LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOMS TARPTAUTINĖMS MAINŲ PROGRAMOMS VYKDYTI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2024 m. balandžio 16 d. Nr. V-413

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 82 straipsnio 6 dalimi ir siekdama užtikrinti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijų aktyvų dalyvavimą tarptautinėje aukštojo mokslo veikloje, gerinti sąlygas akademiniam judumui ir stiprinti ryšius su užsienio lietuviais bei atsižvelgdama į 2021 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2021/817, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos švietimo bei mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir panaikinamas reglamentas (ES) Nr. 1228/2013:

1. T v i r t i n u Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijoms tarptautinėms mainų programoms vykdyti, naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Į g a l i o j u  Švietimo mainų paramos fondą organizuoti tarptautinių mainų programų įgyvendinimą Lietuvoje.

3. N u s t a t a u, kad valstybės biudžeto lėšos, kurios buvo skirtos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijoms tarptautinėms mainų programoms vykdyti iki šio įsakymo įsigaliojimo, naudojamos ir atsiskaitoma už jas vadovaujantis valstybės biudžeto lėšų skyrimo metu galiojusiu Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijoms tarptautinėms mainų programoms vykdyti, naudojimo tvarkos aprašu.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. kovo 1 d. įsakymą Nr. V-327 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms tarptautinėms mainų programoms vykdyti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė,

laikinai einanti švietimo, mokslo ir

sporto ministro pareigas                                                                                      Monika Navickienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro

2024 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-413

 

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOMS TARPTAUTINĖMS MAINŲ PROGRAMOMS VYKDYTI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijoms tarptautinėms mainų programoms vykdyti, naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijoms (toliau – Institucijos), dalyvaujančioms Europos Sąjungos „Erasmus+“ aukštojo mokslo sektoriaus programos (toliau – „Erasmus+“ programa), Šiaurės ministrų tarybos „Nordplus Higher Education“ programos (toliau – „Nordplus“ programa), tarptautinių studentų praktikų užsienio mokyklose, kuriose mokoma lietuvių kalba arba lietuvių kalbos (toliau – tarptautinės praktikos)  akademinio mobilumo veiklose (toliau visos veiklos – tarptautinės mainų programos), skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – valstybės biudžeto lėšos) naudojimo ir atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarką.

2. Valstybės biudžeto lėšos skiriamos Švietimo mainų paramos fondui (toliau – Fondas) pagal lėšų naudojimo sutartį su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija).

3. Fondo direktorius įsakymu patvirtina valstybės biudžeto lėšų paskirstymą Institucijoms, atsižvelgęs į Fondo direktoriaus patvirtintos „Erasmus+“ aukštojo mokslo mobilumo projektų atrankos komisijos ( „Erasmus+“ programos veiklų atveju) ar švietimo, mokslo ir sporto ministro (tarptautinių praktikų veiklos atveju) patvirtintų komisijų siūlymus.

4. Valstybės biudžeto lėšos Institucijoms pervedamos pasirašius sutartis su Fondu sutartyse nustatyta tvarka.

5. Valstybės biudžeto lėšos gali būti skiriamos šioms veiklos sritims:

5.1. studentų, vykstančių studijuoti arba atlikti praktiką į užsienio valstybės mokslo ir studijų institucijas arba užsienio įmones pagal „Erasmus+“ programą, absolventų, vykstančių atlikti praktiką į užsienio įmones pagal „Erasmus+“ programą, stipendijoms (toliau – „Erasmus+“ studentų stipendijos) mokėti;

5.2. studentų, vykstančių studijuoti arba atlikti praktiką į užsienio valstybės mokslo ir studijų institucijas arba užsienio įmones pagal „Nordplus“ programą, stipendijoms (toliau – „Nordplus“ studentų stipendijos) mokėti;

5.3. studentų ir absolventų, vykstančių atlikti tarptautinę praktiką nuo dviejų iki šešių mėnesių, stipendijoms (toliau – tarptautinių praktikų stipendijos) mokėti;

 

5.4. Institucijų dėstytojų ir kitų darbuotojų, vykstančių į užsienio valstybių mokslo ir studijų institucijas ir (ar) užsienio įmones dėstymo ar mokymosi tikslais, ir dėstytojų, atvykstančių dėstyti į Institucijas užsienio valstybių įmonių, mokymo ar mokslinių tyrimų centrų pagal „Erasmus+“ programą, dėstytojų, vykstančių į Šiaurės ir Baltijos valstybių mokslo ir studijų institucijas dėstymo tikslais pagal „Nordplus“ programą, komandiruočių (toliau – personalo komandiruotės užsienyje) išlaidoms apmokėti;

5.5. tarptautinių mainų programų veikloms organizuoti.

6. Institucijų studentai, vykdami studijuoti į užsienį pagal „Erasmus+“ programą arba „Nordplus“ programą, gali gauti valstybės paskolas ir valstybės remiamas paskolas, kurios skiriamos vadovaujantis Valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“.

 

II SKYRIUS

LĖŠŲ NAUDOJIMAS

 

7. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos „Erasmus+“ studentų stipendijoms, „Nordplus“ studentų stipendijoms ir tarptautinių praktikų stipendijoms (toliau – studentų stipendijos), naudojamos, laikantis šios tvarkos:

7.1. valstybės biudžeto lėšos studentų stipendijoms gali būti skiriamos tik toms Institucijoms, kurios įgyvendina „Erasmus+“ programą, „Nordplus“ programą arba tarptautines praktikas vadovaujantis programų reikalavimais ir Aprašo 3 punkte nurodytu Fondo direktoriaus valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimu, atsižvelgiant į pragyvenimo lygį užsienio valstybėse, į kurias vykstama. Užsienio valstybės skirstomos į keturias grupes, kaip nurodyta Aprašo 7.2 papunktyje;

7.2. valstybės biudžeto lėšų, skirtų „Erasmus+“ studentų stipendijoms arba tarptautinių praktikų stipendijoms mokėti, skiriama fiksuota suma vienam studentui pagal atitinkamą užsienio valstybių grupę, nurodytą lentelėje Nr. 1. Šie stipendijų dydžiai taikomi nuo „Erasmus+“ programos 2024 m. kvietimo;

 

Lentelė Nr. 1. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos „Erasmus+“ studentų stipendijoms arba tarptautinių praktikų stipendijoms mokėti.

Grupė

Priimanti šalis

Stipendija studijoms,

EUR / mėn.

Stipendija praktikoms,

EUR / mėn.

 

1 grupė

Airija, Austrija, Belgija, Danija, Islandija, Italija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Prancūzija, Suomija, Švedija, Vokietija. Trečiosios valstybės, kurios nėra asocijuotosios programos valstybės, iš 13 ir 14 regionų.

674,00

824,00

 

2 grupė

Čekija, Estija, Graikija, Ispanija, Latvija, Kipras, Malta, Portugalija, Slovakija, Slovėnija. 

674,00

824,00

 

3 grupė

Bulgarija, Kroatija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Šiaurės Makedonijos Respublika, Serbija, Turkija, Vengrija.

606,00

756,00

 

 

Neasocijuotosios programos valstybės

Trečiosios valstybės, kurios nėra asocijuotosios programos valstybės (Regionai Nr. 1-12).

 

Trečiosios valstybės, kurios nėra asocijuotosios programos valstybės (Regionai Nr. 1-12), nurodytos Europos Komisijos patvirtintame „Erasmus+“ programos vadove https://erasmus-plius.lt/programa/programos-vadovas/.

700,00

700,00

 

7.3. valstybės biudžeto lėšų, skirtų „Erasmus+“ studentų stipendijoms mokėti, skiriama fiksuota suma vienam studentui pagal trumpalaikio fizinio mobilumo veiklos laikotarpį:

7.3.1. iki 14-tos veiklos dienos 79 EUR per dieną;

7.3.2. nuo 15-tos iki 30-tos veiklos dienos 56 EUR per dieną;

7.4. studentams, kurie dėl ekonominių, socialinių, kultūrinių, geografinių ar sveikatos priežasčių, migrantų kilmės arba dėl negalios ir mokymosi sunkumų ar kokių kitų priežasčių negali veiksmingai naudotis „Erasmus+“ programos teikiamomis galimybėmis, vykstantiems studijuoti į užsienio valstybes, Institucijos papildomai turi mokėti:

7.4.1. ilgalaikio mobilumo atveju – 250,00 EUR per mėnesį;

7.4.2. trumpalaikio mobilumo atveju: 100,00 EUR (kai mobilumo trukmė 5–14 dienų), 150,00 EUR (kai mobilumo trukmė 15–30 dienų);

7.5. studentams, vykstantiems studijuoti ar atlikti praktiką užsienyje pagal „Erasmus+“ programą arba tarptautines praktikas, apmokamos kelionės išlaidos, kurios apskaičiuojamos pagal Europos Komisijos patvirtintą „Erasmus+“ programos vadovą;

7.6studentų mobilumo pagal „Nordplus“ programą atveju valstybės biudžeto lėšos studentų stipendijoms mokamos tik vykstant į šioje programoje dalyvaujančias šalis, padengiant skirtumą tarp „Nordplus“ programos skiriamos stipendijos ir fiksuoto 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodyto studijų ar praktikos stipendijos dydžio;

7.7. užsienio šalių piliečiams, studijuojantiems Institucijose, studijų ir praktikų stipendijos skiriamos, jei šie piliečiai turi leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

8. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos mokslo ir studijų institucijų personalo komandiruotėms užsienyje, naudojamos laikantis šios tvarkos:

8.1. valstybės biudžeto lėšos gali būti skiriamos tik toms Institucijoms, kurios įgyvendina „Erasmus+“ programą arba „Nordplus“ programą, vadovaujantis programų reikalavimais ir 3 punkte nurodytu Fondo direktoriaus įsakymu;

8.2. asmenims, vykstantiems į komandiruotes užsienyje pagal „Erasmus+“ programą, apmokamos kelionės išlaidos, kurios apskaičiuojamos pagal Europos Komisijos patvirtintą „Erasmus+“ programos vadovą;

8.3. asmenims, vykstantiems į komandiruotes užsienyje pagal „Erasmus+“ programą, pragyvenimo išlaidos apskaičiuojamos pagal Europos Komisijos patvirtintą „Erasmus+“ programos vadovą, atsižvelgiant į pragyvenimo lygį užsienio valstybėse;

8.4. valstybės biudžeto lėšų, skirtų komandiruočių užsienyje pragyvenimo išlaidoms apmokėti, skiriama fiksuota suma pagal atitinkamą užsienio valstybių grupę, nurodyta lentelėje Nr. 2. Šie pragyvenimo išlaidų dydžiai taikomi nuo „Erasmus+“ programos 2024 m. kvietimo;

 

Lentelė Nr. 2. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos komandiruočių užsienyje pragyvenimo išlaidoms apmokėti.

Grupė

Priimanti šalis

Suma dienai, EUR

1 grupė

Airija, Austrija, Belgija, Danija, Islandija, Italija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Prancūzija, Suomija, Švedija, Vokietija.  Trečiosios valstybės, kurios nėra asocijuotosios programos valstybės, iš 13 ir 14 regionų.

190,00

2 grupė

Čekija, Estija, Graikija, Ispanija, Latvija, Kipras, Malta, Portugalija, Slovakija, Slovėnija.

170,00

3 grupė

Bulgarija, Kroatija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Šiaurės Makedonijos Respublika, Serbija, Turkija, Vengrija.

148,00

Neasocijuotosios programos valstybės

Trečiosios valstybės, kurios nėra asocijuotosios programos valstybės (Regionai Nr. 1-12).

 

Trečiosios valstybės, kurios nėra asocijuotosios programos valstybės (Regionai Nr. 1-12), nurodytos Europos Komisijos patvirtintame „Erasmus+“ programos vadove https://erasmus-plius.lt/programa/programos-vadovas/.

190,00

 

8.5. suma dienai skaičiuojama tokiu būdu: iki 14-os veiklos dienos imtinai – suma vieno dalyvio dienai, kaip nurodyta lentelėje Nr. 2, nuo 15-os iki 60-os veiklos dienos – 70 proc. lentelėje Nr. 2 nurodytos sumos vieno dalyvio dienai;

8.6. dėstytojų mobilumo pagal „Nordplus“ programą atveju valstybės biudžeto lėšos komandiruotėms mokamos tik vykstant į šioje programoje dalyvaujančias šalis, vadovaujantis „Nordplus“ programos numatytais reikalavimais komandiruočių išlaidoms padengti;

8.7. užsienio šalių piliečiams valstybės biudžeto lėšos komandiruotėms užsienyje apmokėti skiriamos, jei šie piliečiai dirba pagal darbo sutartis, sudarytas su Institucija, ir turi leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

 

9. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos „Erasmus+“ programos ir „Nordplus“ programos mobilumo veikloms organizuoti, naudojamos vadovaujantis „Erasmus+“ dotacijos sutartyse, pasirašytose tarp Institucijos ir Fondo, nustatytomis finansinėmis taisyklėmis. Ilgalaikio turto įsigijimas negalimas.

 

III SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ LĖŠŲ NAUDOJIMĄ

 

10. Asmenys, kuriems skirtos valstybės biudžeto lėšos, dalyvauti tarptautinėse mainų programose, atsiskaito Institucijoms, vadovaudamiesi atitinkamais programų bei sutarčių su Lietuvos Institucijomis reikalavimais.

11. Dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo Institucijos atsiskaito Fondui, vadovaudamosi sutartyse su Fondu nustatyta tvarka, o Fondas – Ministerijai, vadovaudamasis lėšų naudojimo sutartyje su Ministerija nustatyta tvarka.

 

_____________________