LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2016 m. lapkričio 7 d. Nr. D1-736

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymą Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“ 1.8.1  papunkčiu:

1. T v i r t i n u Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams:

2.1. vykdyti šiuo įsakymu patvirtinto Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo reikalavimų vykdymo kontrolę;

2.2. priimti sprendimus dėl neteisėtai išrašytų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų pripažinimo negaliojančiais.“.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. vasario 1 d. 2017 m. laikotarpio gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai turi būti išrašomi vadovaujantis šiuo įsakymu patvirtinto Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 4, 6, 8–11, 15–18, 22–25, 29–32, 36–39, 43–45, 49–50 punktų nuostatomis.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Trečiokas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-736 redakcija)

 

 

 

gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo TVARKOS APRAŠAS

 

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantiems dokumentams (toliau – dokumentai), šių dokumentų išrašymo ir jų teisėtumo kontrolės tvarką.

2. Aprašu turi vadovautis:

2.1. gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjai, naudotojai (perdirbėjai), eksportuotojai ir atliekų tvarkytojai, apdorojantys surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti, Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka įrašyti į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau – Tvarkytojų sąrašas) ir išrašantys dokumentus;

2.2. gamintojų ir (ar) importuotojų licencijuotos organizacijos (toliau – organizacijos), kurios savo nariams ir pavedimų davėjams paskirsto dokumentus išrašydamos patvirtinimą apie gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą (toliau – patvirtinimas);

2.3. gamintojai ir (ar) importuotojai, kurie gauna dokumentus ir (ar) patvirtinimus.

3. Dokumentų teisėtumas ir jų duomenų teisingumas turi būti pagrįstas sąskaitomis faktūromis, PVM sąskaitomis faktūromis, važtaraščiais, priėmimo–perdavimo aktais ir kitais atitinkamais dokumentais. Patvirtinimai turi būti pagrįsti galiojančiais dokumentais.

4. Dokumentai ir patvirtinimai rengiami ir išrašomi elektroniniu būdu – naudojantis Aplinkosauginių mokesčių kontrolės informacine sistema (toliau – IKS). Prireikus, popierinė dokumento ir (ar) patvirtinimo kopija atspausdinama iš IKS suformuotos elektroninio dokumento ir (ar) patvirtinimo formos.

5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – tvarkos aprašas), vartojamas sąvokas.

 

II skyrius

PAKUOČIŲ ATLIEKŲ, IŠSKYRUS UŽSTATO SISTEMOJE SURINKTŲ, SUTVARKYMĄ ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO TVARKA

 

6. Pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai, įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi IKS patvirtina pakuočių atliekų perdirbtą ir (ar) panaudotą energijai gauti kiekį gamintojams ir (ar) importuotojams, kai pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas individualiai, tvarkant savo reikmėms sunaudotų pakuočių atliekas. Dokumentai naudojantis IKS išrašomi mokestiniu laikotarpiu ar jam pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos.

7. Kai pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas individualiai, tvarkant savo reikmėms sunaudotų pakuočių atliekas, dokumentai gali įrodyti tik individualų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų gamintojų ir (ar) importuotojų pareigų vykdymą.

8. Pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai, įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi IKS patvirtina pakuočių atliekų perdirbtą ir (ar) panaudotą energijai gauti kiekį pakuočių atliekų surinkėjams, įrašytiems į Tvarkytojų sąrašą, kai pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai, tvarkant komunalinių ir nekomunalinių atliekų srautuose susidariusias atliekas. Dokumentai naudojantis IKS išrašomi mokestiniu laikotarpiu ar jam pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos.

9. Pakuočių atliekų surinkėjai, įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi IKS patvirtina pakuočių atliekų surinktą, perdirbtą ir (ar) panaudotą energijai gauti kiekį organizacijai, kai pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai, tvarkant komunalinių ir nekomunalinių atliekų srautuose susidariusias atliekas. Dokumentai naudojantis IKS išrašomi mokestiniu laikotarpiu ar jam pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos.

10. Organizacija, remdamasi pakuočių atliekų surinkėjų pateiktais dokumentais, naudodamasi IKS išrašo patvirtinimus jos nariams ir pavedimo davėjams, kai pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai, tvarkant komunalinių ir nekomunalinių atliekų srautuose susidariusias atliekas. Patvirtinimai naudojantis IKS išrašomi mokestiniu laikotarpiu ar jam pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 40 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos.

11. Gamintojas ir (ar) importuotojas savo vardu gali naudodamasis IKS išrašyti dokumentą, kai jis pats perdirba ir (ar) naudoja energijai gauti ar išveža perdirbti ir (ar) naudoti energijai gauti atitinkamų savo reikmėms sunaudotų pakuočių atliekas ir yra įrašytas į Tvarkytojų sąrašą.

12. Pakuočių atliekų, išskyrus užstato sistemoje surinktų, sutvarkymą įrodantys dokumentai išrašomi:

12.1. tik sutvarkytam pakuočių atliekų kiekiui;

12.2. Lietuvos Respublikos teritorijoje surinktam pakuočių atliekų kiekiui, kuris panaudotas (perdirbtas) Lietuvos Respublikos teritorijoje arba Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių teritorijose (toliau – valstybės narės) per mokestinį laikotarpį;

12.3. pakuočių atliekų kiekiui, kurį perdirbus pagaminti produktai, apie kurių gamybą naudotojai (perdirbėjai) informavo tvarkos apraše nustatyta tvarka, ir (arba) pakuočių atliekų kiekiui, kuris panaudotas energijai gauti;

12.4. pakuočių atliekų kiekiui, kuris surinktas savivaldybių, apie kurias surinkėjas informavo tvarkos aprašo nustatyta tvarka, organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir jas papildančiose atliekų surinkimo sistemose;

12.5. pakuočių atliekų kiekiui, kurį pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką organizacijos išrinkti pakuočių atliekų surinkėjai surinko nekomunalinių atliekų sraute ir perdavė pakuočių atliekų naudotojui (perdirbėjui) ir (ar) eksportuotojui, įrašytam į tvarkytojų sąrašą;

12.6. tų rūšių pakuočių atliekoms, kurioms pakuočių atliekų surinkėjas, atliekų naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas turi teisę išrašyti dokumentus;

12.7. pakuočių atliekų kiekiui, kuris sutvarkytas pakuočių atliekų surinkėjui, naudotojui (perdirbėjui) ir (ar) eksportuotojui esant tvarkytojų sąraše;

12.8. pakuočių atliekų kiekiui, kurį dokumentų išrašymo metu atliekų naudotojas (perdirbėjas) yra panaudojęs;

12.9. pakuočių atliekų kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi atitinkamų pakuočių atliekų naudojimo (perdirbimo) sutartį su šias atliekas valstybėse narėse panaudosiančiu (perdirbsiančiu) atliekų tvarkytoju (toliau – gavėjas), kartu su vertimu į lietuvių kalbą;

12.10. pakuočių atliekų kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi valstybėse narėse gavėją kontroliuojančios aplinkos apsaugos institucijos rašytinį paliudijimą, kad gavėjas turi teisę ir pakankamus pajėgumus perdirbti ar kitaip naudoti įvežamas atliekas pagal reikalavimus, kartu su vertimu į lietuvių kalbą arba gavėjui išduoto aplinkosauginio leidimo atliekų tvarkymo veiklai vykdyti kopiją kartu su atitinkamos dalies apie tas atliekas, dėl kurių sudaryta sutartis, vertimu į lietuvių kalbą;

12.11. eksportuotam pakuočių atliekų kiekiui, apie kurio eksportą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kiekvienos atliekų siuntos pakrovimo informuotas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – RAAD), iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama eksportuoti atliekas, pateikiant šią informaciją:

12.11.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje – Reglamento 1013/2006 VII priede nurodyto dokumento (-ų), užpildyto (-ų) iki 12 langelio (imtinai), kopiją (-as);

12.11.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra – iki 15 langelio (imtinai) užpildyto (-ų) judėjimo dokumento (-ų) kopiją (-as);

12.11.3. planuojamą atliekų siuntos pakrovimo datą ir laiką;

12.11.4. atliekų siuntos išvežimo momentu – išvežimo laiką, transporto priemonės (-ių) valstybinį registracijos numerį ir maršrutą (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos sienos kirtimo punktus);

12.12. eksportuotam pakuočių atliekų kiekiui, apie kurio perdavimą gavėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos buvo eksportuotos atliekos, pateikiant šią informaciją:

12.12.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje – Reglamento 1013/2006 VII priede nurodyto užpildyto (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-as);

12.12.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra – užpildyto (-ų) judėjimo dokumento (-ų) kopiją (-as);

12.13. eksportuotam pakuočių atliekų kiekiui, apie kurio perdirbimą ir (ar) panaudojimą energijai gauti eksportuotojas turi rašytinį gavėjo paliudijimą.

13. Jeigu pakuočių atliekų siunta nepakrauta ir (ar) neišvežta Aprašo 12.11  papunktyje nustatyta tvarka nurodytu laiku, atliekų eksportuotojas per 1 darbo dieną apie tai raštu privalo informuoti RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos turėjo būti eksportuotos atliekos, nurodydamas nepakrautos ir (ar) neišvežtos atliekų siuntos numerį, vietą, iš kurios atliekos turėjo būti išvežtos, ir priežastis, kodėl atliekos nebuvo pakrautos ir (ar) išvežtos.

14. RAAD, gavęs 12.11–12.12 papunkčiuose ir (ar) 13 punkte nurodytą informaciją, per 1 darbo dieną elektroniniu paštu arba spaudu „Gauta“ (priklausomai nuo informacijos gavimo formos) patvirtina informacijos gavimą.

 

III skyrius

apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarka

 

15. Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkėjai, įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi IKS patvirtina apmokestinamųjų gaminių atliekų surinktą, perdirbtą ir (ar) panaudotą energijai gauti kiekį, gamintojams ir (ar) importuotojams, kai apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas individualiai, arba organizacijai, kai apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai. Dokumentai naudojantis IKS išrašomi mokestiniu laikotarpiu ar jam pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos.

16. Apmokestinamųjų gaminių atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai, įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi IKS patvirtina apmokestinamųjų gaminių atliekų perdirbtą ir (ar) panaudotą energijai gauti kiekį apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkėjams, įrašytiems į Tvarkytojų sąrašą. Dokumentai naudojantis IKS išrašomi mokestiniu laikotarpiu ar jam pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos.

17. Organizacija, remdamasi apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkėjų pateiktais dokumentais, naudodamasi IKS išrašo patvirtinimus jos nariams ir pavedimo davėjams, kai apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai. Patvirtinimai naudojantis IKS išrašomi mokestiniu laikotarpiu ar jam pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 40 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos.

18. Gamintojas ir (ar) importuotojas savo vardu gali naudodamasis IKS išrašyti dokumentą, kai jis pats perdirba ir (ar) naudoja ar išveža perdirbti ir (ar) naudoti atitinkamų apmokestinamųjų gaminių atliekas ir yra įrašytas į Tvarkytojų sąrašą.

19. Apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai išrašomi:

19.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje surinktam apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, kuris panaudotas (perdirbtas) Lietuvos Respublikos teritorijoje arba valstybėse narėse per mokestinį laikotarpį;

19.2. apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, kurį perdirbus pagaminti produktai, apie kurių gamybą naudotojai (perdirbėjai) informavo tvarkos apraše nustatyta tvarka, ir (arba) apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, kuris panaudotas energijai gauti;

19.3. apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, kurio perdirbimo procesų efektyvumas yra ne mažesnis kaip 50 proc.;

19.4. tų rūšių apmokestinamųjų gaminių atliekoms, kurioms atliekų surinkėjas, naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas turi teisę išrašyti dokumentus;

19.5. apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, kuris sutvarkytas atliekų surinkėjui, naudotojui (perdirbėjui) ir (ar) eksportuotojui esant tvarkytojų sąraše;

19.6. apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, kurį dokumentų išrašymo metu atliekų naudotojas (perdirbėjas) yra panaudojęs arba apie kurio perdirbimą pagaminant produktą ir (ar) panaudojimą energijai gauti turi rašytinį po apmokestinamųjų gaminių atliekų pradinio apdorojimo gautas sudedamąsias medžiagas ar dalis priėmusio atliekų naudotojo (perdirbėjo) paliudijimą;

19.7. apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi atitinkamų apmokestinamųjų gaminių atliekų naudojimo (perdirbimo) sutartį su gavėju kartu su vertimu į lietuvių kalbą arba kuriam po apmokestinamųjų gaminių atliekų pradinio apdorojimo gautas sudedamąsias medžiagas ar dalis perduodantis atliekų naudotojas (perdirbėjas) turi apmokestinamųjų gaminių atliekų sudedamųjų medžiagų ar dalių naudojimo (perdirbimo) ir įsipareigojimo iš gautų atliekų pagaminti produktą sutartį su tokių atliekų naudotoju (perdirbėju) ir (ar) eksportuotoju;

19.8. apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi valstybėse narėse gavėją kontroliuojančios aplinkos apsaugos institucijos rašytinį paliudijimą, kad gavėjas turi teisę ir pakankamus pajėgumus perdirbti ar kitaip naudoti įvežamas atliekas pagal reikalavimus, kartu su vertimu į lietuvių kalbą arba gavėjui išduoto aplinkosauginio leidimo atliekų tvarkymo veiklai vykdyti kopiją kartu su atitinkamos dalies apie tas atliekas, dėl kurių sudaryta sutartis, vertimu į lietuvių kalbą;

19.9. eksportuotam apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, apie kurio eksportą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kiekvienos atliekų siuntos pakrovimo informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama eksportuoti atliekas, pateikiant šią informaciją:

19.9.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje – Reglamento 1013/2006 VII priede nurodyto dokumento (-ų), užpildyto (-ų) iki 12 langelio (imtinai), kopiją (-as);

19.9.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra – iki 15 langelio (imtinai) užpildyto (-ų) judėjimo dokumento (-ų) kopiją (-as);

19.9.3. planuojamą atliekų siuntos pakrovimo datą ir laiką;

19.9.4. atliekų siuntos išvežimo momentu – išvežimo laiką, transporto priemonės (-ių) valstybinį registracijos numerį ir maršrutą (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos sienos kirtimo punktus);

19.10. eksportuotam apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, apie kurio perdavimą gavėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos buvo eksportuotos atliekos, pateikiant šią informaciją:

19.10.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje – Reglamento 1013/2006 VII priede nurodyto užpildyto (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-as);

19.10.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra – užpildyto (-ų) judėjimo dokumento (-ų) kopiją (-as);

19.11. eksportuotam apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, apie kurio perdirbimą ir (ar) panaudojimą energijai gauti eksportuotojas turi rašytinį gavėjo paliudijimą;

19.12. sutvarkytam apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, apie kurio po pradinio apdorojimo susidariusių atliekų perdavimą kitam atliekų tvarkytojui Lietuvos Respublikos teritorijoje ar eksportą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kiekvienos atliekų siuntos pakrovimo informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama perduoti atliekas kitam atliekų tvarkytojui ar eksportuoti atliekas. Eksportuojant atliekas RAAD pateikiama 19.9 papunktyje nustatyta informacija. Kai po apmokestinamųjų gaminių atliekų pradinio apdorojimo susidariusios atliekos perduodamos kitam atliekų tvarkytojui Lietuvos Respublikos teritorijoje, RAAD pateikiama informacija laisva forma, kurioje nurodomas atliekų tvarkytojas, kuriam perduodamos atliekos, perduodamų atliekų kodas, pavadinimas ir kiekis (tonomis), tvarkymo būdas (atliekų tvarkymo veiklos kodas), planuojama atliekų siuntos pakrovimo data ir laikas ir planuojama perdavimo data ir laikas, atliekų siuntos išvežimo momentu – išvežimo laikas, transporto priemonės (-ių) valstybinis registracijos numeris, maršrutas (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“);

19.13. sutvarkytam apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, apie kurio po pradinio apdorojimo susidariusių atliekų perdavimą gavėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos buvo eksportuotos atliekos, pateikiant šią informaciją:

19.13.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje – Reglamento 1013/2006 VII priede nurodyto užpildyto (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-as);

19.13.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra – užpildyto (-ų) judėjimo dokumento (-ų) kopiją (-as);

19.14. sutvarkytam apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, apie kurio po pradinio apdorojimo susidariusių atliekų perdavimą kitam atliekų tvarkytojui Lietuvos Respublikos teritorijoje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos buvo perduotos atliekos, laisva forma nurodant perduotų atliekų kodus ir pavadinimus, perduotų atliekų kiekį (tonomis), perdavimo datą ir pateikiant gavėjo pasirašytą perdavimo aktą apie gautą atitinkamų atliekų kiekį (tonomis).

20. Jeigu apmokestinamųjų gaminių atliekų siunta nepakrauta ir (ar) neišvežta Aprašo 19.9 papunktyje nustatyta tvarka nurodytu laiku, atliekų tvarkytojas per 1 darbo dieną apie tai raštu privalo informuoti RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos turėjo būti eksportuotos atliekos, nurodydamas nepakrautos ir (ar) neišvežtos atliekų siuntos numerį, vietą, iš kurios atliekos turėjo būti išvežtos, ir priežastis, kodėl atliekos nebuvo pakrautos ir (ar) išvežtos. Jeigu po apmokestinamųjų gaminių atliekų pradinio apdorojimo susidariusios atliekos nepakrautos ir (ar) neišvežtos Aprašo 19.12 papunktyje nustatyta tvarka nurodytu laiku kitam atliekų tvarkytojui Lietuvos Respublikos teritorijoje, atliekų tvarkytojas per 1 darbo dieną apie tai raštu privalo informuoti RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos turėjo būti išvežtos atliekos, laisva forma nurodydamas nepakrautų ir (ar) neišvežtų atliekų kodus ir pavadinimus, nepakrautų ir (ar) neišvežtų atliekų kiekį (tonomis), planuoto perdavimo datą ir priežastis, kodėl atliekos nebuvo pakrautos ir (ar) išvežtos.

21. RAAD, gavęs 19.9–19.10 ir (ar) 19.12 –19.14 papunkčiuose ir (ar) 20 punkte nurodytą informaciją, per 1 darbo dieną elektroniniu paštu arba spaudu „Gauta“ (priklausomai nuo informacijos gavimo formos) patvirtina informacijos gavimą.

 

IV skyrius

elektros ir elektroninės įrangos atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarka

 

22. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkėjai, įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi IKS patvirtina elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinktą, perdirbtą ir (ar) kitaip panaudotą kiekį gamintojams ir (ar) importuotojams, kai atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas individualiai, arba organizacijai, kai atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai. Dokumentai naudojantis IKS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

23. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai, įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi IKS patvirtina elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbtą ir (ar) kitaip panaudotą kiekį elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkėjams, įrašytiems į Tvarkytojų sąrašą. Dokumentai naudojantis IKS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

24. Organizacija, remdamasi elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkėjų pateiktais dokumentais, naudodamasi IKS išrašo patvirtinimus jos nariams ir pavedimo davėjams, kai elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai. Patvirtinimai naudojantis IKS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 40 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

25. Gamintojas ir (ar) importuotojas savo vardu gali naudodamasis IKS išrašyti dokumentą, kai jis pats perdirba ir (ar) naudoja ar išveža perdirbti ir (ar) naudoti atitinkamos elektros ir elektroninės įrangos atliekas ir yra įrašytas į Tvarkytojų sąrašą.

26. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai išrašomi:

26.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje surinktam elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kuris panaudotas (perdirbtas) Lietuvos Respublikos teritorijoje arba valstybėse narėse per kalendorinius metus;

26.2. elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kurį perdirbus pagaminti produktai, apie kurių gamybą naudotojai (perdirbėjai) informavo tvarkos apraše nustatyta tvarka, ir (arba) elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kuris kitaip panaudotas;

26.3. elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kuris surinktas, perdirbtas ir (ar) kitaip panaudotas atsižvelgiant į minimalius elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarime Nr. 61 „Dėl dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių nustatymo“;

26.4. buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kuris surinktas savivaldybių, apie kurias surinkėjas informavo tvarkos aprašo nustatyta tvarka, organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir jas papildančiose atliekų surinkimo sistemose ir (ar) surinktas iš elektros ir elektroninės įrangos platintojų ir (ar) elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų;

26.5. tų kategorijų elektros ir elektroninės įrangos atliekoms, kurioms atliekų surinkėjas, naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas turi teisę išrašyti dokumentus;

26.6. elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kuris sutvarkytas atliekų surinkėjui, naudotojui (perdirbėjui) ir (ar) eksportuotojui esant tvarkytojų sąraše;

26.7. elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kurį dokumentų išrašymo metu atliekų naudotojas (perdirbėjas) yra panaudojęs arba apie kurio perdirbimą pagaminant produktą ir (ar) kitokį panaudojimą turi rašytinį po elektros ir elektroninės įrangos atliekų pradinio apdorojimo gautas sudedamąsias medžiagas ar dalis priėmusio atliekų naudotojo (perdirbėjo) paliudijimą;

26.8. elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi atitinkamų elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo (perdirbimo) sutartį su gavėju kartu su vertimu į lietuvių kalbą arba kuriam po elektros ir elektroninės įrangos atliekų pradinio apdorojimo gautas sudedamąsias medžiagas ar dalis perduodantis atliekų naudotojas (perdirbėjas) turi elektros ir elektroninės įrangos atliekų sudedamųjų medžiagų ar dalių naudojimo (perdirbimo) ir įsipareigojimo iš gautų atliekų pagaminti produktą sutartį su tokių atliekų naudotoju (perdirbėju) ir (ar) eksportuotoju;

26.9. elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi valstybėse narėse gavėją kontroliuojančios aplinkos apsaugos institucijos rašytinį paliudijimą, kad gavėjas turi teisę ir pakankamus pajėgumus perdirbti ar kitaip naudoti įvežamas atliekas pagal reikalavimus, kartu su vertimu į lietuvių kalbą arba gavėjui išduoto aplinkosauginio leidimo atliekų tvarkymo veiklai vykdyti kopiją kartu su atitinkamos dalies apie tas atliekas, dėl kurių sudaryta sutartis, vertimu į lietuvių kalbą;

26.10. eksportuotam elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, apie kurio eksportą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kiekvienos atliekų siuntos pakrovimo informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama eksportuoti atliekas, pateikiant šią informaciją:

26.10.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje – Reglamento 1013/2006 VII priede nurodyto dokumento (-ų), užpildyto (-ų) iki 12 langelio (imtinai), kopiją (-as);

26.10.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra – iki 15 langelio (imtinai) užpildyto (-ų) judėjimo dokumento (-ų) kopiją (-as);

26.10.3. planuojamą atliekų siuntos pakrovimo datą ir laiką;

26.10.4. atliekų siuntos išvežimo momentu – išvežimo laiką, transporto priemonės (-ių) valstybinį registracijos numerį ir maršrutą (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos sienos kirtimo punktus);

26.11. eksportuotam elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, apie kurio perdavimą gavėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos buvo eksportuotos atliekos, pateikiant šią informaciją:

26.11.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje – Reglamento 1013/2006 VII priede nurodyto užpildyto (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-as);

26.11.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra – užpildyto (-ų) judėjimo dokumento (-ų) kopiją (-as);

26.12. eksportuotam elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, apie kurio perdirbimą ir (ar) kitokį panaudojimą eksportuotojas turi rašytinį gavėjo paliudijimą;

26.13. sutvarkytam elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, apie kurio po pradinio apdorojimo susidariusių atliekų perdavimą kitam atliekų tvarkytojui Lietuvos Respublikos teritorijoje ar eksportą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kiekvienos atliekų siuntos pakrovimo informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama perduoti atliekas kitam atliekų tvarkytojui ar eksportuoti atliekas. Eksportuojant atliekas RAAD pateikiama 26.10 papunktyje nustatyta informacija. Kai po elektros ir elektroninės įrangos atliekų pradinio apdorojimo susidariusios atliekos perduodamos kitam atliekų tvarkytojui Lietuvos Respublikos teritorijoje, RAAD pateikiama informacija laisva forma, kurioje nurodomas atliekų tvarkytojas, kuriam perduodamos atliekos, perduodamų atliekų kodas, pavadinimas ir kiekis (tonomis), tvarkymo būdas (atliekų tvarkymo veiklos kodas), planuojama atliekų siuntos pakrovimo data ir laikas ir planuojama perdavimo data ir laikas, atliekų siuntos išvežimo momentu – išvežimo laikas, transporto priemonės (-ių) valstybinis registracijos numeris, maršrutas (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“);

26.14. sutvarkytam elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, apie kurio po pradinio apdorojimo susidariusių atliekų perdavimą gavėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos buvo eksportuotos atliekos, pateikiant šią informaciją:

26.14.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje – Reglamento 1013/2006 VII priede nurodyto užpildyto (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-as);

26.14.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra – užpildyto (-ų) judėjimo dokumento (-ų) kopiją (-as);

26.15. sutvarkytam elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, apie kurio po pradinio apdorojimo susidariusių atliekų perdavimą kitam atliekų tvarkytojui Lietuvos Respublikos teritorijoje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos buvo perduotos atliekos, laisva forma nurodant perduotų atliekų kodus ir pavadinimus, perduotų atliekų kiekį (tonomis), perdavimo datą ir pateikiant gavėjo pasirašytą perdavimo aktą apie gautą atitinkamų atliekų kiekį (tonomis).

27. Jeigu elektros ir elektroninės įrangos atliekų siunta nepakrauta ir (ar) neišvežta Aprašo 26.10 papunktyje nustatyta tvarka nurodytu laiku, atliekų tvarkytojas per 1 darbo dieną apie tai raštu privalo informuoti RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos turėjo būti eksportuotos atliekos, nurodydamas nepakrautos ir (ar) neišvežtos atliekų siuntos numerį, vietą, iš kurios atliekos turėjo būti išvežtos, ir priežastis, kodėl atliekos nebuvo pakrautos ir (ar) išvežtos. Jeigu po elektros ir elektroninės įrangos atliekų pradinio apdorojimo susidariusios atliekos nepakrautos ir (ar) neišvežtos Aprašo 26.13 papunktyje nustatyta tvarka nurodytu laiku kitam atliekų tvarkytojui Lietuvos Respublikos teritorijoje, atliekų tvarkytojas per 1 darbo dieną apie tai raštu privalo informuoti RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos turėjo būti išvežtos atliekos, laisva forma nurodydamas nepakrautų ir (ar) neišvežtų atliekų kodus ir pavadinimus, nepakrautų ir (ar) neišvežtų atliekų kiekį (tonomis), planuoto perdavimo datą ir priežastis, kodėl atliekos nebuvo pakrautos ir (ar) išvežtos.

28. RAAD, gavęs 26.10–26.11 ir (ar) 26.13–26.15 papunkčiuose ir (ar) 27 punkte nurodytą informaciją, per 1 darbo dieną elektroniniu paštu arba spaudu „Gauta“ (priklausomai nuo informacijos gavimo formos) patvirtina informacijos gavimą.

 

V skyrius

EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarka

 

29. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkėjai, įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi IKS patvirtina eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinktą, perdirbtą ir (ar) kitaip panaudotą kiekį gamintojams ir (ar) importuotojams, kai atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas individualiai, arba organizacijai, kai atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai. Dokumentai naudojantis IKS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

30. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai, įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi IKS patvirtina eksploatuoti netinkamų transporto priemonių perdirbtą ir (ar) kitaip panaudotą kiekį eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkėjams, įrašytiems į Tvarkytojų sąrašą. Dokumentai naudojantis IKS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

31. Organizacija, remdamasi eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkėjų pateiktais dokumentais, naudodamasi IKS išrašo patvirtinimus jos nariams ir pavedimo davėjams, kai eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai. Patvirtinimai naudojantis IKS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 40 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

32. Gamintojas ir (ar) importuotojas savo vardu gali naudodamasis IKS išrašyti dokumentą, kai jis pats perdirba ir (ar) naudoja ar išveža perdirbti ir (ar) naudoti eksploatuoti netinkamas transporto priemones ir yra įrašytas į Tvarkytojų sąrašą.

33. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sutvarkymą įrodantys dokumentai išrašomi:

33.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje surinktam eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekiui, kuris panaudotas (perdirbtas) Lietuvos Respublikos teritorijoje arba valstybėse narėse per kalendorinius metus;

33.2. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekiui, kurį apdorojus ir perdirbus jų sudedamąsias medžiagas ar dalis pagaminti produktai, apie kurių gamybą naudotojai (perdirbėjai) informavo įrašant juos į tvarkytojų sąrašą;

33.3. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekiui, kuris surinktas ir sutvarkytas atsižvelgiant į minimalias eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir jų dalių tvarkymo užduotis, nurodytas Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano patvirtinimo“;

33.4. tų rūšių eksploatuoti netinkamoms transporto priemonėms, kurioms atliekų surinkėjas, naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas turi teisę išrašyti dokumentus;

33.5. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekiui, kuris sutvarkytas atliekų surinkėjui, naudotojui (perdirbėjui) ir (ar) eksportuotojui esant tvarkytojų sąraše;

33.6. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekiui, kurį dokumentų išrašymo metu atliekų naudotojas (perdirbėjas) yra sutvarkęs arba apie kurio perdirbimą pagaminant produktą ir (ar) kitokį panaudojimą turi rašytinį po eksploatuoti netinkamų transporto priemonių pradinio apdorojimo gautas sudedamąsias medžiagas ar dalis priėmusio atliekų naudotojo (perdirbėjo) paliudijimą;

33.7. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ar jų sudedamųjų medžiagų ar dalių kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ar jų sudedamųjų medžiagų ar dalių naudojimo (perdirbimo) sutartį su gavėju kartu su vertimu į lietuvių kalbą arba kuriam po eksploatuoti netinkamų transporto priemonių pradinio apdorojimo gautas sudedamąsias medžiagas ar dalis perduodantis atliekų naudotojas (perdirbėjas) turi eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sudedamųjų medžiagų ar dalių naudojimo (perdirbimo) ir įsipareigojimo iš gautų atliekų pagaminti produktą sutartį su tokių atliekų naudotoju (perdirbėju) ir (ar) eksportuotoju;

33.8. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ar jų sudedamųjų medžiagų ar dalių kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi valstybėse narėse gavėją kontroliuojančios aplinkos apsaugos institucijos rašytinį paliudijimą, kad gavėjas turi teisę ir pakankamus pajėgumus perdirbti ir (ar) panaudoti įvežamas atliekas pagal reikalavimus, kartu su vertimu į lietuvių kalbą arba gavėjui išduoto aplinkosauginio leidimo atliekų tvarkymo veiklai vykdyti kopiją kartu su atitinkamos dalies apie tas atliekas, dėl kurių sudaryta sutartis, vertimu į lietuvių kalbą;

33.9. eksportuotų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekiui, apie kurio eksportą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kiekvienos atliekų siuntos pakrovimo informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama eksportuoti atliekas, pateikiant šią informaciją:

33.9.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje – Reglamento 1013/2006 VII priede nurodyto dokumento (-ų), užpildyto (-ų) iki 12 langelio (imtinai), kopiją (-as);

33.9.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra – iki 15 langelio (imtinai) užpildyto (-ų) judėjimo dokumento (-ų) kopiją (-as);

33.9.3. planuojamą atliekų siuntos pakrovimo datą ir laiką;

33.9.4. atliekų siuntos išvežimo momentu – išvežimo laiką, transporto priemonės (-ių) valstybinį registracijos numerį ir maršrutą (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos sienos kirtimo punktus);

33.10. eksportuotam eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekiui, apie kurio perdavimą gavėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos buvo eksportuotos atliekos, pateikiant šią informaciją:

33.10.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje – Reglamento 1013/2006 VII priede nurodyto užpildyto (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-as);

33.10.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra – užpildyto (-ų) judėjimo dokumento (-ų) kopiją (-as);

33.11. eksportuotam eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ar jų sudedamųjų medžiagų ar dalių kiekiui, apie kurio perdirbimą ir (ar) kitokį panaudojimą eksportuotojas turi rašytinį gavėjo paliudijimą;

33.12. sutvarkytam eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekiui, apie kurio po pradinio apdorojimo susidariusių atliekų perdavimą kitam atliekų tvarkytojui Lietuvos Respublikos teritorijoje ar eksportą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kiekvienos atliekų siuntos pakrovimo informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama perduoti atliekas kitam atliekų tvarkytojui ar eksportuoti atliekas. Eksportuojant atliekas RAAD pateikiama 33.9 papunktyje nustatyta informacija. Kai po eksploatuoti netinkamų transporto priemonių pradinio apdorojimo susidariusios atliekos perduodamos kitam atliekų tvarkytojui Lietuvos Respublikos teritorijoje, RAAD pateikiama informacija laisva forma, kurioje nurodomas atliekų tvarkytojas, kuriam perduodamos atliekos, perduodamų atliekų kodas, pavadinimas ir kiekis (tonomis), tvarkymo būdas (atliekų tvarkymo veiklos kodas), planuojama atliekų siuntos pakrovimo data ir laikas ir planuojama perdavimo data ir laikas, atliekų siuntos išvežimo momentu – išvežimo laikas, transporto priemonės (-ių) valstybinis registracijos numeris, maršrutas (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“);

33.13. sutvarkytam eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekiui, apie kurio po pradinio apdorojimo susidariusių atliekų perdavimą gavėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos buvo eksportuotos atliekos, pateikiant šią informaciją:

33.13.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje – Reglamento 1013/2006 VII priede nurodyto užpildyto (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-as);

33.13.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra – užpildyto (-ų) judėjimo dokumento (-ų) kopiją (-as);

33.14. sutvarkytam eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekiui, apie kurio po pradinio apdorojimo susidariusių atliekų perdavimą kitam atliekų tvarkytojui Lietuvos Respublikos teritorijoje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos buvo perduotos atliekos, laisva forma nurodant perduotų atliekų kodus ir pavadinimus, perduotų atliekų kiekį (tonomis), perdavimo datą ir pateikiant gavėjo pasirašytą perdavimo aktą apie gautą atitinkamų atliekų kiekį (tonomis).

34. Jeigu eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ar jų sudedamųjų medžiagų ar dalių siunta nepakrauta ir (ar) neišvežta Aprašo 33.9 papunktyje nustatyta tvarka nurodytu laiku, atliekų eksportuotojas per 1 darbo dieną apie tai raštu privalo informuoti RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos turėjo būti eksportuotos atliekos, nurodydamas nepakrautos ir (ar) neišvežtos atliekų siuntos numerį, vietą, iš kurios atliekos turėjo būti išvežtos, ir priežastis, kodėl atliekos nebuvo pakrautos ir (ar) išvežtos. Jeigu po eksploatuoti netinkamų transporto priemonių pradinio apdorojimo susidariusios atliekos nepakrautos ir (ar) neišvežtos Aprašo 33.12 papunktyje nustatyta tvarka nurodytu laiku kitam atliekų tvarkytojui Lietuvos Respublikos teritorijoje, atliekų tvarkytojas per 1 darbo dieną apie tai raštu privalo informuoti RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos turėjo būti išvežtos atliekos, laisva forma nurodydamas nepakrautų ir (ar) neišvežtų atliekų kodus ir pavadinimus, nepakrautų ir (ar) neišvežtų atliekų kiekį (tonomis), planuoto perdavimo datą ir priežastis, kodėl atliekos nebuvo pakrautos ir (ar) išvežtos.

35. RAAD, gavęs 33.9–33.10 ir (ar) 33.12–33.14 papunkčiuose ir (ar) 34 punkte nurodytą informaciją, per 1 darbo dieną elektroniniu paštu arba spaudu „Gauta“ (priklausomai nuo informacijos gavimo formos) patvirtina informacijos gavimą.

 

VI skyrius

ALYVOS ATLIEKŲ sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarka

 

36. Alyvos atliekų surinkėjai, įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi IKS patvirtina alyvos atliekų surinktą, perdirbtą ir (ar) kitaip panaudotą kiekį gamintojams ir (ar) importuotojams, kai atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas individualiai, arba organizacijai, kai atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai. Dokumentai naudojantis IKS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

37. Alyvos atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai, įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi IKS patvirtina alyvos atliekų perdirbtą ir (ar) kitaip panaudotą kiekį alyvos atliekų surinkėjams, įrašytiems į Tvarkytojų sąrašą. Dokumentai naudojantis IKS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

38. Organizacija, remdamasi alyvos atliekų surinkėjų pateiktais dokumentais, naudodamasi IKS išrašo patvirtinimus jos nariams ir pavedimo davėjams, kai alyvos atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai. Patvirtinimai naudojantis IKS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 40 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

39. Gamintojas ir (ar) importuotojas savo vardu gali naudodamasis IKS išrašyti dokumentą, kai jis pats regeneruoja ir (ar) kitaip naudoja ar išveža regeneruoti ir (ar) kitaip naudoti alyvos atliekas ir yra įrašytas į Tvarkytojų sąrašą.

40. Alyvos atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai išrašomi:

40.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje surinktam alyvos atliekų kiekiui, kuris panaudotas (perdirbtas) Lietuvos Respublikos teritorijoje arba valstybėse narėse per kalendorinius metus;

40.2. tų rūšių alyvos atliekoms, kurioms alyvos atliekų surinkėjas, atliekų naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas turi teisę išrašyti dokumentus;

40.3. alyvos atliekų kiekiui, kuris sutvarkytas alyvos atliekų surinkėjui, naudotojui (perdirbėjui) ir (ar) eksportuotojui esant tvarkytojų sąraše;

40.4. alyvos atliekų kiekiui, kurį dokumentų išrašymo metu atliekų naudotojas (perdirbėjas) yra panaudojęs;

40.5. alyvos atliekų kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi alyvos atliekų naudojimo (perdirbimo) sutartį su gavėju, kartu su vertimu į lietuvių kalbą;

40.6. alyvos atliekų kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi valstybėse narėse gavėją kontroliuojančios aplinkos apsaugos institucijos rašytinį paliudijimą, kad gavėjas turi teisę ir pakankamus pajėgumus perdirbti ir (ar) panaudoti įvežamas atliekas pagal reikalavimus, kartu su vertimu į lietuvių kalbą arba gavėjui išduoto aplinkosauginio leidimo atliekų tvarkymo veiklai vykdyti kopiją kartu su atitinkamos dalies apie tas atliekas, dėl kurių sudaryta sutartis, vertimu į lietuvių kalbą;

40.7. alyvos atliekų kiekiui, apie kurio eksportą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kiekvienos atliekų siuntos pakrovimo informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama eksportuoti atliekas, pateikiant planuojamą atliekų siuntos pakrovimo datą ir laiką ir pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikant išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūrą iki 15 langelio (imtinai) užpildyto (-ų) judėjimo dokumento (-ų) kopiją (-as), atliekų siuntos išvežimo momentu – išvežimo laiką, transporto priemonės (-ių) valstybinį registracijos numerį ir maršrutą (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos sienos kirtimo punktus);

40.8. eksportuotam alyvos atliekų kiekiui, apie kurio perdavimą gavėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos buvo eksportuotos atliekos, pateikiant pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikant išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūrą užpildyto (-ų) judėjimo dokumento (-ų) kopiją (-as);

40.9. eksportuotam alyvos atliekų kiekiui, apie kurio perdirbimą ir (ar) kitokį panaudojimą eksportuotojas turi rašytinį gavėjo liudijimą.

41. Jeigu alyvos atliekų siunta nepakrauta ir (ar) neišvežta Aprašo 40.7  papunktyje nustatyta tvarka nurodytu laiku, atliekų eksportuotojas per 1 darbo dieną apie tai raštu privalo informuoti RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos turėjo būti eksportuotos atliekos, nurodydamas nepakrautos ir (ar) neišvežtos atliekų siuntos numerį, vietą, iš kurios atliekos turėjo būti išvežtos, ir priežastis, kodėl atliekos nebuvo pakrautos ir (ar) išvežtos.

42. RAAD, gavęs 40.7–40.8 papunkčiuose ir (ar) 41 punkte nurodytą informaciją, per 1 darbo dieną elektroniniu paštu arba spaudu „Gauta“ (priklausomai nuo informacijos gavimo formos) patvirtina informacijos gavimą.

 

VII skyrius

GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ, ATSKIRTŲ IŠ MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SU TIKSLU JAS PERDIRBTI IR (ARBA) KITAIP PANAUDOTI, SUTVARKYMĄ ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO TVARKA

 

43. Atliekų tvarkytojai, apdorojantys surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti (toliau – mišrių komunalinių atliekų apdorotojas), įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi IKS patvirtina gaminių atliekų surinktą, perdirbtą ir (ar) kitaip panaudotą kiekį gamintojams ir (ar) importuotojams, kai gaminių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas individualiai, arba patvirtina gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinktą, perdirbtą ir (ar) kitaip panaudotą kiekį organizacijai, kai gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai. Dokumentai naudojantis IKS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

44. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai, įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi IKS patvirtina gaminių ir (ar) pakuočių atliekų perdirbtą ir (ar) kitaip panaudotą kiekį mišrių komunalinių atliekų apdorotojams, įrašytiems į Tvarkytojų sąrašą. Dokumentai naudojantis IKS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

45. Organizacija, remdamasi mišrių komunalinių atliekų apdorotojų pateiktais dokumentais, naudodamasi IKS išrašo patvirtinimus jos nariams ir pavedimo davėjams, kai gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai. Patvirtinimai naudojantis IKS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 40 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

46. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų, atskirtų iš mišrių komunalinių atliekų su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti, sutvarkymą įrodantys dokumentai išrašomi:

46.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje surinktam gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekiui, kuris panaudotas (perdirbtas) Lietuvos Respublikos teritorijoje arba valstybėse narėse per kalendorinius metus;

46.2. gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekiui, kurį perdirbus pagaminti produktai, apie kurių gamybą naudotojai (perdirbėjai) informavo tvarkos apraše nustatyta tvarka, ir (arba) gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekiui, kuris kitaip panaudotas;

46.3. apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiui, kurio perdirbimo procesų efektyvumas yra ne mažesnis kaip 50 proc.;

46.4 elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiui, kuris surinktas, perdirbtas ir (ar) kitaip panaudotas atsižvelgiant į minimalius elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarime Nr. 61 „Dėl dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių nustatymo“;

46.5. gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekiui, kuris surinktas savivaldybių, apie kurias mišrių komunalinių atliekų apdorotojas informavo tvarkos aprašo nustatyta tvarka, organizuojamose mišrių komunalinių atliekų tvarkymo sistemose;

46.6. tų rūšių, kategorijų gaminių ir (ar) pakuočių atliekoms, kurioms mišrių komunalinių atliekų apdorotojas, atliekų naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas turi teisę išrašyti dokumentus;

46.7. gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekiui, kuris sutvarkytas mišrių komunalinių atliekų apdorotojui, atliekų naudotojui (perdirbėjui) ir (ar) eksportuotojui esant tvarkytojų sąraše;

46.8. gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekiui, kurį dokumentų išrašymo metu atliekų naudotojas (perdirbėjas) yra panaudojęs arba apie kurio perdirbimą ir (ar) kitokį panaudojimą turi rašytinį po gaminių atliekų pradinio apdorojimo gautas sudedamąsias medžiagas ar dalis priėmusio atliekų naudotojo (perdirbėjo) paliudijimą;

46.9. gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimo (perdirbimo) sutartį su gavėju kartu su vertimu į lietuvių kalbą arba kuriam po gaminių atliekų pradinio apdorojimo gautas sudedamąsias medžiagas ar dalis perduodantis atliekų naudotojas (perdirbėjas) turi gaminių atliekų sudedamųjų medžiagų ar dalių naudojimo (perdirbimo) sutartį su tokių atliekų naudotoju (perdirbėju) ir (ar) eksportuotoju;

46.10. gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas turi valstybėse narėse gavėją kontroliuojančios aplinkos apsaugos institucijos rašytinį paliudijimą, kad gavėjas turi teisę ir pakankamus pajėgumus perdirbti ar kitaip naudoti įvežamas atliekas pagal reikalavimus, kartu su vertimu į lietuvių kalbą arba gavėjui išduoto aplinkosauginio leidimo atliekų tvarkymo veiklai vykdyti kopiją kartu su atitinkamos dalies apie tas atliekas, dėl kurių sudaryta sutartis, vertimu į lietuvių kalbą;

46.11. eksportuotam gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekiui, apie kurio eksportą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kiekvienos atliekų siuntos pakrovimo informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama eksportuoti atliekas, pateikiant šią informaciją:

46.11.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje – Reglamento 1013/2006 VII priede nurodyto dokumento (-ų), užpildyto (-ų) iki 12 langelio (imtinai), kopiją (-as);

46.11.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra – iki 15 langelio (imtinai) užpildyto (-ų) judėjimo dokumento (-ų) kopiją (-as);

46.11.3. planuojamą atliekų siuntos pakrovimo datą ir laiką;

46.11.4. atliekų siuntos išvežimo momentu – išvežimo laiką, transporto priemonės (-ių) valstybinį registracijos numerį ir maršrutą (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos sienos kirtimo punktus);

46.12. eksportuotam gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekiui, apie kurio perdavimą gavėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos buvo eksportuotos atliekos, pateikiant šią informaciją:

46.12.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje – Reglamento 1013/2006 VII priede nurodyto užpildyto (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-as);

46.12.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra – užpildyto (-ų) judėjimo dokumento (-ų) kopiją (-as);

46.13. gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekiui, apie kurio perdirbimą ir (ar) kitokį panaudojimą eksportuotojas turi rašytinį gavėjo paliudijimą.

47. Jeigu gaminių ir (ar) pakuočių atliekų siunta nepakrauta ir (ar) neišvežta Aprašo 46.11  papunktyje nustatyta tvarka nurodytu laiku, atliekų eksportuotojas per 1 darbo dieną apie tai raštu privalo informuoti RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos turėjo būti eksportuotos atliekos, nurodydamas nepakrautos ir (ar) neišvežtos atliekų siuntos numerį, vietą, iš kurios atliekos turėjo būti išvežtos, ir priežastis, kodėl atliekos nebuvo pakrautos ir (ar) išvežtos.

48. RAAD, gavęs 46.11–46.12 papunkčiuose ir (ar) 47 punkte nurodytą informaciją, per 1 darbo dieną elektroniniu paštu arba spaudu „Gauta“ (priklausomai nuo informacijos gavimo formos) patvirtina informacijos gavimą.

 

VIII skyrius

užstato sistemoje surinktų vienkartinių PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMĄ ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO TVARKA

 

49. Pakuočių atliekų perdirbėjai ir (ar) eksportuotojai (užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriai), įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi IKS patvirtina pakuočių atliekų perdirbtą kiekį pakuočių atliekų surinkėjams (užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriams), įrašytiems į Tvarkytojų sąrašą, kai vykdoma pareiga dalyvauti užstato už vienkartines pakuotes sistemoje, tvarkant užstato sistemoje surinktas vienkartinių pakuočių atliekas. Dokumentai naudojantis IKS išrašomi mokestiniu laikotarpiu ar jam pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos.

50. Pakuočių atliekų surinkėjai (užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriai), įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi IKS patvirtina pakuočių atliekų surinktą ir perdirbtą (sutvarkytą) kiekį gamintojams ir (ar) importuotojams, kai vykdoma pareiga dalyvauti užstato už vienkartines pakuotes sistemoje, tvarkant užstato sistemoje surinktas vienkartinių pakuočių atliekas. Dokumentai naudojantis IKS išrašomi mokestiniu laikotarpiu ar jam pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 40 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos.

51. Užstato sistemoje surinktų vienkartinių pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai išrašomi:

51.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje užstato sistemoje surinktam vienkartinių pakuočių atliekų kiekiui, kuris perdirbtas Lietuvos Respublikos teritorijoje arba valstybėse narėse ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos;

51.2. surinktam pakuočių atliekų kiekiui, kurį sudaro tik pakuočių atliekų surinkėjui (užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui) užstato už vienkartines pakuotes sistemą organizuoti pavedusių gamintojų ir (ar) importuotojų tiektos pakuotės;

51.3. pakuočių atliekų kiekiui, kuris surinktas užstato sistemoje, apie kurią pakuočių atliekų surinkėjas (užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius) informavo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nustatyta tvarka;

51.4. surinktam pakuočių atliekų kiekiui, kuris perduotas viešo konkurso būdu parinktam pakuočių atliekų perdirbėjui ar gavėjui;

51.5. perdirbtam pakuočių atliekų kiekiui, kurį perdirbus pagaminti produktai, apie kurių gamybą perdirbėjai informavo tvarkos apraše nustatyta tvarka;

51.6. tų rūšių pakuočių atliekoms, kurioms pakuočių atliekų surinkėjas (užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius), atliekų perdirbėjas ir (ar) eksportuotojas (užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius) turi teisę išrašyti dokumentus;

51.7. pakuočių atliekų kiekiui, kuris sutvarkytas pakuočių atliekų surinkėjui (užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui), perdirbėjui ir (ar) eksportuotojui (užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui) esant tvarkytojų sąraše;

51.8. perdirbtam pakuočių atliekų kiekiui, kurį dokumentų išrašymo metu atliekų perdirbėjas yra perdirbęs;

51.9. eksportuotam pakuočių atliekų kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas (užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius) turi atitinkamų pakuočių atliekų perdirbimo sutartį su gavėju, kartu su vertimu į lietuvių kalbą;

51.10. eksportuotam pakuočių atliekų kiekiui, kuriam atliekų eksportuotojas (užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius) turi valstybėse narėse gavėją kontroliuojančios aplinkos apsaugos institucijos rašytinį paliudijimą, kad gavėjas turi teisę ir pakankamus pajėgumus perdirbti įvežamas atliekas pagal reikalavimus, kartu su vertimu į lietuvių kalbą arba gavėjui išduoto aplinkosauginio leidimo atliekų tvarkymo veiklai vykdyti kopiją kartu su atitinkamos dalies apie tas atliekas, dėl kurių sudaryta sutartis, vertimu į lietuvių kalbą;

51.11. eksportuotam pakuočių atliekų kiekiui, apie kurio eksportą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kiekvienos atliekų siuntos pakrovimo informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos planuojama eksportuoti atliekas, pateikiant šią informaciją:

51.11.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje – Reglamento 1013/2006 VII priede nurodyto dokumento (-ų), užpildyto (-ų) iki 12 langelio (imtinai), kopiją (-as);

51.11.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra – iki 15 langelio (imtinai) užpildyto (-ų) judėjimo dokumento (-ų) kopiją (-as);

51.11.3. planuojamą atliekų siuntos pakrovimo datą ir laiką;

51.11.4. atliekų siuntos išvežimo momentu – išvežimo laiką, transporto priemonės (-ių) valstybinį registracijos numerį ir maršrutą (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos sienos kirtimo punktus);

51.12. eksportuotam pakuočių atliekų kiekiui, apie kurio perdavimą gavėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuotas RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos buvo eksportuotos atliekos, pateikiant šią informaciją:

51.12.1. jei atliekų eksportui taikomi procedūriniai reikalavimai, numatyti Reglamento 1013/2006 18 straipsnyje – Reglamento 1013/2006 VII priede nurodyto užpildyto (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-as);

51.12.2. jei pagal Reglamentą 1013/2006 atliekų eksportui taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra – užpildyto (-ų) judėjimo dokumento (-ų) kopiją (-as);

51.13. eksportuotam pakuočių atliekų kiekiui, apie kurio perdirbimą eksportuotojas (užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius) turi rašytinį gavėjo paliudijimą.

52. Jeigu pakuočių atliekų siunta nepakrauta ir (ar) neišvežta Aprašo 51.11  papunktyje nustatyta tvarka nurodytu laiku, atliekų eksportuotojas (užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius) per 1 darbo dieną apie tai raštu privalo informuoti RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos turėjo būti eksportuotos atliekos, nurodydamas nepakrautos ir (ar) neišvežtos atliekų siuntos numerį, vietą, iš kurios atliekos turėjo būti išvežtos, ir priežastis, kodėl atliekos nebuvo pakrautos ir (ar) išvežtos.

53. RAAD, gavęs 51.11–51.12 papunkčiuose ir (ar) 52 punkte nurodytą informaciją, per 1 darbo dieną elektroniniu paštu arba spaudu „Gauta“ (priklausomai nuo informacijos gavimo formos) patvirtina informacijos gavimą.

 

IX skyrius

DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO KONTROLĖ

 

54. RAAD kasmet iki rugsėjo 1 d. patikrina dokumentus išduodančius atliekų surinkėjus, naudotojus (perdirbėjus), eksportuotojus ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojus, kaip laikomasi Aprašo nustatytų reikalavimų.

55. Jei atliekų surinkėjai, naudotojai (perdirbėjai), eksportuotojai ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojai išrašė dokumentus pažeisdami bent vieną iš Aprašo 12, 13, 19, 20, 26, 27, 33, 34, 40, 41, 46, 47, 51, 52 punktuose nurodytų reikalavimų, laikoma, kad dokumentai ir patvirtinimai, įskaitant išrašytus remiantis pažeidžiant minėtus reikalavimus išrašytais dokumentais, išrašyti neteisėtai.

56. Sprendimus dėl neteisėtai išrašytų dokumentų ir patvirtinimų pripažinimo negaliojančiais, vadovaudamasis Aprašo 55 punktu, priima RAAD.

57. Dokumentų ir patvirtinimų pripažinimas neteisėtai išrašytais įforminamas patikrinimo aktu, kuris patvirtinamas RAAD direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

58. Dokumentas (dėl viso dokumente nurodyto atliekų kiekio) ar jo dalis (dėl dalies dokumente nurodyto atliekų kiekio) ir (ar) patvirtinimas (dėl viso patvirtinime nurodyto atliekų kiekio) ar jo dalis (dėl dalies patvirtinime nurodyto atliekų kiekio) laikomas netekusiu galios nuo sprendimo priėmimo dienos.

59. RAAD, priėmęs sprendimą dėl dokumento ir (ar) patvirtinimo pripažinimo negaliojančiu, per 3 darbo dienas praneša:

59.1. atliekų surinkėjui, naudotojui (perdirbėjui), eksportuotojui ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojui, kuris išrašė dokumentą, ir (ar) organizacijai, kuri išrašė patvirtinimą;

59.2. organizacijai ir (ar) gamintojui ar importuotojui, ir (ar) atliekų surinkėjui, ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojui, kuriems dokumentas buvo išrašytas, ir (ar) gamintojui ar importuotojui, kuriam patvirtinimas buvo išrašytas;

59.3. apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, jeigu gamintojas ar importuotojas išrašytu dokumentu ar patvirtinimu atleidžiamas nuo mokesčio už aplinkos teršimą (gavus informaciją dėl sprendimo dėl dokumento ar patvirtinimo pripažinimo negaliojančiu apskundimo ir reikalavimo užtikrinimo priemonių pritaikymo, RAAD per 3 darbo dienas apie tai informuoja apskrities valstybinę mokesčių inspekciją);

59.4. RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra registruota organizacijos ir (ar) gamintojo ar importuotojo, ir (ar) atliekų surinkėjo, ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojo, kuriems dokumentas ir (ar) patvirtinimas buvo išrašytas, buveinė;

59.5. Aplinkos apsaugos agentūrai.

60. RAAD sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

X skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

61. Atliekų surinkėjas, naudotojas (perdirbėjas), eksportuotojas ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojas naudodamasis IKS Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka teikia ataskaitas apie savo išrašytus dokumentus, organizacija naudodamasi IKS teikia ataskaitas apie savo išrašytus patvirtinimus.

62. Atliekų surinkėjas, naudotojas (perdirbėjas), eksportuotojas ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojas, išbrauktas iš tvarkytojų sąrašo, per 10 darbo dienų privalo naudodamasis IKS pateikti ataskaitą RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra registruota tvarkytojo buveinė, apie iki išbraukimo dienos išrašytus dokumentus.

63. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjas, naudotojas (perdirbėjas), eksportuotojas ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojas netenka teisės išrašyti dokumentus kitą dieną po išbraukimo iš tvarkytojų sąrašo. Apie gaminių ir pakuočių atliekų surinkėją, naudotoją (perdirbėją), eksportuotoją ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotoją, kuris išrašė dokumentus pažeisdamas Aprašo reikalavimus arba pateikė melagingus duomenis, RAAD per 3 darbo dienas nuo minėtų aplinkybių nustatymo dienos raštu informuoja Aplinkos apsaugos agentūrą.

64. Aplinkos apsaugos agentūra, gavusi informaciją, nurodytą Aprašo 63 punkte, vadovaudamasi teisės aktų nustatyta tvarka įvertina, ar surinkėjas, naudotojas (perdirbėjas), eksportuotojas ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojas turi būti įspėtas apie galimą išbraukimą, ar turi būti išbrauktas iš tvarkytojų sąrašo, ar pažeidimas yra mažareikšmis.

65. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________