HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2018 M. BALANDŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. D1-317 „DĖL BUVEINIŲ apsaugai svarbių teritorijų NUSTATYmo“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 10 d. Nr. D1-69

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“:

1.1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtiną Buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą:


1.1.1. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

„34

Pabradės smiltpievės

LTSVE0034

Švenčionių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 34 priede

Bendras buveinės „2330, Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės “ apsaugos tikslo plotas yra 78 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

2330.5 atviro smėlio užimamas plotas yra >60 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „4030, Viržynai “ apsaugos tikslo plotas yra 92 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

4030.1 bendras buveinių užimamas plotas gali mažėti dėl dalies buveinių plotų pasikeitimo į „2330, Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės“ buveines“.

 

1.1.2. Pakeičiu 115 punktą ir jį išdėstau taip:

„115

Viliukų miškas

LTUKM0008

Ukmergės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 115 priede

Bendras buveinės „9010, Vakarų taiga“ apsaugos tikslo plotas yra 5 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 65 ha: atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 57 ha plote ir pasiekti buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 8 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9050, Žolių turtingi eglynai“ apsaugos tikslo plotas yra 1,7 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ yra 34 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,6 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 26,6 ha plote ir pasiekti buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 6,8 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendras baltamargei šaškytei apsaugos tikslo plotas yra ne mažesnis kaip 16,6 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinių būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

6169.3 – rūšies buveinių plotai gali dinamiškai kisti, priklausomai nuo plynųjų miško kirtimų biržių išsidėstymo, miško kelių pakelių priežiūros intensyvumo ir periodiškumo.

 

 

 

 

 

Bendras didžiajam auksinukui apsaugos tikslo plotas yra ne mažesnis kaip 1,83 ha, kuriame reikia pasiekti buveinių susiformavimą.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

1060.2 –  rūšies buveinių plotai gali dinamiškai kisti priklausomai nuo plynųjų miško kirtimų biržių išsidėstymo, miško kelių priežiūros periodiškumo;

1060.3 –  rūšies buveinių plotai gali dinamiškai kisti priklausomai nuo plynųjų miško kirtimų biržių išsidėstymo, miško kelių priežiūros periodiškumo;

1060.9 – netaikomas.“

 

1.1.3. Pakeičiu 218 punktą ir jį išdėstau taip:

„218

Jiesios upė ir jos slėniai

LTKAU0014

Kauno r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 218 priede

Bendras buveinės „8220, Silikatinių uolienų atodangos“ apsaugos tikslo ilgis yra 500 m: išsaugoti gerą būklę ne trumpesniame kaip 200 m ilgio ruože ir atkurti gerą būklę ne trumpesniame kaip 300 m ilgio ruože.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 6,4 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9160, Skroblynai“ apsaugos tikslo plotas yra 30 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 18 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 12 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

9160.4 negyvos medienos kiekis yra >25 m3 / ha.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 103 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 85 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 18 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

9180.4 negyvos medienos kiekis yra >15 m3 / ha.

 

 

 

 

 

Bendras purpuriniam plokščiavabaliui tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra 116,3 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 1,3 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 115 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras ūdrai tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra 30 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.“

 

1.1.4. Pakeičiu 230 punktą ir jį išdėstau taip:

„230

Vilnios šlaitai ties Pūčkoriais

LTVIN0036

Vilniaus r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 230 priede

Bendras buveinės „3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ apsaugos tikslo upės vagos ilgis yra 8,4 km, kuriame reikia išsaugoti gerą būklę

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms taikant šias specifikacijas:

3260.4 Sraunių ruožų dalis yra >80 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 1,5 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 1 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

6510.6 Medžių ir krūmų projekcinis padengimas yra <1 proc.;

6510.7 Apleidimą rodančių žolinių augalų rūšių projekcinis padengimas yra <5 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9010, Vakarų taiga“ apsaugos tikslo plotas yra 0,1 ha, kuriame reikia atkurti gerą būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9050, Rūšių turtingi eglynai“ apsaugos tikslo plotas yra 0,2 ha, kuriame reikia atkurti gerą būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

9050.5 Negyvos medienos kiekis yra >20 m3 / ha.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 22 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 17 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip 5 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

9180.4 Negyvos medienos kiekis yra >15 m3 / ha;

9180.7 Svetimžemių invazinių rūšių projekcinis padengimas yra <2 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „91E0, Aliuviniai miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 3,9 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

91E0.8 Svetimžemių invazinių rūšių projekcinis padengimas yra <3 proc.

 

 

 

 

 

Bendras stačiajai dirvuolei tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 0,1 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą būklę ir kuriame reguliariai būtų aptinkami stačiosios dirvuolės individai.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Baltijos lašišai tinkamos buveinės yra Vilnios upės rėvų ruožuose, kuriuose reikia išsaugoti gerą buveinių būklę ir atvirus migracijos kelius.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

1106.1 vidutinis jauniklių tankumas yra ne mažesnis kaip 10 ind. / 100 m2.

 

 

 

 

 

Paprastajam kūjagalviui tinkamos buveinės yra Vilnios upės rėvų ruožuose, kuriuose reikia išsaugoti gerą buveinių būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

1163.1 vidutinis tankumas yra ne mažesnis kaip 7,5 ind. / 100 m2.

 

 

 

 

 

Bendras didžiajam auksinukui tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra 0,61 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:
1060.2 Atskirų veisimosi buveinių, kuriose randami kiaušiniai, lervos ar tipiški mitybinių augalų pažeidimai, skaičius teritorijoje ≥1.

 

 

 

 

 

Bendras šarvuotajai skėtei tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra 2,9 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:
1042.5 Vandens ir pakrantės juostos apšvietimas, stebimo ploto dalis > 60 proc.

 

 

 

 

 

Bendras pleištinei skėtei tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra 12,1 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

1037.6 apšviestumas ≥50 proc.;

037.7 atvirų pakrantės plotų dalis ≥40 proc.

 

 

 

 

 

Bendras purpuriniam plokščiavabaliui tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra 1,23 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras ūdrai tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 12 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.“

 

1.1.5. Pakeičiu 303 punktą ir jį išdėstau taip:

„303

Šimonių giria

LTANY0013

Anykščių r., Kupiškio r. savivaldybės

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 303 priede

Bendras buveinės „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ apsaugos tikslo plotas yra 0,8 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ apsaugos tikslo plotas yra 25 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 12,9 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 12,4 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ apsaugos tikslo plotas yra 70 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

3260.1 Tikslinis plotas gali kisti priklausomai nuo kritulių kiekio vegetacijos laikotarpiu, bet buveinei priskiriama upės ruožo dalis yra stabili arba didėjanti.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „3270, Dumblingos upių pakrantės“ apsaugos tikslo plotas yra 1 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

3270.1 Tikslinis plotas gali būti pasiekiamas tik maksimalaus vasaros nuosėkio metais, vandeningais metais buveinė gali nesusiformuoti.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6120, Karbonatinių smėlynų pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 1,2 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6210, Stepinės pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 24,7 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 1,7 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 22 ha plote, pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip 1 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ apsaugos tikslo plotas yra 31 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 5 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 26 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6410, Melvenynai“ apsaugos tikslo plotas yra 0.8 ha: atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,2 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

6410.3 Atkuriamoje iš galimų buveinių bent 0,1 ha plote tarp indikatorinių rūšių turi būti aptinkamas baltasis čemerys (Veratrum album).

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ apsaugos tikslo plotas yra 10 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6450, Aliuvinės pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 3 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 1,5 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 1,5 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 80 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 10 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 50 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip 20 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

6510.1 Bendras buveinių plotas gali sumažėti 20 proc. joms transformuojantis į kitas pievų buveines.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6530, Miškapievės“ apsaugos tikslo plotas yra 8 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ apsaugos tikslo plotas yra 190 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 7 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 80 ha plote ir pasiekti susiformavimą į šią buveinę iš buveinės „7120, Degradavusios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 103 ha plote.

7110.1 Bendras buveinių plotas gali sumažėti 10 proc. , jei dalis transformuotųsi į buveinę „91D0, Pelkiniai miškai“.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ apsaugos tikslo plotas yra 16 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 4 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 12 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ apsaugos tikslo plotas yra 1,3 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

7160.1 Nekalkingi šaltiniai (buveinės potipis 7160a) turi apimti ne mažiau kaip du taškinius (mažo ploto) objektus.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9010, Vakarų taiga“ apsaugos tikslo plotas yra 760 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 59 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 450 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip 250 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

9010.1 Vakarų taigos pušynai (potipis 9010a) turi sudaryti ne mažiau kaip 40 proc., iš kurių ne mažiau kaip 2 proc. turi būti paveikta žemutinio, ne senesnio kaip 10 metų gaisro, arba tokią proporciją turi sudaryti gaisravietės (potipis 9010d).

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 12 ha: atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 9 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip 3 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9050, Žolių turtingi eglynai“ apsaugos tikslo plotas yra 200 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 87 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 55 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip 58 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9070, Medžiais apaugusios ganyklos“ apsaugos tikslo plotas yra 10 ha: atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 7,9 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip 2,1 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 334 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 154 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 172 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip 7 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 344 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 130 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 210 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip 4 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

91D0.1 Ne mažiau kaip 80 ha turi sudaryti potipis „91D0d, Pelkiniai eglynai“.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „91E0, Aliuviniai miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 86 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 18 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 63 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip 5 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „91T0, Kerpiniai pušynai“ apsaugos tikslo plotas yra 3,6 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 1,4 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 2,2 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras plikažiedžio linlapio tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra 0,02 ha, kuriame reikia atkurti gerą apsaugos būklę, kurioje būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 100 plikažiedžio linlapio ūglių.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras didžiajam auksinukui tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra 10,3 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

1060.2. Buveinės turi apimti ne mažiau kaip 2 nesusisiekiančius plotus.

 

 

 

 

 

Bendras dvijuostei nendriadusei tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra 12,7 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

1082.2. Buveinės turi apimti ne mažiau kaip 2 nesusisiekiančius kontūrus.

 

 

 

 

 

Bendras plačiajai dusiai tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra 6,9 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras Šneiderio kirmvabaliui tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra 680 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinių būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras lūšiai tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 23266,1 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę ir kuriame būtų reguliariai stebimi lūšies individai.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.“

 

1.1.6. Papildau 309–319 punktais:

„309

Spenglos upė ir jos slėnis

LTVAR0001

Varėnos r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 309 priede

Bendras buveinės „3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ apsaugos tikslo upės vagos ilgis yra 8,6 km, kuriame reikia išsaugoti gerą būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

3260.3 Vaga yra nepakeista;

3260.4 Sraunių ruožų dalis yra >70 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6120, Karbonatinių smėlynų pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 0,1 ha, kuriame reikia atkurti gerą būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ apsaugos tikslo plotas yra 0,3 ha, kuriame reikia atkurti gerą būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

6270.6 Medžių ir krūmų projekcinis padengimas yra <5 proc.;

6270.7 Apleidimą rodančių žolinių augalų rūšių padengimas yra <3 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ apsaugos tikslo plotas yra 0,2 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,1 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

6430.5.a Aukštų medžių padengimas yra <2 proc.;

6430.7. Griovių nėra;

6430.8 Ekspansyvių rūšių padengimas yra <5 proc.;

6430.10. Ruderalinių rūšių padengimas yra <1 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6450, Aliuvinės pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 1,3 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,7 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

6450.6 Medžių ir krūmų projekcinis padengimas yra <5 proc.;

6450.7 Hidrologinės sąlygos nesutrikdytos.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ apsaugos tikslo taškinių objektų skaičius yra 1, plotas,   kuriame reikia išsaugoti gerą būklę, yra 0,01 ha. 

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

7160.7.a Nitrofilinių rūšių projekcinis padengimas yra <1 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9010, Vakarų taiga“ apsaugos tikslo plotas yra 2 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

9010a.3 senų medžių gausa yra >10 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „91E0, Aliuviniai miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 4 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 4 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

91E0.5 Būdingų medžių kiekis yra >80 proc.;

91E0.7 Griovių nėra;

91E0.8. Svetimžemių rūšių augalų projekcinis padengimas yra <1 proc.;

1E0.13 Ruderalinių rūšių augalų projekcinis padengimas yra <1 proc.

 

 

 

 

 

Bendras didžiajam auksinukui apsaugos tikslo plotas yra 0,06 ha: išsaugoti didžiajam auksinukui tinkamų buveinių  gerą būklę ne mažesniame kaip 0,04 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

1060.2 Buveinės turi apimti ne mažiau kaip 2 nutolusius kontūrus.

 

 

 

 

 

Bendras pleištinės skėtės apsaugos tikslo plotas yra 2,7 ha: išsaugoti geroje būklėje pleištinei skėtei tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 2,7 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

1037.6 apšviestumas ≥50 proc.;

1037.7 atvirų pakrantės plotų dalis ≥30 proc.

310

Drūkšių ežeras

LTZAR0029

Zarasų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 310 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje paprastajam kirtikliui tinkamas buveines, kur vidutinis paprastųjų kirtiklių tankumas būtų ne mažesnis kaip 30 ind. / 100 m2.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje ūdrai tinkamas buveines ne mažesniame kaip 3600 ha plote, kuriame būtų reguliariai registruojama ūdros individų.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

311

Plomėnų pelkė

LTTRA0020

Trakų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 311 priede

Bendras buveinės „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ apsaugos tikslo plotas yra 8,5 ha, kuriame reiki atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

3150.3 Indikatorinių rūšių skaičius yra >3.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6210, Stepinės pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 1,5 ha, kuriame reikia atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 1,3 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:  

6210.6 Apleidimą ir per intensyvų naudojimą rodančių žolinių augalų rūšių projekcinis padengimas yra <3 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6410, Melvenynai“ apsaugos tikslo plotas yra 0,2 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos  visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės,  kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

6410.6 Medžių ir krūmų projekcinis padengimas yra <2 proc.;

6410.7 Apleidimą rodančių rūšių projekcinis padengimas yra <5 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 0,2 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

6510.6 Medžių ir krūmų projekcinis padengimas yra <2 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ apsaugos tikslo plotas yra 7 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės,  kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

7110.6 Blogėjančios būklės indikatorinių rūšių projekcinis padengimas yra <0,1 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ apsaugos tikslo plotas yra 31,87 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,07 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 30 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip 1,8 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

Buveinę reprezentuoja potipis 7140b – Žaliųjų samanų tarpinės pelkės ir liūnai;

7140b.4 Indikatorinių rūšių skaičius yra >6;

7140b.6 Vietomis gausiai auga būdingos rūšies Betula humilis krūmai.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „7230, Šarmingos žemapelkės“ apsaugos tikslo plotas yra 1,3 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės,  kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

7230.6 Samanų danga užima >80 proc. ploto, joje žaliųjų samanų yra >85 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 1,8 ha, kuriame reikia pasiekti buveinės susiformavimą.

Taikomos  visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

9020.3 Pasiekti Quercus robur ir Tilia cordata buvimą medyno II ir pomiškio arduose;

9020.7 Invazinių rūšių augalų projekcinis padengimas yra <1 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9070, Medžiais apaugusios ganyklos“ apsaugos tikslo plotas yra 0,9 ha, kuriame reikia pasiekti buveinės susiformavimą.

Taikomos  visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

9070.7 Kultūrinimą ar per intensyvų naudojimą rodančių rūšių projekcinis padengimas yra <5 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 14,7 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 4,2 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 5 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip 5,5 ha plote.

Taikomos  visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės,  kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

9080.4 Negyvos medienos kiekis yra >17 m3 / ha;

9080.6 Svetimžemių rūšių augalų projekcinis padengimas yra <1 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 48 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 24 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 17 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip 7 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

buveinę reprezentuoja potipis 91D0a – Gailiniai pušynai;

91D0.6 Indikatorinių rūšių skaičius yra >4.

 

 

 

 

 

Bendras dvilapiui purvuoliui tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra 1,3 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę ir kuriame reguliariai būtų aptinkama ne mažiau kaip 100 dvilapio purvuolio individų.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras raudonpilvei kūmutei tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra 90 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras šarvuotajai skėtei tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra 9,7 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras didžiajam auksinukui tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra 0,12 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras auksuotajai šaškytei tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra 1,58 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

312

Vidzgirio miškas

LTALY0001

Alytaus r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 312 priede

Bendras buveinės „7220, Šaltiniai su besiformuojančiais tufais“ apsaugos tikslo plotas yra 1,6 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „8220, Silikatinių uolienų atodangos“ apsaugos tikslo plotas yra 0,1 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9050, Rūšių turtingi eglynai“ apsaugos tikslo plotas yra 45,2 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

9050.4 eglės ardų skaičius – 3;

9050.5 negyvos medienos kiekis yra >20 m3/ha.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9160, Skroblynai“ apsaugos tikslo plotas yra 179 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 140,2 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 39,2 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

9160.6 indikatorinių rūšių skaičius >4.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 44,3 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

9180.5 pirmame arde >55 proc. medžių sudaro tipinės rūšys.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „91E0, Aliuviniai miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 9,3 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

Paplitęs 91E0a Aliuviniai alksnių ir uosių miškai potipis;

91E0a.4 negyvos medienos kiekis yra >20 m3/ha.

 

 

 

 

 

Bendras skiauterėtajam tritonui tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 2,8 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

1166.3 povandeninės augalijos projekcinis padengimas ≥50 proc.;

1166.4 užpavėsinta dalis ≤30 proc.

 

 

 

 

 

Bendras purpuriniam plokščiavabaliui tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 276 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras niūriaspalviui auksavabaliui tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 193 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras raudonpilvei kūmutei tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 2,8 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 1,5 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 1,3 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras plačialapei klumpaitei tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 0,2 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

313

Žuvinto ežeras ir Buktos miškas

LTALY0005

Alytaus r., Lazdijų r., Marijampolės sav.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 313 priede

Bendras buveinės „3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis“ apsaugos tikslo plotas yra 52 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ apsaugos tikslo plotas yra 1 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

3160.1 plotas išlieka stabilus.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6210, Stepinės pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 2,3 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6210.7 medžių ir krūmų projekcinis padengimas yra <5 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ apsaugos tikslo plotas yra 18,8 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6270.6 medžių ir krūmų projekcinis padengimas yra <5 proc.;

6270.7 apleidimą rodančių žolinių augalų rūšių padengimas yra <3 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6410, Melvenynai“ apsaugos tikslo plotas yra 17,2 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 9,1 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 8,1 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6410.6 medžių ir krūmų projekcinis padengimas <5 proc.;

6410.7 apleidimą rodančių rūšių projekcinis padengimas <5 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ apsaugos tikslo plotas yra 1,5 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6450, Aliuvinės pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 668 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 130,7 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 537,3 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

6450.1 plotas išlieka stabilus;

6450.6 apleidimą rodančių rūšių projekcinis padengimas <1 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 29,3 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 28,5 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,8 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

6510.1 bendras buveinių užimamas plotas yra stabilus;

6510.6 medžių ir krūmų projekcinis padengimas <3 proc.;

6510.7 apleidimą rodančių rūšių projekcinis padengimas <5 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ apsaugos tikslo plotas yra 1308 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 1290 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 18 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „7120, Degradavusios aukštapelkės“ apsaugos tikslo plotas yra 817 ha, kuriame reikia pasiekti buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

7120.3 indikatorinių rūšių augalų užimamas plotas yra ≥80 proc.;

7120.4 sausinimo indikatorinių rūšių užimamas plotas yra <10 proc.;

7120.8 hidrologinės sąlygos 95 proc. ploto yra palankios aukštapelkių, tarpinių pelkių ir liūnų augalijai.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ apsaugos tikslo plotas yra 244 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 88 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 156 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

vyrauja „7140a Kimininės tarpinės pelkės ir liūnai“ potipis, nedidelį plotą užima „7140b Žaliųjų samanų tarpinės pelkės ir liūnai“ potipis.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ apsaugos tikslo plotas yra 3,3 ha kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

vyrauja „7160b Šaltininės žemapelkės“ potipis;

7160b.8 Apaugimas medžiais ir krūmais yra <5 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „7230, Šarmingos žemapelkės“ apsaugos tikslo plotas yra 65,3 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 35,3 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 30 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9010, Vakarų taiga“ apsaugos tikslo plotas yra 67,5 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 16,5 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 51 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

vyrauja „9010a Vakarų taigos pušynai“ potipis, nedidelį plotą užima „9010b Vakarų taigos eglynai“ potipis;

9010.1 bendras buveinių užimamas plotas.  Sumažėti gali atsikuriant buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“, kurios vietoje dėl nusausėjimo buvo susiformavusi buveinė;

„9010, Vakarų taiga“

9010a.6 negyvos medienos kiekis >20 m3 / ha;

9010a.9, 9010b.9 indikatorinių rūšių skaičius >4.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9050, Rūšių turtingi eglynai“ apsaugos tikslo plotas yra 81,5 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 79,5 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 2 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

9050.1 bendras buveinių užimamas plotas. Dalis buveinių gali pasikeisti į buveines „9160, Skroblynai“;

9050.4 eglės ardų skaičius – 3;

9050.5 negyvos medienos kiekis yra >20 m3 / ha.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 851,2 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 804 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 39,6 ha plote ir pasiekti buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 7,6 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

9080.4 negyvos medienos kiekis yra >20 m3 / ha;

9080.5 indikatorinių rūšių skaičius yra >5;

9080.7 hidrologinės sąlygos yra atkurtos.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9160, Skroblynai“ apsaugos tikslo plotas yra  871,3 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 440 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 399 ha plote ir pasiekti buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 32,3 ha plote

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

9160.5 negyvos medienos kiekis >25 m3 / ha;

9160.6 indikatorinių rūšių skaičius > 4.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 2588,3 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 2562 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 26,3 ha plote

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

Paplitęs buveinės „91D0a, Gailiniai pušynai“ potipis;

91D0.6 indikatorinių rūšių skaičius yra >4;

91D0.9 visi buveinę sausinę grioviai yra užtvenkti.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „91E0, Aliuviniai miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 424,5 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 258,3 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 142 ha plote ir pasiekti buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 24,2 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

Paplitęs „91E0a, Aliuviniai alksnių ir uosių miškai“ potipis;

91E0a.4 negyvos medienos kiekis yra >20 m3 / ha.

 

 

 

 

 

Bendras mažajai suktenei tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 278 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras plačiajai dusiai tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 941 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras baltamargei šaškytei tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 1188 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras šarvuotajai skėtei tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 0,1 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

1037.6 apšviestumas yra ≥50 proc.;

1037.7 atvirų pakrantės plotų dalis yra ≥30 proc.

 

 

 

 

 

Bendras ūdrai tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 209 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras didžiajam auksinukui tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 291,1 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 288,7 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 2,4 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras raudonpilvei kūmutei tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 130,5 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame 130 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras purpuriniam plokščiavabaliui tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 7,8 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras žvilgančiajai riestūnei tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 0,4 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras dvilapiui purvuoliui tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 1,8 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras pelkinei uolaskėlei tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 0,4 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

314

Gelžio ežeras

LTTEL0011

Telšių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 314 priede

Bendras buveinės „3140, „Ežerai su menturdumblių bendrijomis“ apsaugos tikslo plotas yra 22,9 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

315

Ilgio ežeras (I)

LTLAZ0026

Lazdijų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 315 priede

Bendras buveinės „3140, „Ežerai su menturdumblių bendrijomis“ apsaugos tikslo plotas yra 64 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

316

Nemuno delta

LTSIU0013

Šilutės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 316 priede

Bendras buveinės „1130, Upių žiotys“ apsaugos tikslo plotas yra 2,8 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „2180, Medžiais apaugusios pajūrio kopos“ apsaugos tikslo plotas yra 7 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „2330, Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės“ apsaugos tikslo plotas yra 2,4 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ apsaugos tikslo plotas yra 886,1 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 886 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ apsaugos tikslo plotas yra 7,6 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

3160.1 plotas išlieka stabilus.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „3270, Dumblingos upių pakrantės“ apsaugos tikslo plotas yra 0,2 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6120, Karbonatinių smėlynų smiltpievės“ apsaugos tikslo plotas yra 0,1 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6210, Stepinės pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 43,5 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6210.7 medžių ir krūmų projekcinis padengimas yra <5 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6230, Rūšių turtingi briedgaurynai“ apsaugos tikslo plotas yra 2,3 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6230.3 žemaūgių žolinių augalų projekcinis padengimas yra >75 proc.;

6230.7 medžių ir krūmų projekcinis padengimas yra <10 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ apsaugos tikslo plotas yra 23,8 ha,kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6270.6 medžių ir krūmų projekcinis padengimas yra <5 proc.;

6270.7 apleidimą rodančių žolinių augalų rūšių padengimas yra <3 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6410, Melvenynai“ apsaugos tikslo plotas yra 7,6 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6410.6 medžių ir krūmų projekcinis padengimas <10 proc.;

6410.7 apleidimą rodančių rūšių projekcinis padengimas <10 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ apsaugos tikslo plotas yra 29,3 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 23,3 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 6 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6450, Aliuvinės pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 3435 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

6450.1 bendras buveinių užimamas plotas. Dalis buveinių gali keistis į buveines „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ dėl ūkininkavimo pokyčių;

6450.6 apleidimą rodančių rūšių projekcinis padengimas <1 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 2507 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

6510.6 medžių ir krūmų projekcinis padengimas <3 proc.;

6510.7 apleidimą rodančių rūšių projekcinis padengimas <5 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ apsaugos tikslo plotas yra 739 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

7110.7 griovių nėra arba jie užžėlę ir nefunkcionuoja, arba hidrologinės sąlygos atkurtos.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „7120, Degradavusios aukštapelkės“ apsaugos tikslo plotas yra 547 ha, kuriame reikia pasiekti buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

7120.3 indikatorinių rūšių augalų užimamas plotas yra ≥80 proc.;

7120.4 sausinimo indikatorinių rūšių užimamas plotas yra <10 proc.;

7120.8 hidrologinės sąlygos 95 proc. ploto yra palankios aukštapelkių, tarpinių pelkių ir liūnų augalijai.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ apsaugos tikslo plotas yra 0,2 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 5,8 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9070, Medžiais apaugusios ganyklos“ apsaugos tikslo plotas yra 1 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 157 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

9080.5 indikatorinių rūšių skaičius yra >4.

 

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 115,8 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

91D0.6 indikatorinių rūšių skaičius yra >4;

91D0.9 visi buveinę sausinę grioviai yra užtvenkti.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „91E0, Aliuviniai miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 1176 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 854 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 322 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

Paplitęs „91E0a, Aliuviniai alksnių ir uosių miškai“ potipis;

91E0a.4 negyvos medienos kiekis yra >20 m3 / ha.

 

 

 

 

 

Bendras salačiui tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 1600 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras paprastajam kirtikliui tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 117 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras šarvuotajai skėtei tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 1461 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame 140 ha plote ir pasiekti buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 1321 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

1037.6 apšviestumas yra ≥50 proc.;

1037.7 atvirų pakrantės plotų dalis yra ≥30 proc.

 

 

 

 

 

Bendras ūdrai tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 1220 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras vijūnui tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 126 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras kūdriniam pelėausiui tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 2818 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame 2543 ha plote ir pasiekti buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 275 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras kartuolei tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 66,5 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras Baltijos lašišai tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 796 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras skiauterėtajam tritonui tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 217 ha, kuriame reikia pasiekti buveinės susiformavimą.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

317

Nevėžio vidurupio slėnis

LTPAN0012

Panevėžio r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 317 priede

Bendras buveinės „3270, Dumblingos upių pakrantės“ apsaugos tikslo plotas yra 0,08 ha, kuriame reikia pasiekti buveinės susiformavimą.

 

 

 

 

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ apsaugos tikslo plotas yra 2 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 1 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 1 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6120, Karbonatinių smėlynų smiltpievės“ apsaugos tikslo plotas yra 0,2 ha: atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,1 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6120.4 atviro smėlio užimama ploto dalis yra >10 proc.;
6120.7 apaugimas medžiais ir krūmais yra <10 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6210, Stepinės pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 21 ha: atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 5 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip 16 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6410, Melvenynai“ apsaugos tikslo plotas yra 0,1 ha, kuriame reikia pasiekti buveinės susiformavimą.

 

 

 

 

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6410.6 medžių ir krūmų projekcinis padengimas yra <10 proc.;
6410.7 apleidimą rodančių rūšių projekcinis padengimas yra <10 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ apsaugos tikslo plotas yra 1,2 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,1 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,2 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip 0,9 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6430.4 krūmais apaugęs plotas yra <20 proc.;
6430.7 svetimžemių augalų projekcinis padengimas yra <5 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6450, Aliuvinės pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 8 ha: atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 7,5 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6450.7 hidrologinių sąlygų sutrikdymo nėra.

 

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 39 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 5,5 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 27,5 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip 6 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6530, Miškapievės“ apsaugos tikslo plotas yra 6 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

 

 

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6530.3 medžių ir krūmų padengimas yra <40 proc.;
6530.7 kultūrinimą ar per intensyvų naudojimą rodančių rūšių padengimas yra <20 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9070, Medžiais apaugusios ganyklos“ apsaugos tikslo plotas yra 5 ha, kuriame reikia pasiekti buveinės susiformavimą.

 

 

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

9070.4 krūmų ir jaunų medžių padengimas yra <20 proc.;
9070.7 kultūrinimą ar per intensyvų naudojimą rodančių rūšių padengimas yra <20 proc.

 

 

 

 

 

Bendras ūdrai tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra 100 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinių būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras dvijuostei nendriadusei tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra 3 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinių būklę.

 

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

1082.2 Buveinės turi apimti ne mažiau kaip 13 nutolusių kontūrų.

 

 

 

 

 

Bendras šarvuotajai skėtei tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 0,09 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

 

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

318

Dainavos giria

LTVAR0017

Alytaus r., Lazdijų r., Varėnos r., Druskininkų sav.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 318 priede

Bendras buveinės „2330, Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės“ apsaugos tikslo plotas yra 57,9 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 7,6 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 6,5 ha plote ir pasiekti buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 43,8 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ apsaugos tikslo plotas yra 2,2 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ apsaugos tikslo plotas yra 7,5 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ apsaugos tikslo plotas yra 27 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

3260.6 Elodea canadensis projekcinis padengimas yra <5 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „4030, Viržynai“ apsaugos tikslo plotas yra 35 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „5130, Kadagynai“ apsaugos tikslo plotas yra 3,8 ha, kuriame reikia atkurti gerą būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6120, Karbonatinių smėlynų smiltpievės“ apsaugos tikslo plotas yra 5,4 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 4,7 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,7 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6210, Stepinės pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 12 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 8,9 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 3,1 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6210.7 medžių ir krūmų projekcinis padengimas yra <5 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ apsaugos tikslo plotas yra 808,7 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 7,5 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,2 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip 801 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6270.6 medžių ir krūmų projekcinis padengimas yra <5 proc.;

6270.7 apleidimą rodančių žolinių augalų rūšių padengimas yra <3 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ apsaugos tikslo plotas yra 31,3 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 27,3 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 4 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

6430.2 gerų struktūros ir funkcijų buveinių plotas yra stabilus;

6430.7 svetimžemių augalų rūšių projekcinis padengimas yra <5 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6450, Aliuvinės pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 54,9 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 33,1 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 21,8 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

6450.6 apleidimą rodančių rūšių projekcinis padengimas <1 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 60,7 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 57,6 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 3,1 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

6510.6 medžių ir krūmų projekcinis padengimas <5 proc.;

6510.7 apleidimą rodančių rūšių projekcinis padengimas <10 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6530, Miškapievės“ apsaugos tikslo plotas yra 1 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ apsaugos tikslo plotas yra 121 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

7110.5 nebūdingų medžių projekcinis padengimas yra <1 proc.;

7110.7 griovių nėra arba jie užžėlę ir nefunkcionuoja, arba hidrologinės sąlygos atkurtos.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „7120, Degradavusios aukštapelkės“ apsaugos tikslo plotas yra 3 ha, kuriame reikia pasiekti buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

7120.3 indikatorinių rūšių augalų užimamas plotas yra ≥80 proc.;

7120.4 sausinimo indikatorinių rūšių užimamas plotas yra <10 proc.;

7120.8 hidrologinės sąlygos 95 proc. ploto yra palankios aukštapelkių, tarpinių pelkių ir liūnų augalijai.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ apsaugos tikslo plotas yra 123 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 100 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 23 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ apsaugos tikslo plotas yra 53,5 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 48,5 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 5 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „7220, Šaltiniai su besiformuojančiais tufais“ apsaugos tikslo plotas yra 1,4 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9010, Vakarų taiga“ apsaugos tikslo plotas yra 4583 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 2410 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 2156 ha plote ir pasiekti buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 17 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 67,3 ha:  išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 3,5 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 62 ha plote ir pasiekti buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 1,8 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9050, Rūšių turtingi eglynai“ apsaugos tikslo plotas yra 114,8 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 96 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 18,8 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

9050.4 eglės ardų skaičius – 3;

9050.5 negyvos medienos kiekis yra >20 m3/ha.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9060, Spygliuočių miškai ant fluvioglacialinių ozų;“ apsaugos tikslo plotas yra  115,6 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 96,8 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 18,8 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ apsaugos tikslo plotas yra  536,5 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 511,5 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 25 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

9080.4 negyvos medienos kiekis yra >20 m3/ha;

9080.5 indikatorinių rūšių skaičius yra >4.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9160, Skroblynai“ apsaugos tikslo plotas yra 22,2 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 27 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 24,8 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 2,2 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

9180.5 pirmame arde >50 proc. medžių sudaro tipinės rūšys.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ apsaugos tikslo plotas yra  811,5 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 760 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 51,5 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

91D0.6 indikatorinių rūšių skaičius yra >4;

91D0a.8 sausėjimą rodančių augalų padengimas yra 0;

91D0.9 visi buveinę sausinę grioviai yra užtvenkti.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „91E0, Aliuviniai miškai“ apsaugos tikslo plotas yra  294,1 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 269,3 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 24,8 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

91E0a.4 negyvos medienos kiekis yra >20 m3/ha.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „91T0, Kerpiniai pušynai“ apsaugos tikslo plotas yra 1429 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 17,5 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 1334 ha plote ir pasiekti buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 77,5 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras keturdantei suktenei tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 19,8 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras skiauterėtajam tritonui tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 55 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

1166.3 povandeninės augalijos projekcinis padengimas ≥50 proc.;

1166.4 užpavėsinta dalis ≤30 proc.

 

 

 

 

 

Bendras pleištinei skėtei tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 586 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

1037.6 apšviestumas yra ≥50 proc.;

1037.7 atvirų pakrantės plotų dalis yra ≥30 proc.

 

 

 

 

 

Bendras šarvuotajai skėtei tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 7,5 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras kūdriniam pelėausiui tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 586 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras ūdrai tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 586 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras šiauriniam auksinukui tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 0,1 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras didžiajam auksinukui tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 20,7 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 8,2 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 12,5 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras baliniam vėžliui tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 7,3 ha, kuriame reikia pasiekti buveinės susiformavimą.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras purpuriniam plokščiavabaliui tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 24,2 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 4 ha plote ir pasiekti buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 20,2 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras Šneiderio kirmvabaliui tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 547 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 519 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 28 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras raudonpilvei kūmutei tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 64 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras salačiui tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 586 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras paprastajam kirtikliui tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 586 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras paprastajam kūjagalviui tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 34,5 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras mažajai nėgei tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 38 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras kartuolei tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 586 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras stačiajai dirvuolei tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 0,2 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras žaliajam sėmainiui tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 0,1 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras plačialapei klumpaitei tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 8,9 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 8,6 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,3 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras smiltyniniam gvazdikui tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 0,35 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,3 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,05 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras žvilgančiajai riestūnei tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 27 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras dvilapiui purvuoliui tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 2,3 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,6 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 1,7 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras vėjalandei šilagėlei tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 6,6 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 6,5 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras pelkinei uolaskėlei tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 1,8 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras plikažiedžiui linlapiui tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 0,1 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

319

Minijos upė

LTKLA0007

Klaipėdos r., Kretingos r., Plungės r., Šilutės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 319 priede

Bendras ūdrai tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra 750 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinių būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Paprastajam kirtikliui tinkama buveinė yra Minijos upė žemiau Stalgėnų, kurioje reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

1149.1 vidutinis tankumas yra ne mažesnis kaip 5 ind. / 100 m2.

 

 

 

 

 

Paprastajam kūjagalviui tinkamos buveinės yra Minijos upės rėvų ruožuose, kuriuose reikia išsaugoti gerą buveinių būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

1163.1 vidutinis tankumas yra ne mažesnis kaip 1,3 ind. / 100 m2.

 

 

 

 

 

Upinei nėgei tinkama buveinė yra Minijos upėje nuo Stalgėnų iki Salanto žiočių, kurioje reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

1099.2 vidutinis tankumas yra ne mažesnis kaip 30 ind./100 m2.

 

 

 

 

 

Kartuolei tinkama buveinė yra Minijos upėje žemiau Stalgėnų, kurioje reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

1134.1 vidutinis tankumas yra ne mažesnis kaip 5 ind. / 100 m2.

 

 

 

 

 

Bendras pleištinei skėtei tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra 389 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 124 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 265 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras ovaliajai geldutei tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 210 ha:

išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 90 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 120 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.“

 

1.1.7.      Pakeičiu 34 priedą (pridedama).

1.1.8.      Pakeičiu 77 priedą (pridedama).

1.1.9.      Pakeičiu 115 priedą (pridedama).

1.1.10.    Pakeičiu 218priedą (pridedama).

1.1.11.    Pakeičiu 227 priedą (pridedama).

1.1.12.    Pakeičiu 230 priedą (pridedama).

1.1.13.    Pakeičiu 248 priedą (pridedama).

1.1.14.    Papildau 309–319 priedais (pridedama).

part_4011d747af174035a048dcc044f5d146_end

1.2.        Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių geros apsaugos būklės kriterijų sąrašą:

1.2.1.      Pakeičiu I skyriaus 1 lentelę ją išdėstau taip:

6210, Stepinės pievos buveinės geros apsaugos būklės vertinimo kriterijai                                                                      1 lentelė

 

Išskiriami 2 buveinės tipo potipiai:

6210a – Stepinės pievos su sausamėgiais gegužraibiniais augalais;

6210b – Stepinės pievos be gegužraibinių augalų.

 

Eil. Nr.

Kriterijaus kodas

Kriterijus

Matavimo vienetas

Tikslinė vertė

Papildoma informacija

1

6210.1

Bendras buveinių užimamas plotas

ha

Stabilus arba didėjantis

Mažėti gali tik dėl dalies buveinės plotų virsmo į „6120, Karbonatinių smėlynų pievos“ buveinę dėl pakitusio ūkinio naudojimo būdo ir intensyvumo. Bendras pievų buveinių plotas nesumažėja.

2

6210.2

Buveinių, turinčių gerą struktūrą ir geras funkcijas, plotas

ha

Stabilus arba didėjantis

Plotai, kurie pereina į „6120, Karbonatinių smėlynų pievos“ buveinę, nepriskiriami gerų struktūros ir funkcijų plotams.

3

6210.3

Dominuojančių rūšių užimamas plotas

proc.

<30

Išskyrus geros būklės indikatorines rūšis.

4

6210.4

Indikatorinės rūšys

Skaičius / 100 m2

>6

Geros būklės indikatorinių rūšių sąrašas pateikiamas 10 lentelėje.

5

6210a.5

Gegužraibinių augalų rūšių gausumas

Skaičius buveinėje, vnt.

>40

Potipiui 6210b kriterijus netaikomas.

6

6210.6

Svetimžemių rūšių augalų projekcinis padengimas

proc.

Neinvazinių – <1, invazinių – 0

Invazinės rūšys pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 (su vėlesniais papildymais) patvirtintą sąrašą.

7

6210.7

Apleidimą ir per intensyvų naudojimą rodančių žolinių augalų rūšių padengimas

proc.

<5

Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, Bromopsis inermis, Calamagrostis epigejos, Elymus spp., Plantago major, Poa annua, Pteridium aquilinum, Rubus spp., Saponaria officinalis, Tanacetum vulgare, Taraxacum officinalis, Trifolium trepens.

8

6210.8

Medžių ir krūmų projekcinis padengimas

proc.

<10

 

 

1.2.2.   Pakeičiu I skyriaus 2 lentelę ir ją išdėstau taip:

„Indikatorinės 6210, Stepinės pievos buveinės rūšys                                                                                                            2 lentelė                      

Eil. Nr.

Rūšies lotyniškas pavadinimas

1   

Acinos arvensis

 

2   

Ajuga genevensis

 

3   

Anthyllis vulneraria

 

4   

Arabis hirsuta

 

5   

Anacamptis morio (Orchis morio)

 

6   

Astragalus danicus

 

7   

Carex caryophyllea

 

8   

Carex ornithopoda

 

9   

Carlina vulgaris

 

10 

Cirsium acaule

 

11 

Dianthus deltoides

 

12 

Filipendula vulgaris

 

13 

Fragaria viridis

 

14 

Galium verum

 

15 

Gentiana cruciata

 

16 

Geranium sanguineum

 

17 

Helianthemum nummularium

 

18 

Helictochloa pratensis (Helictotrichon pratense)

 

19 

Koeleria sp.

 

20 

Linum catharticum

 

21 

Onobrychis arenaria

 

22 

Orchis mascula

 

23 

Orchis militaris

 

24 

Neotinea ustulata (Orchis ustulata)

 

25 

Orobanche elatior

 

26 

Oxytropis pilosa

 

27 

Phleum phleoides

 

28 

Pimpinella saxifraga

 

29 

Plantago media

 

30 

Polygala spp.

 

31 

Potentilla arenaria

 

32 

Primula veris

 

33 

Prunella grandiflora

 

34 

Pulsatilla pratensis

 

35 

Ranunculus bulbosus

 

36 

Salvia pratensis

 

37 

Sanguisorba minor

 

38 

Saxifraga tridactylites

 

39 

Scabiosa columbaria

 

40 

Scabiosa ochroleuca

 

41 

Scorzonera humilis

 

42 

Securigera varia

 

43 

Sedum acre

 

44 

Seseli annuum

 

45 

Seseli libanotis

 

46 

Sesleria caerulea

 

47 

Silene nutans

 

48 

Silene viscaria (Viscaria vulgaris)

 

49 

Thymus pulegioides

 

50 

Thymus serpyllum

 

51 

Trifolium montanum

 

52 

Veronica spicata

 

53 

Veronica prostrata

 

54 

Veronica austriaca ssp. teucrium

 

55 

Viola rupestris.

 

 

1.2.3.   Pakeičiu III skyriaus 7 lentelę ir ją išdėstau taip:

Buveinės „3190, Gipso karsto ežerai“ geros apsaugos būklės kriterijai                                                                              7 lentelė

 

Eil. Nr.

Kriterijaus kodas

Kriterijus

Matavimo vienetas

Tikslinė vertė

Papildoma informacija

1

3190.1

Bendras buveinių užimamas plotas

ha

Stabilus arba didėjantis

 

2

3190.2

Buveinių, turinčių gerą struktūrą ir geras funkcijas, plotas

ha

Stabilus arba didėjantis

 

3

3190.3

Dubens būklė

Ekspertinis vertinimas

Dubuo natūralus

Neigiamas poveikis: kasinėjimas, užvertimas gruntu, akmenimis, atliekomis, kranto ardymas dėl rekreacijos ar žemės ūkio veiklos

4

3190.4

Ūkinė ar kitokia veikla aplinkinėse teritorijose

Ekspertinis vertinimas

Nevykdoma arba nedaro poveikio

Biogeninių medžiagų ir kitų teršalų patekimas.

5

3190.5

Sausinimas

Ekspertinis vertinimas

Nėra

100 m spinduliu vertinama aplinkinėse teritorijose esančios sausinimo infrastruktūros poveikis hidrologiniam režimui.“

 

1.2.4.   Pakeičiu III skyriaus 8 lentelę ją išdėstau taip:

Buveinės „3270, Dumblingos upių pakrantės“ geros apsaugos būklės kriterijai                                                               8 lentelė          

Eil. Nr.

Kriterijaus kodas

Kriterijus

Matavimo vienetas

Tikslinė vertė

Papildoma informacija

1   

3270.1

Bendras buveinių užimamas plotas

ha

Stabilus arba didėjantis

Dėl nepalankių hidrologinių sąlygų (per aukšto vandens lygio) buveinių plotas kai kuriais metais gali būti mažesnis, arba buveinės gali nesusiformuoti.

2   

3270.2

Buveinių, turinčių gerą struktūrą ir geras funkcijas, plotas

ha

Stabilus arba didėjantis

 

3   

3270.3

Būdingų rūšių skaičius

vnt.

>3

Būdingų rūšių sąrašas pateikiamas po lentele.

4   

3270.4

Būdingų rūšių užimamas plotas

proc.

>20

 

5   

3270.5

Ekspansyvių rūšių projekcinis padengimas

proc.

<10

Agrostis stolonifera, Butomus umbellatus, Phalariodes arundinacea, Phragmites australis ir kt.

6   

3270.6

Svetimžemių rūšių projekcinis padengimas

proc.

<10

Bidens frondosa, Echinocystis lobata, Impatiens glandulifera ir kt.

7   

3270.7

Antropogeninės kilmės pažaidos

Ekspertinis vertinimas

Nėra arba neintensyvios

Ištryptas, provėžuotas, išknistas, dėl laivybos sukeliamų bangų veikiamas ir kitaip pažeidžiamas buveinės plotas.“

 

1.2.5.   Pakeičiu III skyriaus 9 lentelę ją išdėstau taip:

Buveinės „3270, Dumblingos upių pakrantės“ indikatorinės rūšys                                                                                    9 lentelė                                                          

1   

Atriplex prostata

2   

Cyperus fuscus

3   

Elatine hydropiper

4   

Leersia oryzoides

5   

Limosella aquatica

6   

Lipandra polysperma (Chenopodium polyspermum)

7   

Oxybasis glauca (Chenopodium glaucum)

8   

Oxybasis rubra (Chenopodium rubrum)

9   

Persicaria lapathifolia

10 

Rorippa amphibia

11 

Rumex maritimus

12 

Rorippa palustris

13 

Ranunculus sceleratus.

 

1.3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Europos Bendrijos svarbos rūšių geros apsaugos būklės kriterijų sąrašą:

1.3.1.      Papildau II skyrių 21–24 lentelėmis:

„1081, Plačiosios dusios (Dytiscus latissimus)geros apsaugos būklės kriterijai                                                                 21 lentelė

 

Eil. Nr.

Kriterijaus kodas

Kriterijus

Mato vienetas

Tikslinė vertė

Papildoma informacija

1

1081.1.

Populiacija;

buvimo įrodymas; santykinė gausa pastoviose jų veisimosi ir maitinimosi buveinėse

Suaugusių ind. sk. / 10 gaudyklių per parą

Stabili arba didėjanti;

> 3

Populiacijos būklė vertinama pagal santykinės gausos (individų, sugautų 10 gyvagaudžių gaudyklių per parą, skaičius) pokyčius. Apskaita vykdoma balandžio pradžioje–birželio pirmoje pusėje; rugsėjo pradžioje–lapkričio pradžioje

2

1081.2.

Populiacija;

apgyvendintų vandens telkinių dalis tarp tikrintų telkinių teritorijoje

proc.

>40 proc.

Nustatomas vykdant stebėseną. Apskaita vykdoma balandžio pabaigoje–birželio pirmoje pusėje, rugsėjo ir spalio mėn.

3

1081.3.

Buveinė;

Minimalus tinkamos buveinės plotas

ha

Stabilus ar didėjantis,

≥1 ha

Tinkamos buveinės dydis gali būti apskaičiuojamas naudojant GIS.

Tinkamos buveinės:

Mažai mineralizuoti ežerai su būdmainių augalų bendrijomis (3130); Natūralūs distrofiniai ežerai (3160); Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių ir aštrių bendrijomis (3150); Aktyvios aukštapelkės (7110); Degradavusios aukštapelkės (7120)

4

1081.4.

Buveinė;

Vandens telkinio morfologija: skaidrių negilių < 0,5 m gylio plotų dalis (ekspertinis vertinimas)

Viso telkinio ploto dalis, proc.

Stabili ar didėjanti;

≥50 proc.

Negiliose telkinio vietose palankios sąlygos vandens augalams, į kuriuos vabalai deda kiaušinius, taip pat susitelkusios apsiuvos (Trichoptera), kurios yra pagrindinis dusių maistas. Nustatomas vykdant stebėseną.

5

1081.5.

Buveinė;

Povandeninės / plūduriuojančios augalijos kiekis (ekspertinis vertinimas)

Vandens telkinio paviršiaus, padengto povandenine / plūduriuojančia augalija, ploto dalis (projekcinis padengimas), proc.

Stabili ar didėjanti;

≥50 proc.

Į augalus vabalai deda kiaušinius, taip pat susitelkusios apsiuvos (Trichoptera), kurios yra pagrindinis dusių maistas. Nustatomas vykdant stebėseną.

6

1081.6.

Buveinė;

Apšviestumas / temperatūros poveikis (ekspertinis vertinimas)

Užtemdytų / užšešėlintų seklių vietų ploto dalis (šešėliavimo laipsnis), proc.

Stabili ar mažėjanti;

≤10 proc.

Apšviestose vietose aukštesnė temperatūra, tai lemia sėkmingą lervų vystymąsi. Nustatomas vykdant stebėseną.

7

1081.7.

Buveinė;

D. latissimus kiaušiniams dėti svarbios augalų rūšys

Svarbių augalų rūšių skaičius, vnt.

Stabilus ar didėjantis,

>3

Svarbios augalų rūšys: Carex rostrata, C. lasiocarpa, Menyanthes trifoliata, Calla palustris, Nymphaea alba, Comarum palustre. Nustatomas vykdant stebėseną.

8

1081.8.

Buveinė;

Cheminės vandens savybės, rūgštingumas (ekspertinis vertinimas)

pH reikšmė

Stabili;

Neutralu ar šiek tiek rūgštu

pH >6,3 – <7,2

Įvertinama vykdant stebėseną.

9

1081.9.

Buveinė;

Kiti neigiami veiksniai

Ekspertinis vertinimas

Nėra arba nereikšmingi

Jei neigiamų veiksnių daugiau kaip vienas, vertinamas suminis poveikis.“

 

 

„1920, Šneiderio kirmvabalio (Boros schneideri)geros apsaugos būklės kriterijai                                                           22 lentelė

Eil. Nr.

Kriterijaus kodas

Kriterijus

Mato vienetas

Tikslinė vertė / gera būklė

Papildoma informacija

1

1920.1

Populiacija;

Rūšies santykinis gausumas

Patikrintų tinkamų medžių skaičius iki pirmo vabalo lervų ar suaugėlių aptikimo

<5

Santykinis gausumas nustatomos lupant tinkamų sausuolių žievę ir ieškant Šneiderio kirmvabalio lervų ar suaugėlių (iki pirmo aptikimo, bet tikrinti ne daugiau kaip 10 medžių).

Tirti galimas buveines nuo kovo iki gruodžio (esant teigiamai temperatūrai).

2

1920.2

Buveinė;

veistis tinkama buveinės ploto dalis

Proc. nuo viso išskirto buveinės ploto

>70

Tinkamas plotas atrinkti buveinės plotai, kuriuose yra tinkamų sausuolių bent 0,3 vnt./ha ir kuriuose užpavėsinimas (žr. 5 kriterijaus paaiškinimą) neviršija 60 proc. Netinkamas plotas – tinkamus plotus supančios analogiškos miško augavietės, kuriose yra kirtaviečių, jaunuolynų arba per daug užpavėsinti pušynai. Šie plotai galėtų tapti tinkamais vykstant medynų rotacijai ir (arba) gamtotvarkai.

3

1920.3

Buveinė;

Stovinčių negyvų (tinkamų Šneiderio kirmvabaliui vystytis) pušų tankis medyne

Tinkamų sausuolių skaičius, vnt. / ha

arba

20 m pločio 500 m ilgio maršrute

>3 / ha

Tinkami sausuoliai – >15 cm diametro pušys, kurių žievė lengvai atsiskiria nuo kamieno ir mediena po žieve būna drėgna.

4

1920.4

Buveinė;

Potencialių kirmvabaliui apsigyventi pušų tankis medyne

Potencialių medžių skaičius, vnt. / ha

arba

20 m pločio 500 m ilgio maršrute

>2 / ha

Potencialiai tinkami medžiai – džiūstantys ir neseniai nudžiūvę medžiai (>15 cm diametro), kurių sausoje lajoje dar daug smulkių šakelių, žievė sunkiai lupasi.

5

1920.5

Buveinė; Užpavėsinimas

proc.

<20

Užpavėsinimas vertinamas pagal tai, kokį paviršiaus plotą dengia eglių, lapuočių medžių (išskyrus beržus) ir krūmų (virš 2 m aukščio) lajos.

 

 

 

„1924, Manerheimo grybinuko (Oxyporus mannerheimii) geros apsaugos būklės kriterijai                                                         23 lentelė

Eilės Nr.

Kriterijaus kodas 

Kriterijus 

Mato vienetas 

Tikslinė vertė 

Papildoma informacija 

1

1924.1

Populiacija;

Manerheimo grybinuko apgyvendintų tikrintų maršruto ruožų dalis apsaugos tiksluose nurodytuose rūšies buveinių plotuose (nurodyti bendrą maršruto ilgį)

Tikrintų maršruto ruožų dalis;

proc.

>20 proc.

Apgyvendinti maršruto ruožai (100 m x 20 m) nustatomi tikrinant visus tinkamų skylėtabudinių grybų vaisiakūnius ir ieškant Manerheimo grybinukų suaugėlių (iki pirmo aptikimo).

Tyrimai atliekami galimose buveinėse nuo birželio vidurio iki rugsėjo pabaigos (esant palankioms sąlygoms grybams augti).

2

1924.2

Buveinė;

Tinkamų skylėtabudinių grybų vaisiakūnių vidutinis kiekis 100 m tikrintų maršruto ruožų apsaugos tiksluose nurodytuose rūšies buveinių plotuose (nurodyti bendrą maršruto ilgį)

vnt.

>5

Tinkami skylėtabudiniai grybai: tikriniai baravykai, raudonviršiai, lepšės. Vaisiakūniai visiškai susiformavę, dažnai – sukirmiję. Vertinama palankiu grybams augti laikotarpiu.

3

1924.3

Buveinė;
Užpavėsinimo laipsnis

Medyno skalsumas vyresniuose kaip 80 m. amžiaus miško sklypuose

0,5–0,7

 

4

1920.4

Buveinė;

Medynų amžiaus struktūra

80 ir vyresnių medynų dalis rūšies buveinėje

>80 proc.

 

5

1920.5

Buveinė.

Medynų rūšinė sudėtis

Mišrių medynų dalis rūšies buveinės plote

>80 proc.

Eglės ir beržai medyne – palankus veiksnys

6

1924.6

Buveinė;

Tinkamos negyvos medienos kiekis

m3 / ha

>20

Tinkama negyva mediena: stovinti ir nuvirtusi įvairaus suirimo laipsnio mediena. Ant negyvos medienos auga mitybiniai grybai kelmabudės Hypholoma ir kt.

 

„4038, Šiaurinio auksinuko (Lycaena helle)geros apsaugos būklės kriterijai                                                              24 lentelė

 

Eil. Nr.

 

Kriterijaus kodas

 

Kriterijus

 

Mato vienetas

 

Tikslinė vertė

 

Papildoma informacija

1   

 

4038.1

Populiacija;

 

šiaurinio auksinuko santykinė gausa pastoviose jų veisimosi ir maitinimosi buveinėse

 

suaugusių ind. sk. / 100 m transektos

 

Stabili arba didėjanti;

 

≥5

 

Populiacijos būklė vertinama pagal santykinės gausos (parinktoje pastovioje 100 m transektoje stebėtų individų skaičiaus) pokyčius. Apskaita vykdoma nuo gegužės vidurio iki birželio vidurio.

2   

4038.2

Populiacija;

 

Atskirų veisimosi buveinių, kuriose stebimi šiauriniai auksinukai, skaičius teritorijoje

skaičius; vnt.

Stabilus ar didėjantis;

 

≥4

Nustatomas vykdant stebėseną. Apskaita vykdoma nuo gegužės vidurio iki birželio vidurio.

3   

4038.3

Buveinė;

Tinkamos buveinės plotas

ha

Stabilus ar didėjantis;

>0,5

Kiekvienos maršrutinės apskaitos metu žymimos buveinės ploto ribos. Tinkamos buveinės dydis apskaičiuojamas naudojant GIS priemones.

4   

4038.4

Buveinė;

Pastovios veisimosi ir maitinimosi buveinės būklė, ekspertinis vertinimas)

atitinkančių požymių skaičius

Stabili ar gerėjanti;

≥3.

Augalija žemažolė su aukštesnės augalijos kuokštais (augalijos žolyno aukštis rūšies skraidymo metu yra 1040 cm), kurioje sutinkamas šiaurinio auksinuko pagrindinis mitybinis augalas Bistorta major – privalomas prioritetinis požymis

Tinkamos buveinės požymiai:

1. Atvira teritorija su pavieniais krūmais, bet apsupta medžių ar krūmų, suteikiančių užuovėją ir sukuriančių šiltas mikroklimatines sąlygas;

2. Augalija žemažolė su aukštesnės augalijos kuokštais (augalijos žolyno aukštis rūšies skraidymo metu yra 1040 cm), kurioje gausiai sutinkamas šiaurinio auksinuko pagrindinis mitybinis augalas Bistorta major;

3. Nėra akivaizdaus nepalankaus supančios teritorijos poveikio. Vertinimo metu taip pat atsižvelgiama į šiauriniam auksinukui vystytis tinkamos buveinės dydžio pokyčius, apsaugos perspektyvas;

4. Tinkamos buveinės: „7140, Tarpinio tipo pelkės ir liūlančios pelkės“; „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“; „6410, Melvenynai“; „6450, Aliuvinės pievos“.

5   

 

4038.5

 

Buveinė;

 

Bistorta major buvimas, gausumas

 

projekcinis padengimas,

 

proc.

 

Gausumas turi būti stabilus ar didėjantis;

 

≥50 proc.

 

Vertinamas Bistorta major augalų gausumas. Mitybiniai augalai pasiskirstę tolygiai, jų gausu.

6   

 

4038.6

 

Buveinė;

 

Žydinčių augalų buvimas, gausumas

 

projekcinis padengimas,

 

proc.

 

Gausumas turi būti stabilus ar didėjantis;

 

>20 proc.

 

Vertinamas žydinčių augalų (nektaro šaltinis) suaugusių drugių mitybai.

7   

 

4038.7

 

Buveinė;

 

Krūmų buvimas

 

projekcinis padengimas,

 

proc.

 

Stabilus;

 

>2 – <5 proc.

 

Vertinamas pievos buveinėje esančių pavienių krūmų ar jų guotų, suteikiančių užuovėją suaugusiems drugiams, plotas.

8   

 

4038.8

 

Buveinė;

 

Šienavimas siekiant stabdyti sumedėjusios augalijos plitimą

 

arba

 

Ekstensyvus ganymas

 

buveinės dalis, proc.

 

~30 proc. per metus

 

Šienaujama po 25 rugpjūčio, paliekant neiššienautus ruožus (mozaikiškas pramečiuojantis / rotacinis šienavimas po ~30 proc. kasmet, paliekant neiššienautus mitybinių augalų plotus);

arba

ekstensyviai ganoma (0,5 SG / ha) atitveriant plotus ir nuganant 1/3 buveinės ploto per metus.

 

9   

4038.9

Buveinė;

Stabilumas

Ekspertinis vertinimas

Stabili buveinė, veikiama specifinių hidrologinių sąlygų

Stabilumo rodiklis – mitybinių augalų natūralus ilgalaikis išgyvenimas, hidrologinių sąlygų pastovumas.

10 

4038.10

Buveinė;

Kiti neigiami veiksniai

Ekspertinis vertinimas

Nėra arba nereikšmingi

Jei yra keli nepalankūs veiksniai, vertinamas jų bendras poveikis.“

 

1.3.2.      Papildau IV skyrių 2 lentele:

1188, Raudonpilvės kūmutės (Bombina bombina)“ geros apsaugos būklės kriterijai                                                        2 lentelė

 

Eil. Nr.

Kriterijaus kodas

Kriterijus

Mato vienetas

Tikslinė vertė

Papildoma informacija

1   

1188.1

Populiacija;

Santykinis suaugusių individų gausumas pastoviose veisimosi ir maitinimosi buveinėse

Individų skaičius, vnt.

Stabili arba didėjanti;

> 50 ind.

Nustatoma vykdant stebėseną (registruojant patinų balsus). Apskaita vykdoma gegužės ir birželio mėnesiais.

2   

1188.2

Buveinė;

Tinkamų veisimuisi vandens telkinių skaičius ir (ar) plotas

 

vnt. ir (ar) ha

Stabili arba didėjanti;

Vandens telkinių kompleksas (≥ 5 vnt. mažų arba ≥ 0,5 ha vienas telkinys)

Nors viename vandens telkinyje stebimas pastovus sėkmingas veisimasis.

3   

1188.3

 

Buveinė;

Povandeninės augalijos projekcinis padengimas

Projekcinis padengimas, proc. (ekspertinis vertinimas)

 

Stabilus;

< 30 proc.

Nustatoma vykdant stebėseną. Povandeninė augalija svarbi veisimosi vietose: kūmutės kiaušinius pritvirtina prie joms tinkamos povandeninės augmenijos. Jei tokios nėra vandens telkinys netinkamas veistis.

4   

1188.4

 

Buveinė;

Plūduriuojanti vandens augmenija

Projekcinis padengimas, proc. (ekspertinis vertinimas)

 

Stabilus;

2550 proc.

Nustatoma vykdant stebėseną.

5   

1188.5

 

Buveinė;

 

Vandens telkinio apšviestumas

Viršvandeninė augalija, proc. (ekspertinis vertinimas)

 

Stabilus;

 

< 20 proc.

 

 

Augalai neturi viršyti 1 m aukščio ir augti vandens telkinio pakraščiuose.

 

6   

1188.6

 

Buveinė;

Vandens lygio svyravimas

Ekspertinis vertinimas

Niekada nenusenka, yra gilesnių (>1m) ir pakankamai seklių (<0,5m) vietų

Nustatoma vykdant stebėseną. Kas dveji ar treji metai vasaros pabaigoje išdžiūstantys vandens telkiniai kūmutėms tinkamiausi.

7   

1188.7

 

Buveinė;

Buveinių fragmentacija

Atstumas tarp vandens telkinių, m

≤ 500 m

Vertinamos tinkamos sąlygos individų sklaidai.

8   

1188.8

 

Buveinė;

Potencialių plėšrūnų būvimas veisimosi vietose

Ekspertinis vertinimas

Plėšrūnų nėra

Nustatoma vykdant stebėseną.“

 

1.3.3.   Papildau V skyrių 2 lentele:

1361, Lūšies (Lynx lynx)“ geros apsaugos būklės kriterijai                                                                                            2 lentelė

Eil. Nr.

Kriterijaus kodas

Kriterijus

Mato vienetas

Tikslinė vertė

Papildoma informacija

1

1361.1

Populiacija;

individų skaičius

ind. skaičius, vnt. /100 km2

> 2

 

Pagal monitoringo ar kitų šaltinių duomenis vertinamoje teritorijoje nustatytas lūšių skaičius perskaičiuojamas į individų gausą 100 km2 teritorijos plote.

2

1361.2

Buveinė;

tinkamos buveinės plotas

Buveinės pokyčio apibūdinimas

Stabilus arba

didėja

Kartografuojant buveinę įtraukiama 100 metrų pločio pamiškės juosta.

3

1361.3

Buveinė;

miškingumas

proc.

> 40

 

Miškingumas apskaičiuojamas naudojantis žemėlapiais, palydovų nuotraukomis ir pan.

4

1361.4

Buveinė;

miškų fragmentacija

km/km2

< 3

Apskaičiuojama miškų pakraščio linijos ilgį perskaičiuojant 1 km2 miško ploto. Neįskaičiuojami kirtaviečių pakraščiai.

5

1361.5

Buveinė;

mitybinė bazė

kg/km2

> 100

Apskaičiuojama pagal medžiotojų ar kitų specialių apskaitų duomenis. Paskaičiuota bendra vertinamoje teritorijoje gyvenančių elnių, stirnų ir kitų gyvūnų rūšių, kurias lūšis medžioja, masė (kiekvienos rūšies individų skaičius dauginamas iš vidutinio tos rūšies individo svorio ir gauti dydžiai susumuojami) padalijama iš tos teritorijos ploto.

 

 

 

1.3.4.    Papildau V skyrių 3 lentele:

1318 Kūdrinio pelėausio (Myotis dasycneme) geros apsaugos būklės kriterijai                                                                 3 lentelė

Eil. Nr.

Kriterijaus kodas

Kriterijus

Mato vienetas

Tikslinė vertė

Papildoma informacija

Maitinimosi buveinė

1

1318.1

Populiacija;

apskaitos taškų, kuriuose fiksuotas aktyvumo indeksas ≥ 0,5, dalis

proc.

≥ 25

 

Apskaitos taškai – apskaitai parinktos vietos, kuriose stebėsenos metu ultragarso fiksavimo įrenginiu fiksuojami šikšnosparnių ultragarsiniai signalai.

Aktyvumo indeksas – vidutinis tikslinės rūšies šikšnosparnių praskridimų skaičius per minutę.

2

1318.2

Buveinė;

vandens telkinio veidrodinio paviršiaus užaugimas plūduriuojančiais vandens augalais

proc.

< 10

 

Plūduriuojantys vandens augalai – paprastoji vandens lelija, plūduriuojančioji plūdė, paprastoji lūgnė ir pan.

3

1318.3

Buveinė;

hidrofitų juostos vandens telkinio pakrantėje vidutinis plotis

m

< 2

Hidrofitai – vandens augalai, kurių stiebo apatinė dalis yra po vandeniu, pvz., ežerinis meldas, paprastoji nendrė, siauralapis švendras ir pan.

Vidutinis plotis apskaičiuojamas bendrą hidrofitų plotą padalijus iš pakrantės ilgio.

4

1318.4

Buveinė;

vandens tarša

Eksperto vertinimas

Nefiksuojama

arba

nereikšminga

Vertinami visi per laikotarpį tarp apskaitų žinomi taršos atvejai.

Būtina įvertinti taršos pobūdį, trukmę bei galimą poveikį.

Žiemojimo vieta

5

1318.5

Žiemojančių individų gausos pokytis

Pokyčio apibūdinimas

Stabilus arba didėja

Vertinant naują žiemojimo vietos būklę, vertinama žiemojančių individų gausa – gera būklė kai žiemojimo vietoje suskaičiuojama  ≥ 15 kūdrinių pelėausių

6

1318.6

Patalpos vidaus būklė

Ekspertinis vertinimas

Gera

Vizualiai vertinama patalpos konstrukcinė ir tinkamumo šikšnosparniams būklė.

Gera būklė, kai patalpos sienos ir lubos yra iš medžiagų, į kurias šikšnosparniai lengvai gali įsikibti, neaprūkusios, bendra konstrukcija yra pakankamai tvirta.

7

1318.7

Trikdymas

Ekspertinis vertinimas

Nėra

Vertinama žmogaus ir plėšrūnų (ir kačių) galimybės patekti į žiemojimo vietą šaltuoju metų laiku ir galimas artimiausioje žiemavietės aplinkoje vykdomų veiklų poveikis.

Trikdymo nėra, kai žmonės ir plėšrūnai negali patekti į žiemojimo vietą šaltuoju metų laiku arba ji nelankoma, nuošali, viduje nematyti jų apsilankymo ar veiklos požymių, nėra informacijos apie artimiausioje žiemojimo vietos aplinkoje vykusias veiklas, galėjusias trikdyti žiemojančius šikšnosparnius.

8

1318.8

Patalpos vidaus temperatūra

°C

4,0–9,0

Mažose patalpose temperatūra turi būti matuojama prieš apskaitos pradžią viduje palikus prietaisą ir iš patalpos išėjus visiems apskaitos dalyviams.

9

1318.9

Patalpos vidaus santykinė drėgmė

proc.

70–100

Mažos patalpos vidaus santykinė drėgmė turi būti matuojama prieš apskaitos pradžią viduje palikus prietaisą ir iš patalpos išėjus visiems apskaitos dalyviams.“

 

 

1.3.5.      Papildau VII skyriumi:

VII SKYRIUS

ROPLIAI

 

„1220, Balinio vėžlio (Emys orbicularis)“ geros apsaugos būklės kriterijai                                                                              1 lentelė

 

Eil. Nr.

Kriterijaus kodas

Kriterijus

Mato vienetas

Tikslinė vertė

Papildoma informacija

1   

1220.1

 

Populiacija;

santykinis suaugusių individų gausumas pastoviose veisimosi ir maitinimosi buveinėse

 

Individų skaičius, vnt.

 

Stabili arba didėjanti

>50 ind.

Nustatoma apskaitų metu balandžio pabaigojegegužės mėn. pradžioje.

2   

1220.2

 

Populiacija;

individų amžiaus struktūra buveinėje

 

Jauniklių santykis, proc.

 

Stabili arba didėjanti

>50 proc.

Jaunikliais laikomi individai, kurių karapakso ilgis 11–13 cm (priklausomai nuo lyties).

3   

1220.3

 

Buveinė;

 

Tinkami vandens telkiniai

 

proc. ir (arba) ha

Stabili arba didėjanti

≥1 ha

 

Tinkamų vandens buveinių pokytis, lyginant su ankstesnių stebėjimų rezultatais – didesnis, toks pats arba sumažėjo <1proc., bet užima ≥1 ha.

 

Žiemos buveinės: vandens telkiniai arba pelkės su storu durpių sluoksniu arba žolių kupstais.

 

Vasaros buveinės: įvairaus gylio, su nuolaidžiais šlaitais ir atviri saulei vandens telkiniai, kuriuose yra iš vandens iškilusių rąstų, akmenų, ar kupstų, ant kurių vėžliai gali netrukdomai šildytis saulėje 40 minučių ar ilgiau.

 

Vėžliai gali vasaroti ir žiemoti tuose pačiuose vandens telkiniuose arba artimoje aplinkoje esančiose pelkėse su durpių sluoksniu.

4   

1220.4

 

Buveinė;

buveinių izoliacija

Atstumai tarp tinkamų vandens telkinių, km

 

Nepratekami vandens telkiniai (nesusijungiantys) iki arčiausio tinkamo vandens telkinio mažiau kaip 3 km; nepratekami vandens telkiniai, sujungti kanalais iki arčiausio vandens telkinio mažiau kaip 6 km; pratekantys vandens telkiniai su užutėkiais – iki arčiausio užutėkio ne daugiau kaip 7 km.

5   

1220.5

 

Buveinė;

 

tinkamos dėtavietės

 

Plotas, ha

Stabilus arba didėjantis

 

Nustatoma apskaitų metu. Ploto pokytis lyginamas su paskutinio stebėjimo dėtavietės plotu, jis išliko toks pats ar padidėjo.“

 

part_28e192409fca430cbeb40f7a7a1330c1_end

2. P a v e d u Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos per 1 mėnesį nuo įsakymo įsigaliojimo atnaujinti Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ standartines formas ir pateikti Europos Komisijai.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                                                                                             Simonas Gentvilas

part_0f73596638f34e5395cf48a5751f6437_end