r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-153 „DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ IR JUNGTINĖS VEIKLOS DALYVIŲ RĖMIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO

 

2016 m. spalio 13 d. Nr. T-207

Naujoji Akmenė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a  pakeisti Akmenės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų ir jungtinės veiklos dalyvių rėmimo programą, patvirtintą  Savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-153 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų ir jungtinės veiklos dalyvių rėmimo programos patvirtinimo“, ir išdėstyti 14 punktą taip:

14. Programos lėšos, neviršijant Programai skirtų lėšų, naudojamos:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

14.1.  remiant bendrijas ir jungtinės veiklos dalyvius, likviduojant daugiabučių namų techninius defektus, kurie kelia grėsmę namo ar atskirų jo konstrukcijų stabilumui ir žmonių saugumui, už atliktus darbus (išlaidų, susijusių su daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų: stogų, šilumos punktų, karšto vandens ruošimo įrenginių, šilumos, karšto ir šalto vandens, kanalizacijos vamzdynų (ne mažiau vienos laiptinės), laiptinių ir rūsio langų, laiptinių durų, išorinių namo sienų, tarp blokų esančių siūlių, elektros instaliacijos remonto ar renovacijos ir kitų darbų) išlaidoms padengti – kompensuojama ne daugiau nei 40 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur vienai bendrijai arba jungtinės  veiklos dalyviui;

14.2atnaujinus, modernizavus gyvenamąjį fondą, padidinus namo energijos naudojimo efektyvumą, už atliktus darbus (taip pat investicijų, rengiant pastato energinio naudingumo sertifikavimą) patirtoms išlaidoms padengti – kompensuojama ne daugiau nei 40 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 500 Eur ir 100 proc. investicinių planų parengimo išlaidų;

14.3daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų steigimo išlaidoms padengti – kompensuojama 100 proc. patirtų išlaidų;

14.4atnaujinant ir modernizuojant bendrojo naudojimo objektus patirtoms išlaidoms padengti – kompensuojama ne daugiau nei 40 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau 500 Eur.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vitalijus Mitrofanovas