KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAI, PLANINIŲ PATIKRINIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m.balandžio     d. Nr.

 Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo aprašo patvirtinimo“, 7 punktu:

1.  T v i r t i n u Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisykles (pridedama).

2.  S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.kelme.lt.

 Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                           Irena Sirusienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. balandžio    d.

įsakymu Nr.

 

TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAI, PLANINIŲ PATIKRINIMŲ TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių  patikrinimų, taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato planuojamų tikrinti triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai (toliau - Triukšmo šaltinių valdytojai) sąrašo (toliau – Sąrašas) sudarymo kriterijus, Triukšmo šaltinių valdytojų veiklos planinių patikrinimų atlikimo tvarką ir trukmę.

2. Taisyklių tikslas – reglamentuoti veiklos, kurią vykdant gyvenamosiose patalpose ir teritorijose skleidžiamas triukšmas, valdymą, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio ir užtikrinti žmonių gyvenimo kokybę.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Triukšmas – nepageidaujami arba žmogui kenksmingi išoriniai garsai, kuriuos sukuria žmonių veikla.

3.2. Triukšmo prevencija – priemonių, mažinančių triukšmo šaltinių įvairovę ir (ar) skaičių, užkertančių kelią viršyti triukšmo ribinius dydžius ir (ar) mažinančių triukšmo šaltinių garso slėgio, galios, stiprumo, energijos lygius, įgyvendinimas.

3.3. Triukšmo šaltinio valdytojas – triukšmo šaltinio savininkas arba kitas asmuo, teisėtai valdantis triukšmo šaltinį.

3.4. Triukšmo šaltinis – bet koks įrenginys ar objektas, kuris kelia (skleidžia) triukšmą.

3.5. Gyvenamoji teritorija – teritorija, kuri pagal teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytą žemės naudojimo būdą laikoma vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija arba daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorija.

3.6. Gyvenamosios patalpos – patalpos, kurios pagal nekilnojamojo turto kadastre įrašytus duomenis laikomos gyvenamosios paskirties patalpomis.

3.7. Statybos darbų triukšmo kontrolierius – savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliotas asmuo vykdyti Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo (toliau – Triukšmo valdymo įstatymas) 13 straipsnio 2 dalies 9 punkte nurodytą triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolę.

4.  Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Triukšmo valdymo įstatyme ir kituose statybą, teritorijų planavimą, triukšmo valdymą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiuose įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose vartojamas sąvokas ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus.

 

II SKYRIUS

TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ SĄRAŠO SUDARYMO KRITERIJAI

 

5. Sąrašas sudaromas atsižvelgus į šiuos kriterijus:

5.1. statybos darbų rūšį, darbų pobūdį;

5.2. numatomus naudoti triukšmo šaltinius;

5.3. numatomų statybos, remonto darbų terminus;

5.4. planuojamą triukšmo trukmę per leistiną dirbti laiką;

5.5. fizinių ar juridinių asmenų, viešojo administravimo subjektų skundus ar pranešimus dėl triukšmo valdymo reikalavimų pažeidimų.

 

III SKYRIUS

PLANINIŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKA IR TRUKMĖ

 

6. Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo, griovimo darbus gyvenamosiose vietovėse, ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios privalo raštu, paštu ar el. paštu Kelmės rajono savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracija) pateikti pranešimą (Taisyklių 1 priedas), kuriame turi būti nurodoma:

6.1. triukšmo šaltinių naudojimo vieta (adresas);

6.2. numatomų atlikti darbų apimtys;

6.3. darbų pobūdis;

6.4. numatomi naudoti triukšmo šaltiniai;

6.5. triukšmo šaltinių valdytojai;

6.6. darbų atlikimo terminas;

7.  Nepateikus Taisyklių 6 punkte nurodyto pranešimo, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant sustabdyti.

8. Statybos darbų triukšmo kontrolierius, gavęs pranešimą apie planuojamus statybos, remonto, montavimo, griovimo darbus gyvenamosiose vietovėse, atsižvelgdamas į kriterijus, nurodytus Taisyklių 5 punkte, sudaro planuojamų tikrinti Triukšmo šaltinių valdytojų Sąrašą bei, atlikdamas patikrinimus, atlieka šiuos veiksmus:

8.1. kaupia gautą informaciją, ją sistemina ir analizuoja;

8.2. teikia reikalavimus ir pasiūlymus Triukšmo šaltinių valdytojams triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimui;

8.3. Triukšmo šaltinių valdytojams siūlo pašalinti nustatytus trūkumus, pateikti papildomą informaciją;

8.4. kontroliuoja, kaip įgyvendinamos Triukšmo valdymo įstatyme nurodytos triukšmo mažinimo priemonės.

9. Sąrašas ir jo pakeitimai skelbiami Kelmės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje.

10. Prieš Triukšmo šaltinių valdytojų veiklos planinį patikrinimą, likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms, Statybos darbų triukšmo kontrolierius informuoja Triukšmo šaltinių valdytojus apie numatomą vykdyti patikrinimą, nurodydamas planuojamo patikrinimo laiką.

11. Planiniai patikrinimai atliekami ne rečiau kaip kartą per statybos darbų numatytą laikotarpį. Patikrinimų metu naudojami aplinkos triukšmo lygio matavimo prietaisai.

12. Planinio patikrinimo ilgiausia trukmė 2 darbo dienos nuo patikrinimo pradžios, kai Statybos darbų triukšmo kontrolierius prisistato tikrinamam Triukšmo šaltinių valdytojui. Planinio patikrinimo trukmė gali būti pratęsta, bet ne ilgiau kaip iki 7 dienų. Patikrinimas laikomas baigtu, kai surašomas ir tinkamai įforminamas patikrinimo aktas. (Taisyklių 2 priedas)

13. Planinio patikrinimo metu nustačius Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) reikalavimų nesilaikymo faktą, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą pradedama administracinio nusižengimo teisena dėl Triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymo ar pažeidimo ir Triukšmo šaltinių valdytojams pateikiami Aprašo 3 ir 4 punktuose nustatyti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo reikalavimai, kuriuos Triukšmo šaltinių valdytojas turi įvykdyti ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas.

14. Kol vykdomi reikalavimų įgyvendinimai statybos darbai turi būti sustabdyti.

15. Įsiteisėjus nutarimui administracinio nusižengimo byloje, kuriuo triukšmo šaltinio valdytojas yra nubaudžiamas už Triukšmo valdymo įstatymo, Taisyklių reikalavimų pažeidimus ar viešosios rimties trikdymą statybų metu, Statybos darbų triukšmo kontrolierius reikalauja, kad triukšmo šaltinio valdytojas taikytų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones, tikslintų ir keistų triukšmo šaltinių naudojimo trukmę ir konkretų šių šaltinių veiklos pradžios ir pabaigos laiką bei nustato reikalavimo įvykdymo terminą.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16.  Triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių, leidžiamo statybų darbų pradžios ir pabaigos laiko nustatymo ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, teisės aktuose nustatytų triukšmo ribinių dydžių, netrikdyti viešosios rimties.

17. Triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo matavimai atliekami teisės aktų nustatyta tvarka. Vertinant triukšmą gali būti remiamasi ir kitais įrodymais (liudytojų parodymai, garso, vaizdo įrašai ir kt.).

18. Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę užtikrina Savivaldybės administracija. Teisę surašyti administracinių nusižengimų protokolus už Taisyklių nesilaikymą turi Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti valstybės tarnautojai ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nurodyti pareigūnai.

19. Šių taisyklių reikalavimus pažeidę asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatas.

 

 

___________________________

 

 


 

Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra

ūkio subjektai, planinių patikrinimų

taisyklių 1 priedas

 

_____________________________________________________________________

(Vardas, pavardė)

_____________________________________________________________________

(Gyvenamosios vietos adresas)

_____________________________________________________________________

(Telefono numeris, el. pašto adresas)

Kelmės rajono savivaldybės administracijai

 

Pranešimas

20____ - ____ -  ____  Nr.

Kelmė

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 2 dalį, teikiu šią informaciją:

1. Planuoju pradėti darbus gyvenamojoje vietovėje ______________________________________

(remontuojamų patalpų adresas)

_______________________________________________________________________________

1.1. Darbų apimtys:

¨ statybos,                  ¨ remonto,                  ¨ montavimo,             ¨ griovimo.

1.2. Darbų pobūdis:

¨ pertvarų griovimas,             ¨ baldų montavimas,             ¨ betonavimas,

¨ san. mazgų keitimas,           ¨ plytelių klijavimas, ¨ tinkavimas,

¨ elektr. instaliac. keitimas,   ¨ durų (langų) keitimas,         ¨ kita.

Kita ___________________________________________________________________________

1.3. Numatomi galimi triukšmo šaltiniai:

¨ pneumatinis plaktukas,       ¨ diskinis pjūklas,                  ¨ elektr. perforatorius,

¨ kūjis,                                   ¨ elektr. maišytuvas,              ¨ elektr. oblius,                                  ¨ elektr. gręžtuvas,                    ¨ kampinis šlifuoklis,             ¨ kita.

Kita ___________________________________________________________________________

 

1.4. Numatomi rangovai ar remontą atliekantys asmenys _____________________________

_______________________________________________________________________________

 

1.5. Darbai bus atliekami nuo  ____________________ iki ______________________ ;

(data)                                                      (data)

2. Planuojama triukšmo trukmė per leistiną dirbti laiką __________________________________ ;

(darbų intensyvumas)

3. Informaciją pageidauju gauti _____________________________________________________

(el. paštu, raštu, telefonu):

______________________________________________________________________________

5. Žinau, kad nustatytas ramybės laikas yra nuo 19.00 val. iki 7.00 val. ir įsipareigoju, kad ramybės metu nebus naudojami triukšmo šaltiniai.

Taip pat esu informuotas, kad didelių gabaritų, statybos ir griovimo atliekų šalinimo vietos yra: Didelių gabaritų atliekų aikštelė Raseinių g. 70A, Kelmė, tel. Nr. 8 675 35851

;

_____________                        _____________________________

(parašas)                                                        (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra

ūkio subjektai, planinių patikrinimų

taisyklių 2 priedas

 

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

TRIUKŠMO ŠALTINIO VALDYTOJO VEIKLOS PLANINIO PATIKRINIMO

AKTAS

 

20____ - ____ -  ____  Nr.

Kelmė

 

Atsižvelgdamas į Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių  patikrinimų taisyklių 12 punktą, atlikau Triukšmo šaltinio valdytojo planinį patikrinimą ir nustačiau, kad remonto darbai atliekam gyvenamojoje vietovėje, esančioje adresu  ______________________________________________________________________________,

(remontuojamų patalpų adresas)

kuri priklauso __________________________________________________________________

(tikrinamojo vardas, pavardė)

Nustatytos atliekamų darbų apimtys:

¨ statybos,                  ¨ remonto,                  ¨ montavimo,             ¨ griovimo.

 

Nustatytas atliekamų darbų pobūdis:

¨ pertvarų griovimas,             ¨ baldų montavimas,             ¨ betonavimas,

¨ san. mazgų keitimas,           ¨ plytelių klijavimas, ¨ tinkavimas,

¨ elektr. instaliac. keitimas,   ¨ durų (langų) keitimas,         ¨ kita.

Kita ___________________________________________________________________________

 

Nustatyti naudojami triukšmo šaltiniai:

¨ pneumatinis plaktukas,       ¨ diskinis pjūklas,                  ¨ elektr. perforatorius,

¨ kūjis,                                   ¨ el. maišytuvas,                    ¨ elektr. oblius,                                  ¨ elektr. gręžtuvas,                    ¨ kampinis šlifuoklis,             ¨ kita.

Kita ___________________________________________________________________________

 

Nustatyti darbus atliekantys rangovai ar asmenys _______________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Pažeidimų nenustatyta / nustatyti pažeidimai : __________________________________________

(nereikalinga išbraukti)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

 

Statybos darbų triukšmo kontrolierius            _____________                ______________________

(parašas)                                    (vardas ir pavardė)