Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. T1-162 „DĖL UAB „PASVALIO BUTŲ ŪKIS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 22 d. Nr. T1-183

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 26 d. sprendimą Nr. T1-162 „Dėl UAB „Pasvalio butų ūkis“ teikiamų paslaugų tarifų nustatymo“ (pakeisto Savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. T1-248, 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-252, 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T1-293) ir 1.2 punktą išdėstyti taip:

1.2. butų ir kitų patalpų daugiabučiuose namuose, kuriuos administruoja Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorius, savininkams kaupiamųjų lėšų, naudojamų daugiabučių namų bendrosioms konstrukcijoms, bendrojo naudojimo patalpoms ir bendrajai inžinerinei įrangai atnaujinti, minimalų kaupiamųjų įmokų dydį – 0,09 Eur už nuosavybės teise valdomų 1 kv. m (be PVM) bendro ploto iki savininkai susirinkimo ar balsavimo raštu sprendimu priims kitą sprendimą.“

2. Sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gintautas Gegužinskas