LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO NR. VIII-2043 7, 8, 9 IR 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 25 d. Nr. XIII-3122

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

7 straipsnis. Valstybinė eismo saugumo užtikrinimo politika

Valstybinę eismo saugumo užtikrinimo politiką formuoja ir valstybinės eismo saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo priemones nacionalinėse plėtros programose tvirtina Vyriausybė.“

 

2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis. Valstybinės eismo saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimas

1. Valstybinės eismo saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo priemonės, suplanuotos nacionalinėse plėtros programose, finansuojamos valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšomis.

2. Valstybinės eismo saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo priemonėms, suplanuotoms nacionalinėse plėtros programose, finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisėtai gautos lėšos.“

 

3 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 4 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) dalyvauja rengiant nacionalines plėtros programas, kuriose planuojamos valstybinės eismo saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo priemonės;“.

 

4 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 10 straipsnio 1 dalį 11 punktu:

11) rengia valstybinės eismo saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo priemones, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;“.

2. Pakeisti 10 straipsnio 8 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) vadovaudamasis nacionalinėse plėtros programose suplanuotomis valstybinės eismo saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo priemonėmis, tvirtina savivaldybės eismo saugumo užtikrinimo priemones ir projektus;“.

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda