LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2009 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. 3D-355 „DĖL PREKYBOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTAIS TURGAVIETĖSE DARBO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m.  birželio 16  d. Nr. 3D-453

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolo Nr. 26 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. vasario 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolu Nr. 6, 3.4 papunktį:

1. P a k e i č i u Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-355 „Dėl Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Taisyklių tikslas – užtikrinti turgavietėse parduodamų maisto produktų atsekamumą, saugą ir kokybę, turgavietėse ir prekybai žemės ūkio ir maisto produktais skirtose viešosiose vietose parduodamų produktų kiekinę ir gautų pajamų apskaitą, sudaryti sąlygas savo ūkyje išaugintiems žemės ūkio produktams ir iš jų pagamintiems produktams parduoti galutiniam vartotojui.“

1.2. Papildau 3.51 papunkčiu:

3.51. Prekybai žemės ūkio ir maisto produktais skirta viešoji vieta (toliau – viešoji prekybos vieta) – savivaldybės nustatyta arba privataus asmens skirta ir su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos regioniniu padaliniu suderinta teritorija prekybai žemės ūkio ir maisto produktais nuo laikinųjų prekybos įrenginių, iš automobilių, specializuotų automobilių ar priekabų, laivų.“

1.3. Papildau 3.71 papunkčiu:

3.71. Turgavietėje parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų elektroninis apskaitos žurnalas (toliau – Turgavietės e. žurnalas) – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) valdomos Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i. MAS) Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiajam verslui posistemio (i. APS) (toliau – i. APS) dalis, skirta į turgavietę ar viešąją prekybos vietą atsivežtų (gautų), turgavietėje ar viešojoje prekybos vietoje parduodamų, paliekamų saugoti ir per prekybos dieną nurašytų žemės ūkio ir maisto produktų kiekio ir gautų pajamų kasdienei apskaitai vykdyti.“

1.4. Pakeičiu 3.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.8. Žemės ūkio ir maisto produkto lydimieji dokumentai (toliau – lydimieji dokumentai) – dokumentai (važtaraščiai, sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros, atitikties deklaracijos ir kt.), kuriais teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinama žemės ūkio ir maisto produkto kilmė, sauga, kokybė, įsigijimas ir (ar) atsivežimas.“

1.5. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Turgavietė turi būti įtraukta į Maisto tvarkymo subjektų sąrašą, vadovaujantis Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimais. Turgavietėje galima prekiauti tik Maisto tvarkymo subjektų sąraše nurodytų grupių produktais.“

1.6. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

PREKYBOS TURGAVIETĖSE REIKALAVIMAI“.

1.7. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Individualia veikla besiverčiantys arba verslo liudijimą įsigiję asmenys turi būti įtraukti į Maisto tvarkymo subjektų sąrašą, vadovaujantis Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimais, prekybos vietoje privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir prekių lydimuosius dokumentus, kuriuos galima pateikti ir elektroninėje formoje (verslo liudijimą įsigiję asmenys – naudojantis VMI prie FM valdomos Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i. MAS) Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiajam verslui posistemiu (i. APS)). Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (F 048/a), išduotą vadovaujantis Darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarka, ir sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą, išduotą vadovaujantis Privalomųjų mokymų ir atestavimo tvarka, turi pateikti valstybiniam inspektoriui paprašius per jo nustatytą terminą.“

1.8. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Juridiniai asmenys turi būti įtraukti į Maisto tvarkymo subjektų sąrašą, vadovaujantis Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimais, o juridinių asmenų atstovai prekybos vietoje privalo turėti įmonės registravimo pažymėjimo kopiją ir prekių lydimuosius dokumentus, kuriuos galima pateikti ir elektroninėje formoje. Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (F 048/a), išduotą vadovaujantis Darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarka, ir sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą, išduotą vadovaujantis Privalomųjų mokymų ir atestavimo tvarka, turi pateikti valstybiniam inspektoriui paprašius per jo nustatytą terminą.“

1.9. Pakeičiu 24.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.11. nedelsiant informuoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir VMI prie FM apie pastebėtus produkcijos kiekio deklaravimo pažeidimus, Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą – apie pastebėtus maisto tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir Valstybinę augalininkystės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos – apie fitosanitarinių reikalavimų pažeidimus;“.

1.10. Papildau 25.10 papunkčiu:

25.10. prekiaujantys mėsa, mėsos produktais, paukštiena ir paukštienos produktais turgavietėse ir viešosiose prekybos vietose, šių parduodamų prekių kiekinei ir gautų pajamų apskaitai tvarkyti privalo naudoti VMI prie FM valdomos Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i. MAS) tam skirtą Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiajam verslui posistemio (i. APS) dalį.“

1.11. Pakeičiu VI skyrių ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

TURGAVIETĖJE AR VIEŠOJOJE PREKYBOS VIETOJE PARDUODAMOS MĖSOS, MĖSOS PRODUKTŲ, PAUKŠTIENOS IR PAUKŠTIENOS PRODUKTŲ APSKAITOS DUOMENŲ SUVEDIMO Į TURGAVIETĖS E. ŽURNALĄ BENDROSIOS NUOSTATOS

 

26. Į turgavietę ar viešąją prekybos vietą atsivežtos (gautos), turgavietėje ar viešojoje prekybos vietoje parduotos, paliekamos saugoti ir nurašytos (t. y. sugedusios, sugadintos, dėl natūralios netekties, utilizuotos) mėsos, mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų kiekinė ir gautų pajamų suminė apskaita vykdoma elektroniniu būdu suvedant duomenis į Turgavietės e. žurnalą.

27. Turgavietės e. žurnale turi būti pateikiami tokie duomenys:

27.1. prekiautojo vardas, pavardė arba pavadinimas ir mokesčių mokėtojo kodas (fizinio / juridinio asmens kodas);

27.2. atsakingo darbuotojo (pardavėjo) vardas, pavardė ir mokesčių mokėtojo kodas (fizinio / juridinio asmens kodas), jei turgavietėje ar viešojoje prekybos vietoje prekybą vykdo juridinis asmuo arba fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą ir turintis samdomų darbuotojų, arba fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą su verslo liudijimu, kai į jį įrašytas kitas fizinis asmuo;

27.3. turgavietės ar viešosios prekybos vietos adresas, prekybos vietos numeris;

27.4. atsivežtos (gautos) į turgavietę ar viešąją prekybos vietą mėsos, mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų:

27.4.1. pavadinimas;

27.4.2. kiekis (kg), lydimuosiuose dokumentuose nurodyta suma eurais (jeigu prekiaujama savo ūkyje išauginta ir pagaminta produkcija, tai sumą įvesti nėra privaloma);

27.4.3. lydimojo dokumento (PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra, važtaraštis ar kt.) serija, numeris ir data;

27.4.4. kilmės šalis;

27.4.5. tiekėjas (PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą faktūrą, važtaraštį išrašiusio mokesčių mokėtojo pavadinimas ir kodas (fizinio / juridinio asmens kodas));

27.5. nurašytos (t. y. sugedusios, sugadintos, dėl natūralios netekties, utilizuotos) mėsos, mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų:

27.5.1. pavadinimas;

27.5.2. kiekis (kg);

27.6. parduotos mėsos, mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų:

27.6.1. pavadinimas;

27.6.2. kiekis (kg), suma eurais;

27.7. turgavietėje ar viešojoje prekybos vietoje paliktos saugoti mėsos, mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų:

27.7.1. pavadinimas;

27.7.2. kiekis (kg).

28. Taisyklių 13 (tik prekiaujantys mėsa), 14, 15 punktuose nurodyti prekiautojai, prekiaujantys mėsa, mėsos produktais, paukštiena ir paukštienos produktais (toliau kartu – už duomenų pateikimą atsakingas asmuo), į Turgavietės e. žurnalą privalo suvesti:

28.1. kiekvieną prekybos turgavietėje ar viešojoje prekybos vietoje dieną, prieš pradedant prekybą, Taisyklių 27.4 papunktyje nurodytus duomenis apie atsivežtą (gautą) mėsą, mėsos produktus, paukštieną ir paukštienos produktus;

28.2. duomenis apie prekybos metu papildomai atsivežtą (gautą) mėsą, mėsos produktus, paukštieną ir paukštienos produktus, iš karto juos atsivežus (gavus);

28.3. pasibaigus prekybos dienai, tą pačią dieną:

28.3.1. Taisyklių 27.6 papunktyje nurodytus duomenis apie per tą dieną parduotą mėsą, mėsos produktus, paukštieną ir paukštienos produktus;

28.3.2. Taisyklių 27.5 papunktyje nurodytus duomenis apie per tą dieną nurašytą (t. y. sugedusią, sugadintą, dėl natūralios netekties, utilizuotą) mėsą, mėsos produktus, paukštieną ir paukštienos produktus;

28.3.3. Taisyklių 27.7 papunktyje nurodytus duomenis apie turgavietėje ar viešojoje prekybos vietoje paliktą saugoti mėsą, mėsos produktus, paukštieną ir paukštienos produktus.

29. Mėsos, mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų tiekėjo kodas (fizinio / juridinio asmens kodas) arba tikslus pavadinimas turi atitikti Mokesčių mokėtojų registre nurodytą mokesčių mokėtojo pavadinimą ir jo struktūrą. Jei mėsos, mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų tiekėjas yra ne Lietuvos Respublikos mokesčių mokėtojas, jo pavadinimas ir (arba) tapatybės nustatymo numeris nurodomas pagal maisto produktų lydimuosius dokumentus.

30. Jeigu paaiškėja, kad į Turgavietės e. žurnalą buvo suvesti neteisingi duomenys, tai už duomenų pateikimą atsakingas asmuo privalo nedelsdamas juos patikslinti (suvesti neteisingi duomenys anuliuojami, nurodoma taisymo priežastis ir data bei įrašomi teisingi duomenys).

31. Turgavietės e. žurnalo duomenų teisingumą gali kontroliuoti VMI prie FM, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir kitos kontroliuojančios institucijos.

32. i. APS sutrikimo atveju ir už duomenų pateikimą atsakingam asmeniui neturint galimybės į Turgavietės e. žurnalą suvesti Taisyklių 27, 28 punktuose nurodytų duomenų nustatytais terminais, už duomenų pateikimą atsakingas asmuo privalo suvesti duomenis į Turgavietės e. žurnalą iš karto atsiradus galimybei tai padaryti bei nurodyti i. APS sutrikimo datą, laiką.

33. Už duomenų pateikimą atsakingas asmuo, negalintis suvesti duomenų į Turgavietės e. žurnalą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kaip jos numatytos Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“, apie tai informuoja VMI prie FM, siųsdamas pranešimą elektroniniu paštu vmi@vmi.lt. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, už duomenų pateikimą atsakingas asmuo neatsako už duomenų nepateikimą, jeigu jis įrodo, kad duomenų negalėjo pateikti dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo kontroliuoti ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms atsirasti.

34. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, suderinusi su centriniu mokesčių administratoriumi pateikimo ir tikslinimo tvarką bei terminus, pateikia VMI prie FM šią aktualią informaciją apie:

34.1. turgavietes: atsakingo turgavietės asmens pavadinimas ir kodas (fizinio / juridinio asmens kodas), turgavietės pavadinimas, turgavietės adresas, leidimo tvarkyti maistą numeris ir jo išdavimo data, informacija apie ūkio subjekto veiklos sustabdymą ar uždraudimą;

34.2. viešąsias prekybos vietas: atsakingo viešosios prekybos vietos asmens pavadinimas ir kodas (fizinio / juridinio asmens kodas), viešosios prekybos vietos adresas, leidimo tvarkyti maistą numeris ir jo išdavimo data, informacija apie ūkio subjekto veiklos sustabdymą ar uždraudimą;

34.3. prekiautojus mėsa, mėsos produktais, paukštiena ir paukštienos produktais: vardas, pavardė arba pavadinimas ir kodas (fizinio / juridinio asmens kodas), leidimo tvarkyti maistą numeris ir jo išdavimo data, informacija apie ūkio subjekto veiklos sustabdymą ar uždraudimą.“

1.12. Buvusius 31–35 punktus laikau atitinkamai 35–39 punktais.

1.13. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Už turgavietėje parduodamų žemės ūkio produktų ir iš jų pagamintų maisto produktų saugą, atsekamumą ir turgavietėse bei viešosiose prekybos vietose parduodamų produktų kiekinę ir gautų pajamų apskaitą atsako turgavietės ar viešosios prekybos vietos prekiautojas.“

1.14. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Atsakingas turgavietės asmuo užtikrina, kad prekiaujantiesiems žemės ūkio produktais ir iš jų pagamintais maisto produktais ne lauko sąlygomis (t. y. pastatuose, patalpose, kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuosiuose nameliuose, iš automobilių), būtų sudarytos techninės sąlygos naudoti kasos aparatus, kaip reglamentuojama Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše.“

1.15. Pripažįstu netekusiu galios priedą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                             Andrius Palionis