LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCIZŲ ĮSTATYMO NR. IX-569 581 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. lapkričio 7 d. Nr. XIII-711

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 581 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 581 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) gamtinės dujos, naudojamos technologinėms reikmėms gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo tinkluose ir gamtinių dujų skystinimo bei suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo procesų metu;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. vasario 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė