KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 15 d. Nr. T-456

Kaunas

 

 

Kauno miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

 

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                      Visvaldas Matijošaitis

 

 

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2008 m. birželio 27 d.

sprendimu Nr. T-331

(Kauno miesto savivaldybės tarybos

2019 m. spalio 15 d.

sprendimo Nr. T-456 redakcija)

 

 

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų (toliau – švietimo įstaiga) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes (toliau – grupė) tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis – užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą švietimo įstaigose. Šiam tikslui sukuriama duomenų apie švietimo įstaigų grupes lankančius ir pageidaujančius jas lankyti vaikus bazė (toliau – Savivaldybės duomenų bazė). Šis aprašas netaikomas priešmokyklinio ugdymo grupėms, kurių darbo trukmė yra       4 val. per dieną.

2. Aprašas reglamentuoja tėvų (įtėvių, globėjų) prašymų pateikimo ir grupių sudarymo tvarką, nustato duomenų bazės struktūrą, duomenų bazės valdytojo ir tvarkytojų funkcijas ir atsakomybę.

3. Pagal Aprašą laikoma, kad vaikas turi tik vieną iš tėvų, kai kitas tėvas: miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios, teismo pripažintas nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia, tėvai išsituokę ir vaikas gyvena su vienu iš tėvų, kai vaiko gyvenamoji vieta teismo sprendimu yra nustatyta su vienu iš vaiko tėvų (toliau – vienintelis vaiko tėvas). 

 

II skyrius

TĖVŲ (įtėvių, GLOBĖJŲ) PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

4. Tėvai (įtėviai, globėjai) pildo nustatytos formos prašymą (Aprašo priedas) priimti vaiką į švietimo įstaigą ir jį pateikia elektroniniu būdu adresu https://i-darzeli.kaunas.lt arba bet kurios švietimo įstaigos darbuotojui, atsakingam už Savivaldybės duomenų tvarkymą (toliau – švietimo įstaigos Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas).

5. Prašyme priimti vaiką į švietimo įstaigos grupę (toliau – prašymas) nurodoma:

5.1. vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta;

5.2. pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau kaip dvi alternatyvas);

5.3. tų mokslo metų, kuriais pageidaujama lankyti švietimo įstaigos grupę, pradžia – rugsėjo 1 d. (dėl svarbių priežasčių tėvai (įtėviai, globėjai) gali prašyti pakeisti prašyme nurodytą datą, nuo kurios pageidaujama lankyti švietimo įstaigos grupę). Jeigu švietimo įstaigoje yra laisvų vietų, registruoti galima ir ne nuo mokslo metų pradžios;

5.4. duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą;

5.5. duomenys apie tėvus (įtėvius, globėjus).

6. Prašymas nepriimamas, jeigu jame pateikti ne visi ar neteisingi duomenys.

 

III SKYRIUS

GRUPIŲ SUDARYMAS

 

7. Švietimo įstaigos Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas kiekvienų metų birželio 1 dieną sudaro vaikų, priimamų į švietimo įstaigos grupę (-es) nuo tų metų rugsėjo 1 dienos, sąrašą (-us) (toliau – priimamų vaikų sąrašas). Jei švietimo įstaigos grupėje (-se) yra laisvų vietų, priimamų vaikų sąrašas (-ai) gali būti papildomas (-i) ar keičiamas (-i) prireikus visus metus.

8. Į švietimo įstaigos grupę (-es) priimamų vaikų sąrašą (-us) savo įsakymu tvirtina švietimo įstaigos direktorius.

9. Vietų skaičius grupėse nustatomas pagal Lietuvos higienos normoje HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313, nustatytus reikalavimus.

10. Sudarant priimamų vaikų sąrašą, laikomasi eiliškumo pagal tėvų (įtėvių, globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo, taip pat šių principų:

10.1. Teikiama pirmenybė, atsižvelgiant į 10.3 papunkčio sąlygą, šiems vaikams:

10.1.1. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;

10.1.2. rotuojamo (perkeliamo) kario vaikas, pasiūlytas Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus (karys rotuojamas (perkeliamas) iš kitos savivaldybės į Savivaldybę);

10.1.3. vaikams, kuriems reikalinga nuolatinės asmens sveikatos priežiūros paslauga (galioja švietimo įstaigose, kuriose teikiama tokia paslauga);

10.1.4. vaikams, kuriems reikalinga nuolatinės asmens sveikatos priežiūros paslauga ir nuolatinė slauga (galioja švietimo įstaigose, kuriose teikiama tokia paslauga);

10.1.5. vaikams, kuriems paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu;

10.1.6. įvaikintiems arba globojamiems vaikams;

10.1.7. prieglobsčio prašytojų vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus;

10.1.8. vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);

10.1.9. vaikams iš socialiai remtinų šeimų;

10.1.10. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;

10.1.11. vaikams iš Savivaldybės iniciatyva likviduotos švietimo įstaigos.

10.2. Vadovaujamasi nuostata, kad vaiko ir jo tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Kauno mieste (išskyrus 10.1.2 ir 10.1.7 papunkčius).

10.3. Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę pagal Aprašo 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4 ir 10.1.5 papunkčius. Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę pagal Aprašo 10.1.6–10.1.11 papunkčius, ir vaiką, neturintį pirmenybės. Toliau eilės sudarymas kartojamas tokia pačia tvarka.

11. Jei vaikas patenka į vieną iš prašyme nurodytų švietimo įstaigų, tėvai (įtėviai, globėjai), jeigu pageidauja likti kitos alternatyviai pasirinktos švietimo įstaigos eilėje, turi apie tai raštu informuoti švietimo įstaigos Savivaldybės duomenų bazės tvarkytoją ar Savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už centralizuotą vaikų priėmimo į švietimo įstaigų grupes organizavimą, specialistui (-ams), atsakingam (-iems) už Savivaldybės duomenų bazės tvarkymą (toliau – Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas) per 5 darbo dienas. Jeigu neinformuoja, vaikas išbraukiamas iš alternatyviai pasirinktos švietimo įstaigos eilės.

12. Jei vaikas patenka į abi tėvų (įtėvių, globėjų) pasirinktas pageidaujamas lankyti įstaigas, tėvai (įtėviai, globėjai) per 2 darbo dienas turi informuoti tą švietimo įstaigą, kurią lankys vaikas. Jeigu neinformuoja, vaikui priskiriama įstaiga, kuri nurodyta tėvų prašymo I pasirinkime.

13. Jei tėvų (įtėvių, globėjų) prašyme nurodytoje (-ose) švietimo įstaigoje (-ose) laisvų vietų nėra, jie gali rinktis kitą švietimo įstaigą, kurioje yra laisvų vietų. Atsiradus laisvai vietai prašyme nurodytoje pageidaujamoje švietimo įstaigoje, vaikas gali lankyti pageidaujamą švietimo įstaigą.

14. Vaiko priėmimas į švietimo įstaigos grupę įforminamas vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų) ir švietimo įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta ugdymo sutartimi. Joje nurodoma:

14.1. sutarties šalys;

14.2. ugdymo programa;

14.3. šalių įsipareigojimai;

14.4. sutarties terminas;

14.5. nutraukimo pagrindai ir padariniai.

15. Sutartis pasirašoma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

16. Ugdymo sutartis registruojama švietimo įstaigos ugdymo sutarčių registracijos knygoje.

17. Sudarius sutartį, suformuojama vaiko asmens byla, kurioje saugoma ugdymo sutarties kopija. Vaikui išvykus iš švietimo įstaigos, jo asmens byla lieka šioje įstaigoje. Gavus švietimo įstaigos, kurioje vaikas tęsia ugdymąsi, prašymą, švietimo įstaigai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos.

18. Jei vaikas per vieną mėnesį dėl nepateisinamų priežasčių neatvyksta į švietimo įstaigos grupę, jis išbraukiamas iš tos grupės vaikų sąrašo, jo vieta neišsaugoma.

 

Iv skyrius

DUOMENŲ BAZĖS STRUKTŪRA

 

19. Savivaldybėje kuriama ir pildoma bazė duomenų apie švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir vaikus, lankančius ir pageidaujančius lankyti šių įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

20. Duomenų bazės paskirtis – centralizuotai tvarkyti duomenis apie grupes ir jas lankančius ir pageidaujančius lankyti vaikus, siekiant optimaliai tenkinti tėvų (įtėvių, globėjų) poreikius ir teikti patikimą ir tikslią informaciją vietos bendruomenei.

21. Duomenų bazės struktūra:

21.1. duomenys apie švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą: vietų skaičius grupėse, grupių modeliai pagal vaikų amžių, grupės darbo laiką, taikomos pedagoginės sistemos ar ugdymo metodikos, ugdymo programos, teikiamos papildomos paslaugos ir kita su ugdymo organizavimu susijusi informacija (sprendžia duomenų bazės valdytojas);

21.2. duomenys apie grupes lankančius vaikus;

21.3. duomenys apie pageidaujančius grupes lankyti vaikus;

21.4. duomenys, pateikti tėvų (įtėvių, globėjų) prašymuose.

V SKYRIUS

DUOMENŲ BAZĖS VALDYTOJO IR TVARKYTOJŲ FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 

22. Savivaldybės duomenų bazės valdytojas yra Savivaldybės administracijos direktorius. Jis:

22.1. priima sprendimus dėl Savivaldybės duomenų bazės sudarymo;

22.2. skiria Savivaldybės duomenų bazės tvarkytoją (-us), paveda jam (jiems) kontroliuoti Aprašo 21 punkte nurodytų duomenų surinkimą;

22.3. nustato, kaip teikiama informacija Aprašo VI skyriuje nurodytiems duomenų gavėjams;

22.4. kontroliuoja, kaip pavestas funkcijas atlieka Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas.

23. Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas:

23.1. kontroliuoja duomenų apie švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, pateiktų tėvų (įtėvių, globėjų) prašymuose, suvedimą:

23.1.1. vietų grupėse skaičių;

23.1.2. grupių pagal vaikų amžių modelius;

23.1.3. grupės darbo laiką;

23.1.4. taikomą pedagoginę sistemą ar ugdymo metodiką;

23.1.5. teikiamas papildomas paslaugas ir kitą su ugdymo organizavimu susijusią informaciją (sprendžia Savivaldybės duomenų bazės valdytojas);

23.1.6. duomenis apie grupes lankančius vaikus;

23.1.7. duomenis  apie pageidaujančius grupes lankyti vaikus;

23.2. vykdo priežiūrą ir patikras švietimo įstaigose, organizuojančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, siekiant nustatyti:

23.2.1. ar Savivaldybės duomenų bazėje sudaryti į švietimo įstaigą priimamų vaikų sąrašai iki kiekvienų mokslo metų birželio 1 dienos;

23.2.2. ar švietimo įstaigos direktorius yra išleidęs įsakymus dėl visų išvykusių ir naujai priimtų vaikų;

23.2.3. ar su visais į švietimo įstaigą priimtų vaikų tėvais (įtėviais, globėjais) sudarytos ugdymo sutartys;

23.2.4. ar sutartys registruojamos registracijos žurnale;

23.2.5. ar sudarytos priimtų vaikų asmens bylos;

23.2.6. ar vaikai priimami į švietimo įstaigos grupes laikantis tuo metu galiojančios priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos;

23.3. organizuoja ir praveda švietimo įstaigų Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojams mokymus, kaip dirbti su Savivaldybės duomenų baze;

 

23.4. nagrinėja tėvų (įtėvių, globėjų) skundus dėl priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

24. Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas atsako už:

24.1. pavestos tvarkyti Savivaldybės duomenų bazės duomenų apsaugą;

24.2. Savivaldybės duomenų bazės funkcionalumą;

24.3. priimamų vaikų sąrašų sudarymo iki kiekvienų metų birželio 1 dienos kontrolę;

24.4. informacijos apie laisvas vietas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tikslumo užtikrinimo priežiūrą.

25. Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas turi šias teises:

25.1. gauti 23.1 papunktyje nurodytus duomenis iš švietimo įstaigų;

25.2. reikalauti, kad švietimo įstaigų vadovai ištaisytų klaidas ir papildytų pateiktus duomenis.

26. Švietimo įstaigos Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas atlieka šias funkcijas:

26.1. tėvų (įtėvių, globėjų) pateiktus prašymus tą pačią dieną registruoja į Savivaldybės duomenų bazę ir saugo tėvų (įtėvių, globėjų) pateiktus prašymus ir prie jų pridedamus dokumentus (kopijas);

26.2. renka 26.1 papunktyje nurodytus duomenis;

26.3. įveda duomenis į Savivaldybės duomenų bazę, juos klasifikuoja ir grupuoja Savivaldybės duomenų bazės valdytojo nustatyta tvarka;

26.4. teikia tėvams (įtėviams, globėjams) informaciją apie laisvas vietas grupėse ir priėmimo į jas sąlygas Savivaldybės duomenų bazės valdytojo nustatyta tvarka.

27. Švietimo įstaigos Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas atsako už:

27.1. duomenų patikimumą, kad Savivaldybės duomenų bazėje tvarkomi duomenys atitiktų tėvų (įtėvių, globėjų) prašymuose pateiktus duomenis;

27.2. tėvų (įtėvių, globėjų) pateiktų prašymų ir prie jų pridedamų dokumentų (kopijų) saugojimą;

27.3. tikslios informacijos apie švietimo įstaigoje esančias laisvas vietas pateikimą;

27.4. į švietimo įstaigas priimamų vaikų sąrašų sudarymą Savivaldybės duomenų bazėje kiekvienais metais iki kiekvienų metų birželio 1 dienos.

28. Asmenys, prisidedantys prie duomenų tvarkymo, privalo saugoti duomenų slaptumą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Vi skyrius

DUOMENŲ GAVĖJAI IR JŲ TEISĖS NAUDOTIS Savivaldybės DUOMENŲ BAZĖS DUOMENIMIS

 

29. Savivaldybės duomenų bazės statistinių duomenų gavėjai yra Savivaldybės institucijos, sprendžiančios švietimo įstaigų tinklo ir kitus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo klausimus, švietimo įstaigos, teikiančios ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

30. Aprašo 29 punkte nurodytos Savivaldybės institucijos papildomai turi teisę gauti Savivaldybės duomenų bazėje tvarkomus duomenis apie:

30.1. švietimo įstaigas (ugdymo organizavimą, įstaigas lankančių vaikų skaičių, jų amžių ir panašiai);

30.2. vaikus, pageidaujančius lankyti švietimo įstaigų grupes (jų skaičių ir amžių, vaikų, kuriems yra teikiama pirmenybė, skaičių).

31. Tėvai (globėjai), pateikę prašymą priimti vaiką į švietimo įstaigos grupę, turi teisę:

31.1. gauti duomenis apie švietimo įstaigas (grupių skaičių ir struktūrą, esamas ir laisvas vietas grupėse, papildomai teikiamas ugdymo, socialines ar kitas paslaugas);

31.2. gauti duomenis apie vaiko (-ų) (globotinio (-ių) vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į švietimo įstaigos grupę galimybes;

31.3. reikalauti ištaisyti ar pašalinti vaiko duomenis, duomenis apie šeimos socialinę padėtį.

32. Švietimo įstaigų vadovai, kiti suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę gauti duomenis apie:

32.1. kitas švietimo įstaigas (ugdymo organizavimą, lankančių vaikų skaičių ir amžių);

32.2. vaikų, pageidaujančių lankyti jų įstaigą, skaičių ir amžių, pageidaujamą lankyti grupę ir kitas pageidaujamas paslaugas, vaikų, kuriems teikiama pirmenybė, skaičių.

 

___________________________