LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ĮSTATYMO NR. I-446 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. gegužės 18 d. Nr. XIV-1964

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 10 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Valstybinės žemės, išnuomotos šio įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte nustatytu atveju, nuomos sutartyje galimybė statyti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus statinius ar įrenginius įrašoma nuomininko prašymu sudarant valstybinės žemės nuomos sutartį arba susitarimą dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimo. Nuomininko galimybė statyti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus statinius ar įrenginius valstybinės žemės nuomos sutartyje numatoma tik tuo atveju, jeigu valstybinės žemės sklypas išnuomotas ilgesniam negu 3 metų laikotarpiui ir jeigu tokia statyba ir (ar) rekonstravimas galimi pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir atitinka nuomos sutartyje nurodytą valstybinės žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą. Valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodoma, kad nuomininkas galimybę statyti ir (ar) rekonstruoti statinius ar įrenginius įgyja tik sumokėjęs į valstybės biudžetą ir savivaldybės, kurios teritorijoje yra žemės sklypas, biudžetą šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytą atlyginimą už galimybę statyti ir (ar) rekonstruoti statinius ar įrenginius, išskyrus šio straipsnio 8 dalyje nurodytus atvejus.“

2. Papildyti 10 straipsnį 8 dalimi:

8. Šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai netaikomi, kai, vadovaujantis šio įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punktu, išnuomotame valstybinės žemės sklype statomi, rekonstruojami inžineriniai statiniai ir (ar) įrengiami įrenginiai, skirti šiame žemės sklype iki 2023 m. birželio 30 d. pastatytų ir naudojamų daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų reikmėms (sporto ir vaikų žaidimo aikštelėms, dviračių ir pėsčiųjų takams, šaligatviams, laiptams, pandusams, keltuvams, liftams, įvažoms į daugiabučių namų kiemus, automobilių stovėjimo ir dviračių laikymo vietoms įrengti).“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstytos Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 10 straipsnio 1 ir 8 dalyse nustatytos išimtys dėl Žemės įstatymo 10 straipsnio 3 ir 4 dalių netaikymo taikomos ir tais atvejais, kai prašymas dėl atlyginimo už galimybę statyti ir (ar) rekonstruoti statinius ar įrenginius apskaičiavimo Nacionalinei žemės tarnybai prie Aplinkos ministerijos jau buvo pateiktas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, tačiau Žemės įstatymo 10 straipsnio 3 ir 4 dalyse numatytas atlyginimas už galimybę statyti valstybinėje žemėje dar nėra sumokėtas.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

 

 

part_a43fb0fca18e48b48a049a2425a5703e_end