Projektas Nr. T1- Nr.T1-                                                               

 

 


KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ PROGRAMINIO BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 20 d.  Nr. T-45

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Nr. XIII-868, atsižvelgdama į rajono savivaldybės tarybos komitetų siūlymus, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų biudžetą: 30 861,9 tūkst. Eur pajamų, 33 350,6 tūkst. Eur išlaidų (asignavimai iš skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti 888,0 tūkst. Eur, ankstesniems skoliniams įsipareigojimams dengti 552,6 tūkst. Eur), paskoloms grąžinti 928,7 tūkst. Eur, 2017-12-31 lėšų likučiai 1 048,1 tūkst. Eur (1, 10, 11 priedai).

2. Patvirtinti savivaldybės biudžetui iš valstybės biudžeto skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų lėšas – 8 931,5 tūkst. Eur (1 priedas), iš jų:

2.1. mokinio krepšeliui finansuoti – 5 884,1 tūkst. Eur (3 priedas);

2.2. specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 2 424,2 tūkst. Eur (4 priedas);

2.3. specialioji tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo poreikių, – 407,8 tūkst. Eur (4 priedas);

2.4. kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių – 215,4 tūkst. Eur (4,5 priedai).

3. Patvirtinti prognozuojamas pajamas skaičiuojant savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius – 16 343,0 tūkst. Eur.

4. Patvirtinti kitas pajamas:

4.1. pajamas, priskirtas pagal Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą, – 68,0 tūkst. Eur (1 priedas);

4.2. vietines rinkliavas – 836,0 Eur (1 priedas);

4.3. pajamas, gaunamas už biudžetinių įstaigų prekes ir paslaugas, – 790,0 tūkst. Eur (1, 2 priedai).

5. Patvirtinti Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas – 3 860,4 tūkst. Eur (1, 5 priedai).

6. Patvirtinti iš rajono savivaldybės biudžeto pajamų finansuojamų išlaidų planą – 33 350,6 tūkst. Eur biudžetinėms įstaigoms (8 priedas) ir pagal programas (9 priedas), iš jų: paskoloms grąžinti – 1 481,3 tūkst. Eur (9, 10 priedai).

7. Paskirstyti 2017 m. nepanaudotas biudžeto lėšas paskoloms grąžinti ir programoms finansuoti – 1 048,1 tūkst. Eur (11 priedas).

8. Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų asignavimų valdytojų sąrašą (7 priedas).

9. Įpareigoti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

9.1. išanalizuoti įsiskolinimo priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti;

9.2. sudarant ir tvirtinant 2018 m. programų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2017 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes sumokėti;

9.3. sutaupytus asignavimus išlaidoms pirmiausia skirti skoloms sumokėti;

9.4. užtikrinti, kad 2018 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) būtų ne didesnis už 2017 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimą (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti);

9.5. neprisiimti įsipareigojimų ir nesudaryti sutarčių darbams atlikti, prekėms ir paslaugoms pirkti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis;

9.6. taupiai ir pagal nustatytą paskirtį naudoti skirtus asignavimus, užtikrinant asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą;

9.7. einamaisiais biudžetiniais metais finansuojant programas, pirmiausia naudoti įmokėtas į savivaldybės biudžetą pajamų įmokas.

10. Įgalioti Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorių, atsižvelgiant į iš valstybės institucijų ir įstaigų gautas dotacijas, įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, atitinkamai patikslinti patvirtintą biudžetą ir apie patikslinimus informuoti Biudžeto ir investicijų komitetą ir rajono savivaldybės tarybą iki kito Tarybos posėdžio.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vaclovas Andrulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teikėja Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti Administracijos direktorių, Danutė, tel. (8 427) 69 052

 

 

Rengėja Finansų skyriaus vedėja Vida Sinkevičienė, tel. (8 427) 69 064