RC_logo_b

VALSTYBĖS ĮMONĖS  REGISTRŲ CENTRO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2018 M. SAUSIO 15 D. ĮSAKYMO nR. V-24 „DĖL Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo 25 d. Nr. VE-56 (1.3 E)

Vilnius

 

 

Pakeičiu Gyvenamosios vietos deklaravimo taisykles, patvirtintas valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 16 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

16. Deklaraciją deklaravimo įstaigai pateikia:“.

2.  Papildau nauju 16.7 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

16.7. asmenys, laikomi tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose, užpildytą gyvenamosios vietos deklaraciją savo gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigai išsiunčia paštu. Jeigu asmenys nėra patalpos ar pastato, kuriame gyvena, savininkai ar bendraturčiai, kartu su deklaracija turi būti pateikiami Taisyklių 17.8–17.10 papunkčiuose nurodyti dokumentai arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos.“

3.  Pakeičiu 17.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.9. rašytinį gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčio ar jo (jų) įgalioto asmens sutikimą, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje, kai savininkas, jo atstovas ar bendraturtis neatvyksta į deklaravimo įstaigą. Sutikimas turi būti parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka, jame turi būti nurodytas sutikimą davusio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (jei suteiktas) arba gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas (Lietuvos Respublikos (ar kitos valstybės) pasas, asmens tapatybės kortelė), numeris, išdavimo data ir vieta, adresas ir kiti kontaktiniai duomenys (elektroninio pašto adresas, mob. tel. numeris ir kt.) ryšiui palaikyti, asmens, kuriam suteikiama teisė apsigyventi, vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios patalpos adresas, apsigyvenimo terminas (jei sutikimas duodamas nustatytam terminui). Sutikimas privalo būti pasirašytas. Jeigu sutikimą duoda gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčio ar jo (jų) įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas Taisyklių 45 punkte nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija;“.

4.  Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Jeigu asmuo dėl objektyvių priežasčių (pvz.: dėl neįgalumo, ligos, buvimo gydymo ar socialinės globos įstaigoje) negali pats atvykti į deklaravimo įstaigą, klausimą dėl tokio asmens deklaracijos priėmimo, deklaravimo įstaigos darbuotojui nuvykstant į šio asmens gyvenamąją vietą, sprendžia deklaravimo įstaigos vadovas arba jo pareigas vykdantis deklaravimo įstaigos darbuotojas.“

5.  Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Jei gyvenamąją vietą deklaruoja asmuo, kuris nėra gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis), savininko (bendraturčio) sutikimo patvirtinimas įrašomas deklaracijos 13 eilutėje. Įrašomi šie savininko (bendraturčio) duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas. Eilutės pabaigoje savininkas (bendraturtis) savo parašu patvirtina sutikimą. Jei gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) ar jo įgaliotas asmuo neatvyksta kartu su nuomininku, nuomininkas gali pateikti raštu surašytą savininko sutikimą apsigyventi nurodytam asmeniui ar asmenims jam priklausančioje patalpoje arba abiejų šalių pasirašytą nuomos ar kito teisėto patalpos naudojimo sutartį. Sutarties, įgaliojimo kopija, patvirtinta šių Taisyklių 94 punkte nustatyta tvarka, pridedama prie deklaracijos.“

6.  Pakeičiu 45 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

45. Gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčio) įgaliojimas turi būti patvirtintas:“.

7.  Pakeičiu 45.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

45.2. asmenų, esančių laisvės atėmimo vietose, – laisvės atėmimo vietos vadovo;“.

8.  Pakeičiu 45.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

45.3. Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno (toliau – konsulinis pareigūnas) arba užsienio valstybės notaro (jeigu deklaracijos pateikimo metu gyvenamosios patalpos savininkas gyvena užsienyje). Užsienio valstybės notaro patvirtintas gyvenamosios patalpos savininko įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas arba patvirtintas pažyma (Apostille) Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, jeigu tarptautinės sutartys ir susitarimai nenumato kitaip;“.

9.  Pakeičiu 45.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

45.6. informacinių technologijų priemonėmis sudarytu įgaliojimu.“

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                          Saulius Urbanavičius