LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 2.66 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. birželio 29 d. Nr. XIV-454

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2.66 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2.66 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Kai pasikeičia šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti duomenys, taip pat kai pakeičiami steigimo dokumentai ar kiti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti duomenys, juridinis asmuo privalo (išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytus atvejus, kai teismo procesinius dokumentus pateikia teismas) pateikti nustatytos formos prašymą įregistruoti pakeitimus juridinių asmenų registre per trisdešimt dienų nuo pakeitimų padarymo dienos. Kartu su prašymu įregistruoti pakeitimą turi būti pateikti dokumentai, nurodyti šio kodekso 2.64 straipsnio 2 dalies 4 punkte, ir visas pakeisto dokumento tekstas, jei dokumentas keičiamas.“

2. Papildyti 2.66 straipsnį nauja 5 dalimi:

5. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme nustatytais atvejais, kai nemokumo procesas vykdomas teismo tvarka, šio straipsnio 1 dalies 10 ir 11 punktuose nurodyti duomenys ir kiti su juridinio asmens teisinio statuso registravimu (išregistravimu) susiję duomenys juridinių asmenų registre registruojami teismo procesinių dokumentų (nutarčių, sprendimų) pagrindu.“

3. Buvusią 2.66 straipsnio 5 dalį laikyti 6 dalimi.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. liepos 15 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir (ar) jos įgaliotos institucijos iki 2021 m. liepos 14 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda