LIETUVOS RESPUBLIKOS

STATYBOS ĮSTATYMO NR. I-1240 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. gegužės 14 d. Nr. XII-1713

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 15 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė