Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL VALSTYBĖS VALDOMŲ BENDROVIŲ PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 28 d. Nr. 533

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Valstybės valdomų bendrovių paramos teikimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

2. Pavesti valstybei nuosavybės teise priklausančių akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų valdytojams užtikrinti, kad:

2.1. valstybės valdomos bendrovės įstatuose būtų nustatyta visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija patvirtinti akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 dalį balsų šių bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose (toliau – valstybės valdomos bendrovės), paramos valdymo taisykles;

2.2. Aprašo nuostatų laikytųsi valstybės valdomų bendrovių dukterinės akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės.

3. Rekomenduoti savivaldybių institucijoms, įgyvendinančioms savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises, siekti, kad akcinės bendrovės arba uždarosios akcinės bendrovės, kurių savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 dalį visų balsų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, mutatis mutandis laikytųsi Aprašo nuostatų.

4. Šis nutarimas įsigalioja 2018 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                 Mindaugas Sinkevičius


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 533

 

 

 

VALSTYBĖS VALDOMŲ BENDROVIŲ PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės valdomų bendrovių paramos teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato paramos teikimo pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (toliau – Labdaros ir paramos įstatymas) ypatumus akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 dalį visų balsų šių bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose (toliau – bendrovės arba bendrovė).

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Labdaros ir paramos įstatyme ir Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Aprašo nuostatų privalo laikytis valstybei nuosavybės teise priklausančių bendrovių akcijų valdytojai (toliau – akcijų valdytojai) ir bendrovių valdyme dalyvaujančios valstybės institucijos bei įstaigos, jeigu atskiros Aprašo nuostatos nenustato kitaip.

 

II SKYRIUS

PARAMOS TEIKIMO PRINCIPAI IR APRIBOJIMAI

 

4. Paramai skiriama pelno dalis negali būti didesnė kaip 3 procentai bendrovės ataskaitinių finansinių metų grynojo pelno ir negali viršyti 500 000 eurų.

5. Paramą teikianti bendrovė privalo vadovautis bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintomis Aprašo nuostatomis bei Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme apibrėžtus visuomeninės naudos, efektyvumo bei racionalumo principus atitinkančiomis bendrovės paramos valdymo taisyklėmis (toliau – bendrovės paramos valdymo taisyklės).

6. Jeigu bendrovės parama teikiama per specialiai tam tikslui bendrovės įsteigtus paramos fondus, bendrovė gali neturėti bendrovės paramos valdymo taisyklių ir vadovautis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo nuostatas atitinkančiomis konkretaus bendrovės tam tikslui įsteigto paramos fondo paramos valdymo taisyklėmis.

7. Teikiant paramą, siekiama, kad ją gautų tie, kurių nurodyti ir tinkamai pagrįsti paramos panaudojimo tikslai labiausiai atitinka bendrovės paramos valdymo taisyklėse ar bendrovės tam tikslui įsteigto paramos fondo paramos valdymo taisyklėse nustatytus paramos teikimo kriterijus. Sprendimai dėl paramos teikimo turi būti motyvuoti ir pagrįsti.

8. Bendrovės paramos teikimas turi būti depolitizuotas – parama negali būti teikiama politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, savivaldybių tarybų narių ir politinių partijų vienasmenių ir kolegialių valdymo organų narių, jų artimųjų giminaičių, sutuoktinių, sugyventinių bei partnerių, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, įsteigtiems fondams ir įstaigoms. Šiame punkte nurodyti asmenys negali dalyvauti paramos paraiškų vertinimo ir sprendimų dėl paramos teikimo priėmimo procese.

9. Bendrovių parama negali būti teikiama, jeigu:

9.1. bendrovės ataskaitinių finansinių metų grynojo pelno suma yra neigiama (gauta nuostolių);

9.2. paramos gavėjas yra padaręs sutartyje dėl paramos gavimo nustatytus esminius su bendrove sudarytos sutarties sąlygų pažeidimus.

10. Vienam paramos gavėjui bendrovės teikiamos paramos suma negali būti didesnė kaip 300 000 eurų per metus.

11. Tais atvejais, kai bendrovės teikiama parama atitinka Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2016 C 202, p. 47) 107 straipsnio 1 dalyje nurodytus valstybės pagalbos kriterijus, ji turi būti teikiama laikantis Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių.

12. Vertinant paraiškas ir priimant sprendimus dėl paramos teikimo, visiems pareiškėjams taikomi vienodi, aiškūs ir suprantami vertinimo kriterijai. Nuo paraiškų vertinimo ir paramos skyrimo bei valdymo procesų turi nusišalinti asmenys, kurių dalyvavimas procesuose gali būti susijęs su to asmens, jo artimojo giminaičio, sutuoktinio, sugyventinio, partnerio, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, turtiniu ar neturtiniu suinteresuotumu (moraline skola ar įsipareigojimu, turtine ar neturtine nauda arba kitu panašaus pobūdžio interesu).

13. Paraiškų teikimo ir vertinimo metu, iki sprendimo teikti paramą priėmimo, užtikrinamas pareiškėjo ir jo pateiktų duomenų konfidencialumas, būtinas objektyviam vertinimui, o pareiškėjo pateikti duomenys naudojami tik vertinimo tikslais.

14. Paramos teikimo sutarčiai taikomi Aprašo 19 punkte nurodyti reikalavimai.

15. Teikiant paramą negali būti sudaromi konfidencialumo susitarimai, ribojantys informacijos apie bendrovių suteiktą paramą ir jos panaudojimą pateikimą visuomenei.

16. Bendrovės interneto svetainėje skelbiama:

16.1. bendrovės paramos valdymo taisyklės arba paramos fondo paramos valdymo taisyklės;

16.2. Labdaros ir paramos įstatyme nurodyta informacija apie einamaisiais metais ir ne mažiau kaip už 3 praėjusius finansinius metus suteiktą paramą;

16.3. suteiktos ir gautos paramos, jos panaudojimo ir veiklos, susijusios su Labdaros ir paramos įstatyme nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu, ataskaitos, kurias paramos teikėjai ir gavėjai teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kaip tai numato Labdaros ir paramos įstatymas.

17. Dukterinėms bendrovėms Aprašo 5 ir 16 punktų reikalavimai gali būti netaikomi, jeigu patronuojančios bendrovės sprendimu dukterinės bendrovės teikdamos paramą vadovaujasi patronuojančios bendrovės paramos valdymo taisyklėmis ir (arba) informacija apie dukterinės bendrovės suteiktą paramą yra skelbiama patronuojančios bendrovės interneto svetainėje.

 

III SKYRIUS

BENDROVĖS PARAMOS VALDYMO TAISYKLIŲ IR PARAMOS TEIKIMO SUTARTIES TURINYS

 

18. Bendrovės paramos valdymo taisyklėse turi būti nustatyta:

18.1. paramos teikimo kriterijai, remtinos sritys, veiklos ar paramos panaudojimo tikslai;

18.2. paramos gavėjams taikomi reikalavimai;

18.3. paraiškų gauti paramą teikimo tvarka;

18.4. paraiškų gauti paramą vertinimo kriterijai;

18.5. sprendimų teikti paramą priėmimo tvarka;

18.6. paramos teikimo sutarčių sudarymo tvarka;

18.7. suteiktos paramos panaudojimo pagal paskirtį pagrindimo tvarka;

18.8. su paramos teikimu susijusios informacijos viešinimo tvarka;

18.9. kitos bendrovei svarbios ir su paramos teikimu susijusios nuostatos.

19. Paramos teikimo sutartyje reglamentuojama:

19.1. sutarties šalys, jų kontaktiniai duomenys;

19.2. paramos paskirtis ir panaudojimo tvarka;

19.3. paramos gavėjo įsipareigojimas panaudoti paramą pagal paskirtį ir sutartyje nustatytas sąlygas, teikti paramos panaudojimą pagal paskirtį pagrindžiančius dokumentus;

19.4. paramos gavėjo įsipareigojimas viešinti informaciją apie gautą paramą ir sutikimas, kad šią informaciją viešintų paramos teikėjas;

19.5. esminiai su bendrove sudarytos sutarties sąlygų pažeidimai ir paramos gavėjo atsakomybė už esminių sutarties sąlygų pažeidimą ir (ar) netinkamą paramos panaudojimą;

19.6. vienašališko sutarties nutraukimo sąlygos;

19.7. kitos bendrovei svarbios ir su paramos teikimu susijusios nuostatos.

 

 

––––––––––––––––––––