LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL Lietuvos respublios energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1-173 „DĖl Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo” pakeitimo

 

2016 m. sausio 28 d. Nr. 1-17

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-173 „Dėl Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Ginčai ir skundai tarp buitinio šilumos vartotojo ir šilumos tiekėjo nagrinėjami tarpusavio sutarimu. Nepavykus ginčų ir skundų išspręsti tarpusavio sutarimu, buitinių šilumos vartotojų ir šilumos tiekėjų ginčai ir skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo ir Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka.“

2. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

44. Buitinio šilumos vartotojo kreipimasis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą neatima buitinio šilumos vartotojo teisės kreiptis į teismą. Buitinis šilumos vartotojas turi teisę ginti savo teises ir kitais teisėtais būdais.“

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                             Rokas Masiulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos

2016 m. sausio 22 d. raštu Nr. 4-402