LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKSLO KRYPČIŲ IR MENO KRYPČIŲ KLASIFIKATORIŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 6 d. Nr. V-93

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 54 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į Mokslo sričių klasifikatorių ir Meno sričių klasifikatorių, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Mokslo krypčių klasifikatorių;

1.2. Meno krypčių klasifikatorių.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymą Nr. V-1457 „Dėl mokslo krypčių patvirtinimo“.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                       Algirdas Monkevičius

 

 

P ATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2019 m. vasario  6 d. įsakymu Nr. V-93

 

MOKSLO KRYPČIŲ KLASIFIKATORIUS

 

Kodas

Mokslo kryptis

Gamtos mokslai N 000

N 001

Matematika

N 002

Fizika

N 003

Chemija

N 004

Biochemija

N 005

Geologija

N 006

Fizinė geografija

N 007

Paleontologija

N 008

Astronomija

N 009

Informatika

N 010

Biologija

N 011

Biofizika

N 012

Ekologija ir aplinkotyra

N 013

Botanika

N 014

Zoologija

Technologijos mokslai T 000

T 001

Elektros ir elektronikos inžinerija

T 002

Statybos inžinerija

T 003

Transporto inžinerija

T 004

Aplinkos inžinerija

T 005

Chemijos inžinerija

T 006

Energetika ir termoinžinerija

T 007

Informatikos inžinerija

T 008

Medžiagų inžinerija

T 009

Mechanikos inžinerija

T 010

Matavimų inžinerija

Medicinos ir sveikatos mokslai M 000

M 001

Medicina

M 002

Odontologija

M 003

Farmacija

M 004

Visuomenės sveikata

M 005

Slauga

Žemės ūkio mokslai A 000

A 001

Agronomija

A 002

Veterinarija

A 003

Gyvūnų mokslai

A 004

Miškotyra

Socialiniai mokslai S 000

S 001

Teisė

S 002

Politikos mokslai

S 003

Vadyba

S 004

Ekonomika

S 005

Sociologija

S 006

Psichologija

S 007

Edukologija

S 008

Komunikacija ir informacija

Humanitariniai mokslai H 000

H 001

Filosofija

H 002

Teologija

H 003

Menotyra

H 004

Filologija

H 005

Istorija

H 006

Etnologija

_______________________

 

 

 

P ATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-93

 

MENO KRYPČIŲ KLASIFIKATORIUS

 

Kodas

Meno kryptis

Scenos ir ekrano menai C 000

C 001

Muzika

C 002

Teatras ir kinas

Vaizduojamieji menai V 000

V 001

Architektūra

V 002

Dailė

V 003

Dizainas

_______________________