RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  RADVILIŠKIO  RAJONO  SAVIVALDYBĖS  2018 METŲ  BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 27 d.  Nr. T-767

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Radviliškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės 2018 m. biudžetą:

1.1. Biudžeto pajamos – 34 514 696,00 Eur (1 priedas);

1.2. Biudžeto lėšų likučiai iš 2017 metų – 4 323 966,00 Eur.

1.3 Asignavimai pagal programas – 38838 662,00 Eur, iš jų 4 323 966,00 Eur iš 2017 m. sausio 1 d. likučio (2 priedas, investicijų sąrašas 2 a priedas, papildomų išlaidų sąrašas 2 b priedas;

1.4. Asignavimai biudžeto valstybės perduotoms funkcijoms atlikti 3 018 198,00 Eur (2.1 priedas);

1.5. Asignavimai iš Mokinio krepšelio lėšų (2.2 priedas);

1.6. Asignavimai iš Specialios tikslinės dotacijos mokyklų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (2.3 priedas);

1.7. Asignavimai iš Radviliškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų paslaugų specialiosios programos (2.4 priedas);

1.8. Asignavimai iš Radviliškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (2.5 priedas);

1.10. Radviliškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa (2.6 priedas).

2. Nustatyti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervą 15 000,00 Eur.

3. Pavesti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, biudžetinių įstaigų vadovams išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti ir, sudarant bei tvirtinant 2018 m. išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį 2017 m. gruodžio 31 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti. Iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes.

4. Savivaldybės ir biudžetinių įstaigų 2019 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas turi būti ne didesnis už 2018 m. sausio 1 d. įsiskolinimą.

5. Biudžetinės įstaigos savo vardu negali prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis.

6. Pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui:

6.1. tikslinti Radviliškio savivaldybės administracijos 2018 metų asignavimus „Infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programa“, neviršijant programai skirtų lėšų;

6.2. patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės seniūnijų metinius veiklos 2018 metų veiklos planus;

6.3. tikslinti savivaldybės biudžetą ir savivaldybės biudžetinių įstaigų patvirtintus biudžetus, gavus iš valstybės institucijų ir įstaigų dotacijas, įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas;

6.4. kreiptis į Viešųjų investicijų plėtros agentūrą (VIPA) dėl savivaldybės dalies prisidėjimo prie projektų, vykdomų iš ES lėšų, 1 072 536,00 Eur.

 

7. Paskelbti šį sprendimą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Antanas Čepononis