KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų Tarifų NUSTATYMO

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. V17E-53

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 2 straipsnio 7 punktu ir 4 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1475 „Dėl Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo ir Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikos patvirtinimo“, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti Kaišiadorių rajono savivaldybės prioritetinės ir neprioritetinės infrastruktūros plėtros įmokų tarifų dydžius:

1.1.  2,00 Eur/m2 urbanizuotose teritorijose, nustatytose galiojančiuose kompleksiniuose savivaldybės ar vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentuose ir (ar) specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose, o taikant rekomenduojamus diferencijavimo pagal pagrindinę žemės ir (ar) pastatų naudojimo paskirtį koeficientus:

1.1.1. daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų zonoje  – 1,00 Eur/m2.;

1.1.2visuomeninės paskirties teritorijų zonoje  – 1,00 Eur/m2.;

1.1.3komercinės paskirties,  pramonės ir sandėliavimo ir planuojamų gamybinių teritorijų zonose – 1,00 Eur/m2.;

1.1.4. inžinerinės infrastruktūros zonoje ir inžinerinės infrastruktūros koridorių zonoje 1,00 Eur/m2;

1.1.5. sodininkų bendrijų zonoje (kai pagal savivaldybių bendruosius planus numatoma konversija) 1,00 Eur/m2.

1.2. 3,00 Eur/m2. urbanizuojamose teritorijose, nustatytose galiojančiuose kompleksiniuose savivaldybės ar vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentuose ir (ar) specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose, o taikant rekomenduojamus diferencijavimo pagal pagrindinę žemės ir (ar) pastatų naudojimo paskirtį koeficientus:

1.2.1. daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų zonoje – 1,50 Eur/m2.;

1.2.2visuomeninės paskirties teritorijų zonoje –   1,50 Eur/m2.;

1.2.3komercinės paskirties,  pramonės ir sandėliavimo ir planuojamų gamybinių teritorijų zonose – 1,50 Eur/m2.;

1.2.4. inžinerinės infrastruktūros zonoje ir inžinerinės infrastruktūros koridorių zonoje 1,20 Eur/m2;

1.2.6. sodininkų bendrijų zonoje (kai pagal savivaldybių bendruosius planus numatoma konversija) 1,50  Eur/m2.

1.3. 4,00 Eur/m2 neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose, kuriose pagal galiojančius kompleksinius savivaldybės ar vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus ir (ar) specialiojo teritorijų planavimo dokumentus plėtra nenumatyta, o taikant rekomenduojamus diferencijavimo pagal pagrindinę žemės ir (ar) pastatų naudojimo paskirtį koeficientus:

1.3.1. specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorijų zonoje  –1,20 Eur/m2.;

1.3.2visuomeninės paskirties teritorijų zonoje – 2,00 Eur/m2.;

1.3.3komercinės paskirties,  pramonės ir sandėliavimo ir planuojamų gamybinių teritorijų zonose – 2,00 Eur/m2.;

1.3.4. inžinerinės infrastruktūros zonoje ir inžinerinės infrastruktūros koridorių zonoje 1,20  Eur/m2;

1.3.5. sodininkų bendrijų zonoje (kai pagal savivaldybių bendruosius planus numatoma konversija) – 2,00 Eur/m2.

2. Pripažinti netekusiu galios Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimą Nr. V17E-385 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo (tarifų) patvirtinimo“.

3. Šis sprendimas įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vytenis Tomkus