isgyaz13

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS RINKLIAVOS ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO

 

2023 m.                       d.  Nr. AP-

Pakruojis

Vadovaudamasis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, išskyrus mokytojus, pareigybių aprašymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-177 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, išskyrus mokytojus, pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimo“:

1.    Tvirtinu Žemės ūkio skyriaus rinkliavos administratoriaus pareigybės aprašymą (pridedama).

2.    Pripažįstu netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. AP-605 „Dėl Žemės ūkio skyriaus rinkliavos administratoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

L. e. p. administracijos direktorius                                                                      Gintaras Makauskas