LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M.    BIRŽELIO 2 D. ĮSAKYMO NR. V-1357 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1026 „DĖL AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 3 d. Nr. V-431

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymą Nr. V-1357 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“:

1. Pakeičiu 2.2 papunktį ir jį  išdėstau taip:

2.2Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamos ambulatorinės slaugos paslaugos namuose pagal iki 2020 m. birželio 30 d. galiojusius ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimus gali būti teikiamos iki 2021 m. gruodžio 31 d.;“

2. Pakeičiu 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 

2.3. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurios teikia Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis neapmokamas ambulatorines slaugos paslaugas namuose, gali toliau teikti ambulatorines slaugos paslaugas namuose pagal iki 2020 m. birželio 30 d. galiojusius ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimus, bet ne ilgiau kaip iki  2021 m. gruodžio 31 d.“ 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                             Arūnas Dulkys