LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2557 „DĖL VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 14 d. Nr. V-1105

Vilnius

 

1. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. V-2557 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ ir papildau 22 punktu:

2.2 Įpareigoti viešojo maitinimo įstaigų administracijas uždarose patalpose, teikiant paslaugas tik asmenims, atitinkantiems Nutarimo 22 punkte nurodytus kriterijus, užtikrinti, kad:

22.1. lankytojai eilėse laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito;

22.2. į viešojo maitinimo įstaigą būtų įleidžiami tik nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, dėvintys lankytojai. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais;

22.3. prie įėjimo į viešojo maitinimo įstaigą, lankytojams gerai matomoje vietoje, pateikti informaciją apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);

22.4. lankytojai valgytų ir gertų tik sėdėdami prie stalų, prie vieno stalo leidžiant sėdėti ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius;

22.5. atstumas tarp stalų būtų toks, kad prie skirtingų stalų sėdintys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu. Jei tarp stalų įrengiamos ne mažesnės nei 90 cm pločio ir 140 cm aukščio pertvaros, atstumas tarp stalų gali būti toks, kad prie skirtingų pertvaromis atskirtų stalų sėdintys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 1 metro atstumu.

2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. gegužės 24 d. 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                 Arūnas Dulkys