LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. RUGSĖJO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-979 „DĖL ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ RIZIKOS GRUPĖS ASMENŲ SVEIKATOS STIPRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. kovo 23 d. Nr. V-392 

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-979 „Dėl Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo tvarkos aprašą:

1.       Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Savivaldybių administracijos pagal kompetenciją užtikrina, kad šio Aprašo nuostatos, už kurių vykdymą atsakingos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurai, būtų įgyvendinamos pagal Apraše keliamus reikalavimus.“

2.       Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Aprašo nuostatų (išskyrus Aprašo 5 ir 6 punktus bei Aprašo 2 priede nurodytus laboratorinius tyrimus, atliekamus pradedant sveikatos stiprinimo programą ir praėjus 12 mėnesių, kurie finansuojami Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis) įgyvendinimas finansuojamas iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skirtos Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti ir kitų finansavimo šaltinių (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos).“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                           Rimantė Šalaševičiūtė