LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-1131 „DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR JŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 6 d. Nr. V-1259

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 10.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.2. pacientams transportuoti į PKI centrus, insulto gydymo centrus, traumų centrus ir Aprašo 12.3 papunktyje nurodytais atvejais kitoms GMP paslaugoms teikti VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotyje, VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje, VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotyje, VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje ir VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotyje gali būti organizuojamos ne daugiau kaip 4 papildomos nuolatinės pažangaus gyvybės palaikymo GMP brigados, sudarytos iš ne mažiau kaip 9 GMP įstaigos darbuotojų etatų, iš kurių ne mažiau kaip 4,5 etato – asmens sveikatos priežiūros specialistai, nurodyti Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-895 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“, 17.1 – 17.5 papunkčiuose, ir ne mažiau kaip 4,5 etato – vairuotojai ir (arba) vairuotojai paramedikai (toliau – klasterinė GMP brigada).

1.2. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Klasterinės GMP brigados teikia šias paslaugas:

12.1. transportuoja pacientą iš įvykio vietos į atitinkamą PKI, insulto gydymo centrą ar traumų centrą;

12.2. prireikus perima pacientą iš GMP brigados, teikusios paslaugas pacientui įvykio vietoje, ir transportuoja pacientą į atitinkamą PKI, insulto gydymo centrą ar traumų centrą;

12.3. teikia būtinas GMP paslaugas, jei iškvietimas priskiriamas I reagavimo kategorijai ir klasterinė GMP brigada yra arčiausiai įvykio vietos.“

1.3. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Jeigu į įvykio vietą anksčiau atvyksta GMP budinti brigada ir nustato, kad pacientą reikia transportuoti nedelsiant, GMP budinčios brigados vadovas priima sprendimą, informuoja GMP  dispečerį ir transportuoja pacientą į atitinkamą PKI, insulto gydymo centrą ar traumų centrą. Dėl paciento perdavimo klasterinei GMP brigadai sprendžia GMP budinčios brigados vadovas, bendradarbiaudamas su GMP dispečeriu.“

1.4. Papildau nauju 17 punktu:

17. PSDF biudžeto lėšomis apmokamos klasterinių GMP brigadų, suformuotų iš Aprašo 10.2 papunktyje nurodytų etatų, kurie GMP įstaigoje įsteigti po 2019 m. rugpjūčio 2 d., teikiamos GMP paslaugos. Klasterinių GMP brigadų, už kurių ataskaitinį laikotarpį teiktas paslaugas apmokama iš PSDF biudžeto, skaičius nustatomas įvertinus 2019 m. rugpjūčio 2 d. ir ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną užimamų Aprašo 10.2 papunktyje nurodytų etatų skaičių.“

1.5. Buvusius 17–25 punktus atitinkamai laikau 18–26 punktais.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas mokant už greitosios medicinos pagalbos paslaugas, teikiamas nuo 2019 m. rugsėjo 2 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                         Aurelijus Veryga