LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PASKOLŲ ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKAI IR ĮRANGAI ĮSIGYTI, FINANSUOJAMŲ IŠ GRĄŽINTŲ IR GRĄŽINTINŲ LĖŠŲ, TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

2019 m. balandžio 2 d. Nr. 3D-193

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsnio 4 dalies ir Įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos finansines priemones grąžintų ir grąžintinų lėšų panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 886 „Dėl Įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos finansines priemones grąžintų ir grąžintinų lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punkto nuostatomis,

t v i r t i n u Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, teikimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                         Giedrius Surplys


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-193

 

 

Paskolų ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKAI IR ĮRANGAI ĮSIGYTI, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, teikimo taisyklės

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato finansinės priemonės, pagal kurią ūkio subjektams teikiamos paskolos iš įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos finansines priemones grąžintų ir grąžintinų lėšų (toliau – paskolų teikimo priemonė), įgyvendinimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 193, p 1), Įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos finansines priemones grąžintų ir grąžintinų lėšų panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 886 „Dėl Įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos finansines priemones grąžintų ir grąžintinų lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Grąžintų ir grąžintinų lėšų panaudojimo tvarkos aprašas), Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Suteiktos pagalbos duomenų tvarkymo taisyklės), ir atsižvelgiant į Finansinių priemonių, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 3D-577 Dėl Finansinių priemonių, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Finansinių priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašas).

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Finansų tarpininkas – juridinis asmuo (kredito įstaiga) ar jo padalinys, kuriuos paskolų teikimo priemonei įgyvendinti atrenka UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – Bendrovė) ir jiems perveda paskolų teikimo priemonei įgyvendinti skirtas lėšas ir kurie prisiima įsipareigojimą šias lėšas paskirstyti galutiniams naudos gavėjams, teikti ataskaitas ir grąžinti lėšas Bendrovei su Bendrove sudarytoje sutartyje nustatyta tvarka;

3.2. Žemės ūkio technika – traktoriai, universalios traktorių priekabos (puspriekabės), žemės ūkio mašinos, įrenginiai (gamybinių patalpų (sandėlių, saugyklų, daržinių), darbų mechanizavimo proceso įrenginiai, kurie dažnai yra ne savarankiški vienetai, o technologinės linijos ar gamybinio proceso įrenginių dalis), įranga ir įtaisai žemės ūkio darbams atlikti. Prie žemės ūkio technikos kategorijos nepriskiriama įvairi technika, kuri iš dalies gali būti naudojama ir žemės ūkio gamyboje, tačiau yra pagaminta įvairių ūkio šakų arba kitoms reikmėms (kelių transporto priemonės (krovininiai ir lengvieji automobiliai, autobusai, automobilių priekabos ir puspriekabės, motociklai), kitos transporto priemonės (laivai, orlaiviai ir kt.), kelių ir statybinės mašinos (kranai, keltuvai, greideriai), įvairūs ne žemės ūkio paskirties gamybinių patalpų įrenginiai (kompresoriai, autokrautuvai, plovimo, valymo mašinos ir kt.), komunalinė, buitinė, organizacinė ir kita technika).

4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos reglamente (ES) Nr. 702/2014, Grąžintų ir grąžintinų lėšų panaudojimo tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose.

5. Paskolų teikimo tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, pasiskolinti lėšų žemės ūkio technikai ir žemės ūkio įrangai įsigyti.

6. Pagal Taisykles paskolos teikiamos reglamento (ES) Nr. 702/2014 taikymo laikotarpiu, t. y. iki 2020 m. gruodžio 31 d., su galimybe pratęsti laikotarpį, jei būtų pratęstas šiame punkte nurodyto reglamento galiojimas, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d.

7. Lėšos paskolų teikimo priemonei įgyvendinti tvirtinamos žemės ūkio ministro įsakymu.

 

II SKYRIUS

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

 

8. Dėl paskolos suteikimo pagal paskolų teikimo priemonę gali kreiptis ūkio subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), kurie užsiima pirmine žemės ūkio produktų gamyba ir skolinasi lėšų šiai veiklai vykdyti (toliau – pareiškėjai arba paskolos gavėjai).

9. Pareiškėjas laikomas tinkamu gauti paskolą, jei:

9.1. savo vardu, kaip valdos valdytojas, yra įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

9.2. atitinka mažoms ar vidutinėms įmonėms reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priede nustatytus kriterijus;

9.3. nėra sunkumų patirianti įmonė, kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnyje;

9.4. pareiškėjas (kai pareiškėjas yra fizinis asmuo) ir jo sutuoktinis nedalyvauja ir nėra dalyvavęs įgyvendinant Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;

9.5. nėra gavęs neteisėtos pagalbos, kuri buvo suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

 

III SKYRIUS

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

10. Pagal Taisykles paskolos gali būti teikiamos žemės ūkio technikai ir žemės ūkio įrangai (prie žemės ūkio įrangos kategorijos negali būti priskirtos jokios transporto priemonės, nurodytos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“) įsigyti. Žemės ūkio įranga laikoma žemės ūkio produktams gaminti skirta įranga. Prie žemės ūkio įrangos kategorijos taip pat nepriskiriama įvairi įranga, kuri iš dalies gali būti naudojama ir žemės ūkio produktų gamyboje (pvz.: kuro talpyklos, elektros generatoriai ir pan.).

11. Pagal Taisykles paskola nėra teikiama, jei Taisyklių 10 punkte nurodytam turtui įsigyti yra suteikta parama pagal Lietuvos kaimo 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemones.

 

 

IV SKYRIUS

PASKOLŲ TEIKIMO SĄLYGOS

 

12. Investicijomis turi būti siekiama vieno arba kelių iš šių tikslų:

12.1. gerinti bendrus ūkio veiklos rezultatus ir tvarumą, visų pirma, mažinant gamybos sąnaudas arba gerinant ir perorientuojant gamybą;

12.2. gerinti natūralią aplinką, higienos sąlygas arba gyvūnų gerovės standartus, su sąlyga, kad susijusiomis investicijomis laikomasi griežtesnių standartų nei galiojantieji Europos Sąjungos standartai;

12.3. sukurti ir gerinti su ūkio plėtra, pritaikymu ir modernizavimu susijusią infrastruktūrą;

12.4. įgyvendinti su agrarine aplinkosauga ir klimato kaita susijusius tikslus.

13. Pagal Taisykles teikiamos paskolos dydis negali viršyti 70 000 (septyniasdešimt tūkstančių) Eur, įskaitant finansų tarpininko lėšų dalį, kaip nurodyta Taisyklių 30 punkte.

14. Paskolos teikiamos ne ilgesniam nei 72 mėnesių laikotarpiui. Paskolos sutarties terminas gali būti pratęsiamas, tačiau bet kuriuo atveju paskolos sutarties terminas negali būti ilgesnis nei 72 mėnesiai, terminą skaičiuojant nuo pradinės paskolos sutarties sudarymo dienos.

15. Paskolos suma per paskolos galiojimo laikotarpį negali būti didinama.

16. Pareiškėjas turi teisę pakartotinai gauti paskolą pagal Taisykles tik grąžinęs prieš tai pagal Taisykles jam suteiktą paskolą.

17. Finansų tarpininkas gali kreiptis į UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondą dėl garantijos dėl pareiškėjui teikiamos paskolos suteikimo teisės aktuose nustatyta tvarka.

18. Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) už numatomą įsigyti turtą nėra tinkama finansuoti išlaida, išskyrus atvejus, kai jį faktiškai ir galutinai sumoka pareiškėjas, nesantis PVM mokėtojas.

19. Skaičiuojant paskolos gavėjui už paskolą mokėtinas palūkanas, finansų tarpininko taikytina marža neturi viršyti 3 proc.

20. Ūkio subjekto mokamas paskolos administravimo mokestis neturi viršyti 0,5 proc. paskolos sutarties sumos.

21. Finansų tarpininko su paskolos gavėju sudaromoje sutartyje dėl paskolos suteikimo (toliau – paskolos sutartis) turi būti nurodyta, kad paskolos paskirtis – įsigyti turtą, nurodytą Taisyklių 10 punkte.

22. Paskola negali būti skirta paimtai paskolai grąžinti ar paskolai, skirtai paskolos gavėjo sumokėtoms lėšoms tiekėjams ir (ar) rangovams už perkamą turtą padengti.

23. Apmokėjimas už paskolos lėšomis perkamą turtą turi būti vykdomas per finansų tarpininką pagal paskolų gavėjų finansų tarpininkui pateiktus paskolos paskirties pagrindinimo dokumentus.

24. Paskolos gavėjui suteikiant paskolą įgyvendinant paskolų teikimo priemonę yra suteikiama valstybės pagalba (toliau – pagalba paskolomis).

25. Pagalbos paskolomis dydis, išreikštas bendruoju subsidijos ekvivalentu, visam paskolos laikotarpiui apskaičiuojamas dauginant paskolos sumą, paskolos laikotarpį ir skirtumą tarp pagal Komisijos komunikatą dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (OL 2008 C 14, p. 6) nustatytos orientacinės palūkanų normos (apskaičiuojama prie bazinės palūkanų normos pridedant 400 bazinių punktų) ir konkrečiai paskolai taikomos palūkanų normos. Skaičiuojant pagalbos paskolomis dydį palūkanos skaičiuojamos nuo visos paskolos sumos visam paskolos laikotarpiui, t. y. neatsižvelgiant į numatytą paskolos grąžinimą pagal paskolos grąžinimo grafiką. Apskaičiuota pagalbos paskolomis suma nėra diskontuojama.

26. Bendras investicinės paramos (įskaitant pagal Taisykles teikiamą pagalbą paskolomis ir bet kokią kitą paramą) intensyvumas vienam projektui negali viršyti 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

27. Teikiant pagalbą paskolomis, pareiškėjams turi būti tenkinamos reglamento (ES) Nr. 702/2014 14 str. 4, 5, 7, 9, 10 ir 11 dalies nuostatos.

28. Pagalba paskolomis gali būti derinama su negrąžinamosiomis subsidijomis (išskyrus paramą pagal KPP priemones), jei nebus viršytas paramą administruojančiuose teisės aktuose nustatytas didžiausias paramos intensyvumas arba nustatyta paramos suma.

 

V SKYRIUS

LĖŠŲ SKOLINIMO FINANSŲ TARPININKUI SĄLYGOS

 

29. Bendrovė finansų tarpininkus paskolų teikimo priemonei įgyvendinti atrenka ir su jais pasirašo sutartis dėl paskolų teikimo priemonės įgyvendinimo Finansinių priemonių įgyvendinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

30. Pagal šią priemonę teikiant paskolas sujungiamos paskolų teikimo priemonei skirtos lėšos ir finansų tarpininko lėšos, finansų tarpininkui prie paskolos dalies, skirtos iš paskolų teikimo priemonei skirtų lėšų, prisidedant ne mažiau kaip 25 proc. savo lėšų suma.

31. Paskolų teikimo priemonei įgyvendinti skirtos lėšos finansų tarpininkui skolinamos ne ilgesniam kaip 7 metų laikotarpiui. Paskolos lėšos turi būti išskolintos paskolų gavėjams ne vėliau kaip per 12 mėn. nuo lėšų gavimo.

32. Už naudojimąsi paskolos lėšomis finansų tarpininkas moka palūkanas, kurios apskaičiuojamos: prie 6 mėn. EURIBOR pridedant 0,1 proc. punkto (tuo atveju, jei EURIBOR neigiamas, jo reikšmė prilyginama nuliui).

33. Finansų tarpininkas prisiima visą lėšų perskolinimo riziką. Bendrovė neprisiima paskolų gavėjams suteiktų paskolų rizikos bei nedengia paskolų administravimo kaštų ar kitų su paskolos išdavimu, paskolos sutarties sudarymu ir (ar) kitų susijusių išlaidų.

34. Finansų tarpininkas jam paskolintas lėšas Bendrovei grąžina sutartyje dėl paskolų teikimo priemonės įgyvendinimo nustatyta tvarka. Visą pervestą lėšų sumą paskoloms teikti finansų tarpininkas turi grąžinti Bendrovei iki sutarties dėl paskolų teikimo priemonės įgyvendinimo galiojimo pabaigos.

 

VI SKYRIUS

ParaiškŲ TEIKIMO IR VERTINIMO TVARKA

 

 

35. Norėdamas gauti pagalbą paskolomis pareiškėjas kreipiasi į finansų tarpininką pateikdamas paraišką gauti pagalbą paskolomis žemės ūkio technikai ir (ar) žemės ūkio įrangai įsigyti (toliau – paraiška), prie paraiškos pridedamus dokumentus ir kitus finansų tarpininko pareikalautus dokumentus.

36. Paraiškos forma skelbiama Žemės ūkio ministerijos ir Bendrovės interneto svetainėse, kurių adresai: www.zum.lrv.lt ir www.garfondas.lt.

37. Paraiška ir pridedami dokumentai pildomi lietuvių kalba. Paraiška ir pridedami dokumentai turi būti pateikti spausdintine forma (surinkti kompiuteriu) arba užpildyti ranka.

38. Paraiška ir pridedami dokumentai pateikiami finansų tarpininkui asmeniškai, per įgaliotą asmenį ar registruotu paštu. Kiekvienas paraiškos ir pridedamų dokumentų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu.

39. Gavęs paraišką ir kitus dokumentus finansų tarpininkas priima sprendimą dėl paskolos suteikimo pareiškėjui ir kreipiasi į Bendrovę dėl pareiškėjo tinkamumo gauti pagalbą paskolomis įvertinimo, pateikdamas Bendrovei paraišką, pridedamus dokumentus ir duomenis, reikalingus pareiškėjo tinkamumui gauti pagalbą paskolomis įvertinti ir pagalbos paskolomis dydžiui apskaičiuoti.

40. Gavusi Taisyklių 39 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų (į 10 darbo dienų terminą neįskaičiuojami paklausimų pareiškėjui ar kitoms institucijoms dėl papildomos informacijos pateikimo ir atsakymų gavimo terminai) Bendrovė:

40.1. įvertina pareiškėjo tinkamumą gauti pagalbą paskolomis vadovaujantis Taisyklių nuostatomis;

40.2. apskaičiuoja pagalbos paskolomis dydį Taisyklių 25 punkte nustatyta tvarka;

40.3. priima sprendimą dėl pagalbos paskolomis suteikimo pareiškėjui;

40.4. informuoja finansų tarpininką, ar pareiškėjas tinkamas gauti paskolą pagal Taisykles;

40.5. jei priimamas sprendimas skirti pagalbą paskolomis:

40.5.1. vadovaudamasi Nuostatais ir Suteiktos pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, Nuostatuose nustatytais terminais ir tvarka pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui (toliau – Registras) informaciją apie pareiškėjui suteiktą pagalbą paskolomis. Registrui pateikti duomenys apie suteiktą pagalbą paskolomis tikslinami Registro nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais;

40.5.2. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pagalbos paskolomis suteikimo dienos pateikia Žemės ūkio ministerijai reglamento (ES) Nr. 702/2014 III priede nurodytą informaciją apie suteiktą pagalbą paskolomis reglamento (ES) Nr. 702/2014 9 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytu atveju;

40.6. jei priimamas sprendimas pagalbos paskolomis neskirti, Bendrovė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia šį sprendimą pareiškėjui. Sprendimas dėl pagalbos paskolomis neskyrimo turi atitikti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo reikalavimus.

41. Finansų tarpininkas, gavęs informaciją iš Bendrovės apie pareiškėjų tinkamumą gauti pagalbą paskolomis, su pareiškėjais, kurie pripažinti tinkamais gauti pagalbą paskolomis, pasirašo paskolos sutartis. Paskolos sutartyje nurodoma, kad paskolos gavėjui paskola suteikiama vadovaujantis Taisyklių nuostatomis.

42. Pasirašius paskolos sutartį, pareiškėjas tampa pagalbos gavėju. Apie pasirašytą paskolos sutartį ir jos pakeitimus finansų tarpininkas Bendrovę informuoja Bendrovės su finansų tarpininku sudarytoje sutartyje dėl paskolų teikimo priemonės įgyvendinimo nustatytais terminais.

43. Tuo atveju, jei pareiškėjas buvo pripažintas tinkamu gauti pagalbą paskolomis, bet paskolos sutartis nebuvo pasirašyta, finansų tarpininkas turi apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė savo nustatyta tvarka panaikina sprendimą dėl pagalbos paskolomis suteikimo pareiškėjui.

44. Žemės ūkio ministerija ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo pagalbos paskolomis suteikimo Taisyklių 40.5.2 papunktyje nurodytu atveju dienos pateikia informaciją apie suteiktą pagalbą paskolomis į Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo svetainę adresu https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/.

45. Tuo atveju, jei pagalbos gavėjui suteiktos paskolos terminas yra pratęsiamas (neviršijant Taisyklių 14 punkte nustatyto paskolos termino), Bendrovė iš naujo įvertina, ar pagalbos gavėjui gali būti suteikta pagalba paskolomis. Teiktinos pagalbos paskolomis dydis apskaičiuojamas Taisyklių 25 punkte nustatyta tvarka atsižvelgiant į negrąžintą paskolos dalį ir paskolos pratęsimo terminą. Duomenys apie paskolos gavėjui suteikiamą naują pagalbą paskolomis pateikiami Registrui.

 

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

46. Siekdama, kad pagalbai paskolomis skirtos lėšos būtų naudojamos skaidriai, Bendrovė:

46.1. darbo procedūrų nustatyta tvarka atlieka finansų tarpininko veiklos, susijusios su paskolų teikimo priemonės vykdymu, priežiūrą ir kontrolę;

46.2. skelbia pagalbos gavėjų sąrašus ir sumas, kurios buvo skirtos kiekvienam pagalbos gavėjui. Informacija apie kalendoriniais metais suteiktą pagalbą paskolomis paskelbiama iki kitų metų gegužės 31 d. Bendrovės tinklalapyje;

46.3. teikia Finansinių priemonių įgyvendinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka Žemės ūkio ministerijai paskolų teikimo priemonės įgyvendinimo ataskaitas, kuriose nurodoma detali ir bendra informacija apie ūkio subjektams suteiktų paskolų būseną, finansų tarpininkui suteiktos paskolos būseną ir gautas pajamas ir kita su paskolų teikimo priemonės įgyvendinimu susijusi informacija.

47. Bendrovė ir finansų tarpininkas privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos paskolomis suteikimo dienos saugoti visą su pagalbos paskolomis teikimu susijusią informaciją ir dokumentus.

48. Ūkio subjektai, gavę pagalbą paskolomis neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie neteisėtos pagalbos paskolomis gavimo (sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________

part_5a45877d2a584134a689af0876c8d4cb_end