LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. d1-259 „DĖL Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklIŲ PATVIRTINIMO pakeitimo

 

2015 m. spalio 23 d. Nr. D1-754

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ ir papildau 2.16 papunkčiu:

2.16. veiklos vykdytojai, kurie iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos neturėjo taršos leidimo ar turėjo taršos leidimą be specialiosios leidimo dalies „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas įskaitant jų paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ (toliau – specialioji leidimo dalis), ar su specialiąja leidimo dalimi, kurioje anksčiau nebuvo nustatytos sąlygos Taisyklių 1 priedo 1 priedėlio lentelės 10 punkto kriterijus atitinkančiai veiklai, taip pat veiklos vykdytojai, turintys pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedo kriterijus išduotą TIPK leidimą, tačiau kurie viršija Taisyklių 1 priedo 1 priedelio lentelės 10 punkte nurodytus kriterijus, iki 2016 m. gegužės 1 d. turi gauti taršos leidimą ar pasikeisti pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedo kriterijus išduotą TIPK leidimą ar taršos leidimą gaunant specialiąją leidimo dalį ar ją papildant Taisyklėse nustatyta tvarka.“

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintas Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles:

2.1. pakeičiu 1 priedo 1 priedėlio lentelės 1 punktą ir jį išdėstau taip:

 

Eil. Nr.

Ekonominės veiklos rūšys ir kodai

Atliekų pavadinimas

Atliekų kodas

Atliekų kiekis, t/mėn.

Atliekų naudojimo ir šalinimo veikla

Kodai

Veiklų pavadinimai

Trumpas veiklos apibūdinimas

„1.

 

 

Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla (A01)

Augalinių audinių atliekos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 01 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤ 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas) (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus).

Grūdinius ar kitus augalus auginantys ūkio subjektai kompostuoja ar anaerobiniu būdu apdoroja gamybos metu susidarančias augalinės kilmės (pavyzdžiui, grūdų) atliekas ir gautu kompostu ar anaerobiniu raugu tręšia savo laukus. Ūkininkai kompostuoja augalinės kilmės atliekas ir kompostu tręšia savo laukus.“;

 

2.2. pakeičiu 1 priedo 1 priedėlio lentelės 10 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

(I55)

(I56)

**

 

Biologinės atliekos (maisto ir virtuvės atliekos)

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologinės atliekos (sodų ir parkų žaliosios atliekos)

 

 

 

 

 

 

20 01 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 02 01

 

 

 

 

 

 

 

0,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3

 

 

 

 

 

 

 

 

Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę.

 

 

 

 

 

 

 

Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas) (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus).

Ūkio subjektai (pavyzdžiui, viešbučiai, moteliai, restoranai, viešojo maitinimo įstaigos (pavyzdžiui, švietimo įstaigos)) kompostuoja ūkinės veiklos metu susidarančias biologines atliekas (maisto ir virtuvės, žaliąsias atliekas) ir naudoja kompostą.“;

 

2.3. pakeičiu 1 priedo 1 priedėlio lentelės simboliu „**“ pažymėtą paaiškinimą ir jį išdėstau taip:

„** Taikoma ir kitiems ūkio subjektams, kurie naudoja tik savo ūkinės veiklos metu susidariusias biologines atliekas iki 5 t/metus.“.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. gruodžio 31 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Trečiokas