Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 29 d. Nr. 770

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“

1. Pakeisti 3.1.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

3.1.1. kontaktiniu būdu paslaugos teikiamos, ūkinė veikla vykdoma, komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku (toliau – renginiai) organizuojami užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, kitus visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kitus susijusius reikalavimus, ir kai aptarnaujami ar paslaugomis naudojasi tik asmenys, atitinkantys vieną iš šių kriterijų (išskyrus šio nutarimo 31 punkte nurodytas išimtis):“.

2. Pakeisti 3.2.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.2.1.2. tęstinis profesinis mokymas, aukštojo mokslo studijos ir neformalusis suaugusiųjų švietimas vykdomi užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, kitus visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kitus susijusius reikalavimus, ir kai dalyvauja asmenys, atitinkantys vieną iš šio nutarimo  3.1.1.1–3.1.1.3 papunkčiuose nurodytų kriterijų, arba asmenys, kurie mokosi pagal tęstinio profesinio mokymo programą ar aukštosiose mokyklose ir kuriems profilaktinis tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti atliekamas ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio tyrimo atlikimo, arba nuotoliniu būdu;“.

3. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Rekomenduoti ūkinės veiklos vykdytojams ir valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems viešojo administravimo subjektams darbą organizuoti nuotoliniu būdu.“

4. Šis nutarimas įsigalioja 2021 m. spalio 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                   Agnė Bilotaitė