herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų paraiškų vertinimo komisijos sudarymo

 

2017 m. vasario 3 d. Nr. A-

Joniškis

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-9 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punktu:

1. S u d a r a u  Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų paraiškų vertinimo komisiją (toliau – komisija):

Daiva Bičkienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja, vyriausioji architektė, – komisijos pirmininkė;

Regina Leknickienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė (paveldosaugos ir reklamos), – komisijos sekretorė;

Vilma Bartašienė, Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė;

Laura Mockūnienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė;

Laura Veikalienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Kepalių seniūnė.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 10 d. įsakymą Nr. A-246 ,,Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų paraiškų vertinimo komisijos sudarymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

Šis įsakymas  gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Aivaras Rudnickas