LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2015 m. sausio 29 d. Nr. V-73

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Profilaktinių sveikatos tikrinimų kainas (18 priedas), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, ir 5.1 papunktį išdėstau taip:

 

„5.1.

Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis

6,33

10,70“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                         Rimantė Šalaševičiūtė