HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. D1-1055 „DĖL LEIDIMŲ KIRSTI MIŠKĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 8 d. Nr. D1-205

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ KIRSTI MIŠKĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 3 punktu,

tvirtinu Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).“

2. P a k e i č i u  Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

2.1. pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir kitų Leidimui gauti reikalingų dokumentų gavimo dienos ar nuo paraiškos Leidimui gauti ir kitų Leidimui gauti reikalingų dokumentų pateikimo elektroniniu būdu per Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (toliau – ALIS), arba ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, kai:

7.1. miško kirtimą numatoma vykdyti teritorijose, nurodytose Aprašo 14 punkte;

7.2. pagrindinius miško kirtimus numatoma vykdyti privačiuose žemės sklypuose, kuriuose miško žemė užima iki 3 ha plotą ir kuriems nesudarytas vidinės miškotvarkos projektas;

7.3. plynuosius ir (ar) atvejinius pagrindinius miško kirtimus numatoma vykdyti gamtiniame ar kompleksiniame draustinyje;

7.4. plynuosius pagrindinius miško kirtimus numatoma vykdyti biosferos poligone.

Biržių atrėžimo ir įvertinimo dokumentai ar kertamų biržių sąrašai (valstybinių miškų valdytojams) registruojami naudojantis Miškų valstybės kadastro integruotos informacinės sistemos leidimų kirsti mišką registravimo ir spausdinimo programine įranga (toliau – MKIIS programinė įranga).“;

2.2. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Leidimai išduodami remiantis:

8.1. vidinės miškotvarkos projektais;

8.2. miško sanitarinės būklės įvertinimo dokumentais;

8.3. ugdomųjų miško kirtimų tikslingumo įvertinimo dokumentais;

8.4. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme numatytos procedūros dokumentais, kuriais eksploatuojamuose naudingųjų iškasenų karjeruose, kitos pagrindinės paskirties žemės sklypuose, nepatenkančiuose į valstybinės reikšmės miškų plotus, leistina naudingųjų iškasenų gavyba;

8.5. kultūros paveldo objektuose – teisės aktų nustatyta tvarka parengtais ir suderintais kultūros paveldo tvarkybos darbų projektais arba techniniais projektais, kurių sudėtinė dalis yra kultūros paveldo tvarkybos darbų projektas;

8.6. kai miško žemė verčiama kitomis naudmenomis ir už miško žemės pavertimą kompensuota, – Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 „Dėl Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ 16 p. nurodytais dokumentais ir duomenimis;

8.7. kitais teisės aktų nustatytais dokumentais.

Leidimai valstybinių miškų valdytojams išduodami vadovaujantis aplinkos ministro patvirtinta pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų norma valstybinių miškų valdytojams, pateikus kertamų biržių sąrašą pagal Aprašo 1 priedo reikalavimus arba naudojant MKIIS programinę įrangą, privačių miškų savininkams ir Servituto turėtojams – Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-577 „Dėl Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytais biržių atrėžimo ir įvertinimo dokumentais.“;

2.3. pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Leidimo galiojimo terminas nustatomas ne ilgesnis kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Jeigu miško kirtimai iki nurodytos datos nebaigti, Leidimo galiojimas gali būti pratęstas iki 6 mėnesių pagal Leidimą gavusio juridinio ar fizinio asmens raštišką prašymą, pateikiamą per ALIS arba tiesiogiai ne anksčiau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki nustatyto Leidimo galiojimo termino pabaigos ir ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo nustatyto Leidimo galiojimo termino pabaigos. Leidimo galiojimo termino pratęsimas įrašomas visuose Leidimo egzemplioriuose.“;

2.4. pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Leidimas kirsti mišką valstybinio miško valdytojui ar naudotojui (3 priedas), turinčiam struktūrinių padalinių – girininkijų, pildomas trimis egzemplioriais pagal girininkijas. Pirmas Leidimo egzempliorius skiriamas valstybinio miško valdytojui ar naudotojui, antras – valstybinio miško valdytojo ar naudotojo struktūriniam padaliniui – girininkijai, trečias paliekamas VMT. Valstybinių miškų valdytojams ir naudotojams, neturintiems struktūrinių padalinių – girininkijų, pildomi tik du Leidimo egzemplioriai, neužpildytas Leidimo trečias egzempliorius saugomas VMT. Užpildytas Leidimas atiduodamas valstybinio miško valdytojo įgaliotam asmeniui arba jo kopija (pasirašyta Leidimą išdavusio pareigūno kvalifikuotu elektroniniu parašu) siunčiama per ALIS, originalai saugomi VMT.“;

2.5. pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Leidimas privataus miško savininkui (5 priedas) pildomas dviem egzemplioriais. Pirmas egzempliorius atiduodamas privataus miško savininkui arba jo kopija (pasirašyta Leidimą išdavusio pareigūno kvalifikuotu elektroniniu parašu) siunčiama per ALIS (originalas saugomas VMT), antras – paliekamas VMT.“

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                         Kęstutis Mažeika