LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKESČIO UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS ĮSTATYMO NR. I-1163 11 STRAIPSNIO IR 1, 3 PRIEDŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. gruodis 11 d. Nr. XIII-1711

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius įskaitomas: 50 procentų mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius – į savivaldybės, kurios teritorijoje išgaunami medžiojamųjų gyvūnų ištekliai, biudžetą ir teisės aktų nustatyta tvarka naudojamas Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai finansuoti, ir 50 procentų – į valstybės biudžetą ir teisės aktų nustatyta tvarka naudojamas Aplinkos apsaugos rėmimo programai finansuoti.“

 

2 straipsnis. Įstatymo 1 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 1 priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

mokesčio už valstybinius

gamtos išteklius įstatymo

1 priedas

 

MOKEČIO UŽ NAUDINGĄSIAS IŠKASENAS TARIFAI

 

 

Eil. Nr.

 

Ištekliai

 

Matavimo vnt.

 

Tarifas, Eur

 

1.

 

Anhidritas

 

m3

 

1,99

 

2.

 

Dolomitas

 

m3

 

0,99

 

3.

 

Durpės

 

m3

 

0,80

 

4.

Gintaras:

iki 40 mm

daugiau kaip 40 mm

 

kg

 

280

900

 

5.

 

Klintis

 

m3

 

0,84

 

6.

 

Kreidos mergelis

 

m3

 

0,89

7.

Molis:

devono periodo

triaso periodo

kitas

m3

 

0,86

0,84

0,51

 

8.

 

Opoka

 

m3

 

0,71

 

9.

 

Sapropelis

 

m3

 

0,34

 

10.

 

Smėlis moliui liesinti

 

m3

 

0,48

 

11.

 

Smėlis stiklui gaminti

 

m3

 

1,59

 

12.

 

Smėlis silikatiniams dirbiniams

 

m3

 

0,44

 

13.

 

Kitas smėlis, žvyras

 

m3

 

0,42“

 

3 straipsnis. Įstatymo 3 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 3 priedą ir jį išdėstyti taip: 

„Lietuvos Respublikos

mokesčio už valstybinius

gamtos išteklius įstatymo

3 priedas

 

MOKESČIO UŽ MEDŽIOJAMUOSIUS GYVŪNUS TARIFAI PAGAL MEDŽIOKLĖS PLOTŲ KATEGORIJAS

 

Medžioklės plotų kategorijos pagal tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams gyventi ir veistis

Metinis mokesčio tarifas, Eur/ha

Kategorija

Charakteristika

I

Lapuočių ir mišrūs lapuočių su spygliuočiais medynai (spygliuočių – iki 50 procentų)

1,04

II

Mišrūs spygliuočių su lapuočiais medynai (lapuočių – nuo 25 iki 50 procentų)

0,7

III

Mišrūs spygliuočių su nedidele lapuočių priemaiša medynai (lapuočių – nuo 11 iki 24 procentų)

0,52

IV

Gryni pušynai su ne didesne kaip 10 procentų kitų medžių rūšių priemaiša

0,26

V

Laukai (žemės ūkio naudmenos ir krūmynai) Marijampolės apskrityje

0,16

VI

Laukai (žemės ūkio naudmenos ir krūmynai) kitoje Lietuvos Respublikos dalyje

0,14

VII

Vandens telkiniai

0,06“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 1 straipsnį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė