LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 1K-316 „DĖL PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 7 d. Nr. 1K-32

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 297 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

297. Įgyvendinančioji institucija per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 295 ir 296 punktuose nurodytos informacijos gavimo dienos išnagrinėja gautą informaciją (jeigu reikia kreiptis į kitas institucijas dėl papildomos informacijos, 5 darbo dienos skaičiuojamos nuo papildomos informacijos gavimo dienos) arba, įtarusi pažeidimą atlikdama projekto administravimo veiksmus, vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka įvertina, ar su įtariamu pažeidimu susijusi informacija turi pažeidimo požymių, nurodytų reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 36 punkte, ir įsitikina, ar įtariamas pažeidimas:“.

2. Pakeičiu 300 punktą ir jį išdėstau taip:

300. Apie įtariamo pažeidimo ištaisymą ir jo ištaisymo būdą įgyvendinančioji institucija per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 297 punkte nurodytų veiksmų atlikimo dienos informuoja projekto vykdytoją per DMS, o su įtariamu pažeidimu susiję veiksmai ir įgyvendinančiosios institucijos priimti sprendimai yra žymimi mokėjimo prašymų patikros lapuose, projektų patikros vietoje ataskaitose, ataskaitų po projekto finansavimo pabaigos patikros lapuose, susirašinėjimo su projekto vykdytoju dokumentuose ir kituose dokumentuose vadovaujantis įgyvendinančiosios institucijos vidaus procedūrų aprašais.“

3. Pakeičiu 302 punktą ir jį išdėstau taip:

302. Jei projekto vykdytojas per jam nustatytą terminą įtariamo pažeidimo neištaiso arba jei įtariamas pažeidimas netenkina bent vienos iš Taisyklių 297.1–297.3 papunkčiuose nustatytų sąlygų, toks įtariamas pažeidimas per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 297 punkte nurodytų veiksmų atlikimo dienos yra registruojamas, t. y. įgyvendinančioji institucija įtarimą dėl pažeidimo registruoja SFMIS2014 užpildydama darbo grupės formą „Įtarimas dėl pažeidimo“, pradeda įtariamo pažeidimo tyrimą ir jį atlieka Taisyklių 303–306 punktuose nustatyta tvarka. Pildant darbo grupės formą „Įtarimas dėl pažeidimo“, nurodomas projekto pavadinimas ir kodas, projekto vykdytojas, pirminės informacijos apie įtariamą pažeidimą gavimo data ir šaltinis bei aprašomas įtariamas pažeidimas.“

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                     Vilius Šapoka