Herbas.wmf

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2019 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, SĄRAŠO IR LENGVATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 28 d. Nr. TS-188

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti:

1.1. Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, sąrašą (pridedama).

1.2. Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

3. Šį sprendimą paskelbti vietinėje spaudoje, Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                      Dainius Bardauskas