LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRas

 

ĮSAKYMAS

DĖL teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymO Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2022 m. lapkričio 29 d. Nr. 1R-382

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatus ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.4. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Antstolių informacinės sistemos nuostatus ir pripažįstu netekusiu galios 10.61 papunktį.

1.5. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Antstolių atestavimo komisijos nuostatus ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.6. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Antstolių atestavimo taisykles ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad įsigaliojus šiam įsakymui iki jo įsigaliojimo sudarytos Antstolių viešo konkurso komisijos (toliau – komisija) narių įgaliojimai nenutrūksta ir tęsiasi iki jų kadencijos pabaigos.

3. Nurodau komisijos nariams ir komisijos sekretoriui per 5 darbo dienas nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos pasirašyti šio įsakymo 1.1 papunkčiu nauja redakcija išdėstytų Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų 9 punkte nurodytą konfidencialumo pasižadėjimą.

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                            Ewelina Dobrowolska


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2022 m. lapkričio 29 d. įsakymo

Nr. 1R-382 redakcija)

 

ANTSTOLIŲ VIEŠO KONKURSO KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Antstolių viešo konkurso komisijos (toliau – komisija) sudarymo tvarką, komisijos narių teises ir pareigas vykdant jiems priskirtas funkcijas, bendruosius komisijos posėdžių organizavimo ir sprendimų priėmimo reikalavimus.

2. Komisija organizuoja ir vykdo viešus konkursus antstolio vietai užimti (toliau – konkursas) ir antstolio kvalifikacinius egzaminus kandidatams į antstolio atstovus (toliau – egzaminas).  

3. Organizuodama konkursą ir egzaminą, komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos antstolių įstatymu, šiuo teisingumo ministro (toliau – ministras) įsakymu patvirtintu Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais konkurso ir egzamino vykdymą.  

4. Komisijos veikla grindžiama kolegialumo, skaidrumo, nešališkumo, objektyvumo, profesionalumo ir konfidencialumo principais.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS, BENDRIEJI KOMISIJOS POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO REIKALAVIMAI

 

 

5. Komisija sudaroma vadovaujantis Antstolių įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi. Ministras sudaro komisiją 4 metams ir paskiria komisijos sekretorių, kuris nėra komisijos narys.

6. Komisijos nariu asmuo gali būti skiriamas ne daugiau kaip 2 kadencijoms iš eilės. Komisijos narys turi atitikti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus.

7. Komisijos nario įgaliojimai pasibaigia suėjus komisijos sudarymo terminui, komisijos nariui atsistatydinus savo noru arba komisijos narį atšaukus į komisiją jį paskyrusiam subjektui.

8. Komisijos personalinė sudėtis skelbiama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ministerija) interneto svetainės www.tm.lt skiltyje „Teisinės institucijos“.

9. Kiekvienas komisijos narys ir komisijos sekretorius per 5 darbo dienas nuo jo paskyrimo dienos pasirašo konfidencialumo pasižadėjimą (priedas).

10. Komisijos darbo forma – komisijos posėdžiai, jie paprastai vyksta ministerijoje.

11. Komisijos posėdžius organizuoja ministro paskirtas komisijos pirmininkas, jis nustato posėdžio darbotvarkę, pirmininkauja posėdžiams. Komisijos posėdžio darbotvarkėje nurodoma posėdžio vieta ir laikas, posėdžio forma, numatomi svarstyti klausimai.

12. Komisijos nariams, konkurse dalyvaujantiems asmenims, pretenduojantiems tapti antstoliais (toliau – konkurso dalyviai), ir asmenims, laikantiems egzaminą (toliau – egzaminuojamieji), informacija apie komisijos posėdžio, datą, laiką, vietą, komisijos sudėtį ir kiti pranešimai bei informacija, įskaitant komisijos sprendimus, siunčiami jų nurodytais elektroninio pašto adresais Nuostatų ir Aprašo nustatyta tvarka ir terminais.

13. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 5 komisijos nariai: iš jų ne mažiau kaip 2 ministro paskirti nariai ir 2 – Lietuvos antstolių rūmų. Vykdant konkursą ir (ar) egzaminą, komisijos posėdyje privalo dalyvauti ne mažiau kaip 3 aukštąjį teisinį išsilavinimą turintys komisijos nariai.

14. Visus klausimus dėl konkurso ir egzamino organizavimo ir vykdymo sprendžia komisija. Jei sprendžiamu klausimu nėra komisijos narių bendro sutarimo, komisija balsuoja ir priima sprendimą. Komisijai balsuojant komisijos narys negali susilaikyti. Komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra komisijos pirmininko (jo funkcijas atliekančio komisijos nario) balsas.

15. Jei komisijos posėdyje komisijos pirmininkas nedalyvauja arba nuo jo nusišalina ar nušalinamas, jo funkcijos komisijos sprendimu pavedamos vykdyti kitam ministro paskirtam komisijos nariui ir tai pažymima protokole. 

16. Komisijos sprendimai įforminami nutarimais ir (ar) protokoliniais sprendimais. Komisijos nutarimus pasirašo posėdyje dalyvavę komisijos nariai. Komisijos posėdžius protokoluoja komisijos sekretorius, kuris atlieka ir kitas su konkurso ir egzamino organizavimu ir vykdymu susijusias jam priskirtas funkcijas. Protokolus pasirašo komisijos posėdyje dalyvavę komisijos nariai ir komisijos sekretorius.

17. Komisijos sekretorius apie organizuojamą komisijos posėdį ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas Apraše nustatyta tvarka informuoja komisijos narius. Komisijos nariams pateikiama komisijos posėdžio darbotvarkė ir, komisijos pirmininkui pavedus, – visa gauta su numatytais svarstyti klausimais susijusi informacija.

18. Gavus 10 prašymų laikyti egzaminą arba pasibaigus konkurso dokumentų priėmimo terminui, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų organizuojamas komisijos parengiamasis posėdis. Komisijos parengiamasis posėdis gali vykti vaizdo konferencijų būdu. 

19. Komisija, susipažinusi su konkurso dalyvių ir egzaminuojamųjų pateiktais dokumentais, parengiamajame posėdyje sprendžia, ar šie asmenys atitinka Antstolių įstatyme ir Apraše nustatytus reikalavimus, priima sprendimus dėl leidimų jiems dalyvauti konkurse ir (ar) laikyti egzaminą. Parengiamajame posėdyje taip pat aptariami kiti būtini klausimai, susiję su komisijos darbu, konkurso ir (ar) egzamino organizavimu: testų sudarymas, konkurso, egzamino data, laikas, vieta ir pan.

20. Gali būti organizuojamas papildomas komisijos parengiamasis posėdis sprendimui dėl konkurso dalyvio ir (ar) egzaminuojamojo atitikties Antstolių įstatyme ir Apraše nustatytiems reikalavimams priimti.

 

III SKYRIUS

NUSIŠALINIMAS IR NUŠALINIMAS

 

21. Jei paaiškėja, kad komisijos narys ir konkurso dalyvis ar egzaminuojamasis yra artimi asmenys pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas ar yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl komisijos nario nešališkumo, arba kyla interesų konfliktas, komisijos narys turi nedelsdamas nusišalinti nuo dalyvavimo vykdant egzaminą ir vertinant konkurso dalyvių privalumus. Apie nusišalinimą komisijos narys informuoja komisiją parengiamajame posėdyje arba nedelsiant, paaiškėjus šiame punkte nurodytoms aplinkybėms.  

22. Iki konkurso arba egzamino laikymo pradžios konkurso dalyvis arba egzaminuojamasis gali pareikšti nušalinimą komisijos nariui. Nušalinimas pareiškiamas raštu arba žodžiu, nurodant motyvus.

23. Iki konkurso vykdymo arba egzamino laikymo pradžios uždarame komisijos posėdyje, dalyvaujant komisijos nariui, kuriam pareikštas nušalinimas, dalyvaujančių posėdyje komisijos narių balsų dauguma sprendžiama, ar pareikštas nušalinimas pagrįstas. Komisija, spręsdama komisijos nario nušalinimo klausimą, išklauso jo nuomonę dėl pareikšto nušalinimo. Komisijos narys, kuriam pareikštas nušalinimas, balsavime dėl jo nušalinimo nedalyvauja.

24. Jeigu komisija turi informacijos, kad komisijos narys gali būti šališkas vertindamas konkurso dalyvio privalumus arba komisijos nario dalyvavimas komisijos darbe gali sukelti interesų konfliktą ir šis komisijos narys nevykdė pareigos nusišalinti, komisija Nuostatuose nustatyta tvarka nagrinėja šio komisijos nario nušalinimo klausimą. Jeigu komisija nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad komisijos narys gali būti šališkas arba komisijos nario dalyvavimas komisijos darbe sukeltų ar galėtų sukelti interesų konfliktą, komisija priima sprendimą jį nušalinti.

25. Apie komisijos nario nusišalinimą, komisijos nariui pareikštą nušalinimą ir komisijos sprendimą dėl šio nario nušalinimo ar nenušalinimo pažymima komisijos posėdžio protokole.

26. Nusišalinęs ar nušalintas komisijos narys nedalyvauja organizuojant konkursą ir (ar) egzaminą, neturi teisės siūlyti testo klausimų ir praktinių užduočių.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Komisijos veiksmai, neveikimas ir (ar) sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

28. Konkurso ir (ar) egzamino dokumentai tvarkomi ir saugomi vadovaujantis bendraisiais dokumentų valdymo ministerijoje reikalavimais. Susipažinti su medžiaga, susijusia su konkurso ir (ar) egzamino organizavimu ir vykdymu, ar ją tvarkyti turi teisę tik tie ministerijos darbuotojai, kuriems ši medžiaga reikalinga jų funkcijoms vykdyti.

29. Informacija, susijusi su konkurso dalyviais ir egzaminuojamaisiais, tvarkoma nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir laikantis teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

 

____________

part_1d0cfb56dca8450d8dc26154e9df9f8c_end


 

Antstolių viešo konkurso komisijos

nuostatų

priedas

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo forma)

 

_________________________________________________________________________

(Antstolių viešo konkurso komisijos nario arba šios komisijos sekretoriaus vardas ir pavardė)

 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

______________

(data)

 

____________

(vieta)

 

Aš, būdamas (-a) Antstolių viešo konkurso komisijos (toliau – komisija) nariu (-e) / sekretoriumi (-e) (kas reikalinga, pabraukti),

1. Pasižadu:

1.1. informaciją, kuri man taps žinoma atliekant komisijos nario (-ės) ar sekretoriaus (-ės) funkcijas, tvarkyti tik įgyvendindamas (-a) man pavestas funkcijas ir užduotis;

1.2. saugoti man patikėtus duomenis ir dokumentus taip, kad tretieji asmenys, neturintys teisės dirbti su šiais dokumentais, neturėtų galimybės su jais susipažinti;

1.3. neatskleisti einant komisijos nario (-ės) pareigas ar atliekant sekretoriaus (-ės) funkcijas gautos informacijos tretiesiems asmenims, kurie neturi teisės naudotis šia informacija, ir nenaudoti jos su komisijos nario (-ės) ar sekretoriaus (-ės) pareigomis ir (ar) komisijos veikla nesusijusiais tikslais, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;

1.4. nedelsdamas (-a) sunaikinti man, kaip komisijos nariui (-ei) ar sekretoriui (-ei), pateiktus duomenis ir dokumentus, nepasilikti tokių duomenų ir dokumentų kopijų, kai tik šie duomenys ir dokumentai tampa nebereikalingi komisijos nario (-ės) ar sekretoriaus (-ės) funkcijoms atlikti ir užduotims įgyvendinti.

2. Patvirtinu, kad:

2.1. man išaiškinta, kad konfidencialumas yra komisijos veiklos principas, kuriuo užtikrinama, kad informacija ir duomenys, tarp jų ir asmens duomenys, gauti einant komisijos nario (‑ės) pareigas ar atliekant sekretoriaus (-ės) funkcijas, tvarkomi tik komisijos veiklos tikslais, ir kad ši informacija ir duomenys neatskleidžiami jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;

2.2. esu įspėtas (-a), kad už šio pasižadėjimo nesilaikymą kyla teisinė atsakomybė pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;

2.3. man žinoma, kad šis pasižadėjimas galios tol, kol atliksiu komisijos nario (-ės) ar sekretoriaus (-ės) funkcijas, o šio pasižadėjimo 1.3 papunktyje numatytas pasižadėjimas – neribotą laiką.

 

___________________________           _____________________________

(vardas, pavardė)                                                 (parašas)

______________

part_ec05ee6fb4d14200990e898b4badc5c3_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2022 m. lapkričio 29 d. įsakymo

Nr. 1R-382 redakcija)

 

 

ANTSTOLIŲ VIEŠO KONKURSO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato antstolių viešo konkurso antstolio vietai užimti (toliau – konkursas), kuriame dalyvauja asmenys, pretenduojantys tapti antstoliais (toliau – konkurso dalyviai), ir antstolio kvalifikacinio egzamino (toliau – egzaminas), kuriame dalyvauja asmenys, siekiantys tapti antstolio atstovais (toliau – egzaminuojamieji), organizavimo tvarką.

2. Atsiradus laisvai (netrukus atsilaisvinsiančiai) antstolio vietai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau – ministerija) skelbia konkursą antstolio vietai užimti, įvertinusi gautą Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo motyvuotą nuomonę. Konkursą sudaro egzaminas ir konkurso dalyvių privalumų vertinimas. Egzaminuojamieji turi teisę laikyti egzaminą kartu su konkurso dalyviais.

3. Kai nėra laisvos ar netrukus atsilaisvinsiančios antstolio vietos ir yra gauta ne mažiau kaip 10-ies egzaminuojamųjų prašymų leisti laikyti egzaminą, skelbiamas tik egzaminas.

4. Konkurso dalyviui, kuris pagal Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 4 straipsnio 1 dalį gali būti skiriamas antstoliu nelaikant egzamino, už egzaminą skiriami 7 balai. Ši nuostata nepanaikina jo teisės laikyti egzaminą kartu su kitais konkurso dalyviais.

5. Sprendimus leisti arba neleisti dalyvauti konkurse ar laikyti egzaminą priima Antstolių viešo konkurso komisija (toliau – komisija), vadovaudamasi Aprašu ir šiuo teisingumo ministro (toliau – ministras) įsakymu patvirtintais Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatais (toliau – Nuostatai).

 

II SKYRIUS

KONKURSO IR EGZAMINO PASKELBIMAS

 

6. Ministerija informaciją apie organizuojamą konkursą skelbia ministerijos interneto svetainės www.tm.lt skiltyje „Teisinės institucijos“, taip pat apie jį praneša Lietuvos antstolių rūmams, kurie šią informaciją paskelbia savo interneto svetainėje. Ministerija ir Lietuvos antstolių rūmai turi teisę informaciją apie paskelbtą konkursą papildomai paskelbti ir kituose informacijos šaltiniuose. Skelbime apie konkursą nurodoma: laisvų ar atsilaisvinsiančių antstolių vietų skaičius, veiklos teritorijos, kuriose į antstolio vietą gali pretenduoti konkurso dalyviai, dokumentai, kuriuos būtina pateikti, jų pateikimo tvarka, būdai ir terminas, kontaktai, kuriais teikiama išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą. Skelbime apie konkursą taip pat gali būti nurodoma kita papildoma informacija.

7. Ministerija informaciją apie organizuojamą egzaminą skelbia ministerijos interneto svetainės www.tm.lt skiltyje „Teisinės institucijos“, taip pat apie jį praneša Lietuvos antstolių rūmams, kurie šią informaciją paskelbia savo interneto svetainėje. Ministerija ir Lietuvos antstolių rūmai turi teisę informaciją apie organizuojamą egzaminą papildomai paskelbti ir kituose informacijos šaltiniuose. Skelbime nurodomi dokumentai, kuriuos egzaminuojamieji turi pateikti, jų pateikimo tvarka, būdai ir terminas, preliminari egzamino data, kontaktai, kuriais teikiama išsamesnė informacija, taip pat gali būti nurodoma kita papildoma informacija.

8. Konkursas arba egzaminas turi įvykti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo jų paskelbimo ministerijos interneto svetainėje dienos.

 

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS IR JŲ NAGRINĖJIMAS, SPRENDIMŲ LEISTI DALYVAUTI KONKURSE AR LAIKYTI EGZAMINĄ PRIĖMIMAS

 

9. Dalyvauti konkurse turi teisę asmuo, kuris atitinka Antstolių įstatymo 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

10. Prašymą leisti laikyti egzaminą egzaminuojamasis gali pateikti ir nesant skelbimo apie organizuojamą egzaminą. Egzaminuojamasis turi atitikti Antstolių įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. 

11. Konkurso dalyviai ir (ar) egzaminuojamieji ministerijai privalo pateikti:

11.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse arba prašymą leisti laikyti egzaminą, kuriame nurodyti asmens vardas, pavardė, kontaktinis elektroninio pašto adresas ir telefono numeris. Prašyme leisti dalyvauti konkurse prioritetine eilės tvarka, kuri yra nekeičiama, gali būti nurodytos kelios veiklos teritorijos, kuriose į antstolio vietą paskelbtas konkursas ir kuriose pageidaujama eiti antstolio pareigas;

11.2. asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų kopijas;

11.3. Antstolių įstatymo 4 straipsnyje ir (ar) 35 straipsnio 1 dalyje nurodytą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

11.4. teisinio darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas ir pareigybių aprašymus, jei asmuo ėjo pareigas, nurodytas Teisinių pareigybių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 841 „Dėl teisinių pareigybių sąrašo patvirtinimo“,  16 ar (ir) 17 punkte (-uose). Asmuo Antstolių įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje ir (ar) 35 straipsnio  1 dalyje nustatytą teisinio darbo stažą privalo turėti dokumentų pateikimo dieną;

11.5. dokumento apie atleidimo iš darbo priežastis, jeigu asmuo ėjo pareigas, nurodytas Antstolių įstatymo 5 straipsnio 6 punkte, ir nuo atleidimo iš pareigų nepraėjo 5 metai, kopiją;

11.6. dokumento, patvirtinančio suteiktą mokslo laipsnį, jei konkurso dalyvis ar egzaminuojamasis yra socialinių mokslų srities teisės krypties daktaras, kopiją;

11.7. užpildytą patvirtintos formos anketą (1 priedas).

12. Konkurso dalyviai ir (ar) egzaminuojamieji Aprašo 11 punkte nurodytus dokumentus ministerijai pateikia per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (E. pristatymo sistema), elektroniniu paštu arba kreipdamiesi asmeniškai.  Prašymas leisti dalyvauti konkurse ar prašymas leisti laikyti egzaminą, pateiktas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas elektroniniu parašu. 

13. Jei konkurso dalyvis ar egzaminuojamasis Aprašo 11 punkte nurodytus dokumentus ministerijai pateikia asmeniškai, komisijos sekretorius Aprašo 11.2–11.6 papunkčiuose nurodytų dokumentų originalus, patikrinęs pateiktų kopijų jiems atitiktį, grąžina per dokumentų priėmimą.

14. Konkurso dalyvių ir (ar) egzaminuojamųjų dokumentai priimami 20 darbo dienų nuo konkurso ar egzamino paskelbimo ministerijos interneto svetainėje dienos. Pateikti dokumentai registruojami ministerijos dokumentų valdymo sistemoje ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduodami komisijos sekretoriui.

15. Komisijos sekretorius, prieš išsiųsdamas konkurso dalyvių ir (ar) egzaminuojamųjų dokumentus komisijos nariams, patikrina duomenis Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre, ar nėra Antstolių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose nurodytų aplinkybių, ir išspausdina išrašą iš šio registro. Išrašas išsiunčiamas komisijos nariams.

16. Jeigu konkurso dalyvis ar egzaminuojamasis pateikia Apraše nustatytų reikalavimų neatitinkančius dokumentus arba pateikia ne visus reikiamus dokumentus, komisijos sekretorius komisijos pirmininko pavedimu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo parengiamojo posėdžio dienos konkurso dalyviui ar egzaminuojamajam jo nurodytu elektroniniu paštu išsiunčia pranešimą prašydamas per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, trūkstamus dokumentus pateikti komisijai bet kuriuo Aprašo 12 punkte nurodytu būdu.

17. Komisijai kilus abejonių dėl Aprašo 11.2–11.6 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijų tikrumo, komisijos sekretorius komisijos pirmininko pavedimu turi teisę konkurso dalyvio ar egzaminuojamojo prašyti ne vėliau kaip iki konkurso ar egzamino pradžios komisijai pateikti šių dokumentų originalus. 

18. Komisija, susipažinusi su pateiktais Aprašo 11 punkte nurodytais dokumentais, parengiamojo posėdžio metu priima vieną iš šių sprendimų:

18.1. leisti konkurso dalyviui dalyvauti konkurse ar egzaminuojamajam laikyti egzaminą;

18.2. neleisti konkurso dalyviui dalyvauti konkurse ar egzaminuojamajam laikyti egzamino, jei yra Aprašo 19 punkte nurodytų aplinkybių.

19. Konkurso dalyviui ir (ar) egzaminuojamajam iki komisijos nurodyto termino nepateikus Apraše visų nustatytus reikalavimus atitinkančių dokumentų arba pateikus ne visus reikiamus dokumentus ir (ar) nepateikus jų originalų, taip pat jeigu konkurso dalyvis neatitinka Antstolių įstatymo 4 straipsnyje, o egzaminuojamasis – Antstolių įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų ar kitais Aprašo nustatytais atvejais, komisija priima sprendimą neleisti jam dalyvauti konkurse ar laikyti egzamino.

20. Komisijos priimtus sprendimus komisijos sekretorius įrašo patvirtintos formos protokole (2 priedas) (toliau – protokolas).  

21. Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo parengiamajame posėdyje dienos konkurso dalyviams ir egzaminuojamiesiems jų nurodytu elektroniniu paštu praneša apie Aprašo 18 punkte nurodytus komisijos sprendimus. Jei priimtas sprendimas leisti asmeniui dalyvauti konkurse ar laikyti egzaminą – konkurso ir (ar) egzamino vykdymo datą, laiką ir vietą.

22. Jei konkurso dalyvis ar egzaminuojamasis dėl svarbių priežasčių negali atvykti į konkursą arba į egzaminą, ne vėliau kaip iki konkurso ar egzamino pradžios apie tai bet kuriuo Aprašo
12 punkte nurodytu būdu praneša komisijai ir pateikia dokumentus, pateisinančius neatvykimą. Atostogos, komandiruotė ar užimtumas darbe paprastai nelaikomi svarbiomis priežastimis neatvykti į konkursą ar egzaminą.

23. Komisijai pripažinus konkurso dalyvio ar egzaminuojamojo neatvykimo į konkursą ar egzaminą priežastis svarbiomis, konkurso dalyviui dalyvauti konkurse arba egzaminuojamajam laikyti egzaminą leidžiama kitą kartą. Jeigu komisija konkurso dalyvio ar egzaminuojamojo neatvykimo priežasčių nepripažįsta svarbiomis arba jie apie neatvykimo priežastis neinformuoja komisijos Aprašo 22 punkte nustatyta tvarka, konkurso dalyvis pakartotinai dalyvauti konkurse arba egzaminuojamasis laikyti egzaminą gali ne anksčiau nei po vienerių metų nuo konkurso ar egzamino, į kurį neatvyko, vykdymo dienos. Komisijos sprendimai įrašomi protokole. Komisijos sekretorius apie šiame punkte nurodytus komisijos priimtus sprendimus per 3 darbo dienas informuoja konkurso dalyvį ar egzaminuojamąjį, negalėjusį atvykti į konkursą ar egzaminą, jo nurodytu elektroniniu paštu.

 

IV SKYRIUS

EGZAMINAS

 

24. Egzaminas yra konkurso dalyvių ir (ar) egzaminuojamųjų privalomų teisinių žinių patikrinimas ir įvertinimas.

25. Egzaminas pradedamas ir baigiamas paprastai tą pačią dieną. Jeigu egzaminą laiko daugiau nei 15 konkurso dalyvių ar egzaminuojamųjų, komisija gali suformuoti 2 arba daugiau grupių. Sprendimus dėl atskirų grupių formavimo, konkurso ar egzamino organizavimo ir vykdymo atskiroms grupėms komisija priima Nuostatuose nustatyta tvarka.

26. Egzaminas vykdomas raštu, jį sudaro testas ir 3 praktinės užduotys. Esant galimybėms, egzaminas vykdomas naudojant informacinių technologijų priemones.

27. Testo klausimus ir praktines užduotis rengia komisija pagal Antstolio kvalifikacinio egzamino programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1R-203 „Dėl Antstolio kvalifikacinio egzamino programos patvirtinimo“ (toliau – egzamino programa).

28. Testą sudaro 70 klausimų ir 3 atsakymų į kiekvieną klausimą variantai, iš kurių vienas yra teisingas. Atliekant testą draudžiama naudotis teisine literatūra, užrašais ar kitomis pagalbinėmis informacinėmis priemonėmis. Konkurso dalyvis ar egzaminuojamasis, pažeidęs šį reikalavimą, šalinamas iš egzamino ir draudžiama jį laikyti anksčiau nei po vienerių metų. Šis komisijos sprendimas įrašomas protokole.

29. Praktinės užduotys visiems konkurso dalyviams ir egzaminuojamiesiems yra vienodos. Atliekant praktines užduotis leidžiama naudotis egzamino programoje nurodytais popierinės formos norminiais teisės aktais. Draudžiama naudotis teisės aktais, kuriuose yra prirašymų, pabraukimų ar kitokių žymėjimų, naudotis teisine literatūra, užrašais ar kitomis pagalbinėmis informacinėmis priemonėmis. Pažeidęs šį reikalavimą, konkurso dalyvis ar egzaminuojamasis šalinamas iš egzamino ir draudžiama jį laikyti anksčiau nei po vienerių metų. Šis komisijos sprendimas įrašomas protokole.

30. Konkurso dalyvis ar egzaminuojamasis, atvykdamas į egzaminą, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir turi jį pateikti komisijos sekretoriui. Patikrinus asmens tapatybę, dokumentas grąžinamas.

31. Konkurso dalyviui ir (ar) egzaminuojamajam suteikiami šifrai, juos sudaro 6 ženklai: unikalus 3 raidžių ir 3 skaičių derinys konkurso dalyviams bei unikalus 3 skaičių ir 3 raidžių derinys egzaminuojamiesiems. Šifro kortelių skaičius turi būti didesnis už atvykusių į egzaminą konkurso dalyvių ar egzaminuojamųjų skaičių. Komisijos sekretorius konkurso dalyviui ar egzaminuojamajam suteikia galimybę burtų keliu traukti šifro kortelę. Ją konkurso dalyvis ar egzaminuojamasis turi saugoti ir grąžinti komisijos sekretoriui Aprašo nustatyta tvarka. Atsakomybė už šifro kortelės ir šifro konfidencialumo išsaugojimą tenka konkurso dalyviui ir egzaminuojamajam, turinčiam šią kortelę.

32. Egzamino (testo) vykdymas:

32.1. Egzamino pradžioje komisijos pirmininkas informuoja atvykusius į egzaminą konkurso dalyvius ir (ar) egzaminuojamuosius apie komisijos sudėtį, teisę pareikšti nušalinimą, egzamino laikymo ir vertinimo tvarką.

32.2. Atvykusiems į egzaminą konkurso dalyviams ir (ar) egzaminuojamiesiems užklijuotuose vokuose įteikiamas testas. Komisijos sekretoriaus nurodymu atplėšus vokus pradedamas skaičiuoti testo atlikimo laikas. Testui atlikti skiriama viena valanda 30 minučių.

32.3. Konkurso dalyvis ir (ar) egzaminuojamasis gautą šifrą užrašo kiekviename testo lape ir iš 3 (trijų) testo lape siūlomų atsakymo variantų atitinkamuose langeliuose simboliu „X“ pažymi vieną, kuris, jo manymu, yra teisingas. Langeliai turi būti pažymėti aiškiai (įskaitomai). Atsakymai, pažymėti naudojant korektūros priemones, laikomi neteisingais. Jei atsakymas taisomas, konkurso dalyvis ar egzaminuojamasis neteisingą atsakymą perbraukia, pažymi teisingą atsakymą ir prie neteisingo (perbraukto) atsakymo pasirašo. 

32.4. Konkurso dalyviai ar egzaminuojamieji, pirma laiko atlikę testą, testo lapus grąžina komisijos sekretoriui ir išeina iš egzamino patalpos. Pasibaigus testui atlikti skirtam laikui, komisijos sekretorius surenka testus, konkurso dalyviai ir (ar) egzaminuojamieji išeina iš egzamino patalpos.

32.5. Uždarame posėdyje komisija tikrina testus. Testo atsakymai tikrinami naudojant teisingų atsakymų lapą. Testą tikrina ne mažiau kaip 2 komisijos nariai. Kiekvienas komisijos narys, patikrinęs testą, jame užrašo teisingų atsakymų skaičių ir pasirašo.

32.6. Komisijai patikrinus testus, pakviečiami konkurso dalyviai ir (ar) egzaminuojamieji. Komisijos sekretorius perskaito testo neišlaikiusių konkurso dalyvių ir (ar) egzaminuojamųjų šifrus. Šie konkurso dalyviai ir (ar) egzaminuojamieji prisistato pasakydami vardą, pavardę ir grąžina šifro kortelę. Konkurso dalyviai ir (ar) egzaminuojamieji, neišlaikę testo, praktinių užduočių neatlieka. 

33. Testą išlaikiusiu laikomas konkurso dalyvis ar egzaminuojamasis, teisingai atsakęs į ne mažiau kaip 50 testo klausimų.

34. Praktinių užduočių atlikimas:

34.1. Komisijos sekretorius užklijuotuose vokuose konkurso dalyviams ir (ar) egzaminuojamiesiems įteikia praktines užduotis. Komisijos sekretoriaus nurodymu atplėšus vokus su praktinėmis užduotimis, pradedamas skaičiuoti jų atlikimo laikas. Praktinėms užduotims atlikti skiriama viena valanda 30 minučių.

34.2. Konkurso dalyviai ar egzaminuojamieji turimą šifrą užrašo kiekviename praktinėms užduotims atlikti skirtame lape.

34.3. Atlikus praktines užduotis ar pasibaigus joms atlikti skirtam laikui, komisijos sekretorius surenka šias užduotis, konkurso dalyviai ir (ar) egzaminuojamieji išeina iš egzamino patalpos.

35. Praktinių užduočių vertinimas:

35.1. Komisija uždarame posėdyje vertina praktines užduotis. Šias užduotis vertina komisijos nariai, turintys aukštąjį teisinį išsilavinimą.

35.2. Kiekviena praktinė užduotis įvertinama nuo vieno iki 10 balų. Žemiausias įvertinimas yra vienas balas, aukščiausias – 10 balų.

35.3. Kiekvieną praktinę užduotį vertina kiekvienas komisijos narys individualiai, atsižvelgęs į šiame papunktyje išvardytus vertinimo kriterijaus elementus:

35.3.1. gebėjimą taikyti teisės normas ir teismų suformuotą teisės taikymo ir aiškinimo praktiką (nuo vieno iki 10 balų);

35.3.2. atliktos analizės išsamumą, motyvacijos pagrįstumą (nuo vieno iki 10 balų);

35.3.3. teisinės argumentacijos aiškumą ir tikslumą (nuo vieno iki 10 balų);

35.3.4. atsakymo nuoseklumą (nuo vieno iki 10 balų);

35.3.5. teisinės kalbos aiškumą, tikslumą (nuo vieno iki 10 balų). 

35.4. Kiekvienos praktinės užduoties atlikimo individualaus įvertinimo balas gaunamas sudėjus Aprašo 35.3.1–35.3.5 papunkčiuose nurodytus balus ir gautą skaičių padalijus iš 5. Individualaus įvertinimo balą kiekvienas komisijos narys užrašo kiekviename praktinėms užduotims atlikti skirtame lape, nurodo savo vardą, pavardę ir pasirašo.

35.5. Praktinių užduočių įvertinimus komisijos narys įrašo patvirtintos formos praktinių užduočių atlikimo individualaus vertinimo lentelėje (2 priedo 1 priedas) ir pasirašo.

35.6. Visi komisijos narių už praktines užduotis skirti balai sumuojami, padalijami iš užduotis vertinusių komisijos narių skaičiaus ir suapvalinami 2 skaičių po kablelio tikslumu. Gautas skaičius (balų vidurkis) laikomas už praktinių užduočių atlikimą gautu balu.

35.7. Komisijos narių už praktines užduotis skirtus balus ir už praktines užduotis gautą balų vidurkį komisijos sekretorius įrašo patvirtintos formos praktinių užduočių atlikimo suvestinėje vertinimo lentelėje (2 priedo 2 priedas). 

36. Bendras egzaminą išlaikiusių konkurso dalyvių ar egzaminuojamųjų egzamino įvertinimas gaunamas susumavus teisingų testo atsakymų ir už praktinių užduočių atlikimą gautų balų skaičių, jį padalijus iš 10 ir suapvalinus 2 skaičių po kablelio tikslumu. Testo, praktinių užduočių balai ir bendras egzamino įvertinimas įrašomi patvirtintos formos antstolio kvalifikacinio egzamino suvestinėje vertinimo lentelėje (2 priedo 3 priedas).

37. Egzaminą išlaikiusiu laikomas konkurso dalyvis ar egzaminuojamasis, kuris teisingai atsakė į ne mažiau kaip 50 testo klausimų, už praktinių užduočių atlikimą gavo ne mažiau kaip  20 balų ir jo bendras egzamino įvertinimas yra 7 ir daugiau balų.

38. Pakviečiami konkurso dalyviai ir (ar) egzaminuojamieji. Komisijos sekretorius perskaito egzamino neišlaikiusių konkurso dalyvių ir (ar) egzaminuojamųjų šifrus. Šie konkurso dalyviai ir (ar) egzaminuojamieji prisistato pasakydami vardą, pavardę ir grąžina šifro kortelę. Komisijos sekretorius jų vardus, pavardes ir šifrus įrašo antstolio kvalifikacinio egzamino (testo ir praktinių užduočių) suvestinėje vertinimo lentelėje. Konkurso dalyviai ir (ar) egzaminuojamieji, neišlaikę egzamino, pasirašo šioje vertinimo lentelėje. 

39. Konkurso dalyvis ir (ar) egzaminuojamasis, kurio bendras egzamino įvertinimas yra mažesnis kaip 6 balai, laikyti egzaminą gali ne anksčiau kaip po vienerių metų. Egzamino laikymų skaičius neribojamas, galiojančiu laikomas konkurso dalyvio ar egzaminuojamojo paskutinio egzamino bendras įvertinimas.

40. Atlikti testai ir praktinės užduotys pridedami prie protokolo. Protokolą pasirašo visi komisijos darbe dalyvavę komisijos nariai ir komisijos sekretorius.

41. Egzamino rezultatai tvirtinami patvirtintos formos komisijos nutarimu (3 priedas). Komisijos nutarimo išrašas konkurso dalyviui ar egzaminuojamajam jo nurodytu elektroniniu paštu išsiunčiamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Nutarimo išraše kitų konkurso dalyvių ir (ar) egzaminuojamųjų vardai ir pavardės neteikiami.

42. Paskelbus egzamino rezultatus, konkurso dalyviai ir (ar) egzaminuojamieji turi teisę susipažinti su savo laikyto testo atsakymais ir praktinių užduočių įvertinimais. Spręstas testas ir praktinės užduotys jiems neišduodami. Susipažįstant su egzamino rezultatais, draudžiama daryti testo ir praktinių užduočių kopijas, juos fotografuoti, filmuoti ar daryti jų išrašus.

 

V SKYRIUS

KONKURSO DALYVIŲ PRIVALUMŲ VERTINIMAS IR KONKURSO REZULTATAI

 

43. Konkurso dalyviai, išlaikę egzaminą, dalyvauja vertinant jų privalumus. Vertinimas vyksta žodžiu, pokalbio metu pateikiant konkurso dalyviams klausimų.

44. Privalumų vertinimas atliekamas praėjus ne daugiau kaip 10 darbo dienų nuo egzamino laikymo dienos. Jeigu atliekamas daugiau nei 15 konkurso dalyvių privalumų vertinimas, komisija gali suformuoti 2 arba daugiau grupių. Tokiu atveju tarp pirmosios ir paskutinės konkurso dalyvių grupių vertinimo datų turi būti ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų laikotarpis. Konkurso dalyvio privalumų vertinimas pradedamas ir baigiamas tą pačią dieną. Konkurso rezultatai skelbiami paskutinę konkurso vykdymo dieną.

45. Konkurso dalyvis, atvykęs į privalumų vertinimą, komisijos sekretoriui pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Patikrinus asmens tapatybę, šis dokumentas grąžinamas konkurso dalyviui. 

46. Skaidrumo, nešališkumo ir objektyvumo užtikrinimo tikslais privalumų vertinimo eigai fiksuoti, išskyrus posėdžio pertraukas ir kai komisija priima sprendimus, daromas skaitmeninis garso įrašas arba garso ir vaizdo įrašas. Laikmena su skaitmeniniu garso įrašu ar garso ir vaizdo įrašu pridedama prie protokolo.

47. Privalumų vertinimo metu vertinamos konkurso dalyvių asmeninės ir dalykinės savybės, gebėjimas bendrauti ir organizuoti komandinį darbą, psichologinis pasirengimas antstolio darbui, motyvacija eiti antstolio pareigas, taip pat konkurso dalyvių žinios, susijusios su antstolio profesine veikla.

48. Konkurso dalyvių privalumai vertinami individualiai, kitiems konkurso dalyviams nedalyvaujant. Konkurso dalyviai kviečiami pagal jų pavardes abėcėlės tvarka. Per privalumų vertinimą kiekvienas komisijos narys pateikia vienodus klausimus visiems konkurso dalyviams. Gali būti pateikiama papildomų tikslinančių klausimų.

49. Konkurso dalyvių privalumai vertinami nuo vieno iki 10 balų. Žemiausias įvertinimas yra vienas balas, aukščiausias – 10 balų. Vertindami kiekvieną konkurso dalyvį, komisijos nariai pildo patvirtintos formos antstolių viešo konkurso antstolio vietai užimti dalyvių privalumų individualaus vertinimo lentelę (2 priedo 4 priedas). 

50. Komisijos nariai užpildytas ir pasirašytas antstolių viešo konkurso antstolio vietai užimti dalyvių privalumų individualaus vertinimo lenteles įteikia komisijos sekretoriui. Komisijos narių konkurso dalyviams skirtus balus komisijos sekretorius įrašo į patvirtintos formos antstolių viešo konkurso antstolio vietai užimti dalyvių privalumų vertinimo suvestinę lentelę (2 priedo 5 priedas). Konkurso dalyvių privalumų įvertinimai gaunami susumavus visų komisijos narių kiekvienam dalyviui skirtus balus, apskaičiavus jų vidurkį ir suapvalinus jį 2 skaičių po kablelio tikslumu. Gautus balus komisijos sekretorius įrašo į patvirtintos formos antstolių viešo konkurso antstolio vietai užimti dalyvių egzamino ir privalumų vertinimo suvestinę lentelę (2 priedo 6 priedas).

51. Pasibaigus vertinimui pakviečiami konkurso dalyviai. Komisijos sekretoriui perskaičius konkurso dalyvių šifrus, kiekvienas konkurso dalyvis prisistato pasakydamas vardą, pavardę ir grąžina šifro kortelę. Komisijos sekretorius konkurso dalyvio pavardę įrašo į antstolių viešo konkurso antstolio vietai užimti dalyvių egzamino ir privalumų vertinimo suvestinę lentelę.

52. Bendras konkurso dalyvių rezultatų įvertinimas gaunamas susumavus egzamino balus, padaugintus iš 2/3, ir privalumų įvertinimo balus, padaugintus iš 1/3. Komisijos sekretorius šiuos balus suapvalina 2 skaičių po kablelio tikslumu ir įrašo į antstolių viešo konkurso antstolio vietai užimti dalyvių egzamino ir privalumų vertinimo suvestinę lentelę.

53. Aprašo 35, 36, 49 ir 50 punktuose nurodyti priedai yra sudedamoji protokolo dalis. Protokolą pasirašo visi komisijos darbe dalyvavę komisijos nariai ir komisijos sekretorius.

54. Konkursas laikomas įvykusiu, jei jame dalyvavo nors vienas konkurso dalyvis ir nors vienas iš jų gavo 7 ir daugiau balų bendrą įvertinimą.

55. Konkurso laimėtoju laikomas konkurso dalyvis, kuris, susumavus egzamino ir visus privalumų vertinimo balus, gavo didžiausią bendrą konkurso rezultatų įvertinimą.

56. Jeigu vienodą didžiausią bendrą konkurso rezultatų įvertinimą gavo keli konkurso dalyviai, konkurso laimėtoju skelbiamas konkurso dalyvis, gavęs didžiausią egzamino įvertinimo balą. Jeigu konkurso dalyvių egzamino įvertinimai vienodi, komisijos nariai šiems konkurso dalyviams užduoda po vieną papildomą vienodą klausimą. Vertindami kiekvieno konkurso dalyvio atsakymus į papildomą klausimą, komisijos nariai pildo naujas antstolių viešo konkurso antstolio vietai užimti dalyvių privalumų individualaus vertinimo lenteles.

57. Jeigu konkursas į antstolio vietą organizuojamas keliose veiklos teritorijose, laimėtojas nustatomas atsižvelgiant į Aprašo 11.1 papunktyje nurodytame konkurso dalyvio prašyme nurodytą prioritetinę vietą iš kelių pageidaujamų veiklos teritorijų.

58. Aprašo 56 punkte nustatyta tvarka nustatoma ir kitų konkurso dalyvių, gavusių vienodus, didesnius kaip 7 balai, bendrus konkurso rezultatų įvertinimus, konkurse užimta vieta.

59. Komisijos sekretorius konkurso rezultatus (dalyvių užimtas vietas, įvertinimus balais) įrašo protokole.   

60. Su konkurso rezultatais konkurso dalyviai supažindinami pasirašytinai. Nesant tokios galimybės, konkurso dalyviams ne vėliau kaip kitą darbo dieną po konkurso rezultatų paskelbimo dienos konkurso dalyvio nurodytu elektroniniu paštu išsiunčiamas protokolo išrašas, kuriame nurodoma jo ir kiekvieno konkurso dalyvio, nurodant tik dalyvio šifrą, užimta vieta. Protokolo išraše kitų konkurso dalyvių vardai ir pavardės neteikiami.

61. Konkurso dalyviai, paskelbus konkurso rezultatus, turi teisę susipažinti su protokolu ir savo pokalbio garso ar garso ir vaizdo įrašu. Pateikiant pokalbio garso ar garso ir vaizdo įrašą konkurso dalyviui susipažinti, kitų konkurso dalyvių asmens duomenys neteikiami, panaikinama galimybė identifikuoti kitus konkurso dalyvius.  

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

62. Konkurso dalyviai turi teisę per 5 darbo dienas nuo konkurso rezultatų paskelbimo dienos pateikti ministrui motyvuotą skundą dėl konkurso vykdymo. Skundą ministras išnagrinėja per
10 darbo dienų nuo jo pateikimo dienos ir priima sprendimą dėl konkurso rezultatų patvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti. Nepatvirtinus konkurso rezultatų, konkursas skelbiamas iš naujo.

63. Ministro įsakymas dėl konkurso rezultatų ne vėliau kaip kitą darbo dieną po įsakymo pasirašymo dienos konkurso laimėtojui (-ams) išsiunčiamas jo (jų) nurodytu elektroniniu paštu.

64. Konkursą laimėjusiam asmeniui atsisakius eiti antstolio pareigas, konkursas skelbiamas iš naujo.

65. Veiksmai, neveikimas ir (ar) sprendimai, kuriais pažeidžiamos Aprašo nuostatos, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka

 

_____________

part_1b8348149ef34c6da90ecf72c115c9c6_end


 

Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Anketos forma)

 

ANTSTOLIŲ VIEŠO KONKURSO ANTSTOLIO VIETAI UŽIMTI DALYVIO IR ASMENS, PAGEIDAUJANČIO LAIKYTI TIK ANTSTOLIO KVALIFIKACINĮ EGZAMINĄ, ANKETA

 

 

1. Vardas (-ai)

 

2. Pavardė

 

3. Gimimo data (metai, mėnuo, diena)

 

4. Pilietybė

 

5. Išsilavinimas (nurodytas Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje ir (ar) 35 straipsnio 1 dalyje)

 

6. Mokslo laipsnis, pedagoginis vardas

 

7. Gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris,

elektroninio pašto adresas

 

8. Darbo patirtis

8.1. Konkurso dalyvis pateikia informaciją apie darbo patirtį, nurodytą Antstolių įstatymo
4 straipsnio 1 dalyje, egzaminuojamasis – apie darbo patirtį, nurodytą Antstolių įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje:

 

Darbo pradžia

Darbo pabaiga

Darbovietė ir pareigos

Įstaigos, organizacijos, įmonės adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Konkurso dalyvis gali pateikti informaciją apie kitą darbo patirtį, nei nurodyta Antstolių įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, kuri, jo nuomone, būtų aktuali vertinant jo privalumus:

 

 

Darbo pradžia

Darbo pabaiga

Darbovietė ir pareigos

Įstaigos, organizacijos, įmonės adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ar buvote nuteistas už nusikaltimą, jei teistumas neišnykęs arba nepanaikintas ir nepraėjo
5 metai nuo bausmės atlikimo ar atleidimo nuo bausmės atlikimo dienos? Jei taip, pateikite informaciją.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

10. Ar buvote nuteistas už baudžiamąjį nusižengimą ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo ar atleidimo nuo bausmės atlikimo dienos nepraėjo 5 metai? Jei taip, pateikite informaciją.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

11. Ar buvote pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo, bet nuo baudžiamosios atsakomybės atleistas ir nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 5 metai? Jei taip, pateikite informaciją.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

12. Ar buvote atleistas iš darbo, pareigų ar netekote teisės verstis tam tikra veikla dėl to, kad neatitikote įstatymų keliamo nepriekaištingos reputacijos reikalavimo, ar buvote atleistas iš teisėjo, prokuroro, advokato, advokato padėjėjo, notaro, kandidato į notarus (asesoriaus), notaro atstovo, teismo antstolio, antstolio, antstolio atstovo, antstolio padėjėjo pareigų arba iš valstybės tarnybos už profesinės ar tarnybinės veiklos pažeidimus?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

13. Ar piktnaudžiaujate alkoholiu, psichotropinėmis, narkotinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

14. Ar yra kitų teisės aktuose nurodytų reikalavimų ar apribojimų, dėl kurių negalėtumėte dirbti ar būti skiriamas antstoliu?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

15. Ar Jūsų elgesys ar veikla yra suderinama su Antstolių profesinės etikos kodekso reikalavimais?

_______________________________________________________________________________

 

Parašas _________________________

Data _________________________

 

____________________

part_d226190b4a99424fb1e9416da57f9601_end


 

Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Protokolo forma)

 

ANTSTOLIŲ VIEŠO KONKURSO KOMISIJOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

 

20___m. ___________d. Nr. _______

Vilnius

 

Antstolių viešo konkurso komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 20 ___ m. _______ d. įsakymu Nr. ____ Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos sudarymo
(toliau – komisija), posėdis įvyko:

________________________________________________________________________________

(nurodomi vieta, data, pradžios ir pabaigos laikas)

Posėdyje dalyvavo:

komisijos nariai __________________________________________________________________

(nurodomi vardai ir pavardės)

 

antstolių viešo konkurso antstolio vietai užimti dalyviai (toliau – konkurso dalyviai)

________________________________________________________________________________

(nurodomi vardai ir pavardės)

 

asmenys, pageidaujantys laikyti tik antstolio kvalifikacinį egzaminą (toliau – egzaminuojamieji)

________________________________________________________________________________

(nurodomi vardai ir pavardės)

 

Komisijos sprendimas dėl komisijos nariams pareikštų nušalinimų ir komisijos narių nusišalinimai

________________________________________________________________________________

 

Kiti komisijos priimti sprendimai

________________________________________________________________________________

 

Egzamino rezultatai

________________________________________________________________________________

 

Konkurso rezultatai

________________________________________________________________________________

 

Konkurso į antstolio vietą ____________________________________ veiklos teritorijoje rezultatai

(nurodoma veiklos teritorija, kurioje į antstolio vietą paskelbtas konkursas)

 

Konkurse užimta vieta

Konkurso dalyvio vardas ir pavardė / šifras

Bendras įvertinimas balais

Konkurso dalyvio parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurso į antstolio vietą  __________________________________  veiklos teritorijoje rezultatai

(nurodoma veiklos teritorija, kurioje į antstolio vietą paskelbtas konkursas)

 

 

Konkurse užimta vieta

Konkurso dalyvio vardas ir pavardė / šifras

Bendras įvertinimas balais

Konkurso dalyvio parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas ___________________________________

                                                  (parašas) (vardas, pavardė)

 

Komisijos nariai: _______________________________________

                                                  (parašas) (vardas, pavardė)

________________________________________

                                                  (parašas) (vardas, pavardė)

________________________________________

                                                  (parašas) (vardas, pavardė)

________________________________________

                                                  (parašas) (vardas, pavardė)

________________________________________

                                                  (parašas) (vardas, pavardė)

________________________________________

                                                  (parašas) (vardas, pavardė)

 

Komisijos sekretorius ___________________________________

                                                  (parašas) (vardas, pavardė)

 

 

____________________

part_c432bc1e4c71423eb579c5208b5a3a02_end


 

Protokolo formos

1 priedas

 

(Praktinių užduočių atlikimo individualaus vertinimo lentelės forma)

 

PRAKTINIŲ UŽDUOČIŲ ATLIKIMO INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ

 

Šifro Nr.

Įvertinimas balais

Bendras įvertinimas balais

I užduotis

II užduotis

III užduotis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antstolių viešo konkurso komisijos narys

___________________

(parašas)

_____________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

__________________

part_e951b5743dd24b53a1c55f97edf82d04_end


 

Protokolo formos

2 priedas

 

(Praktinių užduočių atlikimo suvestinės vertinimo lentelės forma)

 

PRAKTINIŲ UŽDUOČIŲ ATLIKIMO SUVESTINĖ VERTINIMO LENTELĖ

 

Šifro

Nr.

Antstolių viešo konkurso komisijos (toliau – komisija) nariai ir jų skirti įvertinimai balais

Balų vidurkis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktinių užduočių įvertinimai suvestinėje lentelėje įrašyti teisingai.

 

 

 

Komisijos sekretorius

 

___________________

(parašas)

 

____________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

__________________

part_836693e92a194feaaeadc969a049dcb5_end


 

Protokolo formos

3 priedas

 

(Antstolio kvalifikacinio egzamino suvestinės vertinimo lentelės forma)

 

ANTSTOLIO KVALIFIKACINIO EGZAMINO (TESTO IR PRAKTINIŲ UŽDUOČIŲ) SUVESTINĖ VERTINIMO LENTELĖ

 

Šifras

Egzamino rezultatai

 

Asmens vardas ir pavardė  

Asmens parašas

 

Testo balas

Praktinių užduočių

balas

Bendras egzamino įvertinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzamino (testo ir praktinių užduočių) įvertinimai suvestinėje lentelėje įrašyti teisingai.

 

 

Antstolių viešo konkurso komisijos sekretorius

 

___________________

(parašas)

 

______________________________

(vardas ir pavardė)

 

_______________

part_1c43f7603fc945989f3f0487d9f115dd_end


 

Protokolo formos

4 priedas

 

 

 

(Antstolių viešo konkurso antstolio vietai užimti dalyvių privalumų individualaus vertinimo lentelės forma)

 

 

 

ANTSTOLIŲ VIEŠO KONKURSO ANTSTOLIO VIETAI UŽIMTI DALYVIŲ PRIVALUMŲ INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ 

 

 

 

 

Eil. Nr.

 

Antstolių viešo konkurso antstolio vietai užimti dalyvio vardas ir pavardė

 

Įvertinimas balais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antstolių viešo konkurso komisijos narys

___________________

(parašas)

___________________________

(vardas ir pavardė)

 

________________

part_bda959972dc24f9984291b0a45779a32_end


 

Protokolo formos

5 priedas

 

(Antstolių viešo konkurso antstolio vietai užimti dalyvių privalumų vertinimo suvestinės lentelės forma)

 

ANTSTOLIŲ VIEŠO KONKURSO ANTSTOLIO VIETAI UŽIMTI DALYVIŲ PRIVALUMŲ VERTINIMO SUVESTINĖ LENTELĖ

 

Antstolių viešo konkurso antstolio vietai užimti dalyvio vardas ir pavardė

Antstolių viešo konkurso komisijos
(toliau – komisija) nariai ir jų skirti balai

Privalumų įvertinimo balų vidurkis

 

Balų už papildomą klausimą vidurkis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antstolių viešo konkurso antstolio vietai užimti dalyvių privalumų įvertinimai suvestinėje lentelėje įrašyti teisingai.

 

 

Komisijos sekretorius

 

 

_____________

(parašas)

 

 

____________________

(vardas ir pavardė)

 

__________________

part_1f63b92ee256499c812c45c9ac81cda7_end


 

Protokolo formos

6 priedas

 

(Antstolių viešo konkurso antstolio vietai užimti dalyvių egzamino ir privalumų vertinimo suvestinės lentelės forma)

 

ANTSTOLIŲ VIEŠO KONKURSO ANTSTOLIO VIETAI UŽIMTI DALYVIŲ EGZAMINO IR PRIVALUMŲ VERTINIMO SUVESTINĖ LENTELĖ

 

Šifro Nr.

Antstolių viešo konkurso antstolio vietai užimti dalyvio vardas, pavardė

Bendras egzamino įvertinimas

Bendras egzamino įvertinimas, padaugintas iš 2/3

Privalumų įvertinimo balų vidurkis

Privalumų įvertinimo balų vidurkis,

padaugintas iš 1/3

Bendras įvertinimas balais

(4+6 stulpeliai)

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antstolių viešo konkurso antstolio vietai užimti dalyvių įvertinimai suvestinėje lentelėje įrašyti teisingai.

 

Antstolių viešo konkurso komisijos sekretorius

 

___________________

(parašas)

 

______________________

(vardas ir pavardė)

 

__________________

part_9c938dd2632345d7ab5ddc1f2e5d542d_end


 

Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Nutarimo forma)

 

ANTSTOLIŲ VIEŠO KONKURSO KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL ANTSTOLIO KVALIFIKACINIO EGZAMINO REZULTATŲ

 

20___ m. _____________ d.

Vilnius

 

Antstolių viešo konkurso komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 20  ___m. ________ d. įsakymu Nr. _____ Dėl __________________ (toliau – komisija), 20 __ m. ______________ d. posėdyje įvertinusi antstolio kvalifikacinį egzaminą laikiusių asmenų žinias, nutarė:

 

Eilės Nr.

Antstolių viešo konkurso antstolio vietai užimti dalyvio ar asmens, laikiusio tik antstolio kvalifikacinį egzaminą, vardas ir pavardė

Antstolio kvalifikacinio egzamino įvertinimas balais

Išlaikė / neišlaikė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas ___________________________________

                                                  (parašas) (vardas, pavardė)

 

Komisijos nariai:                ________________________________

                                                  (parašas) (vardas, pavardė)

________________________________________

                                                  (parašas) (vardas, pavardė)

________________________________________

                                                  (parašas) (vardas, pavardė)

________________________________________

                                                  (parašas) (vardas, pavardė)

________________________________________

                                                  (parašas) (vardas, pavardė)

________________________________________

                                                  (parašas) (vardas, pavardė)

 

 

___________________

part_3b1413568bf440929e461e0dc5909ab8_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2022 m. lapkričio 29 d. įsakymo

Nr. 1R-382 redakcija)

 

antstoliŲ VEIKLOS tikrinimo tvarkos aprašas

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato antstolių veiklos tikrinimo, kurį atlieka Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija ir Lietuvos antstolių rūmai, tikslą, rūšis ir pagrindus, apimtį, atlikimo tvarką, tikrinimą atliekančių asmenų ir antstolių, kurių veikla tikrinama, teises ir pareigas, nustatytų antstolio veiklos trūkumų ir pažeidimų pašalinimo kontrolės tvarką.

2.  Vadovaujantis Aprašu atliekamas ir antstolių atstovų, pavaduojančių antstolių ir antstolių padėjėjų veiklos patikrinimas.

 

II SKYRIUS

ANTSTOLIŲ VEIKLOS TIKRINIMO RŪŠYS, TIKSLAS IR PAGRINDAI

 

3.  Antstolių veiklos tikrinimo rūšys: eilinis antstolio veiklos patikrinimas ir neeilinis antstolio veiklos patikrinimas (toliau kartu – antstolio veiklos patikrinimas).

4.  Atlikti eilinį antstolio veiklos patikrinimą skiriami Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – Teisingumo ministerijos darbuotojai), o neeilinį antstolio veiklos patikrinimą – Teisingumo ministerijos darbuotojai arba Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo paskirti asmenys. Kai antstolio veiklos patikrinimo akte pateikiamas Aprašo 22.3 papunktyje nurodytas nurodymas atlikti neeilinį antstolio veiklos patikrinimą, institucija, atlikusi antstolio veiklos patikrinimą, neeilinį antstolio veiklos patikrinimą gali pasiūlyti atlikti kitai šiame punkte nurodytai institucijai. Antstolio veiklos patikrinimą atlieka bent 2 asmenys.

5.  Eilinio antstolio veiklos patikrinimo tikslas – patikrinti, kaip antstolis laikosi Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo, Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“, Antstolių profesinės etikos kodekso, kitų teisės aktų, reglamentuojančių antstolių neprocesinę veiklą, piniginių lėšų, gautų vykdant antstolio funkcijas, tvarkymą ir vykdymo išlaidų skaičiavimą, nesusijusį su vykdymo išlaidų dydžio apskaičiavimu, nuostatų.

6.  Eilinis kiekvieno antstolio veiklos patikrinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per
5 metus. Eilinis naujai paskirto antstolio veiklos patikrinimas atliekamas praėjus vieniems metams nuo jo profesinės veiklos pradžios.

7.  Eiliniai antstolio veiklos patikrinimai atliekami vadovaujantis teisingumo ministro tvirtinamu metiniu antstolių veiklos tikrinimo planu, kuriame nurodomi antstoliai, kurių veikla bus tikrinama, ir Teisingumo ministerijos darbuotojai, paskirti atlikti antstolių veiklos patikrinimus. Patvirtinto šio plano kopijos elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčiamos Lietuvos antstolių rūmams ir antstoliams, kurių veikla bus tikrinama. Patvirtintas metinis antstolių veiklos tikrinimo planas taip pat skelbiamas Teisingumo ministerijos ir Lietuvos antstolių rūmų interneto svetainėse.

8.  Neeilinis antstolio veiklos patikrinimas atliekamas esant vienam iš Aprašo 9 punkte nurodytų pagrindų ir įforminamas teisingumo ministro įsakymu ar Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo nutarimu.

9.  Neeilinio antstolio veiklos patikrinimo atlikimo pagrindas yra:

9.1. Antstolių atestavimo komisijos sprendimas atlikti neeilinį antstolio veiklos patikrinimą;

9.2. gautas rašytinis skundas, pareiškimas, prašymas, pranešimas ar viešai paskelbta informacija, kur nurodomi faktai ar aplinkybės, kad antstolis nesilaiko teisės aktuose, nurodytuose Aprašo 5 punkte, nustatytų reikalavimų ir turimų duomenų nepakanka pateiktiems faktams ar aplinkybėms įvertinti ir (arba) antstolis nepateikia reikalingų duomenų ir kitais būdais neįmanoma jų gauti, ir (arba) įvertinus turimą informaciją kyla įtarimų dėl galimų sisteminių antstolio veiklos pažeidimų;

9.3. Aprašo 22.2 papunktyje nurodyto nurodymo antstoliui nevykdymas ar netinkamas vykdymas;

9.4. Aprašo 22.3 papunktyje nurodyto nurodymo antstoliui įvykdymo kontrolė.

10.  Teisingumo ministro įsakyme ar Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo nutarime dėl neeilinio antstolio veiklos patikrinimo nurodoma:

10.1. įsakymo ar nutarimo priėmimo data;

10.2. antstolio, antstolio padėjėjo, pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo, kurio veikla bus tikrinama, vardas ir pavardė;

10.3. neeilinį antstolio veiklos patikrinimą atliekančių asmenų vardai, pavardės ir pareigos;

10.4. neeilinio antstolio veiklos patikrinimo pagrindas ir apimtis.

 

III SKYRIUS

ANTSTOLIO VEIKLOS paTIKRINIMo apimtis, atlikimO TVARKA, VEIKLOS PATIKRINIMĄ ATLIEKANČIŲ ASMENŲ IR ANTSTOLIO, KURIO VEIKLA TIKRINAMA, TEISĖS ir pareigos, NUSTATYTŲ ANTSTOLIO VEIKLOS trūkumų IR pažeidimų pašalinimas

 

11.  Atliekant eilinį antstolio veiklos patikrinimą, tikrinamos vykdomosios bylos ir mokėjimai į antstolio depozitinę sąskaitą pagal nustatytą skaičių:

11.1. 20–30 skirtingų atsitiktine tvarka pasirinktų skolininkų vykdomųjų bylų ir su jomis susijusios tų pačių skolininkų vykdomosios bylos. Jei tikrinamas antstolis yra įsteigęs savo kontoros skyrių, papildomai tikrinama 10–15 tame skyriuje tvarkomų skirtingų skolininkų vykdomųjų bylų ir su jomis susijusios vykdomosios bylos. Tikrinamos tikrinimo laikotarpiu vykdytos vykdomosios bylos, t. y. tos, kurios buvo pradėtos vykdyti po paskutinio eilinio antstolio veiklos patikrinimo arba kurios buvo pradėtos vykdyti anksčiau, tačiau jų vykdymas tęsėsi ir po paskutinio eilinio antstolio veiklos patikrinimo;

11.2. 20–30 atsitiktine tvarka pasirinktų mokėjimų į antstolio depozitinę sąskaitą.

12.  Jei tikrinant vykdomąsias bylas ar mokėjimus į antstolio depozitinę sąskaitą nustatoma pasikartojančių sisteminių antstolio veiklos trūkumų ir (ar) pažeidimų, antstolio veiklos patikrinimo apimtis gali būti didinama, bet gali būti tikrinama ne daugiau nei dvigubai Aprašo 11.1 papunktyje nurodytų vykdomųjų bylų ar Aprašo 11.2 papunktyje nurodytų mokėjimų į antstolio depozitinę sąskaitą.

13.  Neeilinio antstolio veiklos patikrinimo apimtis nustatoma teisingumo ministro įsakymu ar Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo nutarimu ir tikrinama:

13.1. Aprašo 9.1 papunktyje nurodytu pagrindu – Antstolių atestavimo komisijos sprendime atlikti neeilinį antstolio veiklos patikrinimą pateikti nurodymai;

13.2. Aprašo 9.2 papunktyje nurodytu pagrindu – gautame skunde, pareiškime, prašyme, pranešime ar viešai paskelbtoje informacijoje nurodyti faktai ar aplinkybės. Jei išnagrinėjus gautą skundą, pareiškimą, prašymą, pranešimą ar viešai paskelbtos informacijos turinį ar įvertinus turimus duomenis kyla įtarimų dėl galimų sisteminių tęstinio pobūdžio antstolio veiklos trūkumų ir (ar) pažeidimų, tos pačios aplinkybės tikrinamos ir kitose vykdomosiose bylose, bet tikrinama ne daugiau, nei Aprašo 11 punkte nustatyta, vykdomųjų bylų ar mokėjimų į antstolio depozitinę sąskaitą;

13.3. Aprašo 9.3 ir 9.4 papunkčiuose nurodytu pagrindu – Aprašo 22.2 ir 22.3 papunkčiuose nurodytų nurodymų antstoliui įvykdymas, bet tikrinama ne daugiau, nei Aprašo 11 punkte nustatyta, vykdomųjų bylų ar mokėjimų į antstolio depozitinę sąskaitą.

14.  Antstolio veiklos eilinio ar neeilinio patikrinimo datą patikrinimą atliekantys asmenys derina su tikrinamu antstoliu. Nepavykus suderinti datos, antstolio veiklos patikrinimo datą nustato jį atliekantys asmenys ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki šio patikrinimo elektroninių ryšių priemonėmis apie tai informuoja antstolį.

15.  Antstolių veiklos patikrinimai atliekami antstolio (-ių) kontoroje ir antstolio (-ių) kontoros skyriuje. Antstolio veiklos patikrinimas gali būti atliekamas ir nuotoliniu būdu, jeigu tikrintinas aplinkybes galima patikrinti naudojant elektroninių ryšių ar kitas technines priemones.

16.  Antstolio veiklos patikrinimo metu garso įrašas daromas antstolio prašymu arba kai antstolis be pateisinamos priežasties nedalyvauja ar vengia dalyvauti atliekant jo veiklos patikrinimą, nepateikia ar pateikia klaidingą prašomą informaciją ar duomenis, nevykdo kitų teisėtų patikrinimą atliekančių asmenų reikalavimų ar kitaip nebendradarbiauja. Apie garso įrašo darymą nurodoma antstolio veiklos patikrinimo akte.

17.  Antstolio veiklos patikrinimą atliekantys asmenys turi teisę:

17.1. susipažinti su visais duomenimis, informacija, dokumentais ar jų kopijomis, kurie reikalingi antstolio veiklos patikrinimui atlikti;

17.2. reikalauti pateikti antstolio veiklos patikrinimui atlikti reikalingus dokumentus, bylas ar jų kopijas, kitą informaciją ar duomenis;

17.3. kai antstolio veiklos patikrinimas atliekamas nuotoliniu būdu, elektroninių ryšių priemonėmis susisiekti su antstoliu, kurio veikla tikrinama, dėl su antstolio veiklos patikrinimu susijusios informacijos patikslinimo, dėl tikrinamų faktų, dokumentų, aplinkybių ar kitų su antstolio veiklos patikrinimu susijusių klausimų.

18.  Antstolis, kurio veikla tikrinama, privalo dalyvauti atliekant jo veiklos patikrinimą (išskyrus, kai antstolio veiklos patikrinimas atliekamas nuotoliniu būdu). Kartu su antstoliu gali dalyvauti tik jo kontoros darbuotojai.

19.  Antstolio veiklos patikrinimą atliekantiems asmenims pareikalavus, antstolis privalo:

19.1. pateikti paaiškinimus, patikrinimui atlikti reikalingus duomenis ir dokumentus;

19.2. sudaryti sąlygas naudotis elektroninių vykdomųjų bylų prieiga ar pateikti antstolio kontoroje saugomas vykdomas ir įvykdytas vykdomąsias bylas;

19.3. pateikti dokumentų ir tikrinamų vykdomųjų bylų kopijas.

20.  Jei antstolis, kurio veikla tikrinama, atliekant jo veiklos patikrinimą nedalyvauja ar vengia dalyvauti, dokumentus, duomenis ar kitą informaciją, reikalingą antstolio veiklos patikrinimui atlikti, siūloma pateikti kitam antstolio kontoros darbuotojui.

21.  Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo antstolio veiklos patikrinimo pabaigos antstolio veiklos patikrinimą atlikę asmenys surašo antstolio veiklos patikrinimo aktą, kuriame nurodoma:

21.1. antstolio veiklos patikrinimo pradžios ir pabaigos laikas;

21.2. antstolio veiklos patikrinimą atlikę asmenys;

21.3. antstolio veiklos patikrinimo pagrindas;

21.4. antstolio veiklos patikrinimo rūšis (eilinis antstolio veiklos patikrinimas ar neeilinis antstolio veiklos patikrinimas) ir būdas (fizinis ar nuotolinis);

21.5. per antstolio veiklos patikrinimą nustatyti ir konstatuoti faktai bei aplinkybės;

21.6. antstolio veiklos patikrinimo išvados, nurodymai, siūlymai;

21.7. antstolio veiklos patikrinimo akto surašymo data ir šį patikrinimą atlikusių asmenų parašai.

22.  Jei antstolio veiklos patikrinimo metu nustatoma antstolio veiklos trūkumų ir (ar) pažeidimų, antstolio veiklos patikrinimo akte antstoliui pateikiamas vienas iš šių nurodymų:

22.1. nurodymas pašalinti trūkumus, kai nustatoma neesminių, formalių antstolio veiklos trūkumų, nedarančių neigiamos įtakos vykdymo proceso dalyvių teisėms ir (ar) teisėtiems interesams. Šių trūkumų pašalinimas paprastai tikrinamas kito antstolio veiklos patikrinimo metu;

22.2. nurodymas per nustatytą terminą pašalinti pažeidimus ir informuoti Teisingumo ministeriją ir Lietuvos antstolių rūmus apie priemones, kurių buvo imtasi pažeidimams pašalinti, kai nustatoma pažeidimų, galinčių daryti neigiamą įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir (ar) teisėtiems interesams, ir tokių pažeidimų pašalinimo faktas gali būti konstatuotas neatlikus antstolio veiklos patikrinimo;

22.3. nurodymas per nustatytą terminą pašalinti trūkumus ir (ar) pažeidimus, informuoti Teisingumo ministeriją ir Lietuvos antstolių rūmus apie priemones, kurių buvo imtasi trūkumams ir (ar) pažeidimams pašalinti, ir terminas, po kurio tikslinga atlikti neeilinį antstolio veiklos patikrinimą, kai nustatoma pažeidimų, darančių neigiamą įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir (ar) teisėtiems interesams, arba pažeidimų, kurių pašalinimo faktas gali būti nustatytas tik atlikus antstolio veiklos patikrinimą, arba kai trūkumai ir (ar) pažeidimai yra pasikartojantys ir jau buvo nustatyti ankstesnio antstolio veiklos patikrinimo metu.

23.  Jei antstolio veiklos patikrinimo metu nustatoma trūkumų ir (ar) pažeidimų, kuriuos antstolis pašalino savo inciatyva iki antstolio veiklos patikrinimo pradžios, ar trūkumų ir (ar) pažeidimų, kuriuos jis ištaiso iki patikrinimo pabaigos, kai tai galima padaryti atsižvelgiant į jų pobūdį, Aprašo 22.1–22.3 papunkčiuose nurodytas nurodymas dėl šių trūkumų ir (ar) pažeidimų pašalinimo antstoliui neteikiamas. Antstolio veiklos patikrinimo akte pažymima, kad antstolis veiklos trūkumus ir (ar) pažeidimus pašalino savo iniciatyva.

24.  Antstolio veiklos patikrinimo akte siūlymas iškelti drausmės bylą antstoliui teikiamas esant bent vienam iš šių pagrindų:

24.1. Antstolis be pateisinamos priežasties nedalyvavo ar vengė dalyvauti atliekant jo veiklos patikrinimą, nepateikė prašomos informacijos ar duomenų arba pateikė klaidingą informaciją ar duomenis, nevykdė kitų teisėtų patikrinimą atlikusių asmenų reikalavimų ar kitaip nebendradarbiavo.

24.2. Atlikus antstolio veiklos patikrinimą, nustatyta sisteminių tęstinio pobūdžio pažeidimų, galinčių daryti ar darančių neigiamą įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir (ar) teisėtiems interesams ir (ar) menkinančių antstolio profesijos garbę ir prestižą.

24.3. Atlikus antstolio veiklos patikrinimą nustatyta, kad antstolis pažeidė antstolių profesinės veiklos etikos principus ir (ar) reikalavimus ir dėl to gali būti daroma ar yra daroma neigiama įtaka vykdymo proceso dalyvių teisėms ir (ar) teisėtiems interesams ir (ar) menkinama antstolio profesijos garbė ir prestižas.

24.4. Antstolis nevykdė Aprašo 22.3 papunktyje nurodyto nurodymo ar netinkamai jį vykdė.

25.  Teisingumo ministrui kartu su siūlymu iškelti drausmės bylą antstoliui teikiamas siūlymas sustabdyti antstolio įgaliojimus, kol įsiteisės Antstolių garbės teismo sprendimas, jei atlikus antstolio veiklos patikrinimą buvo nustatyta šiurkščių pažeidimų tvarkant, saugant ir naudojant pinigines lėšas ar kitas materialines vertybes, kurios antstoliui buvo patikėtos ar buvo gautos jam atliekant savo funkcijas.

26Antstolių įstatymo 39 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju antstolio veiklos patikrinimo akte teikiamas siūlymas inicijuoti neeilinę antstolio atestaciją.

27.  Antstolio veiklos patikrinimo aktas elektroninių ryšių priemonėmis ne vėliau kaip per
3 darbo dienas nuo akto surašymo dienos išsiunčiamas antstoliui, Lietuvos antstolių rūmams (kai antstolio veiklos patikrinimą atliko Teisingumo ministerija) ir Teisingumo ministerijai (kai antstolio veiklos patikrinimą atliko Lietuvos antstolių rūmai). Jeigu patikrinimas buvo atliktas Antstolių atestavimo komisijos sprendimu, antstolio veiklos patikrinimo aktas taip pat siunčiamas ir Antstolių atestavimo komisijai.

28.  Antstolis, gavęs jo veiklos patikrinimo aktą, turi teisę per 7 darbo dienas nuo jo gavimo dienos pateikti rašytinį paaiškinimą dėl antstolio veiklos patikrinimo akto ir papildomus dokumentus.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29.  Antstolių veiklos patikrinimų aktų nuorašai saugomi antstolių asmens bylose.

30.  Antstolio veiklos patikrinimo garso įrašas saugomas:

30.1. 60 kalendorinių dienų nuo antstolio veiklos patikrinimo akto surašymo dienos;

30.2. jei dėl antstolio veiklos patikrinimo metu nustatytų pažeidimų antstoliui iškelta drausmės byla, – iki Antstolių garbės teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos;

30.3. jei neeilinis antstolio veiklos patikrinimas buvo atliekamas remiantis Antstolių atestavimo komisijos sprendimu, – iki galutinio Antstolių atestavimo komisijos sprendimo dėl antstolio atestavimo įsiteisėjimo.

31.  Apibendrinta informacija apie per praėjusius kalendorinius metus atliktus antstolių veiklos patikrinimus ir jų metu nustatytus trūkumus bei pažeidimus ir jų pašalinimą, dėl šių trūkumų ir pažeidimų inicijuotas drausmės bylas ir neeilines atestacijas skelbiama iki einamųjų metų kovo 31 d. Teisingumo ministerijos ir Lietuvos antstolių rūmų interneto svetainėse.

______________

part_50300043ddf0444496966ec1e66e89a8_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2022 m. lapkričio 29 d. įsakymo

Nr. 1R-382 redakcija)

 

ANTSTOLIŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Antstolių atestavimo komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Antstolių atestavimo komisijos (toliau – komisija) darbo organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarką, komisijos narių teises, pareigas, įgaliojimų pasibaigimo pagrindus.

2. Komisiją 4 metams sudaro teisingumo ministras (toliau – ministras) Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 39 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Komisijos nariu tas pats asmuo gali būti skiriamas ne daugiau kaip 2 kadencijoms iš eilės. Ministro įsakymu, kuriuo sudaroma komisija, paskiriamas šios komisijos sekretorius, kuris nėra komisijos narys.

3. Komisiją aptarnauja ir jos darbą užtikrina Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau – ministerija). Komisijos personalinė sudėtis skelbiama ministerijos interneto svetainės www.tm.lt skiltyje „Teisinės institucijos“.

4. Komisijos pirmininko ar komisijos nario įgaliojimai pasibaigia suėjus ministro įsakyme nurodytam komisijos sudarymo terminui, komisijos pirmininkui ar komisijos nariui atsistatydinus savo noru arba kai komisijos pirmininkas ar komisijos narys įtariamas ar kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką. Pasibaigus komisijos pirmininko ar komisijos nario įgaliojimams, naujas komisijos pirmininkas ar komisijos narys skiriamas Antstolių įstatymo nustatyta tvarka.

5. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 3 komisijos nariai, iš jų – bent vienas paskirtas ministro.  

6. Komisijos veikla grindžiama kolegialumo, skaidrumo, nešališkumo, objektyvumo ir profesionalumo principais. Komisija sprendimus jos kompetencijai priskirtais klausimais priima komisijos posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Jei sprendžiamu klausimu nėra komisijos narių bendro sutarimo, komisija balsuoja ir priima sprendimą.

7. Komisijos posėdyje dalyvaujantis komisijos narys, balsuodamas dėl sprendimo, susilaikyti negali. Komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra komisijos pirmininko (jo funkcijas vykdančio komisijos nario) balsas.

8. Jeigu komisijos posėdyje komisijos pirmininkas nedalyvauja arba nuo jo nusišalina ar nušalinamas, jo funkcijas vykdo kitas posėdyje dalyvaujantis ministro paskirtas komisijos narys ir tai pažymima komisijos posėdžio protokole (toliau – protokolas).

9Komisijos narys, negalintis dalyvauti komisijos posėdyje, apie tai iš anksto, bet ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki komisijos posėdžio, kuriame negalės dalyvauti, dienos elektroniniu paštu arba telefonu informuoja komisijos pirmininką arba komisijos sekretorių ir nurodo nedalyvavimo komisijos posėdyje priežastį. Gavęs šią informaciją komisijos sekretorius nedelsdamas informuoja komisijos pirmininką. 

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMAS 

 

10. Komisijos darbo forma – posėdžiai. Siekiant pasirengti antstolių atestacijai, kviečiamas parengiamasis posėdis, taip pat gali būti kviečiamas jungtinis komisijos posėdis, kuriame nagrinėjami pasirengimo antstolių atestacijai klausimai ir vykdoma antstolių atestacija. Komisija dėl atskirų klausimų priima sprendimus, o dėl antstolių atestavimo – išvadas.

11. Komisijos posėdis paprastai vyksta ministerijos patalpose. Komisijos posėdžiai gali vykti vaizdo konferencijų arba mišriuoju būdu. Komisijos posėdžių datą, vietą, vykdymo būdą ir darbotvarkę nustato komisijos pirmininkas, suderinęs su kitais komisijos nariais. 

12. Antstolių atestacija vykdoma šiuo ministro įsakymu patvirtintų Antstolių atestavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) nustatyta tvarka. Visus klausimus dėl antstolių atestacijos organizavimo ir vykdymo (dėl parengiamųjų ir (ar) kitų posėdžių organizavimo ir datos paskyrimo, egzamino klausimų rengimo ir testų sudarymo, medžiagos svarstomiems klausimams gavimo, atestacijos etapo, kuriame bus vykdoma individuali antstolio atestacija, ir kt.) sprendžia komisija Nuostatų ir Taisyklių nustatyta tvarka. Komisija gali nuspręsti paskirti komisijos narį, kuriam pavedama pristatyti atestacijai pateiktą medžiagą.

13. Komisijos posėdžius protokoluoja komisijos sekretorius. Protokole nurodoma: posėdyje svarstyti klausimai, komisijos pirmininkui, komisijos nariams pareikšti nušalinimai ir jų nusišalinimai, komisijos priimti sprendimai, antstolių atestavimo rezultatai. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos sekretorius.

14. Paaiškėjus, kad komisijos narys ir atestuojamas antstolis yra artimi asmenys pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas ar yra kitokių aplinkybių, kurios gali kelti abejonių dėl komisijos nario objektyvumo ir (ar) nešališkumo, komisijos narys turi nedelsdamas nusišalinti nuo šio antstolio atestavimo procedūros. Apie nusišalinimą komisijos narys  iš anksto, bet ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki antstolio, nuo kurio atestacijos nusišalino, atestacijos vykdymo dienos raštu (elektroniniu paštu) informuoja komisijos pirmininką ir nurodo nusišalinimo pagrindą. Jeigu apie šiame punkte nurodytus nusišalinimo pagrindus komisijos narys sužino vėliau nei likus 3 darbo dienoms iki antstolio atestacijos vykdymo dienos ir (ar) apie nusišalinimą dėl objektyvių priežasčių negali informuoti komisijos pirmininko šiame punkte nustatytu terminu, komisijos narys nusišalina nedelsdamas, kai paaiškėja nusišalinimo pagrindas. Jeigu paaiškėja šiame punkte nurodyti nusišalinimo pagrindai, komisijos pirmininkas apie nusišalinimą informuoja komisijos narius ne vėliau kaip iki antstolio, nuo kurio atestavimo procedūros nusišalino, atestacijos vykdymo pradžios. Dėl komisijos pirmininko ar komisijos nario nušalinimo komisija balsuoja atskirai ir priima sprendimą. Svarstant komisijos pirmininko ar komisijos nario nušalinimo klausimą, komisijos pirmininkas ar komisijos narys išklausomas, tačiau komisijai priimant sprendimą nebalsuoja. Nusišalinęs ar nušalintas komisijos pirmininkas ar komisijos narys antstolio atestavimo procedūroje nedalyvauja, nerengia egzamino klausimų (paaiškėjus nusišalinimo ar nušalinimo pagrindams) ir jų netikrina.

15. Komisija turi teisę nagrinėti komisijos pirmininko ar komisijos nario nušalinimo klausimą, jeigu gavo objektyvių duomenų apie Taisyklių 14 punkte nurodytus nusišalinimo pagrindus, tačiau komisijos pirmininkas ar komisijos narys nenusišalino.

16. Komisijos sekretorius ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki komisijos posėdžio dienos arba kitu komisijos pirmininko nustatytu terminu komisijos nariams jų nurodytu elektroniniu paštu išsiunčia pranešimą apie komisijos posėdžio datą, vietą, laiką, darbotvarkę ir posėdžio vykdymo būdą bei kitą informaciją. Jeigu komisijos posėdis bus vykdomas vaizdo konferencijų būdu, posėdžio dalyviams pranešama, kokios vaizdo konferencijų technologijos bus naudojamos, ir nurodomi reikiami prisijungimo duomenys.

17. Komisijos nariai ir komisijos sekretorius, vykdydami Nuostatuose nustatytas funkcijas, privalo saugoti duomenų ir informacijos konfidencialumą, jei duomenys ir informacija neskirti skelbti viešai.

18. Komisijos posėdyje, kuriame vykdoma antstolių atestacija, siekiant užtikrinti procedūros skaidrumą, nešališkumą ir objektyvumą, atestavimo eigai fiksuoti komisijos sprendimu gali būti daromas skaitmeninis garso įrašas. Laikmena su skaitmeniniu garso įrašu pridedama prie protokolo.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Komisijos veiksmai, neveikimas, sprendimai ir išvados gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

20. Protokolas, kiti komisijos posėdžių dokumentai ir skaitmeninis garso įrašas tvarkomi ir saugomi vadovaujantis bendraisiais dokumentų valdymo ministerijoje reikalavimais. Susipažinti su  šiame punkte nurodyta medžiaga turi teisę asmenys, kuriems ji reikalinga jų funkcijoms atlikti.

 

______________

part_b39b0a4ddff24254a271d664a50d767e_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2022 m. lapkričio 29 d. įsakymo

Nr. 1R-382 redakcija)

 

ANTSTOLIŲ ATESTAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Antstolių atestavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato antstolių atestacijos organizavimo ir vykdymo tvarką.

2. Antstolių eilinę ir neeilinę atestaciją vykdo Antstolių atestavimo komisija (toliau – komisija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos antstolių įstatymu, Taisyklėmis, šiuo ministro įsakymu patvirtintais Antstolių atestavimo komisijos nuostatais (toliau – komisijos nuostatai), kitais teisės aktais, reguliuojančiais antstolių profesinę veiklą ir kvalifikacijos kėlimą.

3. Atestuotinų antstolių sąrašą kasmet iki vasario pirmos dienos parengia Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau – ministerija), tvirtina teisingumo ministras (toliau – ministras). Patvirtintas sąrašas pateikiamas Lietuvos antstolių rūmams (toliau – Rūmai) ir komisijai.

4. Eilinės antstolio atestacijos laikotarpisantstolio 4 kalendorinių metų profesinė veikla. Šio laikotarpio trukmė skaičiuojama nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įvykdyta šio antstolio eilinė atestacija, sausio pirmos dienos, iki kalendorinių metų, kuriems pasibaigus bus vykdoma jo eilinė atestacija, gruodžio 31 dienos.

5. Jeigu antstolis ilgiau kaip vienus metus nevykdė antstolio funkcijų (jam buvo suteiktos tikslinės atostogos ar kt.), jo eilinė atestacija vykdoma ne anksčiau kaip po vienų metų nuo grįžimo į darbą dienos. Šio antstolio atestacijos laikotarpis apima antstolio funkcijų vykdymo laikotarpį, o vertinimo rodiklių duomenys skaičiuojami proporcingai atestacijos laikotarpiui.  

6. Antstolio neeilinė atestacija inicijuojama ministro įsakymu ar Rūmų prezidiumo nutarimu Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 39 straipsnio 3 dalyje nurodytais pagrindais. 

7. Antstolio neeilinė atestacija vykdoma Taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka. Vykdant antstolio neeilinę atestaciją, nevertinama antstolio profesinė veikla, kurią komisija vertino šio antstolio eilinės atestacijos metu. 

8. Komisija ir komisijos sekretorius, vykdydami antstolių atestaciją, turi teisę susipažinti su visa atestacijai pateikta medžiaga, įskaitant asmens duomenis.

 

II SKYRIUS

Antstolių eilinės ATESTACIJOS  vykdymo etapai, ANTSTOLIŲ eilinei Atestacijai reikalingos Informacijos gavimo būdai, antstolių profesinės veiklos ir žinių vertinimo kriterijai, komisijos išvados ir sprendimai

 

9. Antstolių eilinė atestacija susideda iš 3 etapų. Jei antstolio atestacija nebuvo užbaigta 1‑ajame etape, jo atestacija vykdoma ir užbaigiama 2-ajame arba 3-iajame etape. Vykdant antstolio atestaciją 3-iajame etape, antstoliui skiriamas egzaminas raštu (testas) (toliau – egzaminas). Dėl šiame punkte nurodytų atestacijos vykdymo etapų komisija priima motyvuotą sprendimą, atsižvelgdama į Taisyklėse nustatytus atestacijos vykdymo individualiu atveju kriterijus ir sąlygas. Komisijos sprendimai ir išvados dėl antstolio atestavimo nurodomi patvirtintos formos komisijos posėdžio protokole (1 priedas). 

10. Vykdydama antstolių eilinę atestaciją, komisija Taisyklėse nustatyta tvarka pareikalauja informacijos, reikalingos antstolių atestacijai vykdyti. Informacija komisijai pateikiama komisijos nustatytu terminu, bet ne vėliau kaip likus 25 darbo dienoms iki atestacijos vykdymo dienos.

11. Jeigu komisijai pateikta ne visa reikiama informacija arba komisija nusprendžia, kad pateiktos informacijos nepakanka antstolio atestacijai vykdyti, antstolio atestacija atidedama ne ilgesniam kaip 25 darbo dienų terminui ir apie tai informuojamas atestuojamas antstolis. Antstolio atestacija turi būti įvykdyta ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo visos medžiagos pateikimo komisijai dienos. 

12. Vykdant antstolių eilinę atestaciją, Rūmai komisijai pateikia informaciją apie:

12.1. antstolių kvalifikacijos kėlimą;

12.2. antstoliams paskirtas drausmines nuobaudas.

13. Antstolis komisijai pateikia įsiteisėjusių teismo sprendimų, kuriais jo veiksmai pripažinti neteisėtais ir (ar) iš dalies neteisėtais ir (ar) priteista žala (toliau – teismo sprendimas), sąrašą, kuriame nurodo sprendimus priėmusių teismų pavadinimus, civilinių bylų numerius. Už šiame punkte nurodytos informacijos teisingumą atsako antstolis, komisija turi teisę patikrinti šią antstolio pateiktą informaciją.

14. Komisija turi teisę kreiptis į ministeriją ar Rūmus dėl antstolio profesinės veiklos neeilinio patikrinimo, jeigu gautos informacijos komisijai nepakanka sprendimui ar išvadai dėl antstolio atestavimo priimti ir nėra galimybės gauti informacijos kitu būdu.

15. Visų antstolių atestacija pradedama 1-ajame etape ir vykdoma antstoliams nedalyvaujant.

16. Vykdant antstolių atestaciją 1-ajame etape, komisijai pateikiama Taisyklių 12.1, 12.2, papunkčiuose ir 13 punkte nurodyta informacija. 

17. Antstolis atestuojamas 1-ajame etape ir komisija priima Antstolių įstatymo 39 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytą išvadą, jeigu: 

17.1. komisijos sprendimu antstolis tinkamai vykdė ministro patvirtintus antstolių kvalifikacijos kėlimo ir mokymo nuostatų reikalavimus;  

17.2. antstoliui buvo paskirta ne daugiau kaip viena drausminė nuobauda;  

17.3. Taisyklių 13 punkte nurodytų teismo sprendimų skaičius yra ne didesnis nei vienas teismo sprendimas 1 000 (vienam tūkstančiui) per atestuojamą laikotarpį administruotų (vykdytų ir užbaigtų vykdyti) vykdomųjų bylų. Vykdomųjų bylų ir teismo sprendimų skaičiaus santykis apskaičiuojamas kalendorinių metų, kuriems pasibaigus bus vykdoma antstolio atestacija, gruodžio 31 dieną.

18. 1-ajame etape komisija priima sprendimą antstolio atestaciją toliau vykdyti 2-ajame etape, jeigu antstolis neatitinka bent vienos iš 17 punkte nurodytų sąlygų.

19. 2-ajame etape antstolio kvalifikacija ir profesinės žinios vertinamos balais (sveikaisiais skaičiais), atsižvelgiant į Taisyklių 21 punkte nurodytus kriterijus ir Taisyklėse nustatytus jų vertinimo rezultatus.

20. 2-ajame etape kiekvienas komisijos narys antstoliui pateikia po vieną klausimą iš antstolio atestacijai pateiktos medžiagos. Gali būti pateikiama papildomų tikslinamųjų klausimų. Atsakymus į klausimus vertina tik juos pateikęs komisijos narys, atsakymą įvertindamas nuo 0 iki 2 balų. Atsakymų į komisijos pateiktus klausimus bendras balas gaunamas sudėjus visų komisijos narių įvertinimus ir gautą skaičių padalijus iš atsakymus vertinusių komisijos narių skaičiaus, gautą skaičių suapvalinant 2 skaitmenų po kablelio tikslumu. 

21. Antstolio kvalifikacija ir profesinės žinios vertinamos atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 

21.1. antstolio kvalifikacijos kėlimo tinkamumą – nuo 0 iki 2 balų;

21.2. duomenis apie Taisyklių 13 punkte nurodytuose teismo sprendimuose konstatuotus pažeidimus – nuo 0 iki 2 balų;

21.3. paskirtas drausmines nuobaudas – nuo 0 iki 2 balų;

21.4. atsakymus į komisijos užduotus klausimus – nuo 0 iki 2 balų. 

22. Balai neskiriami (vertinama 0 (nuliu), jeigu:

22.1. antstolis nekėlė kvalifikacijos ir nesurinko kvalifikacijos kėlimo balų arba surinko mažiau kaip 16 kvalifikacijos kėlimo balų per atestavimo laikotarpį;

22.2. teismo sprendimų duomenimis, teismas 3 ar daugiau kartų konstatavo tuos pačius, akivaizdžiai pasikartojančius pažeidimus ir dėl pažeistų teisės normų taikymo teismų formuojama praktika yra aiški ir nuosekli

22.3. antstoliui atestacijos laikotarpiu paskirtos 3 ar daugiau drausminių nuobaudų;

22.4. atsakymų į komisijos narių užduotus klausimus bendras balas mažesnis nei vienas balas.    

23. Vienas balas skiriamas, jeigu:

23.1. antstolis per atestavimo laikotarpį surinko minimalų kvalifikacijos kėlimo balų skaičių, tačiau kvalifikaciją kėlė nenuosekliai (ne kiekvienais kvalifikacijos kėlimo metais);

23.2. nėra pakankamo pagrindo teismo konstatuotus teisės normų pažeidimus vertinti kaip akivaizdžiai pasikartojančius arba dėl pažeistų teisės normų taikymo praktika pasikeitė; 

23.3. antstoliui atestacijos laikotarpiu paskirtos ne daugiau kaip 2 drausminės nuobaudos;

23.4. atsakymai į komisijos pateiktus klausimus nėra pakankamai išsamūs.

24. Daugiausia (2 balai) balų skiriama, jeigu antstolis atitinka Taisyklių 17.1 ar 17.2, ar
17.3 papunktyje nustatytą sąlygą, atsakymai į komisijos klausimus tikslūs ir išsamūs.

25. Kvalifikacijos ir profesinių žinių vertinimo bendras balas apskaičiuojamas sudėjus visus skirtus balus ir gautą skaičių padalijus iš 4, gautą skaičių suapvalinant 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

26. Antstolis laikomas atestuotu 2-ajame etape, jeigu kvalifikacijos ir profesinių žinių  vertinimo bendras balas ne mažesnis kaip 4 balai. Kiekvieno antstolio vertinimo rezultatai nurodomi komisijos posėdžio protokole.

27. 2-ajame etape komisija priima:

27.1. Antstolių įstatymo 39 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytą išvadą antstolį atestuoti;

27.2. Antstolių įstatymo 39 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytą išvadą antstolį atestuoti su sąlyga, kad jis per komisijos nustatytą terminą pašalins komisijos nurodytus veiklos trūkumus ir (ar) papildomai tobulins profesinę kvalifikaciją,  jei  antstoliui tikslinga gerinti profesinės veiklos kokybę, tobulinti profesinius gebėjimus ir įgūdžius;

27.3. sprendimą pasiūlyti antstoliui jo atestaciją vykdyti 3-iajame etape – laikyti egzaminą, jeigu šio antstolio kvalifikacijos ir profesinių žinių bendras balas didesnis nei 2 balai, bet mažesnis nei 4 balai;

27.4. Antstolių įstatymo 39 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytą išvadą antstolio neatestuoti ir pasiūlo ministrui spręsti klausimą dėl atleidimo iš antstolių, jeigu kvalifikacijos ir profesinių žinių vertinimo bendras balas mažesnis nei 4 balai ir, komisijai pasiūlius antstoliui laikyti egzaminą, jis atsisakė arba neatvyko į egzaminą dėl priežasčių, kurias komisija pripažino nesvarbiomis, arba antstolio kvalifikacijos ir profesinių žinių bendras balas 2 ar mažiau balų.

28. Jeigu vykdant antstolio atestaciją komisijai kyla pagrįstų abejonių, kad antstolis pažeidė antstolių profesinę veiklą reguliuojančius teisės aktus ir už jų pažeidimą gali būti taikoma drausminė atsakomybė, komisija apie tai informuoja ministrą ir Lietuvos antstolių rūmų prezidiumą.

 

III SKYRIUS 

ANTSTOLIŲ ATESTACIJOS organizavimo ir vykdymo reikalavimai

 

29. Apie atestacijos vykdymo datą, vietą, laiką ir būdą ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų  iki komisijos posėdžio, kuriame bus vykdoma antstolio atestacija, dienos komisijos sekretorius elektroniniu paštu praneša antstoliui. Jeigu antstolis atestuojamas 3-iajame etape, apie egzamino datą jis informuojamas ne vėliau kaip likus 30 darbo dienų iki egzamino vykdymo dienos.

30. Antstolis turi teisę susipažinti su jo atestacijai pateikta medžiaga, prieš tai pateikęs rašytinį prašymą komisijos sekretoriui. Prašymas pateikiamas elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki komisijos posėdžio, kuriame bus vykdoma antstolio atestacija, dienos. Atestacijos medžiaga ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išsiunčiama antstoliui jo prašyme nurodytu elektroniniu paštu.

31. Antstolis turi teisę ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki komisijos posėdžio, kuriame bus sprendžiama dėl jo atestavimo, dienos komisijai ar komisijos sekretoriui elektroniniu paštu pateikti papildomą informaciją apie savo profesinę veiklą ir kvalifikacijos kėlimą per atestavimo laikotarpį, paaiškinimus ir (ar) kitą aktualią informaciją.

32. Jeigu antstolis kviečiamas dalyvauti komisijos posėdyje, kuriame bus vykdoma jo atestacija, jis privalo dalyvauti. Komisijos posėdyje antstolis gali dalyvauti nuotoliniu būdu naudodamas vaizdo konferencijų programas. Komisijai priimant sprendimą ir (ar) išvadą dėl antstolio atestavimo, antstolis nedalyvauja.    

33. Jeigu dėl objektyvių priežasčių antstolis komisijos posėdyje dalyvauti negali, jis privalo apie tai ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki komisijos posėdžio dienos elektroniniu paštu informuoti komisijos pirmininką arba komisijos sekretorių ir nurodyti priežastis, dėl kurių negali dalyvauti komisijos posėdyje. Komisijai pripažinus antstolio nedalyvavimo komisijos posėdyje priežastis svarbiomis ir jeigu antstolio dalyvavimas komisijos posėdyje būtinas, šio antstolio atestacija atidedama ir jis apie tai informuojamas Taisyklėse nustatyta tvarka. Jeigu apie nedalyvavimo komisijos posėdyje priežastis antstolis neinformavo komisijos pirmininko ar komisijos sekretoriaus šiame punkte nustatyta tvarka arba antstolio nedalyvavimo komisijos posėdyje priežastis komisija pripažino nesvarbiomis, šio antstolio atestacija atidedama, o komisija turi teisę kreiptis į ministrą dėl antstolio patraukimo drausminėn atsakomybėn klausimo svarstymo.

34. Antstoliui neatvykus į egzaminą ir neatvykimo į egzaminą priežastis komisijai pripažinus nesvarbiomis, taip pat jei antstolis akivaizdžiai, sąmoningai vengia dalyvauti egzamine, komisija priima Antstolių įstatymo 39 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytą išvadą.  

35. Jeigu komisija priėmė Antstolių įstatymo 39 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytą išvadą, antstolis privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo komisijos nustatyto termino pabaigos raštu informuoti komisiją apie komisijos nurodytos sąlygos įvykdymą. Komisija turi teisę priimti sprendimą kreiptis į ministrą ar Rūmus dėl antstolio profesinės veiklos neeilinio patikrinimo, jeigu būtina patikrinti, ar antstolis tinkamai įvykdė komisijos nurodytą sąlygą. 

36. Jeigu per komisijos nustatytą terminą antstolis neįvykdė komisijos nurodytos sąlygos, šis terminas antstolio prašymu komisijos sprendimu gali būti pratęstas. Jeigu komisija nusprendžia, kad komisijos nurodytos sąlygos antstolis neįvykdė dėl nepateisinamų priežasčių, komisija priima Antstolių įstatymo 39 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytą išvadą. Apie šiame punkte nurodytą sprendimą ar išvadą antstolis informuojamas per 3 darbo dienas išsiunčiant pranešimą elektroniniu paštu. 

37. Komisijai priėmus sprendimą dėl komisijos nurodytos sąlygos įvykdymo, atestavimo lape pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos sekretorius. Apie komisijos sprendimą dėl sąlygos įvykdymo antstolis informuojamas per 3 darbo dienas išsiunčiant pranešimą elektroniniu paštu.

 

IV SKYRIUS

EGZAMINAS

 

38. Egzamino klausimus rengia komisijos nariai pagal Antstolio kvalifikacinio egzamino programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1R-203 „Dėl Antstolio kvalifikacinio egzamino programos patvirtinimo“. Dėl klausimų rengimo ir testo sudarymo komisija sprendžia parengiamajame posėdyje. Paprastai kiekvienas komisijos narys parengia po 13 klausimų, iš kurių atrankos būdu komisijos parengiamojo posėdžio metu sudaromas egzamino testas.

39. Egzaminą sudaro 50 klausimų ir 3 atsakymų į kiekvieną klausimą variantai, iš kurių
vienas teisingas. Komisija užtikrina parengtų klausimų konfidencialumą.

40. Visiems tą pačią dieną egzaminą laikantiems antstoliams pateikiami vienodi klausimai.  Per egzaminą jokiomis pagalbinėmis priemonėmis antstoliams naudotis negalima. Antstolis, pažeidęs šiame punkte nustatytą reikalavimą, šalinamas iš egzamino ir laikoma, kad egzamino neišlaikė. 

41. Komisijos sekretorius antstoliams išdalija egzamino klausimus. Gavęs klausimus, antstolis ant kiekvieno lapo užrašo savo vardą ir pavardę.

42. Atsakydamas į klausimus antstolis pažymi, jo manymu, teisingą atsakymo variantą. Atsakymus į klausimus antstolis pažymi aiškiai, įskaitomai mėlynai (juodai) rašančiu rašikliu. Žymėti atsakymus pieštuku ir naudoti korektūros priemones draudžiama. Jei atsakymas taisomas, prie naujai pažymėto atsakymo antstolis pasirašo.

43. Egzaminui skiriama 90 minučių. Atsakius į visus egzamino klausimus ar pasibaigus egzaminui skirtam laikui, egzamino lapai atiduodami komisijos sekretoriui, o šis juos perduoda komisijos pirmininkui. Tikrinant atsakymus į egzamino klausimus antstoliai nedalyvauja.

44. Atsakymus į egzamino klausimus tikrina komisijos nariai. Testą tikrina ne mažiau kaip
2 komisijos nariai.
Klaidingi atsakymai pažymimi kita spalva, nei atsakymus žymėjo antstolis.

45. Atsakymai į egzamino klausimus vertinami:

45.1. pažymėjus teisingą atsakymą – vienu balu;

45.2. pažymėjus neteisingą atsakymą, nepažymėjus nė vieno atsakymo arba pažymėjus teisingą ir neteisingą atsakymus – 0 balų.

46. Kiekvienas komisijos narys, patikrinęs atsakymus į egzamino klausimus, paskutiniame egzamino lape užrašo teisingų atsakymų skaičių ir pasirašo. Egzamino lapai atiduodami komisijos sekretoriui.  

47. Egzaminas išlaikytas, jei atestuojamas antstolis surinko 30 ir daugiau balų. 29 ar mažiau balų surinkęs antstolis laikomas neatestuotu. 

48. Egzamino vertinimo rezultatus komisijos sekretorius įrašo į patvirtintos formos antstolio atestavimo lapą (2 priedas). Egzamino lapai pridedami prie protokolo.

 

V SKYRIUS

ANTSTOLIŲ NEEILINĖS ATESTACIJOS VYKDYMAS

 

49. Antstolių neeilinė atestacija organizuojama vadovaujantis Taisyklėse nustatytais bendraisiais antstolių atestacijos organizavimo reikalavimais ir vykdoma vadovaujantis šio skyriaus nuostatomis.    

50. Vykdant antstolio neeilinę atestaciją, antstolis komisijai pateikia paaiškinimą dėl ministro įsakyme ar Rūmų nutarime, kuriuo inicijuota neeilinė atestacija, nurodytų aplinkybių ir su tuo susijusius dokumentus.

51. Komisija, siekdama tinkamai įvertinti antstolio kvalifikaciją ir profesines žinias neeilinės atestacijos metu, turi teisę prašyti ministro ar Rūmų papildomos informacijos dėl neeilinės atestacijos inicijavimo aplinkybių ir (ar) pagrindo. Komisijai nusprendus, gali būti atliekamas antstolio veiklos neeilinis patikrinimas, jei nėra galimybės kitu būdu komisijai gauti reikiamos informacijos ar patikrinti aplinkybių, dėl kurių inicijuota neeilinė antstolio atestacija. Komisijos sprendimas dėl papildomos informacijos pateikimo ar antstolio veiklos neeilinio patikrinimo atlikimo turi būti motyvuotas.

52. Vykdant antstolio neeilinę atestaciją, komisijos nariai antstoliui pateikia ne daugiau kaip po vieną klausimą iš neeilinei atestacijai vykdyti pateiktos medžiagos. Gali būti pateikiama tikslinamųjų klausimų. Atsakymą į klausimą vertina jį pateikęs komisijos narys, skirdamas nuo vieno iki 5 balų, atsižvelgdamas į atsakymo tikslumą, argumentaciją, antstolio padarytas išvadas ir kitas svarias antstolio kvalifikacijos ir profesinių žinių vertinimo aplinkybes.

53. Bendras balas apskaičiuojamas sumuojant visus skirtus balus ir gautą skaičių padalijant iš užduotų klausimų skaičiaus, gautą skaičių suapvalinant 2 skaitmenų po kablelio tikslumu. Gautas skaičius (balų vidurkis) laikomas už atsakymus į klausimus gautu balu. Komisijos narių įvertinimai ir gautas balas nurodomi protokole. 

54. Komisijos sprendimai ir išvados:

54.1. jeigu už atsakymus į klausimus gautas balas yra 3 ar daugiau, komisija priima Antstolių įstatymo 39 straipsnio 4 dalies 1 ar 2 punkte nurodytą išvadą;

54.2. jeigu gautas balas didesnis nei 2 balai, bet mažesnis nei 3, komisija priima sprendimą pasiūlyti antstoliui jo atestaciją vykdyti 3-iajame etape – laikyti egzaminą;

54.3. jeigu gautas  balas yra 2 ar mažiau arba antstolis atsisakė laikyti egzaminą, arba neatvyko į egzaminą dėl priežasčių, komisijos pripažintų nesvarbiomis, komisija priima Antstolių įstatymo
39 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytą išvadą.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

55. Komisijos išvada dėl antstolio atestavimo nurodoma antstolio atestavimo lape, šie lapai saugomi antstolio asmens byloje.

56.  Jeigu antstolis  komisijos posėdyje, kuriame komisija priėmė išvadą dėl jo atestavimo, dalyvavo ne nuotoliniu būdu, su komisijos išvada dėl jo atestavimo antstolis supažindinamas pasirašytinai. Jeigu antstolis nedalyvavo komisijos posėdyje arba dalyvavo nuotoliniu būdu,  komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo komisijos išvados priėmimo dienos antstoliui elektroniniu paštu išsiunčia pranešimą apie komisijos išvadą. 

57. Komisijai priėmus išvadą antstolio neatestuoti ir pasiūlius ministrui spręsti klausimą dėl asmens atleidimo iš antstolių, įsakymas dėl asmens atleidimo iš antstolių gali būti išleistas, jeigu komisijos išvada nebuvo apskųsta  komisijos nuostatuose nurodyta tvarka.

______________

part_bac4662751544534a297a903f17d5390_end


 

Antstolių atestavimo taisyklių

1 priedas

 

(Protokolo forma)

 

 

ANTSTOLIŲ ATESTAVIMO KOMISIJA

 

ANTSTOLIŲ ATESTACIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

20__ m.______________ d.

Vilnius

 

Posėdžio pradžia ________________________

__________________________________________________________________________

 

Posėdžio pabaiga ________________________

__________________________________________________________________________

 

Antstolių atestavimo komisija (toliau – komisija), sudaryta ________________________________

(įsakymo, kuriuo sudaryta komisija, data ir numeris)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

           (posėdžio vieta, vykdymo būdas, dalyvaujantys komisijos nariai)

 

Posėdyje dalyvavo antstoliai _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Nušalinimai, komisijos sprendimai dėl nušalinimų _______________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Posėdžio eiga, komisijos sprendimai, išvados ___________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Komisijos pirmininkas

____________________________________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

Komisijos sekretorius

____________________________________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

______________

part_16a51deec2cf4b3f91fe747485e0e9b3_end


 

Antstolių atestavimo taisyklių

2 priedas

 

(Antstolio atestavimo lapo forma)

 

ANTSTOLIO ATESTAVIMO LAPAS

 

20__ m. ____________ d.

Vilnius

 

Antstolio vardas ir pavardė __________________________________________________________

 

Antstolių atestavimo komisijos (toliau – komisija) išvada __________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Komisijos pirmininkas

____________________________________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

Komisijos nariai

____________________________________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

 

____________________________________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

 

____________________________________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

 

____________________________________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

Komisijos sekretorius

____________________________________________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

 

Su komisijos išvada susipažinau __________________________________________________

(data, parašas)

 

Komisijos sprendimas dėl sąlygos įvykdymo ir komisijos išvada

________________________________________________________________________________  

 

Komisijos pirmininkas

 

_________________________________________________

(parašas)                 (vardas, pavardė)

 

Komisijos sekretorius

_________________________________________________

(parašas)                 (vardas, pavardė)

 

Su komisijos išvada susipažinau

 

___________________________________________

(data, parašas)

 

______________

part_784387ac71d34ea4a0ea2830a7c4a1bb_end