Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

DĖL PASVALIO KRAŠTO PREMIJOS paSKYRIMO

 

2017 m. lapkričio 29 d. Nr. T1-243

Pasvalys

 

 

                                                                                                                                             

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Pasvalio krašto premijos skyrimo nuostatais, patvirtintais Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T1-178 „Dėl Pasvalio krašto premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), ir atsižvelgdama į Pasvalio rajono savivaldybės kultūros tarybos 2017 m. lapkričio 10 d. posėdžio protokolą Nr. TK-7, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia

skirti Pasvalio krašto premiją 1 300 Eur Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto Kultūros programos pagal priemonę 02.01.01.17 Pasvalio kultūros centro Vaškų skyriaus liaudiškos muzikos kapelai „Vaškai“ – už ilgametę kūrybinę kapelos veiklą, aktyvų dalyvavimą Vaškų miestelio ir seniūnijos kultūriniame gyvenime, už gebėjimą suburti bendruomenę bendriems tikslams, aktyvų dalyvavimą laisvalaikio organizavimo veikloje, Pasvalio vardo garsinimą, ilgametį dalyvavimą respublikinėse dainų šventėse, pilietinėse akcijose ir valstybinių švenčių renginiuose.

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Gintautas Gegužinskas