LIETUVOS RESPUBLIKOS

VANDENS ĮSTATYMO NR. VIII-474 1, 2, 3 IR 14 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. balandžio 14 d. Nr. XII-2309

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) gerinti vandens kokybę įgyvendinant priemones, skirtas nuosekliai mažinti pavojingų medžiagų ir nutraukti prioritetinių medžiagų patekimą į vandenį;“.

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

Šis Įstatymas taikomas asmenims, kurie valdo, naudoja ar saugo Lietuvos Respublikoje esančius vandens telkinius ir juose esantį vandenį nepaisant jų paskirties bei nuosavybės formų.“

 

3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 3 straipsnį nauja 16 dalimi:

16. Patvenktas ežeras – ežeras, kurio vandens lygis reguliuojamas ežero ištakose įrengtais patvenkiamaisiais hidrotechnikos statiniais.“

2. Buvusias 3 straipsnio 16–41 dalis laikyti atitinkamai 17–42 dalimis.

3. Pakeisti 3 straipsnio 26 dalį ir ją išdėstyti taip:

26. Prioritetinės medžiagos – teršalai, kurių išleidimo ar kitokio patekimo į aplinką nutraukimą ar mažinimą numato 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 5 tomas, p. 275), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 30 d. Komisijos direktyva 2014/101/ES (OL 2014 L 311, p. 32). Prioritetinių medžiagų sąrašą tvirtina aplinkos ministras.“

 

4 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Vandens telkiniuose gali būti statomi hidrotechnikos statiniai, reikalingi vandens apsaugai, jo naudojimui ir aplinkai nuo žalingo vandens poveikio saugoti, hidroenergetikai ir kitoms reikmėms. Tvenkiniai įrengiami ir kiti hidrotechnikos statiniai statomi vadovaujantis šiuo Įstatymu, Statybos įstatymu, Teritorijų planavimo įstatymu, Saugomų teritorijų įstatymu ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu. Hidrotechnikos statiniams statyti ir naudoti atskiro vandens naudojimo leidimo nereikia. Tvenkinių ir patvenktų ežerų naudojimo ir priežiūros tvarką nustato aplinkos ministras.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2016 m. rugpjūčio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras iki 2016 m. liepos 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė