Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. GEGUŽĖS 14 D. NUTARIMO NR. 543 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ SUDARYMO IR VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 16 d. Nr. 1313
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 30 punktą ir jį išdėstyti taip:

30. Prie valstybės biudžeto pajamų priskirtinos mokesčių, rinkliavų ir kitos įmokos pervedamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija), Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) pajamų surenkamąsias sąskaitas ir valstybės iždo sąskaitą.“

1.2. Pakeisti 35 punktą ir jį išdėstyti taip:

35. Biudžetinių įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, pajamos kaupiamos atskiroje biudžetinės įstaigos sąskaitoje ir įmokamos į valstybės biudžetą. Biudžetinė įstaiga minėtas pajamas, nurodžiusi atitinkamą įmokos kodą, perveda į valstybės iždo sąskaitą 2 kartus per mėnesį – 5 ir 20 dienomis, jeigu jos viršija 100 (vienas šimtas) eurų arba kai yra poreikis teikti mokėjimo paraišką programos, kuri finansuojama iš biudžetinių įstaigų pajamų, išlaidoms apmokėti.

Savivaldybių tarybos nustato biudžetinių įstaigų, kurios finansuojamos iš savivaldybių biudžetų, pajamų kaupimo ir įmokėjimo į savivaldybių biudžetus tvarką. Jeigu savivaldybių taryba numato biudžetinių įstaigų pajamas rinkti per Valstybinę mokesčių inspekciją, tai turi būti suderinta su Valstybine mokesčių inspekcija.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2016 m. sausio 1 dieną.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

Finansų ministras                                                                            Rimantas Šadžius