VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KONCESIJOS SUTEIKIMO KOMISIJOS SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS PROTOKOLŲ PRIVALOMŲJŲ REKVIZITŲ APRAŠO IR KONCESIJOS SUTEIKIMO KOMISIJOS SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PAVYZDINIŲ PROTOKOLŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 30 d. Nr. 1S-170

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo 40 straipsnio 8 dalimi ir 66 straipsnio 1 dalies 1 punktu:

1. Tvirtinu:

1.1. Koncesijos suteikimo komisijos susipažinimo su pasiūlymais procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašą (pridedama);

1.2. Koncesijos suteikimo komisijos susipažinimo su ekonominės veiklos vykdytojų pasiūlymais, pateiktais elektroninėmis priemonėmis, pavyzdinę protokolo formą Ksp-1 (pridedama);

1.3. Koncesijos suteikimo komisijos susipažinimo su ekonominės veiklos vykdytojų pasiūlymais, pateiktais ne elektroninėmis priemonėmis, pavyzdinę protokolo formą Ksp-2 (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                   Diana Vilytė

 

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2017 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1S-170

 

 

KONCESIJOS SUTEIKIMO KOMISIJOS SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS PROTOKOLŲ PRIVALOMŲJŲ REKVIZITŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Koncesijos suteikimo komisijos (toliau – Komisija) susipažinimo su pasiūlymais procedūros protokolas surašomas vykdant pradinio susipažinimo su pasiūlymais procedūrą. Pradiniu susipažinimu su pasiūlymais, pateiktais ne elektroninėmis priemonėmis, laikomas vokų su pasiūlymais atplėšimas.

2.  Susipažinimo su ekonominės veiklos vykdytojų pasiūlymais procedūra vykdoma ir protokolas rašomas atliekant koncesijos suteikimo procedūrą konkurso, be konkurso ar konkurencinio dialogo būdu. 

3.  Komisija susipažinimo su pasiūlymais procedūros rezultatus įformina protokolu, kuriame turi būti informacija pagal protokolų pavyzdinėse formose pateiktus rekvizitus.

4.  Komisija susipažinimo su pasiūlymais, pateiktais elektroninėmis priemonėmis, procedūros rezultatus įformina protokolu, parengtu pagal pavyzdinę formą Ksp-1.

5.  Komisija susipažinimo su pasiūlymais, pateiktais ne elektroninėmis priemonėmis, procedūros rezultatus įformina protokolu, parengtu pagal pavyzdinę formą Ksp-2.

6. Komisijos susipažinimas su pasiūlymais vyksta Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo 40 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

IIPAVYZDINIŲ PROTOKOLO FORMŲ PILDYMO APRAŠYMAS

 

7. Pavyzdinių protokolo formų pildymo aprašyme pateikiami interaktyvūs laukeliai su pasirinkimais (pavyzdžiui, [Pasirinkti]). Norint pasirinkti reikšmę reikia paspausti ant laukelio ir pažymėti tinkamą variantą. Aprašyme taip pat pateikiami pasirinkimai, kuriuose norimą reikšmę reikia pažymėti kryželiu, paspaudus ant interaktyvaus laukelio (pavyzdžiui, Duomenų apie netinkamą pasiūlymų šifravimą neturima ir neteisėtos prieigos atvejų prie pateiktų pasiūlymų nebuvo).

8. Pavyzdinių protokolo formų pildymo aprašyme nurodoma, kada turi būti pasirenkama viena iš reikšmių, o kada gali būti pažymimos kelios.

9. Kiekvienos protokolo formos pildymo nurodymai yra pateikiami šio aprašo priede.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Posėdžių protokolus suteikiančioji institucija saugo Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka ne mažiau kaip 4 metus nuo koncesijos suteikimo.

 

 

Koncesijos suteikimo komisijos

susipažinimo su pasiūlymais procedūros

protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo priedas

 

PAVYZDINIŲ PROTOKOLO FORMŲ PILDYMO APRAŠYMAS

 

Eil.

Nr.

Pavyzdinė protokolo forma

Pavyzdinės protokolo formos dalis, punktas,

papunktis

Pavyzdinės protokolo formos pildymo nurodymai

 

 

1.

2.

3.

 

1.

Ksp-1

Įvadinė protokolo dalis iki Lentelės Nr. 1

Įvadinėje protokolo dalyje rašoma protokolo antraštė, kurioje nurodomas koncesijos pavadinimas ir numeris (jei suteiktas), kuris suteikiamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) sukūrus skelbimą. Pasirenkama posėdžio data, įrašomas protokolo numeris ir protokolo surašymo vieta (adresas), įrašomas posėdžio pradžios laikas (minutės tikslumu).

 

2.

Ksp-1

 

Lentelė Nr. 1

Lentelėje Nr. 1 nurodomi koncesijos suteikimo komisijos (toliau – Komisija) pirmininko, posėdžio sekretoriaus, ekonominės veiklos vykdytojo ar jo atstovų, kitų dalyvaujančių asmenų (koncesijos suteikimą kontroliuojančios institucijos atstovų, ekspertų, stebėtojų ir t. t.) vardai ir pavardės. Skiltyje „Ekonominės veiklos vykdytojas ir jo atstovai“ papildomai nurodomi ir ekonominės veiklos vykdytojų, kurių atstovai dalyvauja posėdyje, pavadinimai (jei ekonominės veiklos vykdytojas yra fizinis asmuo – nurodomas jo vardas ir pavardė). Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojus ir kitus dalyvaujančius asmenis gali būti pateikta atskirame protokolo priede. Komisijos nariai nėra nurodomi, kadangi jie nurodomi protokolo formos pabaigoje. Komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su pasiūlymais, turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę ekonominės veiklos vykdytojai arba jų atstovai. Su pasiūlymais susipažįstama ir tuo atveju, jeigu į Komisijos posėdį ekonominės veiklos vykdytojai ar jų atstovai neatvyksta.

Koncesijos suteikimą prižiūrinčios institucijos visais atvejais turi teisę dalyvauti Komisijos posėdyje ir stebėti visas procedūras, prireikus jas filmuoti.

Su pateiktais pasiūlymais privalo susipažinti daugiau kaip pusė visų Komisijos narių.

 

3.

Ksp-1

 

Protokolo formos dalis „DARBOTVARKĖ“

Pateikiant informaciją apie darbotvarkę turi būti pasirenkamas koncesijos suteikimo būdas.

 

4.

Ksp-1

 

Protokolo formos dalis „SVARSTYTA“

Šioje protokolo formos dalyje pasirenkama, su kokiais pasiūlymais vykdoma susipažinimo procedūra, interaktyviame laukelyje „Pasirinkti“ pasirenkama viena iš reikšmių: „Preliminarūs neįpareigojamieji pasiūlymai“ ar „Išsamūs įpareigojamieji pasiūlymai“, nurodomas pranešėjo vardas ir pavardė, koncesijos pavadinimas, kurį Komisija suteikė koncesijai. Skiltis „Pranešimo turinys“ pildoma, jeigu pranešėjas skelbia papildomą informaciją be formoje žemiau nurodytos.

5.

Ksp-1

 

Pasirinkite reikšmę:

Skelbimas apie koncesiją buvo paskelbtas:

1) Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje [Pasirinkti], Nr. _______.

2) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje [Pasirinkti], Nr. _______.

3) Papildomai apie koncesiją skelbta [Pasirinkti], Nr. _______,___________________.                                                                                                                                            (šaltinio pavadinimas)

Apie koncesiją nebuvo skelbta.

 

Pasirenkama viena iš reikšmių: „Skelbimas apie koncesiją buvo paskelbtas“ arba „Apie koncesiją nebuvo skelbta“. Jei pasirenkama, kad apie koncesiją buvo skelbta, pateikiama informacija, susijusi su skelbimu apie koncesiją: pasirenkama Europos Sąjungos oficialaus leidinio data, paskelbimo CVP IS data bei paskelbimo kitose interneto svetainėse ar leidiniuose data, nurodoma, kuriuose šaltiniuose apie koncesiją buvo skelbta papildomai, taip pat nurodomas skelbimo numeris (2 punkte „Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje [Pasirinkti], Nr. _______.“ nurodomas koncesijos numeris iš skelbimų posistemės). Jei skelbiant apie koncesiją numeris nesuteikiamas – reikšmė nepildoma. Jeigu suteikiama tarptautinė koncesija, būtina nurodyti informaciją apie skelbimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei CVP IS.

6.

Ksp-1

 

Gauti (-a) [Pasirinkti] pasiūlymai (-ų): [Pasirinkti].

Nurodomas bendras gautų preliminarių neįpareigojamųjų ar išsamių įpareigojamųjų pasiūlymų skaičius.

7.

Ksp-1

 

Pasirinkite reikšmę:

Duomenų apie netinkamą pasiūlymų šifravimą neturima ir neteisėtos prieigos atvejų prie pateiktų pasiūlymų nebuvo.

Pasiūlymai netinkamai šifruoti ir (ar) neteisėtos prieigos atvejų prie pateiktų pasiūlymų buvo. Šių atvejų skaičius: [Pasirinkti]

Pasirenkama viena iš reikšmių. Jei pasirenkama reikšmė „Pasiūlymai netinkamai šifruoti ir (ar) neteisėtos prieigos atvejų prie pateiktų pasiūlymų buvo. Šių atvejų skaičius: [Pasirinkti].“, turi būti nurodomas šių atvejų skaičius. Ar prie pasiūlymo buvo neteisėtai prisijungta, suteikiančioji institucija gali patikrinti CVP IS audito istorijoje.

 

8.

Ksp-1

 

Pasirinkite reikšmę:

   Koncesija neskaidoma į dalis.

Koncesija skaidoma į [Pasirinkti] dalis / dalių.

 

Pasirenkama viena iš reikšmių. Jei koncesija neskaidoma į dalis, komentare nurodyta lentelė pildoma vieną kartą. Jei koncesija skaidoma į dalis, pasirenkama į kelias dalis ji yra skaidoma, o komentare nurodyta lentelė kopijuojama ir kartojama tiek kartų, kiek yra dalių. Dėl kiekvienos koncesijos dalies pildoma atskira lentelė.

9.

Ksp-1

 

Lentelė Nr. 2

Lentelės Nr. 2 viršuje esančiame laukelyje „dėl [Pasirinkti] koncesijos dalies“ pasirenkamas koncesijos dalies numeris, jeigu koncesija skaidoma į dalis. Jeigu koncesija į dalis neskaidoma, šis laukelis ištrinamas. Lentelės skiltyje „Eil. Nr.“ nurodomas numeris, kuris suteikiamas pagal susipažinimo su pasiūlymais eiliškumą. Skiltyje „Ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas“ nurodomas pasiūlymą pateikusio ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas. Jeigu pasiūlymą pateikia ekonominės veiklos vykdytojų grupė, nurodomi visų ekonominės veiklos vykdytojų pavadinimai. Skiltyse „Yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (Pildoma, kai prašoma)“ irPasiūlymas pasirašytas keliamus reikalavimus atitinkančiu elektroniniu parašu (Pildoma, kai prašoma)“ interaktyviame laukelyje „Pasirinkti“ nurodoma reikšmė „Taip“ arba „Ne“. Skiltyje „Užšifruoto pasiūlymo slaptažodis (Pildoma, jei pasiūlymas užšifruotas)“ nurodomos ekonominės veiklos vykdytojo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktas slaptažodis. Ekonominės veiklos vykdytojas teikdamas pasiūlymą turi galimybę pasirinkti, ar nori pateikti užšifruotą koncesijos vertės pasiūlymą, ar neužšifruotą. Ekonominės veiklos vykdytojas, užšifravęs koncesijos vertės pasiūlymą gali papildomai apsaugoti dokumento viduje esančią informaciją, kadangi jos perskaitymui reikalingas slaptažodis, kurį žino tik dokumentą užšifravęs asmuo, t. y. pats ekonominės veiklos vykdytojas. Jei yra likę užšifruotų pasiūlymų, kuriems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis nebuvo pateiktas slaptažodis, Komisija privalo įsitikinti, ar slaptažodis nėra pateiktas kitomis priemonėmis, t. y. oficialiu elektroniniu paštu, faksu ar raštu. Skiltyse „Koncesijos vertė“, „Koncesijos mokestis, koncesininko mokėtinas suteikiančiajai institucijai (jeigu taikoma)“, „Suteikiančiosios institucijos mokėtinas atlygis koncesininkui (jeigu taikoma)“ nurodoma koncesijos vertė, koncesijos mokestis, koncesininko mokėtinas suteikiančiajai institucijai, ir (ar) suteikiančiosios institucijos mokėtinas atlygis koncesininkui (jei taikoma). Jeigu koncesija susideda iš atskirų koncesijos dalių, nurodoma konkrečios dalies, dėl kurios pildoma lentelė, vertė.  Skiltyje „Yra pateikti alternatyvūs pasiūlymai (jeigu taikoma)“ interaktyviame laukelyje „Pasirinkti“ nurodoma reikšmė „Taip“ arba „Ne“. Skiltyje „Pastabos“ nurodoma kita papildoma informacija. Esant poreikiui įrašyti didesnį kiekį informacijos, lentelę galima padalinti į kelias dalis.

10.

Ksp-1

 

Pasirinkite reikšmę:

Su perduotais pasiūlymais susipažinta be trukdymų;

  Posėdžio metu įvyko nenumatytų trukdymų bandant prisijungti prie elektroninių prietaisų:_________________________________________________________

__________________________________________________________________________ .

(Nurodyti informaciją, kokios problemos buvo kilę, kuriam laikui buvo atidėtas posėdis)

 

Pasirenkama viena iš reikšmių. Reikšmė „Posėdžio metu įvyko nenumatytų trukdymų bandant prisijungti prie elektroninių prietaisų“ pasirenkama tuo atveju, kai prisijungimas prie elektroninių prietaisų nepavyksta dėl CVP IS techninių problemų, elektros tiekimo, interneto ryšio sutrikimų, kompiuterio gedimų ar kitų objektyvių aplinkybių, ir elektroninėmis priemonėmis pateiktas pasiūlymas lieka neatidarytas ar nespėjama paskelbti reikalaujamos informacijos. Tokiu atveju susipažinimas su pasiūlymais atidedamas iki problemos išsprendimo (jei problema yra ilgalaikė, posėdis gali būti atidėtas ir kitai dienai) ir visa informacija, susijusi su trikdžiais posėdžio laiku, nurodoma protokole. Išsprendus problemą dėl prisijungimo prie elektroninių prietaisų, susipažinimo su pasiūlymais posėdis tęsiamas.

11.

Ksp-1

 

Komisijos pirmininkas (Parašas) (Vardas ir pavardė)

 

Posėdžio sekretorius (Parašas) (Vardas ir pavardė)

 

Komisijos nariai (Parašai) (Vardai ir pavardės)

 

Baigiamojoje protokolo dalyje susipažinimo su pasiūlymais procedūros protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas, posėdyje dalyvavę Komisijos nariai ir posėdžio sekretorius. Susipažinimo su pasiūlymais procedūros protokolas taip pat bus laikomas pasirašytu tinkamai ir prilyginamas asmeniškai pasirašytam, jeigu suteikiančiosios institucijos vidaus norminiuose teisės aktuose numatyta, kad dokumentai pasirašomi per dokumentų valdymo sistemą, kurioje įdiegta tvirtinimo ir pasirašymo funkcija, taip pat tuo atveju, jei sistema suteikia galimybę identifikuoti konkretų darbuotoją (pavyzdžiui, pagal vartotojo vardą, jam suteiktas roles sistemoje ir pan.).

12.

Ksp-2

Įvadinė protokolo dalis iki Lentelės Nr. 1

Pildoma pagal joje reikalaujamą informaciją, laikantis Pavyzdinių protokolo formų pildymo aprašymo (toliau –  Aprašymo lentelė) 1 eilutėje pateiktų nurodymų.

13.

Ksp-2

Lentelė Nr. 1

Lentelė Nr. 1 pildoma pagal joje reikalaujamą informaciją, laikantis Aprašymo lentelės 2 eilutėje pateiktų nurodymų.

Susipažįstant su ne elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, vokus atplėšia vienas iš Komisijos narių pasiūlymus pateikusių ir Komisijos posėdyje dalyvaujančių ekonominės veiklos vykdytojų ar jų atstovų akivaizdoje.

14.

Ksp-2

 

Protokolo formos dalis „DARBOTVARKĖ“

Pildoma pagal joje reikalaujamą informaciją, laikantis Aprašymo lentelės 3 eilutėje pateiktų nurodymų.

15.

Ksp-2

 

Protokolo formos dalis „SVARSTYTA“

Pildoma pagal joje reikalaujamą informaciją, laikantis Aprašymo lentelės 4 eilutėje pateiktų nurodymų.

16.

Ksp-2

Pasirinkite reikšmę:

Skelbimas apie koncesiją buvo paskelbtas:

1) Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje [Pasirinkti], Nr. _______.

2) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje [Pasirinkti], Nr. _______.

3) Papildomai apie koncesiją skelbta [Pasirinkti], Nr. _______,___________________.                                                                                                                                          (šaltinio pavadinimas)

Apie koncesiją nebuvo skelbta.

 

Pildoma pagal joje reikalaujamą informaciją, laikantis Aprašymo lentelės 5 eilutėje pateiktų nurodymų.

17.

Ksp-2

Gauti (-a) [Pasirinkti] pasiūlymai (-ų): [Pasirinkti].

 

Pildoma pagal joje reikalaujamą informaciją, laikantis Aprašymo lentelės 6 eilutėje pateiktų nurodymų.

18.

Ksp-2

 

Pasirinkite reikšmę:

Atplėšiami vokai yra užklijuoti bei mechaniškai nepažeisti. Jų skaičius: [Pasirinkti].

Mechaniškai pažeistų vokų buvo. Pažeistų vokų skaičius: [Pasirinkti].

Gautų neužklijuotų vokų buvo. Jų skaičius: [Pasirinkti].

Gali būti pasirenkama daugiau nei viena reikšmė. Nurodoma pateiktų vokų būklė: ar nėra neužklijuotų ar mechaniškai pažeistų vokų (suplėšytas, šlapias ar kitaip pažeistas vokas).

 

19.

Ksp-2

Pasirinkite reikšmę:

   Koncesija neskaidoma į dalis.

Koncesija skaidoma į [Pasirinkti] dalis / dalių.

 

 

Pildoma pagal joje reikalaujamą informaciją, laikantis Aprašymo lentelės 8 eilutėje pateiktų nurodymų.

20.

Ksp-2

 

Lentelė Nr. 2

Lentelės Nr. 2 viršuje esančiame laukelyje „dėl [Pasirinkti] koncesijos dalies“ pasirenkamas koncesijos dalies numeris, jeigu koncesija skaidoma į dalis. Jeigu koncesija į dalis neskaidoma, šis laukelis ištrinamas. Lentelės skiltyje „Voko Nr.“ nurodomas voko numeris, kuris suteikiamas pagal vokų atplėšimo eiliškumą. Skiltyje „Ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas“ nurodomas pasiūlymą pateikusio ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas. Jeigu pasiūlymą pateikia ekonominės veiklos vykdytojų grupė, nurodomi visų ekonominės veiklos vykdytojų pavadinimai. Skiltyje „Yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (Pildoma, kai prašoma)“ interaktyviame laukelyje „Pasirinkti“ nurodoma reikšmė „Taip“ arba „Ne“. Skiltyse „Pasiūlymas susiūtas ir sunumeruotas“, „Pasiūlymas paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas ekonominės veiklos vykdytojo ar jo įgalioto asmens parašu“ ir „Pasiūlymo paskutinio lapo antrojoje pusėje nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos“ interaktyviame laukelyje „Pasirinkti“ nurodoma reikšmė „Taip“ arba „Ne“.

Susipažinimo su pasiūlymais metu Komisija turi leisti posėdyje dalyvaujantiems suinteresuotiems ekonominės veiklos vykdytojams ar jų atstovams viešai ištaisyti pastebėtus pasiūlymų susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu (jei tokių yra).

Skiltyje „Pasiūlymą sudaro lapų (- ai)“ nurodomas lapų skaičius skaičiais ir žodžiais. Skiltyse „Koncesijos vertė“, „Koncesijos mokestis, koncesininko mokėtinas suteikiančiajai institucijai (jeigu taikoma)“, „Suteikiančiosios institucijos mokėtinas atlygis koncesininkui (jeigu taikoma)“ nurodoma koncesijos vertė, koncesijos mokestis, koncesininko mokėtinas suteikiančiajai institucijai, ir (ar) suteikiančiosios institucijos mokėtinas atlygis koncesininkui (jei taikoma). Jeigu koncesija susideda iš atskirų koncesijos dalių, nurodoma konkrečios dalies, dėl kurios pildoma lentelė, vertė.  Skiltyje „Yra pateikti alternatyvūs pasiūlymai (jeigu taikoma)“ interaktyviame laukelyje „Pasirinkti“ nurodoma reikšmė „Taip“ arba „Ne“. Skiltyje „Pastabos“ nurodoma kita papildoma informacija. Esant poreikiui įrašyti didesnį kiekį informacijos, lentelę galima padalinti į kelias dalis.

21.

Ksp-2

Lentelė Nr. 3

Lentelėje Nr. 3 įrašomas ekonominės veiklos vykdytojo (jo atstovo) pavadinimas ir nurodomos posėdžio metu pareikštos ekonominės veiklos vykdytojo (jo atstovo) pastabos, pageidavimai ir pasiūlymai.

22.

Ksp-2

Komisijos pirmininkas (Parašas) (Vardas ir pavardė)

 

Posėdžio sekretorius (Parašas) (Vardas ir pavardė)

 

Komisijos nariai (Parašai) (Vardai ir pavardės)

Pildoma pagal joje reikalaujamą informaciją, laikantis Aprašymo lentelės 11 eilutėje pateiktų nurodymų.

 

 

_________________