LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO
2012 M. rugsėjo 7 D. ĮSAKYMO NR. 1-173 „
DĖL Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. 1-308

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-173 „Dėl Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 14.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.10. reikalauti, kad šilumos tiekėjas vartotojo nurodytam energijos taupymo paslaugų teikėjui teiktų informaciją apie vartotojo suvartotos energijos už šilumą atsiskaitymo dokumentus (sąskaitas) ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą;

2.   Papildau nauju 14.11 papunkčiu:

14.11. reikalauti, kad šilumos tiekėjas raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis teiktų aiškias ir suprantamas prognozes dėl ateinančių metų šilumos kainų, išreikštų euro centais už kilovatvalandę;

3.   Papildau nauju 14.12 papunkčiu:

14.12. į kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises.

4. Pakeičiu 18.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.14. savininko arba vartotojo prašymu, vartotojo nurodytam energijos taupymo paslaugų teikėjui teikti informaciją apie vartotojo suvartotos energijos už šilumą atsiskaitymo dokumentus (sąskaitas) ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą;“

5. Papildau nauju 18.15 papunkčiu:

18.15. tiekėjo interneto svetainėje arba savitarnos svetainėje pateikti nuorodą į valstybės institucijų skelbiamų vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriose galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas;“

6. Papildau nauju 18.16 papunkčiu:

18.16. vartotojo prašymu raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis teikti aiškias ir suprantamas prognozes dėl ateinančių metų šilumos kainų, išreikštų euro centais už kilovatvalandę;“

7. Papildau nauju 18.17 papunkčiu:

18.17. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas pareigas.“

 

 

 

L. e. energetikos ministro pareigas                                                                              Rokas Masiulis