LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. D1-848 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 10 d. Nr. D1-382

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“:

1.1. papildau nauju 3.49 papunkčiu:

3.49. 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 257, p.73);“.

1.2. papildau nauju 3.50 papunkčiu:

3.50. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą;“.

1.3. papildau nauju 3.51 papunkčiu:

3.51. Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-67 „Dėl Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijų patvirtinimo.“;

1.4. pakeičiu 4 priedo Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašą:

1.4.1. papildau nauju 11 punktu:

11. Statytojo (užsakovo) pasirinkimu pildomas popierinis arba elektroninis Žurnalas. Pildant elektroninį Žurnalą, statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti, kad būtų naudojamos elektroninio Žurnalo pildymo priemonės, užtikrinančios kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą ir autentifikavimą, šių asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, autentiškumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą rangovui, kitiems statybos dalyviams, statybos valstybinės priežiūros, kitų valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovams, turintiems teisę Žurnale daryti ir (ar) peržiūrėti įrašus. Elektroniniame Žurnale turi būti sudaryta galimybė formuoti oficialiųjų elektroninių dokumentų nuorašus ir išrašus su detaliais oficialiųjų elektroninių dokumentų metaduomenimis [3.51]. Pildant elektroninį Žurnalą, pasirašantysis asmuo šiame Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos apraše numatytiems priėmimo, bandymo ir kitiems aktams, baigtoms pildyti formoms, pasirašant užbaigus statybą elektroninį Žurnalą, kaip vieną oficialųjį elektroninį dokumentą, suformuotus oficialiųjų elektroninių dokumentų nuorašus ir išrašus, privalo naudoti kvalifikuotą elektroninį parašą [3.49].“;

1.4.2. papildau nauju 12 punktu:

12. Statytojas (užsakovas), užpildęs elektroninio Žurnalo titulinį lapą ir Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašo F-1 formą, privalo užtikrinti, kad rangovui, kitiems statybos dalyviams, statybos valstybinės priežiūros, kitų valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovams, turintiems teisę Žurnale daryti ir (ar) peržiūrėti įrašus, būtų suteikti prisijungimo duomenys ir teisės, suteikiančios prieigą prie elektroninio Žurnalo, galimybę daryti ir (ar) peržiūrėti jame įrašus, ir informacija, kaip prisijungti prie elektroninio Žurnalo. Turi būti pateikti visi saugaus prisijungimo prie elektroninio Žurnalo duomenys (nuoroda, naudotojo vardas, slaptažodis ir kt.), jei šių duomenų reikia norint prisijungti prie elektroninio Žurnalo. Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti saugaus prisijungimo prie elektroninio Žurnalo reikalavimų įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka. Statybos valstybinės priežiūros institucijos [3.13] atstovams šie prisijungimo duomenys ir teisės, suteikiančios prieigą prie elektroninio Žurnalo, galimybę daryti ir (ar) peržiūrėti jame įrašus, ir informacija, kaip prisijungti prie elektroninio Žurnalo, suteikiami statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka [3.27] arba šios institucijos atstovams pareikalavus. Kitų valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovams, turintiems teisę Žurnale daryti ir (ar) peržiūrėti įrašus, šie duomenys, teisės ir informacija, kaip prisijungti prie elektroninio Žurnalo, suteikiami šių subjektų atstovams pareikalavus.“.

1.4.3. papildau nauju 13 punktu:

13. Statytojas (užsakovas), pagal Statybos įstatymo [3.1] nuostatas užbaigęs kitų, negu nurodyti Reglamento 14 punkte, statinių statybą ir įregistravęs statinius ir daiktines teises į juos Nekilnojamojo turto registre (kai įregistruoti privaloma), privalo saugoti visus oficialiuosius elektroninius dokumentus iš elektroninio Žurnalo ir jų priedus (nuotraukos, brėžiniai ir kiti priedai), elektroninį Žurnalą, kaip vieną oficialųjį elektroninį dokumentą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu [3.49], atsako už šiuos dokumentus ir jų priedus, užtikrina, kad būtų laikomasi nustatytų šių dokumentų saugojimo reikalavimų [3.50] iki statinių perleidimo kitam asmeniui – naujajam įgijėjui. Statinių perleidimo atveju visi oficialieji elektroniniai dokumentai iš elektroninio Žurnalo ir jų priedai (nuotraukos, brėžiniai ir kiti priedai), elektroninis Žurnalas, kaip vienas oficialusis elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu [3.49],  perduodami naujajam įgijėjui. Naujasis įgijėjas atsako už šiuos dokumentus ir jų priedus, privalo juos saugoti ir užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytų jų saugojimo reikalavimų [3.50].“;

1.4.4. papildau nauju 14 punktu:

14. Statytojas (užsakovas), pagal Statybos įstatymo [3.1] nuostatas užbaigęs daugiabučio namo statybą ir įregistravęs statinį ir daiktines teises į jį Nekilnojamojo turto registre, privalo saugoti visus oficialiuosius elektroninius dokumentus iš elektroninio Žurnalo ir jų priedus (nuotraukos, brėžiniai ir kiti priedai), elektroninį Žurnalą, kaip vieną oficialųjį elektroninį dokumentą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu [3.49], atsako už šiuos dokumentus ir jų priedus, užtikrina, kad būtų laikomasi nustatytų šių dokumentų saugojimo reikalavimų [3.50], kol susikurs daugiabučio namo savininkų bendrija arba bus sudaryta daugiabučio namo savininkų jungtinės veiklos sutartis arba bus paskirtas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius (toliau kiekvienas atskirai vadinamas – bendrojo naudojimo objektų valdytoju). Sukūrus/sudarius/paskyrus daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytoją, statytojas (užsakovas) per 1 mėnesį aktu perduoda jam visus oficialiuosius elektroninius dokumentus iš elektroninio Žurnalo ir jų priedus (nuotraukas, brėžinius ir kitus priedus), elektroninį Žurnalą, kaip vieną oficialųjį elektroninį dokumentą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu [3.49]. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas privalo saugoti visus oficialiuosius elektroninius dokumentus iš elektroninio Žurnalo ir jų priedus (nuotraukos, brėžiniai ir kiti priedai), elektroninį Žurnalą, kaip vieną oficialųjį elektroninį dokumentą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu [3.49], atsako už šiuos dokumentus ir jų priedus, užtikrina, kad būtų laikomasi nustatytų šių dokumentų saugojimo reikalavimų [3.50].“;

1.4.5. papildau nauju 15 punktu:

15. Pildant elektroninį Žurnalą, Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašo nuostatos (įskaitant šio aprašo 2, 5–12 punktų, 17.6, 18.3.2, 18.6 papunkčių ir 19, 21, 31, 32, 34–35 punktų, F-6 formos nuostatas) dėl Žurnalo skirstymo į pagrindinį ir papildomus bei su tuo susijusiais jų pildymo, tikrinimo, numeravimo, registravimo, perdavimo, saugojimo reikalavimais gali būti netaikomos.“;

1.4.6. papildau nauju 21 punktu:

21. Jei pildomas elektroninis Žurnalas, už jo saugojimą statinių statybos metu atsako statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo.“;

1.4.7. pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Žurnalas pildomas, kad dokumentais būtų patvirtinta: atskirų statinio statybos darbų, naudojamų statybos produktų atitiktis statinio projekto ir statybos norminių dokumentų reikalavimams; statybos metu padaryti statinio projekto pakeitimai; statinio statybos vadovo, bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo išvados apie atliktų statybos darbų, panaudotų statybos produktų kokybę, atitiktį deklaruotoms eksploatacinėms savybėms, statybos valstybinės priežiūros, statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų atstovų nurodymų įvykdymą statinio statybos metu. Žurnalas pildomas nuo statinio statybos pradžios iki darbų pabaigos ir pateikiamas  statybos užbaigimo komisijai kartu su kitais dokumentais, patvirtinančiais statinio statybos pabaigą ir atliktų statybos darbų normatyvinę kokybę. Jei buvo pildomas elektroninis Žurnalas, su prašymu išduoti statybos užbaigimo aktą pateikiami prisijungimo duomenys ir teisės, suteikiančios statybos užbaigimo komisijai prieigą prie elektroninio Žurnalo, galimybę peržiūrėti jame įrašus, ir informacija, kaip prisijungti prie elektroninio Žurnalo. Turi būti pateikti visi saugaus prisijungimo prie elektroninio Žurnalo duomenys (nuoroda, naudotojo vardas, slaptažodis ir kt.), jei šių duomenų reikia norint prisijungti prie elektroninio Žurnalo. Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti saugaus prisijungimo prie elektroninio Žurnalo reikalavimų įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka. Užbaigus statybą, rangovas ar jo įgaliotas asmuo privalo pasirašyti elektroninį Žurnalą, kaip vieną oficialųjį elektroninį dokumentą, kvalifikuotu elektroniniu parašu [3.49].“;

1.4.8. papildau nauju 101 punktu:

101. Naudojant elektroninį Žurnalą, jį pildo ir už tai atsako:

101.1. rangovo paskirtas statinio statybos vadovas, – kai statyba vykdoma nesamdant subrangovų;

101.2. rangovo paskirtas statinio statybos vadovas ir subrangovų paskirti statinio bendrųjų ar specialiųjų statybos darbų vadovai, – kai statyba vykdoma samdant subrangovus.“;

1.4.9. pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Jei pildomas tik pagrindinis Žurnalas, už jo saugojimą atsako rangovo paskirtas statinio statybos vadovas. Kai pildomi papildomi Žurnalai, už jų saugojimą atsako subrangovų paskirti statinio statybos bendrųjų ar specialiųjų darbų vadovai.“;

1.4.10. pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Vykdant statybą ūkio būdu, pagrindinį ir papildomus Žurnalus pildo ir saugo statytojo (užsakovo) paskirti statinio statybos vadovas ir statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai. Vykdant statybą ūkio būdu ir naudojant elektroninį Žurnalą, jį pildo statytojo (užsakovo) paskirti statinio statybos vadovas ir statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai.“;

1.4.11. pakeičiu 18.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.3.2. duomenys apie laikančiųjų konstrukcijų montavimo ir kitus darbus, kuriems reikalinga ypatinga kontrolė, jei dėl mažos šių darbų apimties papildomi Žurnalai nepildomi arba kai pildomas elektroninis Žurnalas;“

1.4.12. pakeičiu 18.9 punktą ir jį išdėstau taip:

18.9. atliekant nedidelės apimties (kai nepildomas papildomas Žurnalas specialiesiems statybos darbams) arba kai pildomas elektroninis Žurnalas metalinių konstrukcijų montavimo darbus, be formos F-7, pildomos formos F-13 ir F-14. Formoje F-13 įrašomi duomenys apie metalinių konstrukcijų suvirinimo eigą. Formoje F-14 įrašomi duomenys apie metalinių konstrukcijų padengimą antikorozinėmis dangomis;“

1.4.13. pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Žurnalo III skyriuje pateikiamas statinio, jo dalių ir konstrukcijų, inžinerinių tinklų pagrindinių geodezinių kontrolinių nuotraukų rekomenduojamas sąrašas.

Visos statinio geodezinės kontrolinės nuotraukos registruojamos formoje F-15, formoje F-16 pateikti geodezinių kontrolinių nuotraukų blankai. Geodezines kontrolines nuotraukas registruoja geodezininkas kartu su statinio statybos vadovu (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovu – kai vykdomi bendrieji ar specialieji statybos darbai). Registruojant nurodoma schemų, nuotraukų pavadinimai, atlikimo data, atitiktis statinio projektui ir rasti nukrypimai.“;

1.4.14. pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Žurnalo IV skyriuje pateikiami pagrindinių paslėptų darbų patikrinimo, laikančiųjų konstrukcijų priėmimo ir išbandymo darbų sąrašas ir atitinkamos aktų formos (F-17–F-27). Paslėptų darbų patikrinimo, laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai, vandentiekio, nuotekų, šildymo, vėdinimo ir kitų statinio inžinerinių sistemų (kai nepildomi papildomi Žurnalai) bandymo aktai įforminami užpildant pagrindinio Žurnalo atitinkamas formas. Pildant elektroninį Žurnalą, paslėptų darbų patikrinimo, laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai, vandentiekio, nuotekų, šildymo, vėdinimo ir kitų statinio inžinerinių sistemų bandymo aktai įforminami užpildant atitinkamas Žurnalo formas.“;

1.4.15. pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Įrašus apie kontroliuojančiųjų asmenų nurodymų įvykdymą Žurnale daro statinio statybos vadovas, statinio statybos bendrųjų ar specialiųjų darbų vadovas (kai vykdomi bendrieji ar specialieji statybos darbai). Šių nurodymų įvykdymo teisingumą savo parašu patvirtina bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas, patikrinęs, ar visi ir teisingai įvykdyti jo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statybos valstybinės priežiūros ir statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų atstovų nurodymai.“;

1.4.16. pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Statinio statybos vadovą (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovą – kai vykdomi bendrieji ar specialieji statybos darbai) perkeliant į kito statinio statybą arba atleidžiant iš darbo, Žurnalas, statybos produktų dokumentai, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka deklaruojamos šių produktų eksploatacinės savybės (deklaruojama ar patvirtinama šių produktų atitiktis), įrenginių kokybę patvirtinantys dokumentai, projektinė ir kita techninė dokumentacija perdavimo–priėmimo aktu, kurį tvirtina rangovas (subrangovas), perduodama naujai paskirtam statinio statybos vadovui. Žurnalo perdavimas naujai paskirtam už jo pildymą ir saugojimą atsakingam vadovui registruojamas formoje F-6. Pildant elektroninį Žurnalą, Žurnale registruojamas prieigos teisių suteikimas ir valdymas, nurodant elektroninį Žurnalą pildantį subjektą, atsakingų asmenų pareigas, vardus, pavardes, prieigos teisių suteikimo datą, prieigos teises suteikiančio ir prieigos teises gaunančio asmens pareigas, vardą, pavardę; prieigos teisių suteikimas ir gavimas patvirtinamas šių asmenų kvalifikuotais elektroniniais parašais [3.49].“;

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Kęstutis Navickas