LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVO 2021 M. KOVO 19 D. SPRENDIMO NR. V-585 „DĖL KONSULTACIJŲ IR EGZAMINŲ BAIGIAMŲJŲ KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 29 d. Nr. V-989

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 19 d. sprendimą Nr. V-585 „Dėl konsultacijų ir egzaminų baigiamųjų klasių mokiniams organizavimo būtinų sąlygų“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL EGZAMINŲ BAIGIAMŲJŲ KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau Nutarimas) 2.2.9.2 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, n u s p r e n d ž i u:

1. Įpareigoti mokyklų vadovus, organizuojant egzaminus mokiniams, kurie baigia vidurinio ugdymo programą pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas (toliau – egzaminai), laikytis šių reikalavimų:

1.1. Užtikrinti, kad:

1.1.1. visi asmenys egzaminų organizavimo vietose dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais;

1.1.2. egzamine vienoje patalpoje dalyvautų ne daugiau kaip 10 mokinių;

1.1.3. tarp egzaminuose dalyvaujančių mokinių būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas;

1.1.4. egzaminai būtų organizuojami taip, kad būtų išvengta skirtingose egzaminų grupėse esančių mokinių kontakto;

1.1.5. mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina egzaminų organizavimas, ar kitais pašaliniais asmenimis.

1.2. Egzaminuose dalyvaujantiems mokiniams turi būti pateikta informacija apie:

1.2.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

1.2.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo;

1.2.3. draudimą egzaminuose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

1.3. Mokinių, darbuotojų, dalyvaujančių egzaminuose, sveikata turi būti stebima:

1.3.1. turi būti sudarytos sąlygos matuoti(s) kūno temperatūrą;

1.3.2. mokiniai, darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti egzaminų organizavimo vietą, jiems turi būti rekomenduojama kreiptis į savo šeimos gydytoją;

1.3.3. jeigu švietimo įstaigos administracija iš paties mokinio, darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją;

1.3.4. draudžiama į egzaminų organizavimo vietą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

1.4. Egzaminų organizavimo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Turi būti sudaryta galimybė egzaminuose dalyvaujančių mokinių ir darbuotojų rankų dezinfekcijai. Siūloma taip pat paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf).

1.5. Patalpos, kuriose organizuojami egzaminai turi būti išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Kitas aplinkos valymas egzaminų organizavimo vietoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu:

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf.

1.6. Jei egzaminams naudojamas inventorius, jis turi būti išvalomas ir dezinfekuojamas po kiekvieno panaudojimo.

2. Įpareigoti asmenis egzaminų organizavimo vietose dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.

3. Rekomenduoti mokiniams profilaktiškai tirtis dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ nustatyta tvarka.

2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. gegužės 3 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                   Arūnas Dulkys