjui draudžiama parduoti prekes:

13.3.1. kurių mažmeninė prekyba uždrausta įstatymų ar kitų teisės aktų;

13.3.2. kurių įsigijimas teisės aktų nustatyta tvarka nepatvirtintas prekių įsigijimą patvirtinančiais dokumentais;

13.3.3. be jų atitikties privalomiesiems dokumentų reikalavimams, jeigu teisės aktuose nustatyta, kad tokie dokumentai privalomi;

13.3.4. kurios nepaženklintos teisės aktų nustatyta tvarka;

13.3.5. kurių tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs;

13.3.6. kurios iš naujo perženklintos, perfasuotos (perpakuotos) ar kitaip apdorotos siekiant pratęsti jų tinkamumo naudoti terminą;

14. Teikiant kinkomojo transporto pasivažinėjimo paslaugą, būtina valyti, tvarkyti, dezinfekuoti ekipažų stovėjimo ir pagal poreikį maršrutų judėjimo vietas.

15. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (pasibaigus Leidimo galiojimo laikotarpiui) arba Leidimą panaikinus, savo lėšomis išvežti (nukelti) nesudėtingus laikinus statinius, laikinus prekybos ar paslaugų teikimo įrenginius, atrakcionus ir sutvarkyti aplinką (viešoji vieta turi būti tvarkinga, estetiškai nepakitusi, dirvožemis (danga) nepažeista). Neįvykdžius minėto reikalavimo, nesudėtingų laikinų statinių, laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių, atrakcionų, išvežimą (nukėlimą) ir saugojimą, aplinkos sutvarkymą organizuoja Seniūnija, o Seniūnijos patirtas išlaidas apmoka asmuo, kuriam buvo išduotas Leidimas, neatsižvelgiant į tai, kam statinys ar įranga nuosavybės teise priklauso.

 

VI. PARDAVĖJO AR PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS

16. Prekiautojai ar paslaugų teikėjai turi šias teises:

16.1. verstis leidime prekiauti ar teikti paslaugas nurodyta veikla;

16.2. reikalauti paaiškinimų, kai atsisakoma išduoti leidimą ar panaikinamas leidimo galiojimas;

16.3. apskųsti leidimą išduodančios Seniūnijos sprendimus Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka, jeigu leidimo turėtojas ar pageidaujantis jį įsigyti mano, kad jo teisės ar įstatymų saugomi teisėti interesai pažeisti;

16.4. kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jiems suteiktas teises.

 

VII. KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

17. Kaip laikomasi šios Tvarkos, tikrina kontroliuojančių bei leidimą išdavusios Seniūnijos  tarnautojai, vadovaudamiesi suteiktais įgaliojimais.

18. Asmenims, pažeidusiems šią Tvarką, leidimo prekiauti ar teikti paslaugas galiojimas sustabdomas, galiojimas panaikinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

19. Tai, kas nereglamentuota Tvarkoje, sprendžiama taip, kaip numatyta Lietuvos

Respublikos teisės aktuose.

20. Asmenys, pažeidę šią Tvarką, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________________________________________________