LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2022 M. BIRŽELIO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-1082 „DĖL 2022–2030 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS SVEIKATOS IŠSAUGOJIMO IR STIPRINIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 11-001-02-10-01 „GERINTI GRĖSMIŲ BEI RIZIKOS SVEIKATAI VEIKSNIŲ VALDYMĄ“ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. gegužės 23 d. Nr. V-599

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-01 „Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą“ aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-1082 „Dėl 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-01 „Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą“ aprašo patvirtinimo“, ir jį papildau 1 priedu (pridedama).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Arūnas Dulkys