LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-2997 „DĖL GYVENTOJŲ SKIEPIJIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS ĮSIGYJAMA COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VAKCINA ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m.  sausio 4 d. Nr. V-2

Vilnius

 

P a k e i č i u Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Skiepijimo paslaugą skiria ir teikia asmens sveikatos priežiūros specialistai, nurodyti Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 468 „Dėl Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Imunoprofilaktikos aprašas), 7 punkte.

Dėl skiepijimo paslaugos skyrimo 5–11 m. vaikams rekomenduojama konsultuotis su vaikų ligų gydytoju.“

2. Pakeičiu 284 punktą ir jį išdėstau taip:

284. Trečiąja (kai skiepijimas daugiau nei viena doze numatytas COVID-19 vakcinos charakteristikų santraukoje nurodytoje skiepijimo schemoje) arba antrąja (kai skiepijimas viena doze numatytas COVID-19 vakcinos charakteristikų santraukoje nurodytoje skiepijimo schemoje arba kai asmuo buvo paskiepytas tik viena vakcinos doze pagal Aprašo 282 punktą) COVID-19 vakcinos doze (sustiprinančiąja doze) gali skiepytis 18 m. ir vyresni asmenys:

284.1. jei asmuo buvo paskiepytas Comirnaty, Spikevax arba Vaxzevria – COVID-19 vakcina Comirnaty arba puse COVID-19 vakcinos Spikevax dozės (0,25 ml) ne anksčiau kaip po 90 dienų nuo antrosios COVID-19 vakcinos dozės suleidimo dienos;

284.2. jei asmuo buvo paskiepytas COVID-19 Vaccine Janssen:

284.2.1. COVID-19 Vaccine Janssen – ne anksčiau kaip po 60 d. nuo vakcinos suleidimo dienos arba

284.2.2. Comirnaty arba Spikevax – ne anksčiau kaip po 90 dienų nuo vakcinos suleidimo dienos;

284.3. paskiepyti pagal visą COVID-19 vakcinos charakteristikų santraukoje nurodytą skiepijimo schemą ir persirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai ji patvirtinta teigiamu laboratorinio SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu (nepriklausomai nuo persirgimo ir skiepijimo (ar vakcinos dozių ir persirgimo) eiliškumo) – ne anksčiau kaip po 180 d. nuo vėlesnės iš šių datų – COVID-19 Vaccine Janssen suleidimo dienos ar antrosios Comirnaty, Spikevax arba Vaxzevria dozės suleidimo dienos arba teigiamo laboratorinio SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultato gavimo dienos.“

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė,

pavaduojanti sveikatos apsaugos ministrą                                                               Jurgita Šiugždinienė