Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 18 D. NUTARIMO NR. 480 „DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. birželio 11 d. Nr. 522
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti 17 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Įstaigos interneto svetainės srityje „Teisės aktai“ turi būti skelbiami įstaigos reguliavimo sričiai priskiriamų galiojančių teisės aktų pavadinimai su nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse, arba galiojančias suvestines redakcijas, esančias Teisės aktų registre, įstaigos teisės aktai, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 6 straipsnį yra Teisės aktų registro objektas, taip pat kiti šios įstaigos teisės taikymo aktai, kurių skelbimą įstaigos interneto svetainėje nustato įstatymai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai. Šioje srityje taip pat turi būti skelbiami įstaigos pasirašyti tarpžinybiniai ir tarptautiniai tarpžinybiniai susitarimai. Teisės aktai, susiję su įstaigai priskiriama reguliavimo sritimi, ir įstaigos teisės aktai jos interneto svetainėje skelbiami Aprašo III1 skyriuje nustatyta tvarka.“

2. Pakeisti 17 punkto penktąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Įstaigos interneto svetainės srities „Teisės aktų projektai“ dalyje „Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai“ turi būti pateikta nuoroda į Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS) Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka paskelbtus įstaigos parengtus teisės aktų projektus, taip pat įstaigai pavaldžių ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų parengtus teisės aktų projektus, pateiktus išvadoms iš suinteresuotų institucijų gauti, visuomenės pastaboms ir pasiūlymams teikti. Teisės akto projektas, taip pat jo teikimas, kiti su teisės akto projektu susiję lydimieji dokumentai (raštas, kuriuo teisės akto projektas teikiamas išvadoms gauti, įstatymo projekto aiškinamasis raštas, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, iš suinteresuotų asmenų ir institucijų gautos pastabos ir pasiūlymai, informacija apie konsultavimosi su visuomene būdus, jų dalyvius ir rezultatus, Lietuvos Respublikos trišalės tarybos (toliau – Trišalė taryba) išvada, jeigu teisės akto projektas svarstytas Trišalėje taryboje, kiti su numatomu teisiniu reguliavimu susiję dokumentai) (toliau – lydimieji dokumentai) TAIS skelbiami teisingumo ministro patvirtinto Teisės aktų informacinės sistemos naudojimo teisėkūrai tvarkos aprašo nustatyta tvarka.“

3. Pakeisti 17 punkto šeštąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Įstaigos interneto svetainės srities „Teisės aktų projektai“ dalyje „Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai“ turi būti pateikta nuoroda į TAIS Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka paskelbtus įstaigos parengtus teisės aktų projektus, taip pat įstaigai pavaldžių ir jos reguliavimo sričiai priskiriamų įstaigų parengtus teisės aktų projektus, pateiktus Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Teisės aktų projektai kartu su jų lydimaisiais dokumentais TAIS skelbiami teisingumo ministro patvirtinto Teisės aktų informacinės sistemos naudojimo teisėkūrai tvarkos aprašo nustatyta tvarka.“

4. Pakeisti 17 punkto septintąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Įstaigos interneto svetainės srities „Teisės aktų projektai“ dalyje „Teisės aktų projektų archyvas“ turi būti pateikta nuoroda į TAIS esantį teisės aktų projektų archyvą (toliau – teisės aktų projektų archyvas), kuriame skelbiami visi įstaigos ir jai pavaldžių bei jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimti, atmesti ar kitaip teisės akto projekto statusą praradę teisės aktų projektai kartu su jų lydimaisiais dokumentais, jeigu jų yra.“

5. Pakeisti 17 punkto penkioliktąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Įstaigos interneto svetainės srities „Teisinio reguliavimo stebėsena“ dalyje „Teisinio reguliavimo stebėsenos planas“ turi būti skelbiamas teisingumo ministro patvirtinto Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka patvirtintas teisinio reguliavimo stebėsenos planas.“

6. Pakeisti 17 punkto šešioliktąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Įstaigos interneto svetainės srities „Teisinio reguliavimo stebėsena“ dalyje „Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena“ turi būti skelbiamos teisinio reguliavimo sritys, kurių stebėsena atliekama, teisės aktų, nustatančių teisinį reguliavimą, kurių stebėsena atliekama, pavadinimai (kartu su nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse, arba galiojančias suvestines redakcijas, esančias Teisės aktų registre), atliekamos teisinio reguliavimo stebėsenos terminai, už teisinio reguliavimo stebėseną atsakingi asmenys (jeigu teisinio reguliavimo stebėseną atlieka darbo grupė, – šios darbo grupės vadovas), jų telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai.“

7. Pakeisti 17 punkto septynioliktąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Įstaigos interneto svetainės srities „Teisinio reguliavimo stebėsena“ dalyje „Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos“ turi būti skelbiamos teisingumo ministro patvirtintos formos teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos, parengtos Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka ir terminais.“

8. Pakeisti 19 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Jeigu įstaigos teikia viešąsias paslaugas ar administruoja viešųjų paslaugų teikimą, įstaigos interneto svetainės srityje „Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos“ nurodomi šių viešųjų paslaugų pavadinimai. Teikiamų paslaugų pavadinimai sugrupuojami pagal pačios įstaigos pasirinktus kriterijus. Kiekviename paslaugos aprašyme nurodomas pavadinimas, koks bus paslaugos rezultatas, pateikiamas aprašymas interesantui, nurodoma, kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti paslaugą; nurodoma paslaugos suteikimo trukmė, paslaugos gavėjas, kam skirta paslauga; už paslaugos suteikimą atsakingų asmenų (ir vadovo) ar įstaigos padalinio kontaktiniai duomenys; paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai, jų pavadinimai su nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse, arba galiojančias suvestines redakcijas, esančias Teisės aktų registre; kai paslauga teikiama atlygintinai, nurodomas valstybės rinkliavų arba atlyginimo už informacijos teikimą dydis, gavėjas, gavėjo kodas, sąskaitos numeris, įmokos kodas. Jeigu įstaigos reguliavimo srityje išduodamos licencijos (leidimai) verstis ūkine komercine veikla, šioje įstaigos interneto svetainės srityje nurodoma licencijuojamos ūkinės komercinės veiklos rūšys, teisės aktų, reglamentuojančių ūkinės komercinės veiklos licencijavimą, pavadinimai su nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse, arba galiojančias suvestines redakcijas, esančias Teisės aktų registre, licencijų (leidimų) rūšys, licencijas (leidimus) išduodančios įstaigos, asmenys, kuriems gali būti išduodamos licencijos (leidimai), ir asmens, teikiančio informaciją, kontaktinė informacija. Jeigu įstaiga išduoda dokumentus, patvirtinančius tam tikrus juridinius faktus, šioje įstaigos interneto svetainės srityje nurodomi teisės aktų, reglamentuojančių juridinius faktus patvirtinančių dokumentų išdavimą, pavadinimai su nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse, arba galiojančias suvestines redakcijas, esančias Teisės aktų registre, asmenys, kuriems gali būti išduodami dokumentai.“

9. Papildyti Aprašą III1 skyriumi:

 

III1. ĮSTAIGOS TEISĖS AKTŲ SKELBIMAS ĮSTAIGOS INTERNETO SVETAINĖJE

 

251. Įstaigos savo interneto svetainėse skelbia įstaigos reguliavimo sričiai priskiriamus galiojančius teisės aktus su nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse, arba galiojančias suvestines redakcijas, esančias Teisės aktų registre.

252. Įstaigų interneto svetainėse skelbiami:

252.1. įstaigos teisės aktai, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 6 straipsnį yra Teisės aktų registro objektas, išskyrus Vyriausybės sprendimus ir Vyriausybės rezoliucijas, – per 3 darbo dienas nuo jų oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre;

252.2. kiti įstaigos teisės aktai, kurių skelbimą konkrečios įstaigos interneto svetainėje nustato įstatymai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, – per 3 darbo dienas nuo jų oficialaus paskelbimo ar įsigaliojimo dienos;

252.3. Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos – jų pasirašymo dieną.

253. Įstaigos, neturinčios savo interneto svetainės, teisės aktai skelbiami ministerijos, kurios reguliavimo sričiai priskirta ši įstaiga, interneto svetainėje.

Šios įstaigos teisės aktus ir už jų skelbimą atsakingų asmenų pavardes, telefonų numerius ir elektroninio pašto adresus privalo elektroniniu paštu pateikti ministerijos, kurios reguliavimo sričiai priskirta ši įstaiga, darbuotojui, atsakingam už interneto svetainės priežiūrą.

254. Teisės aktus juos priėmusios įstaigos interneto svetainėje skelbia įstaigos vadovo paskirtas už įstaigos interneto svetainės priežiūrą atsakingas asmuo.

Teisės aktai, nurodyti šio Aprašo 252.1 ir 252.2 papunkčiuose, skelbti interneto svetainėje pateikiami už įstaigos interneto svetainės priežiūrą atsakingam asmeniui elektroniniu paštu jų pateikimo Teisės aktų registrui dieną, o Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos – jų pasirašymo dieną. Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos įstaigos interneto svetainėje skelbiami vienus metus.“

10. Pakeisti IV skyrių ir jį išdėstyti taip:

 

IV. ĮSTATYMŲ IR KITŲ NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ IR KITOS TEISINĖS INFORMACIJOS SKELBIMAS ĮSTAIGOS INTERNETO SVETAINĖJE

 

26. Teisės aktų projektai, teikiami išvadoms iš suinteresuotų institucijų gauti ir visuomenės pastaboms ir pasiūlymams teikti, jų teikimo dieną turi būti paskelbti TAIS kartu su jų lydimaisiais dokumentais.

27. Su suinteresuotomis institucijomis ir kitomis įstaigomis suderinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiami teisės aktų projektai kartu su jų lydimaisiais dokumentais pateikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei dieną turi būti paskelbti TAIS.

28. Skelbiant patobulintą teisės akto projektą kartu su jo lydimaisiais dokumentais TAIS, paliekami ir visi prieš tai buvę to paties teisės akto projekto variantai.

29. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto svetainėje skelbia ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir savivaldybių tarybų sąrašą su nuorodomis į kiekvienos ministerijos, Vyriausybės įstaigos ir savivaldybės tarybos teisės aktų projektų, esančių TAIS, sąrašą. Jeigu dėl pateiktų teisės aktų projektų Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojai ar kitos institucijos parengia pažymas ar kitus papildomus dokumentus, šie dokumentai taip pat skelbiami TAIS.

30. Jeigu teisės akto projektas grąžinamas rengėjams patikslinti ar papildomai suderinti, patobulintas teisės akto projektas kartu su jo lydimaisiais dokumentais teikimo išvadoms iš suinteresuotų institucijų gauti, visuomenės pastaboms ir pasiūlymams teikti teikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei dieną taip pat turi būti paskelbtas TAIS.

31. Įstaigai priėmus sprendimą dėl teisės akto projekto (įstaiga priima teisės aktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritaria teisės akto projektui ir nutaria jį pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ir panašiai), visi to paties teisės akto projekto variantai kartu su lydimąja medžiaga turi būti perkelti į Aprašo 17 punkto septintojoje pastraipoje nurodytą TAIS esantį teisės aktų projektų archyvą.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Dailis Alfonsas Barakauskas