LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 1K-316 „DĖL Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 20 d. Nr. 1K-274

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 211 punktą.

1.2. Pakeičiu 213.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

213.3. Pirmąjį mokėjimo prašymą kartu su jame nurodyta informacija apie mokėjimo prašymų teikimo grafiką projekto vykdytojas teikia ne vėliau kaip po 14 dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.“

1.3. Pakeičiu 230.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

230.1.1. neprašo pateikti jokių dokumentų, jei išlaidos apmokamos pagal fiksuotąją normą, išskyrus atvejus, kai projekto sutartyje numatyta kitaip;“.

1.4. Pakeičiu 230.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

230.2. kai išlaidas prašoma apmokėti sąskaitų apmokėjimo būdu, – išlaidų pagrindimo dokumentų kopijas. Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas prašo pateikti įvykdžius mokėjimus kartu su pranešimu apie patirtų išlaidų apmokėjimą, kaip nurodyta Taisyklių 214.2 papunktyje. Kai projekto vykdytojas kartu prašo pagal fiksuotąją normą apmokėti išlaidas, apskaičiuotas nuo sąskaitų apmokėjimo būdu deklaruotų išlaidų, neprašo pateikti jokių pagal fiksuotąją normą apskaičiuotų išlaidų patvirtinimo dokumentų, nebent projekto sutartyje numatyta kitaip.“

1.5. Pakeičiu 460.8 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

460.8. Ne perkančioji organizacija pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu gali ją keisti, pagal Taisykles neatlikdama naujos pirkimo procedūros, išskyrus šiuos atvejus, kai keičiamos esminės pirkimo sutarties sąlygos:“.

1.6. Pakeičiu 460.8.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

460.8.3.dėl pakeitimo labai padidėja pirkimo sutarties apimtis;“.

1.7. Papildau 460.9 papunkčiu:

460.9. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama pagal Taisykles neatliekant naujos pirkimo procedūros ir nereikalaujant patikrinti, ar nėra Taisyklų 460.8.1–460.8.4 papunkčiuose nurodytų aplinkybių, šiais atvejais:

460.9.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį papunktį vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės, kai perkamos prekės ar paslaugos, ir 15 procentų – kai perkami darbai, ir pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis;

460.9.2. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį ir kurių techniškai ar ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų ne perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, yra būtini jai baigti įgyvendinti. Bendra atskirų pakeitimų pagal šį papunktį vertė neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės ir pakeitimu negali būti iš esmės pakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis.“

1.8. Pripažįstu netekusiu galios 461.4 papunktį.

1.9. Pakeičiu 1 priedą:

1.9.1.   Papildau 41 punktu:

41. Prisijungus prie DMS, galima peržiūrėti šią informaciją:

41.1. paraiškas ir jų priedus;

41.2. pagrindinę informaciją apie projekto sutartį;

41.3. pirkimų pagal projektą (toliau – pirkimai) plano, pirkimų sutarčių duomenis ir su pirkimais susijusius dokumentus;

41.4. mokėjimo prašymų duomenis ir dokumentus;

41.5. informaciją apie projekto dalyvius;

41.6. projekto pranešimus ir dokumentus;

41.7. DMS naudotojų sąrašą.“

1.9.2.   Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

PIRKIMŲ PLANO RENGIMAS, TEIKIMAS IR TIKSLINIMAS“.

1.9.3.   Pakeičiu 40 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

40. Pirmą kartą teikiamą pirkimų pagal projektą planą, kurio formai pritarė 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų administravimo darbo grupė, projekto vykdytojas gali parengti vienu iš šių būdų:“.

1.9.4.   Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Projekto vykdytojo iniciatyva keičiamas pirkimų planas ar įgyvendinančiosios institucijos grąžintas patikslinti pirkimų planas pildomas tiesiogiai DMS.“

1.9.5.   Papildau VI skyrių 471 punktu:

471. Norėdamas pateikti papildomą informaciją dėl pateikto pirkimų plano, DMS naudotojas gali pasirašytą pranešimą teikti pirkimų plano meniu pasirinkdamas skiltį „Pranešimai“ arba bendrame meniu pasirinkdamas skiltį „Pranešimai“ Aprašo 141–145 punktuose nustatyta tvarka.“

1.9.6.   Papildau VI skyrių 472 punktu:

472. Pirkimų plano keitimų istoriją, visus gautus ir siųstus pranešimus bei dokumentus, susijusius su pirkimų planu ir jo keitimais, DMS naudotojas gali peržiūrėti pasirinkdamas meniu skiltį „Pirkimų plano versijos“. Informaciją apie pirkimo sutartis, gautus ir siųstus pranešimus, susijusius su pirkimais, patikrai teiktus dokumentus galima peržiūrėti pasirinkus atitinkamo pirkimo informacijos meniu skiltis „Pranešimai“ ir „Dokumentai“.“

1.9.7.   Pakeičiu 55 punktą ir jį išdėstau taip:

55. Pirkimų faktinius duomenis pateikti įgyvendinančiajai institucijai gali tik DMS naudotojas, turintis teisę pildyti pirkimo paslaugų duomenis. Pirkimų faktiniai duomenys teikiami Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse ir Techninės paramos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.“

1.9.8.   Pakeičiu 56 punktą ir jį išdėstau taip:

56. Projekto vykdytojas, pastebėjęs įgyvendinančiajai institucijai pateiktų pirkimų faktinių duomenų techninių klaidų ar atsiradus papildomos informacijos (pvz., pasirašytas susitarimas dėl pirkimų sutarties keitimo), turi informuoti apie tai įgyvendinančiąją instituciją. DMS naudotojas, prisijungęs tiesiogiai prie DMS, turi patikslinti pirkimo faktinius duomenis pridėdamas dokumentus, jei jie teikiami, ir pateikti juos įgyvendinančiajai institucijai.“

1.9.9.   Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57. Norėdamas pateikti papildomą informaciją dėl pirkimo, pirkimo dokumentus patikrai ar išsiųsti pranešimą atsakingam įgyvendinančiosios institucijos darbuotojui, DMS naudotojas gali pasirašytą pranešimą teikti susijusio pirkimo meniu pasirinkdamas skiltį „Pranešimai“ arba bendrame meniu pasirinkdamas skiltį „Pranešimai“ Aprašo 141–145 punktuose nustatyta tvarka.“

1.9.10. Pripažįstu netekusiu galios VIII skyrių.

1.9.11. Pakeičiu IX skyrių ir jį išdėstau taip:

 

IX SKYRIUS

AVANSO MOKĖJIMO PRAŠYMO RENGIMAS, TEIKIMAS IR TIKSLINIMAS

 

68. Avanso mokėjimo prašymo forma nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 5 priede. Projekto vykdytojas avanso mokėjimo prašymą pildo tiesiogiai prisijungęs prie DMS pagal avanso mokėjimo prašymo pildymo reikalavimus, nustatytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse.

69. Avanso mokėjimo prašymas pildomas, jeigu tai numatyta projekto sutartyje.

70. DMS naudotojas, tiesiogiai prisijungęs prie DMS, užpildo avanso mokėjimo prašymo duomenis ir duomenis apie garantijos arba laidavimo dokumentus (jei to reikalaujama pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles), įkelia šių dokumentų kopijas, užpildo planuojamų mokėjimo prašymų teikimo grafiko duomenis, juos išsaugo ir pateikia tikrinti. DMS patikrinama, ar užpildytas avanso mokėjimo prašymas parengtas pagal pildymo reikalavimus.

71. Jei avanso mokėjimo prašymas užpildytas teisingai ir DMS klaidų nėra, DMS naudotojas per DMS teikia avanso mokėjimo prašymą įgyvendinančiajai institucijai.

72. Jei avanso mokėjimo prašymas užpildytas neteisingai, DMS naudotojui pateikiamas klaidų sąrašas. DMS naudotojas avanso mokėjimo prašymo klaidas taiso tiesiogiai prisijungęs prie DMS, ištaisytus dokumentus išsaugo ir pateikia tikrinti. Toliau kartojami Aprašo 70 ir 71 punktuose nurodyti veiksmai.

73. DMS naudotojas DMS rengiamą avanso mokėjimo prašymą gali peržiūrėti, koreguoti, taip pat gali įkelti arba pašalinti garantijos arba laidavimo dokumentus, per DMS pateikti avanso mokėjimo prašymą įgyvendinančiajai institucijai arba pašalinti jį iš DMS.

74. Avanso mokėjimo prašymo ir su juo pateiktų dokumentų negalima pašalinti iš DMS, kai jie jau pateikti įgyvendinančiajai institucijai.

75. Avanso mokėjimo prašymą pasirašyti ir pateikti įgyvendinančiajai institucijai gali tik DMS naudotojas, turintis teisę teikti mokėjimo paslaugų duomenis. Avanso mokėjimo prašymas pasirašomas teikimo metu. Jeigu dokumentas nebus pasirašytas arba jo pasirašymas bus atšauktas, jis nebus pateiktas įgyvendinančiajai institucijai. DMS naudotojas turi kartoti veiksmus ir teikimo metu pasirašyti elektroniniu parašu anksčiau nepasirašytą avanso mokėjimo prašymą.

76. Pateiktą avanso mokėjimo prašymą galima tikslinti tik įgyvendinančiosios institucijos prašymu, kai jo būsena yra „Užregistruotas“.

77. Apie avanso mokėjimo prašymo patvirtinimą ar atmetimą projekto vykdytojas informuojamas per DMS.“

1.9.12. Pripažįstu netekusiu galios 80 punktą.

1.9.13. Pakeičiu 81 punktą ir jį išdėstau taip:

81. DMS naudotojas, tiesiogiai prisijungęs prie DMS, užpildo mokėjimo prašymo duomenis arba įkelia užpildytą ir įdiegtomis priemonėmis patikrintą mokėjimo prašymą, užpildo pridedamų išlaidų pagrindimo ir (arba) išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų duomenis ir įkelia šių dokumentų kopijas, dokumentus išsaugo ir pateikia tikrinti. DMS patikrinama, ar užpildytas mokėjimo prašymas parengtas pagal pildymo reikalavimus.“

1.9.14. Pakeičiu 82 punktą ir jį išdėstau taip:

82. Jei DMS mokėjimo prašymas užpildytas teisingai ir klaidų nėra, DMS naudotojas per DMS gali pateikti mokėjimo prašymą įgyvendinančiajai institucijai. Teikimo metu mokėjimo prašymas pasirašomas elektroniniu parašu.“

1.9.15. Pakeičiu 83 punktą ir jį išdėstau taip:

83. Jei mokėjimo prašymas užpildytas neteisingai, DMS naudotojui pateikiamas klaidų sąrašas. Prisijungęs prie DMS ir tiesiogiai DMS ištaisęs visas mokėjimo prašymo klaidas, DMS naudotojas pakartotinai dokumentus išsaugo ir pateikia tikrinti. Toliau kartojami Aprašo 81 ir 82 punktuose nurodyti veiksmai.“

1.9.16. Pakeičiu 84 punktą ir jį išdėstau taip:

84. DMS naudotojas DMS rengiamą mokėjimo prašymą gali peržiūrėti, koreguoti, įkelti iš naujo, taip pat gali įkelti arba pašalinti išlaidų pagrindimo ir (arba) išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas, pašalinti juos iš DMS arba per DMS pateikti mokėjimo prašymą įgyvendinančiajai institucijai.“

1.9.17. Pakeičiu 86 punktą ir jį išdėstau taip:

86. Mokėjimo prašymą pasirašyti ir pateikti įgyvendinančiajai institucijai gali tik DMS naudotojas, turintis teisę teikti mokėjimo paslaugų duomenis. Tarpinis mokėjimo prašymas pasirašomas elektroniniu parašu. Jeigu dokumentas nebus pasirašytas arba pasirašymas bus atšauktas, mokėjimo prašymas nebus pateiktas įgyvendinančiajai institucijai. DMS naudotojas turi kartoti veiksmus ir pasirašyti elektroniniu parašu anksčiau nepasirašytą dokumentą.“

1.9.18. Pakeičiu 87 punktą ir jį išdėstau taip:

87. Pateiktą mokėjimo prašymą galima tikslinti tiesiogiai prisijungus prie DMS tik įgyvendinančiosios institucijos prašymu, kai jo būsena yra „Užregistruotas“.“

1.9.19. Papildau 871 punktu:

871. Norėdamas pateikti papildomą informaciją dėl pateikto mokėjimo prašymo, DMS naudotojas gali pranešimą siųsti atitinkamo mokėjimo prašymo meniu pasirinkdamas skiltį „Pranešimai“ arba bendrame meniu pasirinkdamas skiltį „Pranešimai“ Aprašo 141–145 punktuose nustatyta tvarka.“

1.9.20. Papildau 881 punktu:

881. Mokėjimų prašymų istoriją, visus gautus ir siųstus pranešimus bei dokumentus, susijusius su mokėjimo prašymu, DMS naudotojas gali peržiūrėti meniu skiltyje „Mokėjimo prašymai“.“

1.9.21. Pakeičiu 107 punktą ir jį išdėstau taip:

107. Įgyvendinančioji institucija gali paprašyti patikslinti projekto dalyvių anketų duomenis naudodamasi DMS funkcija „Abipusis komunikavimas“. Visų užregistruotų projekto dalyvių duomenų formą projekto vykdytojas gali parsisiųsti iš DMS.“

1.9.22. Pakeičiu 113 punktą ir jį išdėstau taip:

113. Projekto dalyvių rezultatų duomenų negalima pašalinti iš DMS, kai jie jau pateikti įgyvendinančiajai institucijai. Jeigu projekto dalyvis grįžo į projekto veiklas, projekto vykdytojas gali tikslinti duomenis, kai projekto dalyvis baigia dalyvavimą projekto veiklose, pakoreguodamas pabaigos datą ir užpildydamas projekto dalyvių rezultatų duomenis (pakoregavus baigimo datą, anksčiau pateikti projekto dalyvių rezultatai anuliuojami).“

1.9.23. Pakeičiu 115 punktą ir jį išdėstau taip:

115. Įgyvendinančioji institucija gali paprašyti patikslinti projekto dalyvių rezultatų duomenis DMS pranešimu. Visų užregistruotų baigusių dalyvauti projekte projekto dalyvių duomenų formą projekto vykdytojas gali parsisiųsti iš DMS.“

1.9.24. Pakeičiu 125 punktą ir jį išdėstau taip:

125. Pateiktą mokymų grafiką galima tikslinti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, jei nėra pateiktos lankomumo suvestinės už mokymų grafiko laikotarpį. Pateiktų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių mokymų grafikų tikslinti negalima.“

1.9.25. Pakeičiu 142 punktą ir jį išdėstau taip:

142. Norėdamas išsiųsti pranešimą atsakingam įgyvendinančiosios institucijos darbuotojui, DMS naudotojas susijusio objekto (atitinkamo mokėjimo prašymo, pirkimų plano ar atitinkamo pirkimo) meniu skiltyje „Pranešimai“ arba bendro meniu skiltyje „Pranešimai“ atlieka šiuos veiksmus:

142.1. iš sąrašo pasirenka objektą ir objekto numerį, jei toks yra;

142.2. įveda pranešimo pavadinimą;

142.3. įveda pranešimo tekstą;

142.4. prideda dokumentų rinkmenas (jei reikia).“

1.9.26. Pakeičiu 143 punktą ir jį išdėstau taip:

143. DMS naudotojas DMS rengiamą pranešimą gali peržiūrėti, koreguoti, spausdinti, įkelti, pašalinti arba parsisiųsti pridedamas dokumentų rinkmenas, pašalinti pranešimą iš DMS arba per DMS išsiųsti elektroniniu parašu pasirašytą arba nepasirašytą pranešimą įgyvendinančiajai institucijai.“

1.10.    Pakeičiu 5 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.11.    Pakeičiu 6 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2Nustatau, kad šio įsakymo 1.1, 1.2, 1.9–1.11 papunkčiai įsigalioja 2019 m. lapkričio 4 d.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka