KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. AD1-2014 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE PRAŠYMŲ LEIDIMAMS GAUTI PRIĖMIMO, DERINIMO, LEIDIMŲ, LEIDIMŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMO, PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO LAIKO APRIBOJIMO, LEIDIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 15 d. Nr. AD1-3800

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-331 (2014 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-141 redakcija), 27 punktu:

1. Pakeičiu Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. AD1-2014 Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Leidimus prekybai ar paslaugų teikimui išduoda Savivaldybės administracija. Leidimas išduodamas laikotarpiui, už kurį sumokėta vietinė rinkliava.

Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas švenčių, masinių renginių metu išduodamas tik šventės, masinio renginio trukmės laikui. Minimalus prekybos ar paslaugų teikimo vietos šventinės ar masinio renginio mugės teritorijoje plotas – 4 m2.

Prekybos ir paslaugų teikimo vietų Jūros šventės ir miesto jubiliejinių bei istorinių sukakčių paminėjimo švenčių metu renginių teritorijoje išdėstymo schemas su užimamais plotais, kurias tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius, paruošia renginių organizatorius.

Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas šventinėje mugėje išdavimo tvarkos aprašą renginio organizatorius skelbia savo interneto svetainėje.

Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas neišduodamas švenčių, masinių renginių, kurie organizuojami ne valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje ar patikėjimo teise valdomoje teritorijoje, metu, taip pat, kai prekiautojai ar paslaugų teikėjai atskiru Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu yra atleisti nuo vietinės rinkliavos mokėjimo, arba, kai veikla vykdoma ant valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ar patikėjimo teise valdomo ir konkurso būdu išnuomoto įrenginio, esančio viešojoje vietoje.

Leidimai prekiauti ar teikti paslaugas gali būti išduodami ir konkurso būdu. Konkurso vykdymo komisiją sudaro ir konkurso nuostatus bei komisijos darbo reglamentą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

Leidimo dublikatas išduodamas pateikus prašymą, kuriame turi būti nurodyta Leidimo praradimo priežastis.“;

1.2. pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Leidimui gauti juridiniai ir fiziniai asmenys Vieno langelio ir e. paslaugų poskyriui (Jūros šventės ir miesto jubiliejinių bei istorinių sukakčių paminėjimo švenčių metu – renginio organizatoriaus nurodytu būdu, adresu ir tvarka) pateikia šiuos dokumentus:“.

2. Nustatau, kad šis įsakymas:

2.1. įsigalioja 2015 m. gegužės 1 d.;

2.2. skelbiamas Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorė                                                          Judita Simonavičiūtė